Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.08.2009. - 30.12.2009. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.235

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 23.§)
Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm

(Noteikumu nosaukums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības mājas cūku sugas dzīvnieku (turpmāk - kuiļi) spermas (nepārveidots, sagatavots vai atšķaidīts dzīvnieka ejakulāts) tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs (turpmāk - dalīb­valstis) un ievešanai no trešajām valstīm.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

2. Noteikumi neattiecas uz zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā un spermas izplatīšanā.

3. Šajos noteikumos noteiktos izmeklējumus veic Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs vai laboratorija, kas ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 : 2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas dalībvalsts institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

4. Šo noteikumu izpratnē kuiļu spermas sagatavošanas centrs (turpmāk –centrs) ir valsts kompetentās veterinārās iestādes (dalībvalsts vai trešās valsts iestādes, kas veic valsts veterināro uzraudzību un kontroli, vai citas iestādes, kurai tā deleģējusi minētās funkcijas) atzīts un tās uzraudzībā esošs dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants, kas sagatavo (iegūst, apstrādā, uzglabā, transportē) mākslīgajai apsēklošanai paredzēto kuiļu spermu tirdzniecībai dalībvalstīs.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) atzīst Latvijas teritorijā esošu centru, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām, un piešķir tam atzīšanas numuru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.1 Lai centru atzītu, tas iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

5.11. komersanta firmu, centra nosaukumu (ja ir), juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā;

5.12. centra darbības veidu, attiecībā uz kuru komersants vēlas saņemt atzīšanu, faktisko adresi un tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi faktiskajā atrašanās vietā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.2 Dienests 30 dienu laikā izskata iesniegumu, veic centrā pārbaudi, sagatavo protokolu un pieņem lēmumu par centra atzīšanu vai par atteikumu atzīt centru. Lēmumu dienests rakstiski paziņo centram, norādot tā pamatojumu.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

5.3 Ja centrs neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt centru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.4 Ja centrs atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par centra atzīšanu, piešķir tam atzīšanas numuru, iekļauj to veterinārās uzraudzības objektu reģistra sadaļā "Atzītie veterinārās uzraudzības objekti" (turpmāk – reģistrs) un izsniedz atzīšanas apliecību, ja centrs to pieprasa. Apliecībā norāda:

5.41. komersanta firmu (nosaukumu), juridisko adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā;

5.42. centra faktisko adresi, darbības veidu, attiecībā uz kuru tas saņēmis atzīšanu, un atzīšanas numuru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.5 Centrs 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

5.51. mainījusies šo noteikumu 5.1 punktā minētā informācija;

5.52. tas pārtraucis darbību.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

5.6 Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 5.5 punktā minēto informāciju, veic centrā pārbaudi, ja nepieciešams, un izdara attiecīgus grozījumus atzīšanas apliecībā un reģistrā.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā)

6. Dienests uzrauga šo noteikumu izpildi. Ja centrs neievēro šajos noteikumos minētās prasības, centra atzīšanu anulē.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

7. Dienests informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis par centra atzīšanu un atzīšanas anulēšanu.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

II. Prasības kuiļu spermai, kas paredzēta tirdzniecībai dalībvalstīs

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

8. Tirdzniecībā starp dalībvalstīm izmanto kuiļu spermu, kas paredzēta mākslīgai apsēklošanai un ko iegūst, apstrādā, uzglabā un transportē atbilstoši šo noteikumu prasībām.

9. Ievedot kuiļu spermu Latvijā no citas dalībvalsts vai izvedot kuiļu spermu no Latvijas uz citu dalībvalsti, spermas kravai pievieno veterināro (veselības) sertifikātu (pielikums) un to kopā ar spermas kravu nosūta līdz galamērķim citā dalībvalstī.

10. Veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls) atbilst šādām prasībām:

10.1. to izsniedz un apstiprina spermas izcelsmes valsts oficiālais veterinārārsts (dienesta veterinārais inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts, vai citas valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarots veterinārārsts) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu;

10.2. to aizpilda vismaz vienā no spermas iegūšanas valsts oficiālajām valodām un vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām;

10.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

10.4. to izsniedz vienam kravas saņēmējam.

11. Par spermas nosūtīšanas galamērķi dalībvalstīs paziņo, izmantojot integrētu datorizētu sistēmu (TRACE), kas savieno dalībvalstu kompetentās veterinārās iestādes.

12. Ja ir aizdomas vai saņemtas patērētāju sūdzības, ka sperma ir inficēta vai piesārņota ar patogēniem mikroorganismiem, dienests papildus uzraudzības pasākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par veterinārās kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm, veic kuiļu spermas kravas kontroli, ieskaitot spermas uzglabāšanu karantīnā, ja vien tas neietekmē spermas dzīvotspēju.

13. Spermu iegūst no kuiļiem:

13.1. kuri spermas iegūšanas dienā ir klīniski veseli;

13.2. kuri nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

13.3. kuri atbilst šo noteikumu VI un VII nodaļā noteiktajām prasībām;

13.4. kurus neizmanto dabiskai vaislai (lecināšanai);

13.5. kas tiek turēti centrā:

13.5.1. teritorijā, kurā nav noteikti ierobežojumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku infekcijas slimību apkarošanu;

13.5.2. kurā Aujeski slimība nav konstatēta ne mazāk kā 30 dienas pirms spermas iegūšanas.

14. Spermai pēc pēdējās atšķaidīšanas vai atšķaidītājā pievieno iedarbīgu antibiotiku kombināciju (īpaši pret leptospirozi un mikoplazmozi), lai novērstu infekcijas slimību pārnešanas draudus. Ja spermu sasaldē, antibiotikas pievieno pirms spermas sasaldēšanas.

15. Antibiotiku kombinācijas iedarbība ir līdzvērtīga šāda atšķaidījuma iedarbībai:

15.1. ne mazāk kā 500 µg streptomicīna uz galīgā šķīduma ml;

15.2. ne mazāk kā 500 SV penicilīna uz galīgā šķīduma ml;

15.3. ne mazāk kā 150 µg linkomicīna uz galīgā šķīduma ml;

15.4. ne mazāk kā 300 µg spektinomicīna uz galīgā šķīduma ml.

16. Pēc antibiotiku pievienošanas atšķaidīto spermu ne mazāk kā 45 minūtes uzglabā temperatūrā, kas nav zemāka par 15 °C.

17. Spermu, ko sagatavo tirdzniecībai dalībvalstīs:

17.1. pirms nosūtīšanas uzglabā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā noteiktajām prasībām;

17.2. uz galamērķa dalībvalsti trans­portē konteineros, kurus pirms katras uzpildīšanas iztīra un dezinficē vai sterilizē. Konteinerus pirms nosūtīšanas no šiem noteikumiem atbilstošām spermas uzglabāšanas telpām aizzīmogo oficiālais veterinārārsts.

17.1 Ievedot kuiļu spermas kravu no trešās valsts Latvijas teritorijā, dienests piemēro kontroles un uzraudzības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

III. Ievešana no trešajām valstīm

18. Dienests atļauj ievest kuiļu spermas kravu:

18.1. no tām trešajām valstīm vai to teritorijas daļām, no kurām Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest kuiļu spermu Eiropas Savienībā;

18.2. no tiem trešo valstu centriem, no kuriem Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest kuiļu spermu Eiropas Savienībā;

18.3. ja ir uzrādīts veterinārais (veselības) sertifikāts.

19. Latvijā no trešās valsts ieved kuiļu spermas kravu, ja ir aizpildīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kuru kopā ar spermas kravu sūta līdz galamērķim. Veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls) atbilst šādām prasībām:

19.1. to apstiprina un izsniedz spermas izcelsmes valsts oficiālais veterinārārsts;

19.2. to aizpilda vismaz vienā no spermas kravas galamērķa valsts oficiālajām valodām un vismaz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā paredzēta ievestās spermas kravas kontrole;

19.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

19.4. to izsniedz vienam kravas saņēmējam.

20. Dienests aizliedz ievest kuiļu spermas kravu:

20.1. no trešās valsts, kas neatbilst šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

20.2. no trešās valsts centra, kas neatbilst šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

20.3. no trešās valsts vai tās teritorijas daļas, kas atbilst šo noteikumu 18.punktā minētajiem nosacījumiem, ja trešajā valstī vai tās teritorijas daļā konstatē dzīvnieku infekcijas slimību, kuru var pārnest ar spermu un kura var apdraudēt Latvijas ganāmpulkus. Dienests aizliedz ievest spermu neatkarīgi no tā, vai spermu ieved tieši vai caur citu dalībvalsti;

20.4. ja ir uzrādīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kurš neatbilst šo noteikumu 19.punkta nosacījumiem.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

21. Šo noteikumu 20.punkts neattiecas uz spermas kravām, kuras ieved dalībvalstu muitas teritorijā un nodod muitas tranzīta procedūrai, ko piemēro kravām, ja to galamērķis ir ārpus dalībvalstu teritorijas. Tomēr šo punktu piemēro, ja muitas tranzītu atceļ pārvadājuma laikā caur dalībvalstu teritoriju.

22. Ja ir aizdomas vai ir saņemtas patērētāju sūdzības, ka sperma ir inficēta vai piesārņota ar patogēniem mikroorganismiem, dienests papildus uzraudzības pasākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par veterinārās kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm, veic spermas kravas kontroli, ieskaitot spermas uzglabāšanu karantīnā, ja vien tas neietekmē spermas dzīvotspēju.

23. Ja dienests aizliedz spermas kravas ievešanu Latvijā saskaņā ar kādu no šo noteikumu 20.punktā minētajiem nosacījumiem un spermas iegūšanas valsts 30 dienu laikā neatļauj sūtīt sasaldētu spermu atpakaļ, dienests pieņem lēmumu par šīs spermas kravas iznīcināšanu. Ja sūtīta svaigas spermas krava, dienests šādu lēmumu pieņem nekavējoties.

24. Izmaksas, kas saistītas ar spermas kravas iznīcināšanu, sedz kravas nosūtītājs, saņēmējs vai tā pārstāvis.

25. Katrai spermas kravai, ko ieved Latvijā no trešās valsts caur citu dalībvalsti, pamatojoties uz šo noteikumu 17.1punktā minēto pārbaudi, ir veterinārā (veselības) sertifikāta oriģināls vai apliecināta kopija. Kopiju apliecina tās dalībvalsts kompetentā veterinārā iestāde, kura veic spermas kravas kontroli.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

27. (Svītrots ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

IV. Prasības centram

28. Centrs atbilst šādām prasībām:

28.1. centrā pastāvīgi veic uzraudzību centra veterinārārsts (veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām);

28.2. centrā ir:

28.2.1. kuiļu novietne, arī izolēšanas telpas kuiļiem:

28.2.1.1. kuriem šo noteikumu VI nodaļā minētajos izmeklējumos ir iegūti pozitīvi rezultāti;

28.2.1.2. kuri nav klīniski veseli;

28.2.2. telpa spermas iegūšanai, arī atsevišķa telpa aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai vai sterilizēšanai;

28.2.3. spermas apstrādes telpa (kas var atrasties citur);

28.2.4. spermas uzglabāšanas telpa (kas var atrasties citur).

29. Centra telpas atbilst šādām prasībām:

29.1. tās ir izolētas, lai nepieļautu iespēju centrā turētajiem kuiļiem nonākt saskarē ar dzīvniekiem ārpus centra;

29.2. kuiļu mītnes un spermas iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas telpas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas;

29.3. telpas, kurās uzturas kuiļi, ir fiziski nodalītas no spermas apstrādes un uzglabāšanas telpām;

29.4. spermas apstrādes un uzglabāšanas telpas ir nodalītas viena no otras.

V. Centra uzraudzības nosacījumi

30. Centrā uzturas kuiļi, kurus izmanto spermas ieguvei.

31. Centrā papīra vai elektroniskā veidā ir pieejami dati, kas satur šādu informāciju par katru centrā turēto kuili:

31.1. šķirne, dzimšanas datums un identifikācijas numurs;

31.2. veiktie diagnostiskie izmeklējumi un to rezultāti, slimību diagnozes, ārstēšana un veiktās vakcinācijas;

31.3. spermas iegūšanas datums;

31.4. informācija par spermas uzglabāšanu (ja sagatavo saldētu spermu).

32. Oficiālais veterinārārsts centru pārbauda ne retāk kā divas reizes gadā un izvērtē centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Veicot pārbaudes, oficiālais veterinārārsts ievēro personīgo higiēnu, lai nepieļautu infekcijas slimību pārnešanas iespēju.

33. Centrā aizliegts iekļūt un uzturēties nepiederošām personām. Apmeklētāji, kuriem atļauts uzturēties centrā, izpilda centra veterinārārsta norādījumus.

34. Centrā strādā personāls, kurš ir apmācīts veikt dezinfekcijas procedūras un higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību pārnešanas iespēju.

35. Centrā nodrošina, ka:

35.1. spermu iegūst, apstrādā un uzglabā centrā un tā nenonāk saskarē ar citas izcelsmes spermu;

35.2. spermu iegūst, apstrādā un uzglabā vienīgi šim nolūkam paredzētajās centra telpās un atbilstošos higiēniskos apstākļos (ir novērsta iespēja spermu inficēt vai piesārņot ar patogēniem mikroorganismiem spermas iegūšanas, novērtēšanas, apstrādāšanas un uzglabāšanas procesā);

35.3. inventāru un instrumentus, kas spermas iegūšanas un apstrādes laikā nonāk saskarē ar spermu vai tās donordzīvnieku, pirms lietošanas dezinficē vai sterilizē (izņemot vienreiz lietojamos instrumentus);

35.4. dzīvnieku izcelsmes produktus, ko izmanto spermas apstrādē (ieskaitot piedevas vai atšķaidītāju), pirms izmantošanas apstrādā tā, lai tie neradītu risku dzīvnieku veselībai;

35.5. uzglabāšanas un transportēšanas konteinerus pirms uzpildīšanas dezin­ficē vai sterilizē;

35.6. izmanto tādu kriogēnu (šķidro slāpekli), kas iepriekš nav izmantots citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.

36. Katra spermas deva ir saprotami un skaidri marķēta. Marķējumā norāda:

36.1. donordzīvnieka šķirni, vārdu un identifikācijas numuru;

36.2. spermas iegūšanas datumu;

36.3. centra atzīšanas numuru.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā)

37. Dienests paziņo Eiropas Komisijai par dalībvalstu tirgum paredzētās spermas marķējuma veidu un formu, kas ieviesta Latvijas teritorijā.

VI. Veterinārās prasības kuiļiem, kurus ieved centrā

38. Pirms ievešanas centrā kuiļus ne mazāk kā 30 dienas pakļauj karantīnai dienesta uzraudzītā kontrolētā karantīnas novietnē.

39. Karantīnas novietnē var atrasties dzīvnieki, kuru veselības stāvoklis nav sliktāks kā kuiļiem, ko paredzēts ievest centrā.

40. Pirms kuiļu ievešanas karantīnas novietnē tie nav turēti ganāmpulkos, kuros dzīvniekiem ir sliktāks veselības stāvoklis. Kuiļus izraugās no ganāmpulka vai novietnes:

40.1. kas ir brīva no brucelozes;

40.2. kurā iepriekšējo 12 mēnešu laikā dzīvnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

40.3. kurā iepriekšējo 12 mēnešu laikā klīniski, virusoloģiski vai seroloģiski nav konstatēta Aujeski slimība;

40.4. kas atrodas teritorijā, kurā nav noteikti ierobežojumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku infekcijas slimību apkarošanu.

41. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs 30 dienu laikā pirms karantīnas perioda nodrošina, ka kuiļiem atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku tirdzniecībai starp dalībvalstīm, veic laboratoriskos izmeklējumus šādu slimību noteikšanai:

41.1. bruceloze - brucellas antigēna reakcija;

41.2. Aujeski slimība:

41.2.1. seruma (vīrusa) neitralizācijas reakcija vai imūnfermentatīvā (turpmāk - ELISA) analīze, lai noteiktu visus Aujeski slimības vīrusa antigēnus nevakcinētiem kuiļiem;

41.2.2. ELISA analīze, lai noteiktu Aujeski slimības G1 antigēnus kuiļiem, kuri ir vakcinēti ar G1 iezīmēto vakcīnu;

41.3. klasiskais cūku mēris - ELISA analīze vai seruma (vīrusa) neitrali­zācijas reakcija.

42. Ja kuilim brucelozes izmeklējumu rezultāti ir pozitīvi (41.1.apakšpunkts), no šī kuiļa izcelsmes ganāmpulka un novietnes kuiļus ar negatīviem brucelozes izmeklējumu rezultātiem atļauj ievest karantīnas novietnē pēc tam, kad dienests apstiprina, ka izcelsmes ganāmpulks un novietne ir brīva no brucelozes.

43. Dienests atļauj šo noteikumu 41.punktā minētos izmeklējumus veikt kuiļiem, kas jau ievesti karantīnas novietnē, ja rezultāti ir zināmi pirms 30 dienu ilgā karantīnas perioda sākuma.

44. Pirms ievešanas centrā 30 dienu karantīnas perioda pēdējo 15 dienu laikā kuiļiem veic laboratoriskos izmeklējumus šādu slimību noteikšanai:

44.1. bruceloze - brucellas antigēna reakcija;

44.2. Aujeski slimība:

44.2.1. seruma (vīrusa) neitralizācijas reakcija vai ELISA analīze, lai noteiktu visus Aujeski slimības vīrusa antigēnus nevakcinētiem kuiļiem;

44.2.2. ELISA analīze, lai noteiktu Aujeski slimības G1 antigēnus kuiļiem, kuri ir vakcinēti ar G1 iezīmēto vakcīnu;

44.3. cūku infekcijas slimības, ko iespējams pārnest ar spermu, - papildu laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar centra veterinārārsta norādījumiem.

45. Ja kāds no šo noteikumu 44.punktā minēto izmeklējumu rezultātiem ir pozitīvs, attiecīgo kuili nekavējoties izved no karantīnas novietnes. Ja karantīnas novietnē ir turēta kuiļu grupa, oficiālā veterinārārsta uzraudzībā veic pasākumus, lai nodrošinātu atlikušo kuiļu veselības stāvokļa atbilstību šo noteikumu prasībām, kuiļus ievedot centrā.

46. Ja kuiļiem brucelozes izmeklējumu rezultāti (44.1.apakšpunkts) ir pozitīvi, piemēro šādu izmeklējumu kārtību:

46.1. pozitīviem serumiem veic:

46.1.1. seroaglutinācijas reakciju;

46.1.2. komplementa saistīšanas reakciju;

46.2. dienests veic epidemioloģisko izmeklēšanu seroloģiski pozitīvo kuiļu izcelsmes ganāmpulkos un novietnēs;

46.3. seroloģiski pozitīvajiem kuiļiem atkārtoti veic:

46.3.1. seroaglutinācijas reakciju;

46.3.2. brucellas antigēna reakciju;

46.3.3. komplementa saistīšanas reakciju.

47. Paraugus atkārtotiem izmeklējumiem ņem ne ātrāk kā septiņas dienas pēc paraugu ņemšanas pirmajiem izmeklējumiem.

48. Aizdomas par saslimšanu ar brucelozi apstiprina vai noraida, ņemot vērā kuiļu izcelsmes ganāmpulkā veiktās epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus un salīdzinot pirmo un atkārtoto laboratorisko izmeklējumu rezultātus (46. un 47.punkts):

48.1. ja aizdomas par saslimšanu ar brucelozi neapstiprinās, kuiļus, kuru izmeklējumu rezultāti ir negatīvi pirmajā brucelozes izmeklējumu kārtā (44.1.apakš­punkts), var ievest centrā;

48.2. kuiļus, kuriem ir pozitīvi analīžu rezultāti pirmajā izmeklējumu kārtā, var ievest centrā, ja ir negatīvi analīžu rezultāti divās izmeklējumu kārtās (aglutinācijas reakcija ar Roz-Bengala antigēnu, seroaglutinācijas un komplementa saistīšanas reakcija).

49. Kuiļus ieved centrā ar centra veterinārārsta atļauju.

50. Kuiļu ievešanu centrā un izvešanu no tā reģistrē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

51. Kuiļi, kurus ieved centrā, ievešanas dienā atbilst šādām prasībām:

51.1. tos ir izmeklējis centra veterinār­ārsts, un tie ir klīniski veseli;

51.2. tos ieved no šo noteikumu 38.punktā minētās karantīnas novietnes, kas kuiļu nosūtīšanas dienā atbilst šādiem nosacījumiem:

51.2.1. tā atrodas teritorijā, kurā nav noteikti ierobežojumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku infekcijas slimību apkarošanu;

51.2.2. tajā kuiļiem nav konstatētas klīniskas, patoloģiskas vai seroloģiskas Aujeski slimības pazīmes iepriekšējo 30 dienu laikā.

52. Kuiļus pārved no viena centra uz citu bez ievietošanas karantīnā vai laboratorisko izmeklējumu veikšanas, ja:

52.1. ir ievēroti šo noteikumu 53.punktā minētie nosacījumi;

52.2. regulārie laboratoriskie izmeklējumi (VII nodaļa) kuiļiem ir veikti iepriek­šējo 12 mēnešu laikā;

52.3. galamērķa centrā turētajiem kuiļiem nav sliktāks veselības stāvoklis;

52.4. pārvedamie kuiļi nenonāk saskarē ar citiem pārnadžiem, kuru veselības stāvoklis ir sliktāks;

52.5. transportlīdzeklis pirms kuiļu pārvadāšanas ir dezinficēts.

53. Izvedot kuiļus no centra Latvijā uz centru citā dalībvalstī vai ievedot kuiļus no centra citā dalībvalstī uz centru Latvijā, katram kuilim līdzi sūta veterināro (veselības) sertifikātu. Veterināro (veselības) sertifikātu aizpilda atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Ja ir izpildītas šo noteikumu 52.punktā minētās prasības, kuiļa veterinārajā (veselības) sertifikātā norāda informāciju par transportlīdzekļa dezinfekciju un kādu no turpmāk minētajām prasībām, kas apstiprina šī kuiļa veselības stāvokli:

53.1. kuili ved no centra, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

53.2. kuili ved no karantīnas novietnes atbilstoši uzņemšanas nosacījumiem centrā, un ir izpildītas prasības, kas noteiktas šajā nodaļā;

53.3. kuili ved no ganāmpulka, kas atbilst kuiļu uzņemšanas nosacījumiem karantīnā, un kuiļa veselības stāvoklis atbilst veterinārajām prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 40., 41., 42. un 43.punktā.

VII. Regulārie izmeklējumi, ko veic centra kuiļiem

54. Visiem centrā turētajiem kuiļiem veic laboratoriskos izmeklējumus šādu slimību noteikšanai:

54.1. Aujeski slimība:

54.1.1. seruma (vīrusa) neitralizācijas reakcija vai ELISA analīze, lai noteiktu visus Aujeski slimības vīrusa antigēnus, ja kuiļi nav vakcinēti;

54.1.2. ELISA analīze, lai noteiktu Aujeski slimības G1 antigēnus kuiļiem, kuri ir vakcinēti ar G1 iezīmēto vakcīnu;

54.2. bruceloze - brucellas antigēna aglutinācijas reakcija;

54.3. klasiskais cūku mēris - ELISA analīze vai seruma (vīrusa) neitrali­zācijas reakcija uz antivielām;

54.4. cūku infekcijas slimības, ko iespējams pārnest ar spermu, - papildu diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar centra veterinārārsta norādījumiem.

55. Centra veterinārārsts nodrošina šo noteikumu 54.punktā minēto izmeklējumu veikšanu visiem centrā turētajiem kuiļiem vienu reizi to uzturēšanās laikā centrā, bet ne retāk kā ik pēc 12 mēnešiem, ja kuiļi uzturas centrā ilgāk par 12 mēnešiem. Parau­gus izmeklējumiem ņem, izvēloties vienu no šādām iespējām:

55.1. visiem kuiļiem, kad tos izved no centra, bet ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc to uzņemšanas centrā (paraugus izmeklējumiem ir pieļaujams ņemt kautuvē);

55.2. 25 % no centrā turētajiem kuiļiem paraugus ņem ik pēc trijiem mēnešiem. Šādā gadījumā centra veterinārārsts nodrošina paraugu ņemšanu no visām kuiļu vecuma grupām un mītnēm.

56. Ja kāds no šo noteikumu 54.punktā minēto izmeklējumu rezultātiem ir pozitīvs, kuili, kuram ir pozitīvs izmeklējumu rezultāts, izolē. Spermu, kas iegūta no šī kuiļa kopš datuma, kad ņemti paraugi pēdējam izmeklējumam ar negatīvu rezultātu, nedrīkst izmantot tirdzniecībā. Citu kuiļu spermu, kas iegūta centrā pēc minētā datuma, uzglabā atsevišķi un izmanto tirdzniecībā pēc tam, kad atjaunots centra kuiļu veselības stāvoklis atbilstoši šo noteikumu prasībām.

VIII. Noslēguma jautājumi

57. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumus Nr.204 "Veterinārās prasības dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

57.1 Šo noteikumu 7.punkts zaudē spēku ar 2009.gada 31.decembri.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

57.2 Šo noteikumu 7.1 punkts stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā; punkts iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2010.)

58. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.jūniju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugas mājdzīvnieku spermu un tās importu;

2) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.235
Kuiļu spermas veterinārais (veselības) sertifikāts

08.JPG (92909 bytes)

09.JPG (23479 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
15.08.2009