Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi "Likumā par ostām"

Izdarīt "Likumā par ostām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) ostā ņemamās maksas;";

aizstāt otrajā daļā vārdu "atrodas" ar vārdu "darbojas".

2. Aizstāt 7.panta otrās daļas 2. un 3.punktā un 12.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt ceturtās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

" Ceturtā nodaļa

Ostas maksas un valsts nodeva, to sadalījums ".

4. Izteikt 13. un 14.pantu šādā redakcijā:

" 13.pants. Ostas maksas

(1) Latvijas ostās var noteikt šādas ostas maksas:

1) tonnāžas maksu;

2) kanāla maksu;

3) sanitāro maksu;

4) mazo kuģu maksu;

5) enkura maksu;

6) ledus maksu.

(2) Ostas maksu tarifus nosaka ostas pārvalde, saskaņojot ar pašvaldību. Ostas pārvalde var apvienot ostas maksas vienā maksā. Ostas pārvaldes pieņemtos lēmumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14.pants. Ostas maksu sadalījums

(1) Ostas maksas ieņēmumi tiek sadalīti šādā kārtībā:

1) tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, enkura un ledus maksu saņem ostas pārvalde; tonnāžas maksu ostas, izņemot Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu, nosaka saskaņā ar šā likuma 27.pantu;

2) sanitāro maksu saņem pakalpojumu sniedzējs .

(2) Desmit procenti no tonnāžas, kanāla, mazo kuģu un enkura maksas tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā un izmantojami ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai.

(3) Trīs procenti no visām ostas maksām tiek ieskaitīti ostu attīstības fondā un izmantojami maksājumiem starptautiskajām jūrniecības un zvejniecības organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija, bet pēc šo saistību izpildīšanas - arī citiem mērķiem atbilstoši ostu attīstības fonda nolikumam."

5. Papildināt 15.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Maksas tarifus par loču pakalpojumiem nosaka Satiksmes ministrija, un maksu saņem šā pakalpojuma sniedzējs."

6. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

" 15.1 pants. Valsts nodeva

Kuģošanas drošības nodrošināšanai Latvijas Republikā noteikta valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva), kuras likmes nosaka Ministru kabinets. Šo nodevu iemaksā valsts pamatbudžetā. Latvijas Jūras administrācija saņem dotāciju no valsts pamatbudžeta valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai."

7. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ostas kapteiņa rīkojumi, kas saistīti ar kuģošanas drošības pasākumiem, ir obligāti visiem kuģiem, organizācijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām."

8. Aizstāt 21.panta 1.punktā un 27.panta nosaukumā un tekstā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pēc Latvijas Jūras administrācijas saimniecisko funkciju nodalīšanas un nodošanas ostu pārvaldēm kopā ar finansēšanas avotu (maksa par loču pakalpojumiem) valdības garantētās kredīta saistības kuģu satiksmes vadības sistēmas aparatūras iegādei nododamas attiecīgajām ostu pārvaldēm."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.novembrī.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 1.decembrī

01.01.2000