Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.607

Daugavpilī 2006.gada 13.jūlijā (prot. Nr.13, 62.§)

Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 8. jūnija lēmumā Nr. 461 "Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam"

Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.d.l.p., Daugavpils pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm "par" - Rišards Draba, Vladislavs Drīksne, Rihards Eigims, Irēna Folkmane, Līvija Jankovska, Eleonora Kleščinska, Juris
Silovs, Oļegs Tolmačovs, Jevgeņijs Vladimirovs, Aivars Zdanovskis, "pret" - nav, "atturas" - nav, nolemj:

1. Papildināt Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 8.jūnija lēmumu Nr.461 "Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam" ar 5.punktu:

1.1. "5. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Daugavpils pilsētas domes 1997.gada 29.maija lēmumu Nr. 8 "Par apbūves noteikumiem Daugavpils pilsētā" apstiprinātos
saistošos noteikumus Nr. 170 "Apbūves noteikumi Daugavpils pilsētā".";

1.2. lēmuma 5. punktu noteikt kā sesto.

2. Daugavpils pilsētas būvvaldei organizēt lēmuma publikāciju vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska