Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.51

Rīgā 2006.gada 22.februārī (prot.Nr.9 (274), 5.p.)

Par licences izsniegšanu elektroenerģijas ražošanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2006.gada 31.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS", vienotais reģistrācijas numurs: 42103023090, juridiskā adrese: "Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Liepājas rajons, LV - 3430 (turpmāk - SIA "Liepājas RAS"), sabiedrisko pakalpojumu licences pieteikumu elektroenerģijas ar atļauto jaudu 1,05 MW ražošanai (2006.gada 23.janvāra vēstule Nr.1-23/17/06).

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Komisija konstatē:

1. Ekonomikas ministrija 2002.gada 7.martā ar rīkojumu Nr.92 SIA "Liepājas RAS" ir izsniegusi atļauju uzsākt elektroenerģijas iekārtu ar jaudu 1,05 MW uzstādīšanu. Tehnoloģiskajā procesā izmantojamais kurināmais ir biogāze.

2. Saražotās elektroenerģijas nodošanai sistēmā AS "Latvenergo" 2004.gada 5.februārī ir izsniegusi tehniskos noteikumus SIA "Liepājas RAS" ģenerējošo iekārtu pieslēgšanai AS "Latvenergo" elektrotīkliem.

3. Sadzīves atkritumu poligons Liepājas rajona Grobiņas pagasta "Ķīvītēs", kur uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas, pieņemts ekspluatācijā 2005.gada 23.novembrī.

Komisija secina, ka SIA "Liepājas RAS" pieteikums licences elektroenerģijas ražošanai saņemšanai ir pamatots.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.punktu un otro daļu un Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.1. apakšpunktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Liepājas RAS" licenci Nr. E 11017 elektroenerģijas ražošanai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences derīguma termiņu no 2006.gada 22.februāra līdz 2026.gada 21.februārim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas ražošanā jāuzsāk līdz 2006.gada 31.decembrim.

4. Noteikt licences darbību zonu - "Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Liepājas rajons, LV - 3430.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

22.02.2006