Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.12.2009. - 20.07.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.733

Rīgā 2006.gada 5.septembrī (prot. Nr.45 2.§)
Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi

1. Noteikumi nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikāciju (pielikums).

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrajā daļā minēto ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo nekustamo īpašumu un 5.panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu, par kuru aprēķinātajam nodoklim piemērojama 50% atlaide;

2.2. likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6.panta pirmajā daļā minēto nekustamo īpašumu, par kuru aprēķinātajam nodoklim piemērojama 80% atlaide;

2.3. Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumu Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām" 9.1. un 9.2.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu, par kuru aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas apmērā pašvaldība samazina prognozētā nodokļa apjomu.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.302)

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmes klasificē kategorijās, klasēs, grupās un apakšgrupās. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas kods ir ciparu identifikators, ko veido:

3.1. kategorijas identifikācijas kods - divi cipari;

3.2. klases identifikācijas kods - četri cipari;

3.3. grupas identifikācijas kods - seši cipari;

3.4. apakšgrupas identifikācijas kods - astoņi cipari.

4. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma klasifikāciju izmanto nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.733
Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.302; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1584)

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamais nekustamais īpašums saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otro daļu

0101

Publiskie ūdeņi un zeme zem satiksmes infrastruktūras koplietošanas objektiem, nekustamais īpašums, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un kapsētu teritorijās

010101

Civillikuma 1102.pantā minētā jūras piekrastes josla un tā 1.pielikumā minētie ezeri un upes.

Zeme zem koplietošanas šosejām, ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, estakādēm, tiltiem, pilsētas sliežu ceļiem atbilstoši Ceļu satiksmes likumā lietotajam terminam "ceļš".

Zeme zem dzelzceļa sliežu ceļiem - zeme zem objektiem, kas minēti Dzelzceļa likuma 4.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6. un 8.punktā, kā arī 3. un 7.punktā, izņemot zemi zem stacijām proporcionāli stacijas platības iznomātajai daļai un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā esošajām iznomātajām ēkām vai to daļām

010102

Zeme īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās saskaņā ar likumu aizliegta saimnieciskā darbība, un šajās teritorijās esošās dabas aizsardzībai izmantojamās ēkas

01010201

Zeme

01010202

Ēka

010103

Kapsētu teritoriju zeme un ar to saistītās būves, sēru ceremoniju būves, krematorijas un zeme to uzturēšanai

01010301

Zeme

01010302

Ēka, būve

0102

Pašvaldības nekustamais īpašums

010201

Nekustamais īpašums, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā,

kā arī citām personām iznomātais vai valdījumā nodotais nekustamais īpašums vai tā daļa, kura tiek izmantota medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai

01020101

Zeme

01020102

Ēka

010202

Pašvaldībām piekritīgais nekustamais īpašums:

- zeme, kas nav nodota lietošanā vai iznomāta;

- bezīpašnieka ēkas, ja tās nav izīrētas vai iznomātas

01020201

Zeme

01020202

Ēka

0103

Valsts nekustamais īpašums

010301

Valsts īpašumā esošās ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto Nacionālo bruņoto spēku, soda izciešanas iestāžu, policijas, robežsardzes, ugunsdrošības un glābšanas dienestu, kā arī valsts drošības iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai

010302

Ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto no valsts budžeta finansētās iestādes

010303

Valstij piekritīgais nekustamais īpašums:

- zeme, kas nav nodota lietošanā vai iznomāta;

- bezīpašnieka ēkas, ja tās nav izīrētas vai iznomātas

01030301

Zeme

01030302

Ēka

0104

Ārvalstīm piederošais nekustamais īpašums

010401

Nekustamais īpašums, ko izmanto ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, ja Latvijas Republika saskaņā ar attiecīgās ārvalsts likumiem bauda tādas pašas tiesības attiecībā uz Latvijai piederošo nekustamo īpašumu šajā ārvalstī

01040101

Zeme

01040102

Ēka

0105

Reliģisko organizāciju nekustamais īpašums

010501

Nekustamais īpašums, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā, tai skaitā īpašums, kuru izmanto labdarībai un sociālajai aprūpei, kā arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu darbības nodrošināšanai

01050101

Zeme

01050102

Ēka

0106

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

010601

Nekustamais īpašums, kas atzīts par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli un zeme tā uzturēšanai, izņemot zemi dzīvojamo māju uzturēšanai, kā arī saimnieciskajā darbībā izmantotu nekustamo īpašumu. Kultūras pieminekļi, kurus izmanto kultūras jomā, izņemot kinoteātrus un videotēkas

01060101

Zeme

01060102

Ēka

0107

Meža zeme

010701

Zeme, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes)

0108

Masu aktīvās atpūtas centri, sporta būves, ēkas un zeme to uzturēšanai

010801

Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumos Nr.396 "Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli" uzskaitītie nekustamie īpašumi

01080101

Zeme

01080102

Ēka

0109

Dzīvojamās mājas

010901

Individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas un palīgēkas, kuras netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā

010902

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, ko izmanto dzīvošanai, un mākslinieku darbnīcas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šo māju apbūvē ietilpstošās palīgēkas

0110

Ēkas, kuras izmanto lauksaimnieciskajai ražošanai

011001

Saimniecības un noliktavu ēkas, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās palīgēkas.

Neattiecas ēkas vai to daļas, kuras izmanto lauksaimniecības produkcijas pārstrādei

0111

Ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto izglītības, veselības, sociālās aprūpes un kultūras (izņemot kinoteātrus un videotēkas) vajadzībām

011101

Pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības iestādes

011102

Slimnīcas, rehabilitācijas iestādes, hospitāļi, specializētie centri, tehniskās ortopēdijas iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, speciālie terapijas kabineti, medicīnas augstskolu klīnikas, institūti, diagnostisko, patologanatomisko un tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorijas, ārstu prakses un veterinārmedicīniskās prakses

011103

Veco ļaužu pansionāti, bāreņu nami, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes, patversmes, naktspatversmes, krīzes centri, dienas aprūpes centri, ēkas, kurās izvietoti bezmaksas ēdināšanas punkti vai organizēta citu veidu bezmaksas palīdzība

011104

Ēkas (telpu grupas), kuras pastāvīgi izmanto akreditēti muzeji, akreditētas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā opera, valsts akciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks” un teātri, kā arī ēkas, kuras pastāvīgi izmanto koncertorganizācijas, kuras veic valsts deleģētas funkcijas kultūras jomā, vai Kultūras ministrijā reģistrētas profesionālas radošās organizācijas mākslas galeriju vajadzībām

0112

Ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto ar dabas aizsardzību saistītajā jomā

011201

Ēkas, kurās izvietotas iekārtas gaisa piesārņojošo vielu uztveršanai un attīrīšanai, gaisa un ūdens monitoringa stacijas un ēkas, kuras nepastarpināti iesaistītas šajos procesos, kā arī ēkas, kuras nepastarpināti iesaistītas notekūdeņu attīrīšanas, sadzīves un bīstamo atkritumu (arī radioaktīvo) apglabāšanas un sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšanas un sadedzināšanas procesā

02

Nekustamais īpašums, kas atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrajai daļai netiek aplikts ar nodokli noteiktu laikposmu

0201

Nekustamais īpašums, kuru neapliek ar nodokli vienu gadu vai vienu taksācijas gadu

020101

Saimnieciskajai darbībai paredzētās jaunuzceltās vai rekonstruētās ēkas vai to daļas - vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. Ja saimnieciskā darbība uzsākta ēkas daļā (telpu grupā) pirms visas ēkas nodošanas ekspluatācijā, tad vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš ēkas daļas (telpu grupas) nodošanas ekspluatācijā

020102

Ministru kabineta apstiprinātā sarakstā iekļautām biedrībām un nodibinājumiem piederošas ēkas

03

Nekustamais īpašums, kas atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta otrajai daļai tiek aplikts ar nodokli 50 % apmērā

0301

Politiski represēto personu nekustamais īpašums

030101

Zeme un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, kas ir politiski represēto personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, ja tās neizmanto saimnieciskajā darbībā

03010101

Zeme

03010102

Ēka

04

Nekustamais īpašums, kuram atbilstoši likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6.panta pirmajai daļai piemērojama atlaide 80% apmērā

0401

Zonas uzņēmējsabiedrības nekustamais īpašums

040101

Zonas uzņēmējsabiedrības īpašumā esošais nekustamais īpašums, kas atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

04010101

Zeme

04010102

Ēka

040102

Zonas uzņēmējsabiedrības tiesiskajā valdījumā esošais nekustamais īpašums, kas atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

04010201

Zeme

04010202

Ēka

040103

Zonas uzņēmējsabiedrības lietošanā piešķirtais nekustamais īpašums, kas atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

04010301

Zeme

04010302

Ēka

0402

Licencētas uzņēmējsabiedrības nekustamais īpašums

040201

Licencētas uzņēmējsabiedrības īpašumā esošais nekustamais īpašums, kas atrodas brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā

04020101

Zeme

04020102

Ēka

040202

Licencētas uzņēmējsabiedrības tiesiskajā valdījumā esošais nekustamais īpašums, kas atrodas brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā

04020201

Zeme

04020202

Ēka

040203

Licencētas uzņēmējsabiedrības lietošanā piešķirtais nekustamais īpašums, kas atrodas brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā

04020301

Zeme

04020302

Ēka

05

Nekustamais īpašums, kuram aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu prognozētā nodokļa apjoma noteikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumu Nr.180 “Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām” 9.1. un 9.2.apakš­punktam pašvaldība samazina par 100 procentiem (nekustamā īpašuma nodokļa prognozes vajadzībām)

0501

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamais īpašums

050101

Par maksātnespējīgiem pasludināto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamais īpašums

05010101

Zeme

05010102

Ēka

050102

Privatizējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamais īpašums, ja privatizējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir nodokļa parāds par pirmstaksācijas periodiem un privatizāciju veicošā institūcija ir lūgusi apturēt izpildes lietvedību par nodokļa parāda piedziņu

05010201

Zeme

05010202

Ēka

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
30.12.2009