Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumus Nr. 282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.850

Rīgā 2006.gada 17.oktobrī (prot. Nr.54 15.§)

Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta piekto daļu

 

I.Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka:

1.1.nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību;

1.2.nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotājus;

1.3.darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus;

1.4.nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumus;

1.5.kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji, tirgotāji, apkalpojošie dienesti, eksperti un ekspertīzes akti reģistrējami vienotajā datu bāzē (reģistrā);

1.6.nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas, lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu uzraudzības un kontroles kārtību.

2.Lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, par darīju­miem saņemto samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm, viedkartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas - kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas.

II.Lietotāja vispārīgie pienākumi

3.Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs (turpmāk - lietotājs) ir nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un tā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu.

4.Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lieto tikai tādus kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kas:

4.1.atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrē­šanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;

4.2.reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē vai Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē (turpmāk - Valsts ieņē­mumu dienesta teritoriālā iestāde) uz lietotāja vārda;

4.3.ir noplombētas ar numurētām un Valsts ieņēmumu dienesta terito­riālajā iestādē iegādātām speciālām stingrās uzskaites plombām (turpmāk - plombas).

5.Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstruk­cijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegādi un lietošanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai - šajos noteikumos noteiktajā kārtībā - ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

6.Pieņemot maksājumus ārvalstu valūtā, lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, kura veic konvertācijas aprēķinu.

7.Pārnēsājamos kases aparātus ar elektronisko kontrollenti lieto:

7.1.pasažieru pārvadājumu transport­līdzekļos (izņemot taksometrus), pārdodot biļetes (arī bagāžas biļetes) un abonementa braukšanas dokumentus (izņe­mot aviobiļetes), kā arī pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus pasa­žieriem;

7.2.autostāvvietās ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

8.Lietotājs pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanas uzsākšanas un reģistrēšanas Valsts ieņēmumu dienesta teri­toriālajā iestādē noslēdz rakstisku līgumu ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu apkalpojošo dienestu (turpmāk - apkalpojošais dienests) par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, program­mēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (turpmāk - apkalpošana).

9.Ja lietotājs ir pārtraucis vai nav pagarinājis līgumu ar apkalpojošo dienestu un noslēdz jaunu līgumu ar citu apkalpojošo dienestu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu, lietotājs 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā attiecīgais kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta.

10.Lietotājs slēdz darba līgumu ar personu, kura veic kasiera operatora pienākumus, un rakstiski nosaka tās pienākumus, kā arī nodrošina kasiera opera­tora apmācību darbam ar attiecīgo kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju).

11.Lietotājs nodrošina, lai kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā pirms tās lietošanas uzsākšanas tiktu ieprogrammēti atbilstoši rekvizīti, kas noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un norādāmi kontroles finanšu pārskatā pārbaudes brīdī (turpmāk - X pārskats), dienas (perioda) finanšu pārskatā (turpmāk - Z pārskats) un kases čekā.

12. Kases sistēmas lietotājs nodrošina, lai pirms kases sistēmas lietošanas uzsākšanas uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā ievietots centrālās vadības bloks, tiktu uzlīmēta uzlīme ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saņemtu neizdzēšamu identifikācijas kodu un izgatavotāja piešķirtu fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru vai apkalpojošā dienesta piešķirtu numuru, ja fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru nav piešķīris izgatavotājs.

13.Lietotājam aizliegts mainīt kases apa­rāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukciju un programmu.

14.Lietotājs veic nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanu kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā, kurai ir izslēgts mācību režīms.

15.Lietotājam aizliegts lietot kases apa­rātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, ja:

15.1.tā bojājumu dēļ nenodrošina darījumu reģistrēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrē­šanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām vai tai ir atvienota kontrollente;

15.2.tā nav noplombēta vai plombas ir bojātas (piemēram, plomba ir sadalīta daļās, nav saredzama plombas sērija un numurs, neprecīzs hologrāfis­kais attēls), vai pastāv iespēja iejaukties kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijā, nebojājot plombu;

15.3.nav noslēgts, pagarināts vai no jauna noslēgts līgums ar apkalpojošo dienestu;

15.4.tai ir mainīta programma (ieprogrammējot rekvizītus atbilstoši norma­tīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) un par to nav veikta atzīme tehniskajā pasē.

16.Lietotājam aizliegts veikt tā lietošanā esošo kases aparātu, kases sistē­mu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu, noņemt vai bojāt apkalpojošā dienesta uzliktās plombas. Lietotājs nodrošina, lai minētās darbības neveiktu personas, ar kurām nav noslēgts līgums par apkalpošanu.

17.Lietotājs iesniedz tehnisko pasi apkalpojošajam dienestam nepiecie­šamo ierakstu veikšanai. Lietotājam aizliegts veikt ierakstus tehniskajā pasē, plombēšanas vietu aprakstos, apkalpojošā dienesta sastādītajos aktos, program­mas izdrukās, izņemot parakstīšanos (norādot datumu, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu) par iepazīšanos ar apkalpojošā dienesta veiktajiem ierakstiem un atzīmēm.

18.Par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas un apkalpojošo dienestu uzlikto plombu bojājumiem vai plombu neesību lietotājs nekavējoties paziņo apkalpojošajam dienestam, ar kuru noslēgts līgums par apkalpošanu. Paziņošanas datumu un laiku reģistrē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās elektroniskās ierīces vai iekārtas žurnālā.

19.Lietotājs nodrošina, lai:

19.1.laikus tiktu nomainīti autonomie enerģijas avoti, kuri nodrošina kases apa­rāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nedzēšamās elektroniskās atmiņas saglabāšanu. Ja kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu darbina autonoms enerģijas avots, - lai tas tiktu laikus uzlādēts;

19.2.laikus tiktu nomainīti kases aparātu (kuri aprīkoti ar fiskālās atmiņas bloku) un kases sistēmu aizpildītie fiskālās atmiņas bloki. Aizpildītie un nomainītie fiskālās atmiņas bloki glabājami piecus gadus.

20.Lietotājs nodrošina:

20.1.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas naudas kastē un papildu naudas kastē (ja tāda ir) esošās naudas kopsummas atbilstību X pārskata izdrukas brīdī pārskatā norādītajai skaidrās naudas summai;

20.2.maiņas naudas reģistrēšanu kases aparātā vai kases sistēmā lietotāja noteiktajā kārtībā;

20.3.saņemto citu maksājuma apliecinājumu (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) uzskaiti un glabāšanu kases aparāta, kases sistēmas un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vietā dienas (perioda) laikā lietotāja noteiktajā kārtībā;

20.4.naudas inkasēšanu - naudas izņemšanu, izņemtās naudas summas reģistrēšanu kases aparātā, kases sistēmā vai specializētās ierīces vai iekārtas skaitītāja rādījumu nolasīšanu un naudas iemaksāšanu kasē, bankā vai nodošanu inkasatoram - lietotāja noteiktajā kārtībā.

21.Papildu naudas kastes ierīkošanu lietotājs saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā attiecīgais kases aparāts vai kases sistēma reģistrēta, un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izdara attiecīgā kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu.

22.Ja pārnēsājamā kases aparāta ar elektronisko kontrollenti konstrukcijā nav ietverta naudas kaste, lietotājs nodrošina visas kases aparātā reģistrētās naudas atrašanos atsevišķā naudas kastē, kas atrodas kases aparāta lietošanas vietā.

III.Lietotāja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)

23.Pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lietotājs to reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā).

24.Lai reģistrētu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai atsāktu tās lietošanu, lietotājs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniedz atbilstoši šo noteikumu 29.1., 88.3., 89.1. un 89.3.apakšpunktam noformētu kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehnis­ko pasi ierakstu veikšanai par reģistrēšanu vai lietošanas atsākšanu un uzrāda līgumu ar apkalpojošo dienestu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu.

25.Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē taksometra skaitītāju, lietotājs papildus šo noteikumu 24.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda Latvijas Nacionālā metroloģijas centra veikto atzīmi tehniskajā pasē par skaitītāja verificēšanu.

26.Ja lietotājs organizē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu citā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), tas 10dienu laikā pēc kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas pārvietošanas rakstiski paziņo jauno kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adresi Valsts ieņēmumu dienesta terito­riālajai iestādei, kurā attiecīgais kases aparāts vai kases sistēma reģistrēta.

27.Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, kases sistēmas, speciali­zētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lietotājs:

27.1.10 dienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu šo noteikumu 108.punktā minēto darbību veikšanai;

27.2.15 dienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta, rakstisku iesniegumu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra) un tehnisko pasi attiecīgas atzīmes veikšanai.

28.Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, kases sistēmas, speciali­zētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu lietotājs:

28.1.10 dienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu autonomā enerģijas avota uzlādēšanai, lai nodrošinātu nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā ierakstītās informācijas saglabāšanu, un šo noteikumu 104.punktā minēto ierakstu un ieraksta par lietošanas pārtraukšanu veikšanai tehniskajā pasē;

28.2.15 dienu laikā rakstiski paziņo par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā attiecīgais kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta.

IV.Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas dokumentācija

29.Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta (arī pārvietojama kases aparāta, kas nav paredzēts lietošanai pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), ja tiek pārdoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi), kases sistēmas un specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā (attiecībā uz specializēto ierīci vai iekārtu, kas nav uzstādīta pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), kā arī pārvietojamu kases aparātu, kas nav paredzēts lietošanai pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), - juridiskajā adresē) būtu pieejami šādi dokumenti:

29.1.tehniskā pase (kopā ar noformētajiem aktiem un plombēšanas vietu aprakstiem), kurā paredzēta vieta šādu rekvizītu norādīšanai:

29.1.1.tehnisko pasi izsniegušā apkalpojošā dienesta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

29.1.2.dokumenta nosaukums (tehniskā pase), numurs un izsniegšanas datums;

29.1.3.attiecīgā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas marka, modelis (modifikācija), šasijas numurs (kases sistēmas identifi­kācijas kods);

29.1.4.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsumma (piemēram, uzstādīšanas un lietošanas izbeigšanas brīdī, pirms remonta);

29.1.5.lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

29.1.6.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adrese vai atzīme par to, ka kases aparāts nav paredzēts lieto­šanai pastāvīgā darbības vietā;

29.1.7.informācija par fiskālās atmiņas bloka uzstādīšanu, nomaiņu, nomainītā fiskālās atmiņas bloka nedzēšamās elektroniskās atmiņas kopsumma, fiskālās atmiņas bloka numurs;

29.1.8.informācija par apkalpojošā dienesta izsaukumiem - apkalpošanas datums, apraksts, nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsumma, kā arī noformēto dokumentu nosaukums, datums un numurs (ja tādi ir noformēti);

29.1.9.kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri, kases sistēmām - arī plombēšanas vietu apraksta numurs un datums;

29.1.10.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanas datums;

29.1.11.par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu vai apkalpošanu atbildīgā apkalpojošā dienesta nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts;

29.1.12.tās lietotāja atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts (norādot parakstīšanas datumu), kura iepazinusies ar apkalpojošā dienesta atbildīgās personas veiktajiem ierakstiem tehniskajā pasē;

29.1.13.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrēšanas, lietošanas atsākšanas un izslēgšanas no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra) datums, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nosaukums, amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

29.1.14.cita nepieciešamā papildu informācija;

29.2.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls ar izdrukātajiem Z pārskatiem un Z pārskatu reģistrs, ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls tiek sagatavots elektroniski;

29.3.līgums par apkalpošanu (vai tā kopija).

30.Pasažieru pārvadājumu transport­līdzekļos izmantojamo kases aparātu, specializēto ierīču vai iekārtu lietotājs nodrošina:

30.1.lai transportlīdzeklī, kurā kases aparāts, specializētā ierīce vai iekārta tiek lietota, būtu pieejama tehniskā pase vai to tehniskās pases lappušu kopijas, kurās norādīti apkalpojošā dienesta identifikācijas dati, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes amatpersonas atzīme par reģistrēšanu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

30.2.lai lietotāja juridiskajā adresē vai pastāvīgajā darbības vietā (struk­tūrvienībā) būtu pieejams kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāls vai - attiecīgi - taksometra skaitītāja žurnāls;

30.3.kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāla vai - attiecīgi - taksometra skaitītāja žurnāla atrašanās vietas noteikšanu rakstiski.

31.Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu lietotājs drīkst pārdot tikai kopā ar tehnisko pasi.

32.Lietotājs nodrošina:

32.1.aizpildīta kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla glabāšanu piecus gadus;

32.2.kontrollentes glabāšanu trīs gadus.

V.Darījumu reģistrēšana kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē un iekārtā

33.Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs nodrošina darījuma un par to saņemtās samaksas skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm, viedkartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) reģistrēšanu, kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim.

34.Kases čeka anulēšanas operācijas lietotājs reģistrē kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā tikai tad, ja tas lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, kuras konstrukcija nodrošina anulēšanas operāciju reģistrēšanu atsevišķi, anulējošā kases čeka izdrukāšanu un anulēto naudas summu norādīšanu anulējošā kases čekā, X un Z pārskatā. Anulējošo kases čeku izsniedz darījuma partnerim.

35.Lietotājs kases čeku anulē, izdrukājot anulējošo kases čeku, šādā kārtībā:

35.1.pēc darījuma partnera prasījuma saņemšanas saskaņā ar normatīva­jiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību. Anulējošo kases čeku izsniedz darījuma partnerim;

35.2.vienlaikus ar kases čeka izdrukāšanu par faktiski izsniegto degvielas daudzumu, ja, degvielas uzpildes stacijas kases sistēmai (izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmu) strādājot iepriekšējās samaksas režīmā, pircējs nevar saņemt pasūtīto degvielas daudzumu. Sākotnēji izdrukāto anulēto kases čeku un anulējošo kases čeku kopā ar Z pārskatu ielīmē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālā vai Z pārskatu reģistrā, ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālu sagatavo elektroniski;

35.3.par darbadienas (perioda) laikā kļūdaini izdrukāto kases čeku tās pašas darbadienas (perioda) laikā pirms Z pārskata izdrukāšanas un darbadie­nas (perioda) beigās saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām lietotāja noteiktajā kārtībā sagatavo aktu. Aktā norāda anulēšanas pamatojumu un pielīmē anulēto kļūdaini izdrukāto čeku un anulējošo čeku. Aktu uzglabā kopā ar kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālu vai ar Z pārskatu reģistru, ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālu sagatavo elektroniski.

36.Skaidras naudas izsniegšanas operācijas (piemēram, par taru vai klientiem, kuri izmanto maksājumu kartes skaidras naudas izņemšanai) lietotājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē tikai tad, ja tas lieto kases aparātu vai kases sistēmu, kuras konstrukcija nodrošina naudas izsniegšanas operāciju reģistrē­šanu un izsniegtās naudas summas norādīšanu kases čekā, X un Z pārskatā atsevišķi. Par skaidrās naudas izsniegšanu izsniedz kases čeku.

37.Dāvanu karšu, talonu pārdošanu un citas priekšapmaksas vai pēcmaksas saņemšanu vai degvielas izsniegšanu lietotāja saim­nieciskās darbības vajadzī­bām lietotājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē un norāda X un Z pārskatā atsevišķi.

38.Aizliegts izmantot degvielas uzpildes automātu, ja tas atslēgts no degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas.

39.Degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas lietotājs nekavējoties pēc saņemtās degvielas iepildīšanas degvielas uzpildes stacijas deg­vielas tvertnē, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu, ievada kases sistēmā informāciju par degvielas krājumu papildinājumu.

40.Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, lietotājs veiktos darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, kārtas numuru, darījuma summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), pievienotās vērtības nodokļa summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) un citu lieto­tājam nepieciešamo informāciju. Pēc pircēja pieprasījuma noformē šo noteikumu 61.punktā minēto reģistrēto kvīti.

41.Ja degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas darbs ir traucēts, lietotājs nekavējoties pārtrauc darījumu ar degvielu vai citu darījumu reģistrēšanu, ja tie tiek reģistrēti šajā sistēmā ietvertajos termināļos.

VI. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls un tā aizpildīšana

42.Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls (turpmāk - žurnāls) ir uzskaites reģistrs, kurā norādīto informāciju par reģistrē­tajiem saimnieciskajiem darījumiem izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros.

43.Kases aparāta, kases sistēmas un tirdzniecības automāta žurnāla paraugs un tā noformēšanas un aizpildīšanas kārtība noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, kases aparāta un kases sistēmas žurnāla valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem paraugs - šo noteikumu 2.pielikumā, taksometra skaitītāja žurnāla paraugs - šo noteikumu 3.pielikumā. Lietotājs žurnālu var papildināt ar ailēm papildu rekvizītu norādīšanai.

44.Reģistra veidā sagatavota žurnāla lapas numurē augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar uzņēmuma vadītāja parakstu un zīmogu.

45.Ja žurnālu sagatavo elektroniski, izmanto datorprogrammu, kura atbilst normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, norādot attiecīgi šo noteikumu 1., 2. vai 3.pielikumā minēto informāciju un citu lietotājam nepieciešamo informāciju.

46.Lietotājs žurnālu aizpilda saskaņā ar Z pārskata datiem pēc katras Zpārskata izdrukāšanas un ielīmē tajā izdrukāto Z pārskatu vai pēc speciali­zēto ierīču vai iekārtu atmiņas skaitītāju summāro rādītāju datu nolasīšanas.

47.Ja žurnālu sagatavo elektroniski, lietotājs izdrukātos Z pārskatus ielīmē atsevišķā Z pārskatu reģistrā, kurā norādīts datums un kārtas numurs. Katru mēnesi pēdējā darbadienā vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatper­sonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laika periodu lietotājs izdrukā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla datus un izdrukas brošē hronoloģiskā secībā kopā ar pārskata mēneša Z pārskatu reģistru.

48.Žurnālā atsevišķi reģistrētās anulēšanas operācijas, pārdotās dāvanu kartes, talonus, priekšapmaksas vai pēcmaksas summas, lietotāja saimnieciskās darbības vajadzībām izsniegtās degvielas vērtības summu, no kases aparāta vai kases sistēmas izsniegtās skaidrās naudas summu un citas dienas ieņēmumu aprēķināšanai atsevišķi reģistrētās summas norāda atsevišķās ailēs. Ja kases aparāta un kases sistēmas konstrukcija, reģistrējot par darījumiem izmaksātās naudas summas, samazina reģistrētos dienas ieņēmumus, tad, aizpildot kases aparāta (kases sistēmas) žurnālu, atsevišķi reģistrētās izmaksātās summas pieskaita dienā (Z pārskata periodā) reģistrēto faktisko ieņēmumu summai.

49.Z pārskata izdrukāšanas laiku nosaka lietotājs, bet ne retāk kā reizi katras darbadienas beigās. Ja darbadienas laikā nav notikušas darbības ar kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, lietotājs Z pārskatu neizdrukā un žurnālā izdara ierakstu, ka attiecīgajā darbadienā darījumu nav.

50.Degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas (izņemot automātiskās deg­vielas uzpildes stacijas kases sistēmas, ja mainās cena par vienu litru degvielas) lietotājs Z pārskatu izdrukā arī pirms degvielas cenu un degvielas uzpildes stacijas kases sistēmā uzstādīto degvielas uzpildes automātu konfigurācijas maiņas pirms degvielas pārdošanas (izsniegšanas) operāciju atsākšanas.

51.Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta vai kases sistēmas lietotājs, ja kases aparāta vai kases sistēmas konstrukcija nenodrošina nepieciešamo valūtas kursu skaita ieprogram­mēšanu, Z pārskatu izdrukā pirms katras valūtas kursa maiņas.

52.Tirdzniecības automāta lietotājs žurnālu aizpilda pēc skaitītāja rādījumu nolasīšanas un naudas inkasēšanas. Skaitītāja rādījumu nolasīšanas un naudas inkasēšanas laiku nosaka lietotājs.

53.Taksometra skaitītāja lietotājs žurnālu aizpilda katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas.

VII.Darījumus apliecinošo dokumentu veidi un rekvizīti

54.Nodokļu maksātāji par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu - ar kases čeku vai šo noteikumu 70., 71., 72., 73.un 74.punktā minētajā kārtībā ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti (turpmāk - reģistrētā kvīts), vai ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu biļeti (turpmāk - reģistrētā biļete), vai ar citu šajos noteikumos noteiktu samaksu apliecinošu dokumentu.

55.Kases čekā atbilstoši kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehniskajām prasībām norādāmie rekvizīti ir noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

56.Ja kases čekā nav norādīti visi likumā "Par grāmatvedību" un likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktie rekvizīti, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedz saskaņā ar minētajiem likumiem noformētu attais­nojuma dokumentu (kvīti), kurā papildus citiem attiecīgajos likumos noteikta­jiem rekvizītiem norāda kases čeka datumu un numuru, vai izdara papildu ierakstu kases čekā, norādot nepieciešamos rekvizītus un ierakstu veikušās personas uzvārdu, kā arī ierakstu apliecinot ar parakstu un spiedogu, kurā norādīts lietotāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese. Kases čeku izmanto par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā.

57.Kases čekā var nenorādīt darījuma (preces (pakalpojuma) vai preču (pakalpojumu) grupas) nosaukumu un pievienotās vērtības nodokļa zīmi (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) grupai piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), daudzumu, cenu, piemēroto pievienotās vērtības nodokļa likmi, piešķirtās atlaides naudas izteiksmē (ja tādas ir), ja papildus kases čekam tiek noformēta pavadzīme normatīvajos aktos par pavadzīmju lietošanu noteiktajā kārtībā vai cits saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformēts attaisnojuma dokuments.

58.Nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrē grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai arī kvīšu vai biļešu numurus, iesniedzot pamatotu rakstisku iesniegumu. Reģistrējot kvīšu vai biļešu numurus, iesniedz iesniegumu divos eksem­plāros, norādot attiecīgi šo noteikumu 59. vai 60.punktā minētos rekvizītus.

59.Uz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrējamo kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

59.1.nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

59.2.kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaits, sērija un numuri (no-līdz);

59.3.tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nosaukums, kurā kvītis reģistrētas, un reģistrācijas datums. Kvīšu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona apliecina ar parakstu un zīmogu.

60.Uz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrējamo biļešu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

60.1.nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai- deklarētā dzīvesvieta);

60.2.biļešu grāmatiņā esošo biļešu skaits, sērija un numuri (no-līdz), vienas biļetes cena, grāmatiņā esošo biļešu vērtības kopsumma latos;

60.3.tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nosaukums, kurā biļetes reģistrētas, un biļešu reģistrācijas datums. Biļešu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona apliecina ar parakstu un zīmogu.

61.Reģistrēto kvīti noformē trijos eksemplāros, un tajā norāda šādus rekvizītus:

61.1.numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija;

61.2.kvīts numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienesta terito­riālajā iestādē, ja kvītis nav brošētas grāmatiņās;

61.3.izrakstīšanas datums (mēneša nosaukums rakstāms vārdiem);

61.4.preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (fiziskai per­sonai- vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

61.5.preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai per­sonai- vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta). Ja fiziskā persona neveic saimniecis­ko darbību, šajā apakšpunktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

61.6.pārdotās preces nosaukums, daudzums, cena un vērtība vai sniegtā pakalpojuma veids, apjoms, cena un vērtība;

61.7.piešķirtās atlaides (ja tādas ir);

61.8.pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja darījums aplie­kams ar pievienotās vērtības nodokli;

61.9.darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem);

61.10.par darījumu atbildīgo personu paraksti;

61.11.cita nepieciešamā papildu informācija.

62.Reģistrēto biļeti noformē vienā eksem­plārā. Reģistrētā biļete sastāv no divām daļām- noplēšamās daļas un biļetes pasakņa.

63.Reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā norāda šādus rekvizītus:

63.1.numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija un kurš ir vienāds ar biļetes pasakņa numuru;

63.2.biļetes numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, ja biļetes nav brošētas grāmatiņās;

63.3.biļetes pārdevēja (pasākuma organizētāja) nosaukums (fiziskai per­sonai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

63.4.darījuma (pakalpojuma) nosaukums;

63.5.biļetes cena;

63.6.pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Šajā apakšpunktā minētos rekvizītus neuzrāda un pievienotās vērtības nodokļa summu ietver biļetes cenā, ja to nosaka pievienotās vērtības nodokli reglamentējošie normatīvie akti;

63.7.darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem), ja darījums aplie­kams ar pievienotās vērtības nodokli;

63.8.cita nepieciešamā papildu informācija.

64.Reģistrētās biļetes pasaknī norāda biļetes numuru un citu lietotājam nepieciešamo informāciju, kā arī biļetes pārdošanas brīdī - pārdošanas datumu. Ja biļetes nav brošētas grāmatiņās, biļetes pasaknī norāda arī biļetes numura reģistrēšanas datumu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē un biļetes cenu vai darījuma kopējo summu (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamiem darījumiem).

65.Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz pircējam (pakalpojuma saņēmējam), otrais eksemplārs paliek pārdevējam (pakalpojuma sniedzējam), trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā (ja kvītis brošētas grāma­tiņās) vai hronoloģiskā secībā tiek brošēts kalendāra gada ceturkšņa beigās vai, ja nepieciešams, agrāk.

66.Reģistrētās biļetes noplēšamo daļu izsniedz pircējam, bet pasakni saglabā biļešu grāmatiņā. Ja reģistrētās biļetes nav brošētas grāmatiņās, pasakņus brošē kalendāra gada ceturkšņa beigās vai, ja nepieciešams, agrāk.

67.Nodokļu maksātājs, kurš Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu (4.pielikums) vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto biļešu izlietojumu (5.pieli­kums).

68.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde nereģistrē jaunas kvītis vai biļetes, ja nav iesniegts pārskats par reģistrēto kvīšu vai reģistrēto biļešu izlietojumu par iepriekšējo ceturksni.

69.Nodokļu maksātājs nodrošina anulēto kvīšu un biļešu iznīcināšanu un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteik­tajām prasībām. Nodokļu maksātājs, izbeidzot saimniecisko darbību, iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto biļešu izlietojumu, iznīcina neizlietotās kvītis un biļetes un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

70.Nodokļu maksātāji nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas šādos gadījumos:

70.1.darījumu apliecinot ar šo noteikumu 61.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti:

70.1.1.par mazumtirdzniecībā ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūr­vienības) pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, ja samaksa tiek saņemta preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā;

70.1.2.par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai šo preču remontu;

70.1.3.par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakal­pojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas. Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos iepriekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopējo summu izdalot ar trīs. Ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nākamā mēneša laikā jāno­drošina kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšana;

70.1.4.par zvērinātu advokātu un notāru, advokātu biroju, to filiāļu sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem;

70.1.5.par bērnu uzturēšanos un ēdināšanu bērnudārzos un mazbērnu novietnēs;

70.1.6.par bibliotēku un publisko arhīvu darbības specifikai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu;

70.1.7.par valsts un pašvaldību iestāžu ārpus kases saņemto skaidro naudu;

70.1.8.par medicīnas iestāžu naktīs, brīvdienās un svētku dienās snieg­tajiem medicīnas pakalpojumiem;

70.1.9.par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) apdrošināšanas starp­nieku sniegtajiem pakalpojumiem;

70.1.10.par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un politisko organizāciju (partiju) saņemtajiem ziedojumiem. Par anonīmiem ziedojumiem darījumus apliecinošus dokumentus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā neizsniedz;

70.2.darījumu apliecinot ar šo noteikumu 61.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma (saņemto samaksu uzskaitot ieņēmumu uzskaites reģistrā. Ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma summu (atsevišķi sadalījumā pa pie­mērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), pievienotās vērtības nodokļa summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), darījuma kopējo summu un citu nepieciešamo informāciju):

70.2.1.par preču pārdošanu mazumtirdzniecībā gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

70.2.2.ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas - par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā tirgos un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

70.2.3.par pašu ražotās produkcijas pārdošanu sabiedriskajā ēdināšanā izglītības iestādēs. Kvīti izsniedz personai, kas veic maksājumu, ja samaksa tiek veikta avansā saskaņā ar skolēnu sarakstu;

70.2.4.par dievnamu, kultūras iestāžu, botānisko un zooloģisko dārzu, rezervātu, brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu apmeklējumu laikā to dar­bībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu) pārdošanu;

70.3.darījumu apliecinot ar šo noteikumu 62., 63. un 64.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto biļeti:

70.3.1.par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpoju­miem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos;

70.3.2.par ieejas maksu muzejos un vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos;

70.3.3.par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos;

70.3.4.par autostāvvietu pakalpojumiem ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības);

70.3.5.par maksas tualešu pakalpojumiem.

71.Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot:

71.1.valsts un pašvaldības budžeta iestādes, samaksu saņemot iestādes kasē, Latvijas Banka, kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības, izsniedzot attaisnojuma dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti;

71.2.personas, kuras tirdzniecības vietās pārdod tikai izlozes biļetes vai azartspēles kartes, ievērojot normatīvajos aktos par azartspēlēm un izlozēm noteiktās prasības un izsniedzot minēto biļeti vai karti;

71.3.personas, kuras ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) pārdod normatīvajos aktos par licencētās amatier­zvejas - makšķerēšanas - kārtību noteiktās licences, izsniedzot minēto licenci;

71.4.personas, kuras veic dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanu, izgatavošanu un remontu, izsniedzot stingrās uzskaites kvīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligā­tās provēšanas un marķēšanas kārtību un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtību;

71.5.personas, kuras pārdod tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu noformētas pilsētas sabiedriskā transporta (autotransporta, tramvaju un trolejbusu) biļetes (arī bagāžas biļetes) un abonementa braukšanas dokumentus, izsniedzot biļeti vai abonementa braukšanas dokumentu;

71.6.personas par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu rajonu maršrutos, kuros dienas vidējie reisa ieņēmumi nepārsniedz 15latu, un tālsatiksmes maršrutos, kuros dienas vidējie reisa ieņēmumi nepārsniedz 50 latu, samaksu saņemot transportlīdzeklī un izsniedzot biļeti, kas noformēta normatī­vajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā. Ja transportlīdzeklī saņemtās skaidrās naudas dienas vidējie reisa ieņēmumi par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu 15 dienas pēc kārtas rajonu maršrutos pārsniedz 15 latu un tālsatiksmes maršrutos - 50 latu, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta vai kases sistēmas lietošanas uzsākšana;

71.7.personas par starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadāju­miem ar autotransportu, samaksu saņemot trans­portlīdzeklī un izsniedzot biļeti, kas noformēta normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā;

71.8.personas par dzelzceļa starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem un vietējiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem šaursliežu dzelzceļa maršrutā Gulbene-Alūksne un elektrovilcienu maršrutos, samaksu saņemot trans­portlīdzeklī un izsniedzot Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteiktā parauga biļeti;

71.9.vairumtirgotāji par vairumtirdzniecībā pārdotajām precēm, saņemot samaksu ar maksājumu kartēm un izsniedzot bankas termināļa čeku un pavadzīmi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pavadzīmju lietošanu;

71.10.Valsts ieņēmumu dienests, saņemot samaksu par stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķina veidlapu, stingrās uzskaites plombu, preferenciālo preču izcelsmes sertifikātu EUR.1 un muitas kravu nodrošinājuma plombējošo drošības uzlīmju pārdošanu, izsniedzot kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 61.punktā minētie rekvizīti.

72.Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nelieto personas, saņemot samaksu par spēļu iekārtu (piemēram, biljarda galdi, šautriņas, galda hokejs) un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā marķētu azartspēļu automātu un azartspēļu iekārtu lietošanu, pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedzot reģistrēto kvīti. Par spēļu iekārtās, azartspēļu automātos un azartspēļu iekārtās veiktajiem darījumiem darījumu apliecinošos dokumentus neizsniedz, ja pirms darījuma uzsākšanas darījuma partneris nav brīdinājis pakalpojuma sniedzēju par vēlmi saņemt reģistrēto kvīti vai ja darījums ir veikts bez pakalpojuma sniedzēja klātbūtnes.

73.Ja tirdzniecības automāta konstrukcija neparedz izdrukāt kases čeku, par tirdzniecības automātā bez pārdevēja (pakalpojuma sniedzēja) klātbūtnes reģistrētiem darījumiem darījumus apliecinošos dokumentus neizsniedz.

74.Taksometra skaitītāja lietotājs par sniegtajiem taksometra pakalpoju­miem pēc pasažiera pieprasījuma izsniedz reģistrēto kvīti, kas noformēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu, vai izsniedz kases čeku, ja taksometra skaitītāja konstrukcija paredz kases čeka izdrukāšanu.

VIII.Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu tirgotāju pienākumi

75.Personai, kura pārdod kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas (turpmāk - tirgotājs), pirms darbības uzsākšanas jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā.

76.Lai tirgotāju reģistrētu un ietvertu tā pārdodamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), tirgotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šādus dokumentus:

76.1.iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) (6.pielikums);

76.2.ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) nav iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), papildus iesniegumam iesniedz tehnisko dokumentāciju valsts valodā. Tehniskajā dokumentācijā ietver:

76.2.1.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas vispārīgu aprakstu, kurā izskaidrota tās konstrukcija un darbība, un to risinājumu aprakstus, kas pamato normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģis­trēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto tehnisko prasību izpildi, darba shēmas un diagrammas, tai skaitā informāciju par program­matūru, tās raksturlielumiem un darbībām;

76.2.2.ja nepieciešams, citu ražotāja sniegto tehnisko dokumentāciju labākai kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas darbības izpratnei;

76.2.3.pārbaužu rezultātus un sertifikātus (ja tādi ir) par atbilstību attiecī­gajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm noteiktajām prasībām.

77.Ja mainās šo noteikumu 76.punktā minētā informācija, tirgotājs 10dienu laikā par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos (precizētos) dokumentus.

78.Tirgotājs 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tā darbības izbeigšanu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku pieprasījumu par tā izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra).

IX.Apkalpojošo dienestu pienākumi

79.Apkalpojošajam dienestam pirms darbības uzsākšanas jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā.

80.Lai apkalpojošo dienestu reģistrētu un ietvertu tā apkalpojamos kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šādus dokumentus:

80.1.iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) (6.pielikums);

80.2.spēkā esoša līguma kopiju par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 20000 latu apmērā par zaudējumiem, ja tādi rastos apkalpojošā dienesta vainas dēļ;

80.3.informāciju par to atbildīgo darbinieku (turpmāk - apkalpojošā dienesta atbildīgā persona) atbilstošu tehnisko un (vai) arodizglītību un (vai) profesionālo kvalifikāciju, kuri veiks apkalpošanu;

80.4.ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) nav iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), papildus iesniegumam iesniedz tehnisko dokumentāciju valsts valodā. Tehniskajā dokumentācijā ietver:

80.4.1.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas vispārīgu aprakstu, kurā izskaidrota tās konstrukcija un darbība, un to risinājumu aprakstus, kas pamato normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģis­trēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto tehnisko prasību izpildi, darba shēmas un diagrammas, tai skaitā informāciju par program­matūru, tās raksturlielumiem un darbībām;

80.4.2.ja nepieciešams, citu ražotāja sniegto tehnisko dokumentāciju labākai kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas darbības izpratnei;

80.4.3.pārbaužu rezultātus un sertifikātus (ja tādi ir) par atbilstību attiecī­gajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm noteiktajām prasībām;

80.4.4.anketu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) tehniskajām iespējām (7.pielikums).

81.Ja mainās šo noteikumu 80.punktā minētā informācija, apkalpojošais dienests 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos (precizētos) dokumentus.

82.Apkalpojošais dienests veic kases aparāta, kases sistēmas, specializē­tās ierīces vai iekārtas apkalpošanu tikai tad, ja ar tās lietotāju ir noslēgts līgums par apkalpošanu.

83.Apkalpojošais dienests, slēdzot līgumu ar lietotāju par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu, nodrošina lietotājam iespēju iepazīties ar apkalpojošā dienesta apstiprinātu apkalpošanas pakalpojumu cenrādi un izvēlēties norēķinu kārtību par apkalpošanu abonementa maksas veidā vai par atsevišķiem pakalpojumiem.

84.Apkalpojošais dienests slēdz līgumus ar lietotājiem tikai par tādu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu, kuri nodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elek­tronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto prasību izpildi un ir iekļauti kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrā attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo modeļu (modifikā­ciju) sarakstā.

85.Pirms līguma slēgšanas apkalpojošā dienesta atbildīgā persona pārbauda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehniskās iespējas atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksā­jumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. Ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) nav iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), aizpilda (vismaz divos eksem­plāros) anketu par kases aparāta, kases sistēmas, speciali­zētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) tehniskajām iespējām.

86.Apkalpojošais dienests ar lietotājiem noslēgtos līgumus hronoloģiskā secībā reģistrē speciālā reģistrā, norādot ieraksta datumu un kārtas numuru, līguma datumu, numuru un lietotāja identifikācijas datus.

87.Katram kases aparātam, kases sistēmai, specializētajai ierīcei vai iekārtai, kura pirmo reizi tiek uzstādīta nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, apkalpojošais dienests izsniedz tehnisko pasi.

88.Uzstādot kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu tās darbības vietā, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona:

88.1.ieprogrammē darba programmu;

88.2.noplombē kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu tā, lai nebūtu iespējams patvarīgi mainīt tās konstrukciju, iejaukties programmā un radīt iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamos ienākumus;

88.3.veic atzīmi tehniskajā pasē, norādot lietotāja nosaukumu (fiziskai personai- vārdu un uzvārdu), nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, uzstādī­šanas vietas adresi (vai norāda, ka kases aparāta lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas), datumu un laiku, kā arī ieraksta nedzēšamās elektro­niskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto plombu sērijas un numurus un apliecina attiecīgo ierakstu ar parakstu un tā atšifrējumu.

89.Uzstādot kases sistēmu, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona papildus šo noteikumu 88.punktā minētajām darbībām veic šādas darbības:

89.1.divos eksemplāros noformē plombēšanas vietu aprakstu, kuru parak­sta (norādot paraksta atšifrējumu) apkalpojošā dienesta un lietotāja atbildīgās personas. Pirmo eksemplāru apkalpojošais dienests izsniedz kases sistēmas lietotājam, otrais paliek apkalpojošajam dienestam. Plombēšanas vietu apraksts ir kases sistēmas tehniskās pases neatņemama sastāvdaļa;

89.2.ieraksta attiecīgās kases sistēmas kontroles programmu datu nesējā vai izdrukā automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas kontroles datus un 10 dienu laikā nodod tos Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta;

89.3.kases sistēmas tehniskajā pasē norāda sastādītā plombēšanas vietu apraksta datumu un numuru;

89.4.ieslēdz fiskālo atmiņu, pirms lietotājs uzsācis nodokļu un citu maksā­jumu reģistrēšanu kases sistēmā.

90.Ja degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas datu saglabāšana ir bijusi traucēta un degvielas uzpildes stacijas darbs automātiski bloķējies, apkalpojošais dienests pārbauda degvielas uzpildes stacijas vienotajā sistēmā ietvertās ierīces vai iekārtas un atjauno kases sistēmas programmu, ieraksta datu nesējā vai izdrukā automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas kontroles datus un 10dienu laikā nodod tos Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta.

91.Pirms lietotājs uzsācis nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanu kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā, apkalpojošais dienests izslēdz kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas mācību režīmu.

92.Pēc kases aparāta un kases sistēmas uzstādīšanas apkalpojošā die­nesta atbildīgā persona nodrošina pirmā Z pārskata izdruku, kuru ar parakstu apstip­rina apkalpojošā dienesta un lietotāja atbildīgās personas. Pēc pirmā Zpārskata izdrukas apstiprināšanas apkalpojošā dienesta atbildīgā persona to ielīmē tehnis­kajā pasē.

93.Apkalpojošais dienests pirmo reizi uzstādītai kases sistēmai iepro­grammē kases čekā, X un Z pārskatā kases sistēmas identifikācijas kodu unpēc fiskālās atmiņas bloka nomaiņas - arī fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru, uzlīmē uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas (kurā ievietots centrālās vadības bloks) uzlīmi ar neizdzēšamu identifikācijas kodu un fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru un izdara attiecīgu ierakstu tehniskajā pasē, norādot datumu un apstiprinot ierakstu ar apkalpojošā dienesta atbildīgās personas parakstu.

94.Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas apkalpojošais dienests plombē ar plombām, kuras par maksu iegādājies tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā apkalpojošais dienests reģistrēts kā nodokļu maksātājs. Citu plombu izmantošana kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu plombēšanai ir aizliegta. Plombas uzliek tā, lai nebūtu iespējams patvarīgi mainīt kases aparāta, kases sistēmas, speciali­zētās ierīces vai iekārtas konstrukciju, iejaukties programmā un radīt iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamos ienākumus, kā arī visās savieno­juma vietās ar papildu ierīcēm, lai tās nevarētu atvienot, nesabojājot plombu.

95.Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā apkalpojošais dienests reģistrēts kā nodokļu maksātājs, pamatotu rakstisku iesniegumu (8.pielikums), kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits.

96.Apkalpojošais dienests nodrošina iegādāto, noņemto (arī tādu, kuras plombēšanai izlietojis cits apkalpojošais dienests), izlietoto un anulēto plombu uzskaiti. Apkalpojošais dienests nodrošina anulēto (sabojāto) plombu iznīcinā­šanu un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

97.Apkalpojošais dienests nosaka atbildīgās personas, kuras ir tiesīgas veikt apkalpošanu atbilstoši ar lietotājiem noslēgtajiem līgumiem, izdarīt ierakstus tehniskajās pasēs, sastādīt un parakstīt plombēšanas vietu aprakstus.

98.Apkalpojošais dienests katru mēnesi veic plombu inventarizāciju, norādot plombēšanai izlietoto, anulēto (piemēram, sabojāto plombu, kuras nav izlietotas plombēšanai), no kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām saskaņā ar apkalpošanas gaitā sastādītajiem aktiem noņemto un atlikumā esošo plombu sērijas un numurus.

99.Apkalpojošais dienests katru mēnesi (līdz nākamā mēneša piecpa­dsmitajam datumam) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā apkalpojošais dienests reģistrējies kā nodokļu maksātājs, pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums). Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo mēnesi.

100.Apkalpojošais dienests, izbeidzot saimniecisko darbību, veic atlikumā esošo plombu inventarizāciju un saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem sagatavo un iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu, iznīcina neizlietotās plombas un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

101.Apkalpojošais dienests, reorganizējot saimniecisko darbību, veic atlikumā esošo plombu inventarizāciju un saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem sagatavo un iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par iegādāto stingrās uzskaites plombu izlietojumu, kā arī iesniedz rakstisku pieprasījumu pārreģistrēt neizlietotās plombas tiesību un saistību pārņēmējam vai iznīcina tās un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentē­jošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

102.Apkalpojošais dienests 48 stundu laikā pēc lietotāja izsaukuma saņemšanas nodrošina apkalpojošā dienesta atbildīgās personas ierašanos kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā.

103.Apkalpojošais dienests visus kases aparātu, kases sistēmu, speciali­zēto ierīču un iekārtu apkalpošanas gadījumus hronoloģiskā secībā reģistrē un uzskaita apkalpošanas un izsaukumu reģistrā, norādot šādu informāciju:

103.1.ieraksta kārtas numurs;

103.2.apkalpošanas pieteikuma datums un laiks;

103.3.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

103.4.kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas marka, modelis (modifikācija), šasijas numurs (identifikācijas kods) un tehniskās pases numurs;

103.5.apkalpošanas līguma datums un numurs;

103.6.datums un laiks, kad apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieradu­sies kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas atrašanās vietā;

103.7.paziņotie izsaukuma iemesli;

103.8.konstatētie izsaukuma iemesli;

103.9.nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summētāju rādījumi, noņemto un uzlikto plombu sērijas un numuri;

103.10.apkalpošanas laikā noformēto attaisnojuma dokumentu (aktu, anketu, plombēšanas vietu aprakstu) (ja tādi noformēti) nosaukums, datums un numurs;

103.11.cita nepieciešamā papildu informācija.

104.Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanas laikā noņemto plombu vietā uzliek jaunas plombas un veic tehniskajā pasē ierakstus par apkalpošanu, norādot apkalpošanas datumu, nedzēšamās elektroniskās vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus, kā arī noformēto dokumentu (ja tādi noformēti) nosaukumu, datumu un numuru.

105.Ja gada laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar lietotāju, nav saņemts neviens lietotāja izsaukums, apkalpojošais dienests ierodas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā, lai konstatētu konstrukcijas, programmas un plombu atbilstību tehniskajā pasē norādītajiem datiem, un veic tehniskajā pasē ierakstus par apkalpošanu.

106.Ja apkalpošanas laikā kases apa­rāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijā vai programmā atklātas nelikumīgi veiktas izmaiņas vai konstatēti plombu bojājumi, apkalpojošais dienests vienas dienas laikā rakstiski paziņo par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta.

107.Plombas no kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, noformējot aktu, ir tiesīga noņemt apkalpojošā dienesta atbildīgā persona vai Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis, veicot uzraudzību un kontroli.

108.Ja apkalpojošais dienests izsaukts sakarā ar lietotāja lēmumu izbeigt kases apa­rāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai un izslēgt no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra), apkalpojošā dienesta atbildīgā persona noņem plombas no attiecīgā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas un veic ierakstu tehniskajā pasē, norādot nedzēšamās elektroniskās vai summārās atmiņas kopsummu, plombu noņemšanas iemeslus, datumu un laiku.

109.Ja lietotājs ir pārtraucis (nav pagarinājis) līgumu ar apkalpojošo dienestu, apkalpojošais dienests 10 dienu laikā pēc līguma termiņa beigām rakstiski paziņo par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta. Plombu nomaiņu veic apkalpojošais dienests, ar kuru noslēgts jauns līgums par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu.

110.Apkalpojošajam dienestam aizliegts:

110.1.dzēst nedzēšamās elektroniskās vai summārās atmiņas kopsummu. Ja nepārvaramas varas vai remonta gadījumā nedzēšamās elektroniskās vai sum­mārās atmiņas kopsummas rādījumi tiek mainīti, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona sastāda aktu trijos eksemplāros. Pirmo akta eksemplāru nodod lietotājam, otro - apkalpojošajam dienestam, bet trešo 10 dienu laikā nosūta Valsts ieņēmu­mu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta;

110.2.mainīt kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekār­tas konstrukciju un programmu (izņemot rekvizītu ieprogrammēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) un radīt iespēju lietotājam slēpt vai samazināt ienākumus un nodokļus.

111.Apkalpojošais dienests ir atbildīgs:

111.1.par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijas, programmas un plombu atbilstību šo noteikumu prasībām;

111.2.ja kases sistēmai uzliktās plombas nav bojātas, - par kases sistēmas programmas atbilstību attiecīgās kases sistēmas kontroles programmai, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta.

112.Apkalpojošais dienests nodrošina lietotāja kasieru operatoru apmācī­bu darbam ar kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām, kas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) ietvertas attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) sarakstā.

113.Apkalpojošais dienests nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošinā­šanu pret zaudējumiem, ja tādi rastos apkalpojošā dienesta vainas dēļ. Civil­tiesiskās apdrošināšanas minimālā atbildības likme ir 20000 latu.

114.Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu nedrīkst veikt apkalpojošais dienests, kas pats ir attiecīgā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs.

115.Ja apkalpojošais dienests ir pieņēmis lēmumu par turpmākās darbības izbeigšanu, tas 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un lietotājus, ar kuriem noslēgti līgumi par kases apa­rātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu. Apkalpojo­šais dienests nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) sarakstā ietverto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu trīs mēnešus pēc Valsts ieņēmumu dienesta un lietotāju informēšanas par turpmākās darbības izbeigšanu.

X.Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu ekspertu pienākumi

116.Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu eksperts (turpmāk - eksperts) veic ekspertīzes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

117.Ekspertam pirms eksperta darbības uzsākšanas jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā. Eksperts iesniedz reģistrācijai šādus dokumentus:

117.1.iesniegumu par stāšanos ekspertu uzskaitē, norādot informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par prasībām ekspertiem;

117.2.informāciju par eksperta darbības vietām, norādot attiecīgās darbī­bas vietas adresi, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru.

118.Ja mainās šo noteikumu 117.punktā minētā informācija, eksperts par to 10 dienu laikā rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos dokumentus.

119.Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas ekspertīzi nedrīkst veikt eksperts, kas pats ir ekspertīzei iesniegtā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs, tirgotājs vai apkalpojošais dienests.

120.Eksperts ir atbildīgs par tā sniegtajos atzinumos norādītās informā­cijas patiesumu.

121.Ja eksperts pieņēmis lēmumu par turpmākās darbības izbeigšanu, tas 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu.

122.Eksperts pēc ekspertīzes sastāda:

122.1. ekspertīzes aktu par ekspertīzē veiktajām darbībām;

122.2.ekspertīzes atzinumu par to, vai nav veikta nesankcionēta iejauk­šanās kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstruk­cijā vai programmā un vai nav radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu.

123.Eksperts ekspertīzes aktu un atzinumu sagatavo trijos eksemplāros un 10 dienu laikā pirmo eksemplāru iesniedz reģistrēšanai Valsts ieņēmumu dienestam, otro nodod kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājam, trešais eksemplārs paliek ekspertam.

XI.Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu, to lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu, ekspertu un ekspertīzes aktu reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)

124.Valsts ieņēmumu dienests Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrē:

124.1.kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu (izņemot taksometra skaitītājus) modeļus (modifikācijas), kas nodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto prasību izpildi, - šo noteikumu VIII un IXnodaļā noteiktajā kārtībā;

124.2.lietotājus un to lietotos kases apa­rātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas - šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

124.3.tirgotājus - šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajā kārtībā;

124.4.apkalpojošos dienestus - šo noteikumu IX nodaļā noteiktajā kārtībā;

124.5.ekspertus un ekspertīzes aktus - šo noteikumu X nodaļā noteiktajā kārtībā.

125.Valsts ieņēmumu dienests reģistrē tirgotājus, apkalpojošos dienestus un to pārdodamo un apkalpojamo kases apa­rātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas) un veic attiecīgas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 76., 77., 80. un 81.punktā minēto dokumentu saņemšanas, un piecu dienu laikā informē par to reģistrēto personu. Ja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) nepieciešamie dokumenti netiek saņemti, tie nav pilnīgi, tajos sniegtā informācija nav pietiekama un patiesa vai ir iestājušies šo noteikumu 127. un 128.punktā minētie apstākļi, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā rakstiski informē personu par atteikumu to reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā).

126.Valsts ieņēmumu dienests vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrē ekspertus 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 117. un 118.punktā minēto doku­mentu saņemšanas un piecu dienu laikā nosūta reģistrētajai personai informāciju par tās reģistrāciju. Ja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) nepieciešamie dokumenti netiek saņemti, tie nav pilnīgi, tajos sniegtā informācija nav pietiekama un patiesa vai ir iestājušies šo noteikumu 130.punktā minētie apstākļi, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā rakstiski informē personu par atteikumu to reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā).

127.Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē personu kā tirgotāju, apkalpo­jošo dienestu vai ekspertu, kā arī neveic izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) par pārdodamo vai apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļiem (modifikācijām), ja konstatēti šādi gadījumi:

127.1.persona atrodas likvidācijas procesā vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

127.2.personai ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

127.3.pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas perso­nai ir konstatēti šajos noteikumos noteiktās profesionālās darbības pārkāpumi;

127.4.persona nav iesniegusi šo noteikumu 76., 80. vai 117.punktā minētos attiecīgos dokumentus;

127.5.pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas.

128.Ja Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 76.2. un 80.4.apakšpunktā minēto informāciju vai veicot kontroles pasākumus, konstatē, ka kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) neatbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā rakstiski informē lietotāju, tirgotāju un apkalpojošo dienestu par konstatēto neatbilstību un līdz neatbilstības novēršanai nereģistrē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) vai izslēdz no tās.

129.Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra):

129.1.uz lietotāja vārda reģistrētos kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas:

129.1.1.pēc lietotāja pieprasījuma;

129.1.2.saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ja:

129.1.2.1.lietotājs izbeidzis saimniecisko darbību kases aprāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas vietas adresē, nepaziņojot par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā tas reģistrēts kā nodokļu maksātājs. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski 15 darbdienu laikā informē lietotāju par izslēgšanu;

129.1.2.2.nav nodrošinātas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski 15 darbdienu laikā informē lietotāju par izslēgšanu;

129.1.2.3.lietotājs kā saimnieciskās darbības vai komercdarbības veicējs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra;

129.2.tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pēc tā pieprasījuma;

129.3 tirgotāju, apkalpojošo dienestu vai ekspertu, ja tiek konstatēts, ka tirgotājs, apkalpojošais dienests vai eksperts nepilda attiecīgi šo noteikumu VIII, IX vai X nodaļā minētos pienākumus. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski 15darb­dienu laikā informē tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu par izslēgšanu.

130.Valsts ieņēmumu dienests nodrošina publiski pieejamu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu, to lietotāju, tirgotāju un apkalpojošo dienestu vienoto datu bāzi (reģistru), kurā ietvertas šādas ziņas:

130.1.informācija par lietošanā esošu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu:

130.1.1.marka, modelis (modifikācija), šasijas numurs (kases sistēmām - identifikācijas kods);

130.1.2.tehniskās pases sērija un numurs;

130.1.3.tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nosaukums, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta, un kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas datums;

130.1.4.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adrese (juridiskā vai struktūrvienības adrese vai deklarētā dzīvesvieta);

130.1.5.lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

130.2.tirgotāja un apkalpojošā dienesta nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese (fiziskai personai- deklarētā dzīvesvieta), visu tirdzniecības un apkalpošanas vietu (struktūrvienību) adreses, tālruņi, atbildīgo personu vārdi un uzvārdi un pārdo­damie un apkalpojamie kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļi (modifikācijas);

130.3.eksperta nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta), visu eksperta darbības vietu (struktūrvienību) adreses, tālruņi, atbildīgo personu vārdi un uzvārdi, iesniegto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu ekspertīzes akti un atzinumi, to datums un numurs.

XII.Uzraudzības un kontroles kārtība

131.Valsts ieņēmumu dienests nosaka izgatavojamo plombu veidu, plombās iestrādājamos aizsargelementus, rekvizītus un nodrošina tipogrāfiski iespiestu plombu ar sēriju (apzīmēta ar trim latīņu alfabēta burtiem) un sešciparu kārtas numuru izgatavošanu un pārdošanu apkalpojošajiem dienestiem.

132.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde plombas izsniedz saskaņā ar apkalpojošā dienesta pamatotu rakstisku iesniegumu tā amatpersonai vai pilnvarotajai personai 15 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas.

133.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde katrai pirmo reizi uzstā­dītai un pirmo reizi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētai kases sistēmai piešķir kases sistēmas identifikācijas kodu. Kases sistēmas identifi­kācijas kodu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes atbildīgā persona ieraksta kases sistēmas tehniskajā pasē. Kases sistēmas identifikācijas kods sastāv no Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nodaļas divciparu koda un Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra) programmas piešķirtā kārtas numura.

134.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes glabā datu nesējus, kuros ierakstīta kases sistēmas kontroles programma, un automātisko degvielas uzpildes staciju kases sistēmu kontroles datu izdrukas līdz attiecīgās kases sistēmas izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra).

135.Par šajos noteikumos noteikto prasību pārkāpumiem personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā­pumu kodeksu.

XIII.Noslēguma jautājumi

136.Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas, kas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētas līdz Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" (turpmāk - noteikumi Nr.361) spēkā stāšanās dienai un neatbilst noteikumos Nr.361 un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, lietotāji ir tiesīgi izmantot līdz 2006.gada 31.decembrim (Latvijas lauku teritorijā reģistrētos kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietotāji ir tiesīgi izmantot līdz 2009.gada 31.decembrim). Valsts ieņēmumu dienests minēto noteikumu prasībām neatbilstošus kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas nepārreģistrē citam lietotājam.

137.Lietotāji Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrētos pārnēsājamos kases aparātus ar elektronisko kontrollenti, kuri neatbilst noteikumos Nr.361 un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ir tiesīgi izmantot līdz 2008.gada 1.janvārim. Valsts ieņēmumu dienests minētos pārnēsājamos kases apa­rātus ar elektronisko kontrollenti nepārreģistrē citam lietotājam.

138.Lietotāji nodrošina, lai šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā minētā atbilstošā parauga kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla lietošana un šo noteikumu 4., 5. un 9.pielikumā minēto pārskatu iesniegšana tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2007.gada 1.janvārī.

139.Nodokļu maksātāji, kuri saskaņā ar noteikumiem Nr.361 bija atbrī­voti no kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanas, bet neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanu triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un līdz kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanas uzsākšanai darījumus apliecina ar numurētām un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētām kvītīm.

140.Nodokļu maksātājs šo noteikumu 58.punktā minētos kvīšu vai biļešu numurus Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrē, sākot ar 2007.gada 1.jūliju.

141.Lietotāji nodrošina, lai šo noteikumu 63.punktā minēto rekvizītu norādīšana biļetē tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2007.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 20.oktobri.

Pielikumi 1-9

ZIP 71 kb
20.10.2006