Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.05.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.315

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 12.§)
Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu8.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā.

2. Bezmantinieka kapitāla daļas sabiedrībās ar ierobežotu atbildību realizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka bezmantinieka kapitāla daļu pārņemšanu un pārdošanu.

3. (Svītrots ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740.)

4. Pēc tam kad stājies spēkā iestādes lēmums vai tiesas spriedums par attiecīgās mantas konfiscēšanu, atzīšanu par bezīpašnieka, bezmantinieka, atrasto mantu, kas pāriet valsts kā atradēja īpašumā, atrasto apslēpto mantu, par politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūto mantu, tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu), mantu, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu un valsts amatpersonu ienākumus un mantiskos labumus, kas gūti, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus vai proporcionālu to pieaugumu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā:

4.1. par to rakstiski (arī elektroniski, nosūtot informāciju uz Valsts ieņēmumu dienesta oficiālo e-pasta adresi) paziņo Valsts ieņēmumu dienestam pēc mantas atrašanās vietas;

4.2. valstij piekritīgo mantu kopā ar dokumentu, kas apliecina mantas izņemšanu, un apliecinātu attiecīgā lēmuma vai sprieduma kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienestam pēc mantas atrašanās vietas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

5. Pēc iestādes lēmuma vai tiesas sprieduma saņemšanas par izņemtās mantas vai lietisko pierādījumu (turpmāk – manta), vai izņemto dokumentu konfiskāciju Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā:

5.1. rakstiski (arī elektroniski, nosūtot informāciju uz Valsts ieņēmumu dienesta oficiālo e-pasta adresi) par to paziņo Valsts ieņēmumu dienestam pēc mantas vai dokumentu atrašanās vietas;

5.2. mantu kopā ar izņemtās mantas vai lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktu, ja līdz iestādes lēmuma vai tiesas sprieduma saņemšanai par izņemtās mantas vai lietisko pierādījumu konfiskāciju aģentūra ir veikusi izņemtās mantas vai lietisko pierādījumu novērtēšanu, vai dokumentus kopā ar izņemtās mantas un izņemto dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktu un apliecinātu iestādes lēmuma vai tiesas sprieduma kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienestam pēc mantas vai dokumentu atrašanās vietas. Ja manta ir realizēta, aģentūra no depozītu konta pārskaita Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā valsts budžeta kontā ieņēmumus no tās realizācijas, kā arī iesniedz šajā apakšpunktā minētos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam pēc aģentūras atrašanās vietas.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.716 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

6. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 4. vai 5.punktā noteikto dokumentu saņemšanas:

6.1. izveido mantas glabāšanas vietu vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem slēdz līgumu ar komersantu vai aģentūru par valstij piekritīgās mantas (piemēram, pārtikas, dzīvnieku, zivju) glabāšanu. Mantu glabāšanā nodod, sastādot šo noteikumu 12.punktā minēto aktu;

6.2. piecu darbdienu laikā organizē valstij piekritīgās mantas realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu;

6.3. no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot valstij piekritīgo mantu, sedz izdevumus, kas saistīti ar valstij piekritīgās mantas glabāšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu un ir dokumentāri apliecināti, kā arī kontrolē ieņēmumu iemaksu valsts budžetā.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740; 30.06.2009. noteikumiem Nr.716. 6.1. apakšpunktā stājas spēkā 01.07.2010., sk. MK 15.09.2008. noteikumu Nr.740 2.punktu.)

7. Valstij piekritīgo mantu glabā, realizē, nodod bez maksas vai iznīcina saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības. Pārtikas un veterinārajā uzraudzībā esošo valstij piekritīgās mantas realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu veic saskaņā ar pārtikas un veterināro uzraudzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, rakstiski saskaņojot ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajām struktūrvienībām.

7.1 Valstij piekritīgās akcīzes preces nodod realizācijai:

7.1 1. ja akcīzes nodoklis nav samaksāts, akcīzes preces to tālākai realizācijai nodod akcīzes preču noliktavas turētājam, kura speciālajā atļaujā (licencē) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir norādīts attiecīgais akcīzes preču veids;

7.1 2. ja akcīzes nodoklis ir samaksāts, akcīzes preces to tālākai realizācijai nodod komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, ja akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti nosaka speciālas atļaujas (licences) nepieciešamību.

(MK 15.09.2008. noteikumu Nr.740 redakcijā)

8. Valstij piekritīgo mantu realizē, nodod bez maksas vai iznīcina šo noteikumu 20.punktā noteiktās komisijas klātbūtnē.

9. Valsts ieņēmumu dienests, kas pieņēmis valstij piekritīgo mantu, ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz nodošanai realizācijā, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

10. Valstij piekritīgo mantu, ko Valsts ieņēmumu dienests ņēmis uzskaitē, aizliegts nodot lietošanā juridiskajām vai fiziskajām personām pirms mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas, kā arī aizliegts iegādāties Valsts ieņēmumu dienesta un citu iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem, kuri aprakstījuši un izņēmuši attiecīgo mantu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

11. Valsts ieņēmumu dienests vismaz piecas darbdienas pirms valstij piekritīgās mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas ievieto sludinājumu Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Realizējot valstij piekritīgo mantu izsolē, sludinājumu ievieto Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

II. Valstij piekritīgās mantas uzskaite

12. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 4. vai 5.punktā noteikto dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu, sastādot valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk — mantas pieņemšanas akts) (1.pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru — iestādē vai aģentūrā, kas nodevusi valstij piekritīgo mantu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

13. Šo noteikumu 12., 14., 15. vai 22.punktā minētos aktus Valsts ieņēmumu dienests reģistrē valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistrā (turpmāk — mantas uzskaites reģistrs) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

14. Ja valstij piekritīgā manta līgumā norādītajā termiņā nav realizēta, sastāda valstij piekritīgās mantas pārvērtējuma aktu (turpmāk — mantas pārvērtējuma akts) (3.pielikums). Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod komersantam, kas pieņēmis valstij piekritīgo mantu realizācijai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

15. Par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu sastāda valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas aktu (turpmāk — mantas iznīcināšanas akts) (4.pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod komersantam vai iestādei, kas iznīcina valstij piekritīgo mantu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

16. Mantas novērtējuma, pārvērtējuma vai iznīcināšanas aktu paraksta komisijas locekļi un apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta direktors vai viņa pilnvarotā persona.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

17. Komersantam, kuram valstij piekritīgā manta ir nodota realizācijai vai iznīcināšanai, un iestādei, kurai valstij piekritīgā manta nodota bez maksas vai iznīcināšanai, Valsts ieņēmumu dienests atver personīgo kontu (5.pielikums). Kontam piešķir numuru, kurš atbilst mantas novērtējuma vai iznīcināšanas akta stingrās uzskaites veidlapas numuram. Ierakstus personīgajā kontā izdara, pamatojoties uz samaksas dokumentiem un citiem dokumentiem. Personīgo kontu slēdz, kad ir samaksāti visi maksājumi par valstij piekritīgo mantu. Ja mantu nodod bez maksas vai iznīcina, personīgo kontu slēdz, pamatojoties uz mantas novērtējuma vai iznīcināšanas aktu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

18. Katram mantas pieņemšanas aktam Valsts ieņēmumu dienests iekārto atsevišķu lietu, kurā glabā visus dokumentus, kuri attiecas uz šo lietu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

19. Mantas pieņemšanas akts, mantas novērtējuma akts, mantas pārvērtējuma akts un mantas iznīcināšanas akts ir stingrās uzskaites dokumenti.

III. Valstij piekritīgās mantas novērtēšana

20. Pirms valstij piekritīgās mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas Valsts ieņēmumu dienests ar Valsts ieņēmumu dienesta direktora rīkojumu izveido valstij piekritīgās mantas novērtēšanas komisiju (turpmāk — komisija). Komisijā iekļauj:

20.1. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi;

20.2. (svītrots ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740);

20.3. tās iestādes pārstāvi, kurai mantu nodod bez maksas;

20.4. par valstij piekritīgās mantas glabāšanu atbildīgo personu;

20.5. speciālistu (ekspertu), ja nepieciešama speciālista (eksperta) dalība komisijas darbā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

21. Komisija novērtē valstij piekritīgo mantu, ņemot vērā Latvijā pastāvošās vidējās tirgus cenas mantas novērtēšanas brīdī, izvērtējot vismaz trīs cenu piedāvājumus. Novērtējot mantu, kuru nodod realizācijai komersantam, komisija ņem vērā tā komersanta piedāvāto cenu, kas izvēlēts saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu. Realizācijai komersantam nododamās valstij piekritīgās mantas novērtējums nedrīkst būt zemāks par izvēlētā komersanta piedāvāto cenu, izņemot gadījumus, ja konkrētajai mantai ir konstatēti trūkumi, kas samazina tās vērtību. Komisijai nav jānovērtē valstij piekritīgais nekustamais īpašums, kas tiek nodots bez maksas saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu. Lai novērtētu atsevišķu mantu, komisijai ir tiesības pieprasīt sertificēta vērtētāja (eksperta) atzinumu. Novērtējot valstij piekritīgo trešo valstu mantu (preces, kuras nav ieguvušas Eiropas Kopienas preču statusu), komisija ņem vērā muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību. Komisijas noteikto novērtējumu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta direktors vai viņa pilnvarotā persona.

(MK 15.09.2008. noteikumu Nr.740 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

22. Komisijas novērtējumu ieraksta valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktā (turpmāk — mantas novērtējuma akts) (6.pielikums). Mantas novērtējuma aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru nodod komersantam, kas pieņēmis valstij piekritīgo mantu realizācijai, vai iestādei, kas pieņēmusi valstij piekritīgo mantu bez maksas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

23. Ja valstij piekritīgā manta līgumā ar komersantu norādītajā termiņā nav realizēta, komisija valstij piekritīgo mantu pārvērtē un nosaka šo noteikumu 21.punktā noteiktā mantas novērtējuma samazinājumu.

24. Komisija pirms valstij piekritīgās mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas pārbauda mantas atbilstību mantas pieņemšanas aktam.

IV. Valstij piekritīgās mantas realizācija, nodošana bez maksas vai iznīcināšana

25. Valsts ieņēmumu dienests, organizējot valstij piekritīgās mantas realizāciju, aptaujā ne mazāk kā trīs komersantus un izvēlas finansiāli izdevīgāko piedāvājumu, lai slēgtu līgumu par valstij piekritīgās mantas realizāciju. Ja iesniegtie piedāvājumi ir līdzvērtīgi, priekšroka ir tam komersantam, kurš pieteicies pirmais. Ja valstij piekritīgās mantas novērtējums pārsniedz 10000 latu, komersants valstij piekritīgo mantu (izņemot ātrbojīgu mantu) realizē izsolē. Izsoles nolikumu saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, un izsolē piedalās Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis. Valsts ieņēmumu dienests valstij piekritīgo mantu komersantam realizācijai nodod ar mantas novērtējuma aktu.

(MK 15.09.2008. noteikumu Nr.740 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

26. Ar mantas novērtējuma aktu bez maksas nodod šādu valstij piekritīgo mantu:

26.1. mantu, kurai ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība, — valsts vai pašvaldības attiecīgajai iestādei;

26.2. valstij piekritīgās grāmatas, manuskriptus un dokumentus, kuriem ir zinātniska, tehniska, literāra, mākslinieciska vai vēsturiska vērtība, — valsts vai pašvaldības attiecīgajai iestādei;

26.3. valstij piekritīgo nekustamo īpašumu – valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā, izņemot saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" privatizācijai nododamās valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, valstij piederošās kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās un dzīvokļu īpašumus, valstij piekritīgo valsts meža zemi un valstij piekritīgo zemnieku saimniecību neapbūvētu zemi lauku apvidos, kā arī šo noteikumu 26.3.1 apakšpunktā minētos gadījumus;

26.3.1 valstij piekritīgo nekustamo īpašumu, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā ir iesniegts šā nekustamā īpašuma privatizācijas ierosinājums un Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot to privatizācijai, – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā;

26.4. saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu privatizācijai vai atsavināšanai nododamās valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, valstij piederošās kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās, dzīvokļu īpašumos un dzīvokļu īpašumus - attiecīgajai pašvaldībai īpašumā vai valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” valdījumā tālākai privatizācijai vai atsavināšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu;

26.5. valstij piekritīgo valsts meža zemi - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Zemkopības ministrijas valdījumā, ja zemi saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda minēto ministriju personā;

26.6. valstij piekritīgo zemnieku saimniecību neapbūvētu zemi lauku apvidos — attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu;

26.7. valstij piekritīgās kapitāla daļas — valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošajai institūcijai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”;

26.8. mantu, kura ātri bojājas, kuru nevar realizēt vai ar kuras realizāciju saistītie paredzamie izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, — valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši to uzdevumam. Ja uz valstij piekritīgo mantu piesakās vairākas valsts vai pašvaldības iestādes, priekšroku dod tai valsts vai pašvaldības iestādei, kura piesakās pirmā, ievērojot rotācijas principu. Valsts un pašvaldību iestādes par valstij piekritīgo mantu, kuru tās saņēmušas, izdara ierakstus grāmatvedības reģistros.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.433; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.767; MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.287)

27. Mantas novērtējuma akts ir pavaddokuments, ja Valsts ieņēmumu dienests nodod mantu komersantam realizācijai vai nodod iestādei bez maksas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

28. Valstij piekritīgo mantu iznīcina šādos gadījumos:

28.1. ja tā ir atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta;

28.2. ja tai ir beidzies derīguma termiņš;

28.3. ja paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus (izņemot gadījumus, kad valstij piekritīgo mantu nodod bez maksas);

28.4. ja transportlīdzeklis vecāks par 20 gadiem un tā noteiktais novērtējums mazāks par 200 latiem vai ja transportlīdzekļa numurētā agregāta noteiktais novērtējums mazāks par 200 latiem.

29. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, organizējot valstij piekritīgās mantas (piemēram, pārtikas, videokasešu, parfimērijas) iznīcināšanu (piemēram, sadedzinot, sasmalcinot, izlejot), izvēlas finansiāli izdevīgāko iznīcināšanas veidu un slēdz līgumu ar komersantu par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu vai iznīcina šo mantu pati.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

29.1 Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un naftas produktus iznīcina šādā veidā:

29.1 1. alkoholiskos dzērienus:

29.1 1.1. izlejot kanalizācijā, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir mazāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

29.1 1.2. izlejot vietā, kas saskaņota ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir lielāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

29.1 1.3. sasmalcinot iepakojumu kopā ar tā saturu īpaši aprīkotās iekārtās vai izmantojot citus iznīcināšanas veidus, ja iznīcināšanas vieta un nosacījumi saskaņoti ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

29.1 2. tabakas izstrādājumus – sadedzinot putekļveida kurināmā kurtuvēs vai katlumājās, kurās par kurināmo izmanto cieto kurināmo un kuras aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām. Ja cigarešu skaits nepārsniedz 100, tās iznīcina, mehāniski sasmalcinot un izberot atkritumu konteinerā;

29.1 3. naftas produktus – sadedzinot vietās, kur var nodrošināt sadegšanas produktu atrašanos augstā temperatūrā pietiekami ilgu laiku, lai sadalītu lielmolekulāros ogļūdeņražus.

(MK 15.09.2008. noteikumu Nr.740 redakcijā)

30. Sastādot mantas iznīcināšanas aktu, norāda iznīcināmo mantu, tās daudzumu, novērtējumu un iznīcināšanas veidu.

31. Valsts ieņēmumu dienests valstij piekritīgo mantu nodod komersantam iznīcināšanai ar mantas iznīcināšanas aktu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

32. Mantas iznīcināšanas akts ir pavaddokuments, ja Valsts ieņēmumu dienests nodod mantu komersantam iznīcināšanai.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

V. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumus Nr.188 “Noteikumi par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 147./149., 326./330.nr.; 1999, 25.nr.; 2000, 133./135.nr.; 2004, 81., 140.nr.; 2005, 20.nr.).

34. Veidlapas par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, kas ir tipogrāfiski iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2006.gada 30.jūnijam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315
Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas akta paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740; MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315
Valstij piekritīgās mantas uzskaites reģistra paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315
Valstij piekritīgās mantas pārvērtējuma akta paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740; MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315
Valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas akta paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740; MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.716, kas piemērojami ar 01.07.2009.)


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315
Personīgā konta paraugs
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315
Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma akta paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.740; sk. grozījumu 3.punktu.)


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
31.05.2013