Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2011. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Zemes ierīcības likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

2) zemes ierīcība — tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, tai skaitā zemes vienību un zemes vienības daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai;

3) zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts;

4) starpgabals — atsevišķi izvietota zemes vienība, kas atdalīta no pamatgabala ar citas personas īpašumā esošu zemi;

5) zemes konsolidācija — fizisko vai juridisko personu, valsts vai pašvaldības ierosināts sabiedrības interesēs īstenots pasākumu kopums, lai optimizētu zemes izmantošanu;

6) zemes lietošanas veids — zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

2.pants. Likuma mērķis ir sekmēt zemes īpašumu sakārtošanu, kā arī zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nosakot zemes ierīcības darbu veidus, izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus.

3.pants. Zemes ierīcība ietver:

1) zemes ierīcības projekta izstrādi;

2) zemes lietošanas veida noteikšanu.

4.pants. (1) Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2) Sertifikātu zemes ierīcības darbu veicējam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai atjauno, sertifikāta darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta darbības apturēšanas un atjaunošanas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un sertifikāta anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

(5) Šā panta otrajā daļā minētos sertificēšanas institūcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010. Piektā daļa stājas spēkā 01.01.2011. Sk. Pārejas noteikumu 9.punktu)

5.pants. Zemes ierīcības projektu ierosina:

1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

2) valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

3) pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

4) valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

5) (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

6) aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

6.pants. Zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā likuma 5.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu nosaka proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajai tās īpašumā esošajai zemes platībai vai savstarpēji vienojoties.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

II nodaļa. Zemes ierīcības projekta izstrāde

7.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

2) zemes vienības robežas;

3) zemes vienības daļas robežas.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai;

2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

4) zemes konsolidācijai;

5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;

6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

(2) Ja, izstrādājot zemes ierīcības projektu, tiek sadalīta zemes vienība vai mainīta tās robeža, tad projekta aptvertās teritorijas robeža sakrīt ar esošo zemes vienību robežām. Projekta aptvertās teritorijas robeža var nesakrist ar esošo zemes vienību robežām, ja vienlaikus tiek veikti vairāki šā panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi.

(3) Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja:

1) veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu;

2) apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos zemes ierīcības projektu var izstrādāt pēc projekta ierosinātāja priekšlikuma.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

9.pants. (1) Zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi.

(2) Projektētajai teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, bet jāveic arī šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

10.pants. (1) Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, tā saturu, prasības attiecībā uz paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu nosaka Ministru kabinets.

(2) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu veido Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi.

11.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādē piedalās ieinteresētie īpašnieki, iesniedzot savus priekšlikumus.

(2) Ja zemes ierīcības projekts izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana, izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

12.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādātājam ir pienākums izvērtēt šā likuma 11.panta pirmajā daļā minēto personu priekšlikumus un divu nedēļu laikā rakstveidā informēt tās par šo priekšlikumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidīšanas pamatojumu. Priekšlikumus un atbildes uz tiem reģistrē un apkopo atbilstoši lietvedības noteikumiem un pievieno zemes ierīcības projektam.

(2) Izstrādājot zemes ierīcības projektu, tā izstrādātājs uzaicina projekta īstenošanā iesaistītās personas uz pārrunām par iesniegtajiem priekšlikumiem un iespējām tos realizēt.

13.pants. Zemes ierīcības projektu neizstrādā zemes īpašumiem, par kuriem ir ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā izdarīta aizlieguma atzīme vai uz kuriem ir atklājies mantojums, izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

14.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanai atsevišķos īpašumos ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai sev piederošo domājamo daļu nodalītu atsevišķā īpašumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

15.pants. (1) Kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmā projektētās teritorijas daļa neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Ja zemes un būves kopīpašumā esoša būve nav sadalāma, būvi no kopīpašuma var nodalīt kopā ar tās uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību, ja tā atbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Minētā zemes vienība kopā ar būvi atstājama kopīpašumā, bet atlikušo projektētās teritorijas daļu var sadalīt atsevišķos īpašumos saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

16.pants. Sadalot kopīpašumā esošu zemes vienību, nav pieļaujama starpgabalu veidošana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

16.1 pants. (1) Izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām, atdalāmā projektētās teritorijas daļa un pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tikai tad, ja starp nekustamā īpašuma īpašnieku un institūciju, kas nekustamo īpašumu atsavina sabiedrības vajadzībām, ir panākta attiecīga vienošanās.

(3) Saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa ir vismaz tik liela, lai to varētu atdalīt ar robežzīmēm.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

17.pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

18.pants. (1) Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes zemes īpašnieki ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta īstenošanai, kā arī saskaņo projektētās teritorijas robežas.

(2) Zemes īpašnieku paraksts zemes ierīcības projekta saskaņošanai nav nepieciešams un zemes ierīcības projekta izstrādātājs zemes ierīcības projektā iekļauj informāciju par šo personu izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem, ja:

1) zemes ierīcības projektu ierosina valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

2) par zemes ierīcības projektu ir spēkā stājies tiesas spriedums.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

19.pants. (1) Pirms zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā projekta izstrādātājs iesniedz projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, kura 10 darba dienu laikā sniedz atzinumu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

(2) Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.

(3) Kārtību, kādā zemes ierīcības projekta ierosinātājs maksā Valsts zemes dienestam par zemes ierīcības projekta saskaņošanu, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010. Pirmās daļas jaunā redakcija un trešā daļa stājas spēkā 01.01.2011. Sk. Pārejas noteikumu 9.punktu)

20.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs vai izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros. Vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc projekta apstiprināšanas vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez maksas iesniedz attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, bet otru nodod projekta izstrādātājam vai izstrādes ierosinātājam. Trešais eksemplārs glabājams vietējās pašvaldības arhīvā.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

21.pants. Ja zemes ierīcības projektā ietvertais īpašums ir bijis apgrūtināts ar kredītsaistībām, šo kredītsaistību pārvedumu uz jaunizveidojamo īpašumu un projektētās teritorijas ierakstīšanu zemesgrāmatā saskaņo ar kreditoru, izņemot gadījumus, kad zemes ierīcības projektā ietverto nekustamo īpašumu paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

22.pants. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz projektēto teritoriju, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

III nodaļa. Zemes lietošanas veidi

23.pants. Zemes lietošanas veidus nosaka un aktualizē, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. Zemes lietošanas veidu ierakstīšanu un uzskaiti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

24.pants. Zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

1. Zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamiem zemes īpašumiem zemes reformas laikā zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās" un Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 21.februāra lēmumu "Par nolikuma "Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu" apstiprināšanu".

2. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod:

1) sertificēšanas noteikumus zemes ierīcības darbiem atbilstoši šā likuma 4.pantam;

2) zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumus atbilstoši šā likuma 10.panta pirmajai daļai un 19.panta pirmajai daļai;

3) zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un noteikšanas kritērijus atbilstoši šā likuma 24.pantam.

3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes ierīcības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes ierīcības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

4. Persona, kurai zemes lietošanas tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", likumu "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" un likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.

5. Valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.

6. Attiecībā uz teritoriju, kurai nav izstrādāts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, bet kurā jāveic šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi pieņem vietējā pašvaldība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

7. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta ceturtajā daļā un 19.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

8. Ja vietējās pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi uz projektēto teritoriju attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ir pieņemts līdz 2010.gada 1.augustam, zemes ierīcības projektu turpina izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

9. Šā likuma 4.panta piektā daļa un 19.panta grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 14.septembrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2006.gada 3.oktobrī