Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.484

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 14.§)
Kārtība, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēmā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk - sistēma).

2. Sistēmas lietotāja tiesības piešķir Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas - vadošās iestādes, maksājumu iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja - amatpersonai vai darbiniekam, kas ir pilnvarots lietot sistēmu (turpmāk - pilnvarotā persona).

3. Sistēmas lietotāja tiesības (turpmāk - tiesības) ietver:

3.1. datu saņemšanu no sistēmas (pārskati);

3.2. datu ievadi sistēmā;

3.3. sistēmā ievadīto datu pārbaudi;

3.4. sistēmā ievadīto datu apstiprināšanu;

3.5. sistēmas lietošanu lasīšanas režīmā.

4. Tiesības piešķir un anulē vadošā iestāde, pamatojoties uz iesniegumu par sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanu vai anulēšanu (turpmāk - iesniegums) (pielikums).

5. Tiesības piešķir, ja pilnvarotajai personai tās ir nepieciešamas darba (amata) pienākumu veikšanai.

6. Vadošā iestāde var piešķirt tiesības arī citas iestādes pilnvarotajai personai, kas nav minēta šo noteikumu 2.punktā, ja ir saņemts pamatots pieprasījums un iesniegums.

II. Sistēmas lietotāja tiesību piešķiršana

7. Ja vadošajai iestādei ir iebildumi pret tiesību piešķiršanu, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta iesnieguma iesniedzējam pamatotu rakstisku atteikumu.

8. Ja vadošajai iestādei nav pamatotu iebildumu pret iesniegumā norādīto tiesību piešķiršanu, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

8.1. nosūta iesnieguma iesniedzējam apstiprinājumu par tiesību piešķiršanu;

8.2. izsniedz pilnvarotajai personai lietotājvārdu un sākotnējo paroli (parole, kuru izmanto, pirmo reizi uzsākot darbu sistēmā);

8.3. iepazīstina pilnvaroto personu ar kārtību, kādā lieto sistēmu.

III. Sistēmas lietotāja tiesību anulēšana

9. Tiesības anulē, ja pilnvarotā perona:

9.1. izbeidz pildīt amata (darba) pienākumus, kuru izpilde saistīta ar sistēmas lietošanu;

9.2. ar savu darbību vai bezdarbību pieļāvusi iespēju nepilnvarotai personai rīkoties ar sistēmas datiem;

9.3. veic darbības, kas mazina sistēmas drošību;

9.4. veicot personas datu apstrādi sistēmā, nav ievērojusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību noteiktās prasības.

10. Ja pilnvarotā persona atbilstoši šo noteikumu 9.1.apakšpunktam beidz pildīt amata (darba) pienākumus, tā vienas darbdienas laikā iesniedz vadošajā iestādē iesniegumu par tiesību anulēšanu.

11. Tiesības anulē vienas darbdienas laikā no šo noteikumu 9.punktā minēto iemeslu konstatēšanas brīža.

12. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par tiesību anulēšanu.

IV. Noslēguma jautājums

13. Lietotāja iestāde katru gadu līdz 1.maijam iesniedz vadošajai iestādei aktualizētu sistēmas lietotāju sarakstu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš