Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.12.2007. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.812

Rīgā 2006.gada 20.oktobrī (prot. Nr.54 31.§)
Par programmu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei” 2007.–2013.gadam

1. Atbalstīt programmu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei” 2007.–2013.gadam (turpmāk — programma).

2. Noteikt Izglītības un zinātnes minis­triju par atbildīgo institūciju programmas īstenošanā.

(MK 10.12.2007. rīkojuma Nr.790 redakcijā)

3. Izglītības un zinātnes ministrijai reizi gadā līdz 1.septembrim (sākot ar 2008.gadu) iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas rīcības virzienu īstenošanu un uzdevumu izpildi.

(MK 10.12.2007. rīkojuma Nr.790 redakcijā)

4. Jautājumu par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu programmas īstenošanā iesaistītajām ministrijām 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

5. Iekļaut programmu jauno politikas iniciatīvu sarakstā un izskatīt to, plānojot valsts budžetu 2007.gadam.

6. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam programmā paredzēto pasākumu īstenošanai izstrādāt rīcības plānu 2007.–2009.gadam un līdz 2007.gada 7.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

(MK 10.12.2007. rīkojuma Nr.790 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele
(Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojums Nr.812)
Programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei” 2007.–2013.gadam kopsavilkums

Programma “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei” (turpmāk – programma) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka stratēģisko mērķi un apakšmērķus, veicamos uzdevumus to īstenošanai, rīcības virzienus, nepieciešamos resursus, kā arī darbības rezultātus un to sasniegšanas rādītājus laikposmam no 2007. līdz 2013.gadam.

Programmas ilgtermiņa mērķis ir veicināt izglītotas un radošas personības veidošanos, paaugstinot izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā.

Programmas apakšmērķi ir šādi:

• panākt kvalitatīvu informācijpratības un datorpratības apguvi;

• izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā, izstrādājot elektroniskos mācību materiālus, pilnveidojot izglītības programmas saturu, piedāvājot un izmantojot dažādus pakalpojumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai;

• palielināt pedagogu un izglītības darbinieku zināšanas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, paaugstinot skolotāju un docētāju kvalifikācijas līmeni un darba efektivitāti;

• veidot efektīvu izglītības informācijas sistēmu, nodrošinot elektronisko mācību materiālu pieejamību un paaugstinot izglītības sistēmas vadības efektivitāti;

• veidot uzdevumiem atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru visu pakāpju un veidu izglītības iestādēs un izglītības pārvaldes iestādēs.

Lai sasniegtu programmas mērķi un apakšmērķus, tiek noteikti šādi programmas rīcības virzieni:

• elektronisko mācību resursu veidošana;

• izglītības informācijas sistēmas izveide;

• mācību personāla kompetences paaugstināšana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;

• informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un uzturēšana.

Programmas izpildei nepieciešamais finansējums ir 130111 tūkst. latu, paredzētie finansēšanas avoti – Eiropas Savienības strukturālie fondi, valsts un pašvaldību budžeti un privātais kapitāls.

 

Programmas izpildei nepieciešamais kopējais finansējuma plānojums

Uzdevums

Papildus nepieciešamais finansējums (tūkst. latu)

Atbildīgā institūcija

2007.

2008.

1.posms kopā

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

kopā

1. Elektronisko mācību resursu veidošana

767

767

1534

705,8

705,8

705,8

705,8

705,8

5063

IZM ĪUMEPLS

2. Izglītības informācijas sistēmas izveide

3844

3844

7688

5110,4

5110,4

5110,4

5110,4

5110,4

33240

ĪUMEPLS

3. Mācību personāla kompetences paaugstināšana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

2246,5

2246,5

4493

2001

2001

2001

2001

2001

14498

IZM

4. Informācijas un komunikā­cijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un uzturēšana

5816

5816

11632

13135,6

13135,6

13135,6

13135,6

13135,6

77310

ĪUMEPLS

Kopā

12673,5

12673,5

25347

20952,8

20952,8

20952,8

20952,8

20952,8

130111

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele
10.12.2007