Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.03.2007. - 28.06.2007. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 35.§)
Kārtība, kādā piešķir un izmanto valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmanto vienreizēju valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām piederošās infrastruktūras attīstībai, ja minētā infrastruktūra nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai.

2. Valsts budžeta dotācija ir maksājums novadu pašvaldībām no administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk - ministrija) piešķir novadu pašvaldībām valsts budžeta dotāciju infrastruktūras attīstībai (turpmāk - dotācija) no finansējuma, kas šim mērķim paredzēts valsts budžetā kārtējam gadam.

4. Pēc tam, kad izsludināts valsts budžeta likums kārtējam gadam, ministrija informē novada domi par iespēju saņemt dotāciju noteiktā apmērā, izpildot šajos noteikumos noteiktās prasības.

5. Dotāciju piešķir Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1pantā noteiktajā apmērā novadu pašvaldību izveidošanas secībā.

6. Dotāciju tās saņēmējs izlieto infrastruktūras objektu būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai. Dotācija izlietojama 24 mēnešu laikā no tās piešķiršanas dienas.

II. Dotācijas piešķiršanas kārtība

7. Novada dome atbilstoši novada attīstības stratēģijai vai programmai pieņem lēmumu, kādā secībā attīstāmi pašvaldības infrastruktūras objekti. Dotāciju izlieto atbilstoši lēmumā noteiktajām prioritātēm.

8. Lai saņemtu dotāciju, novada pašvaldība iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu (1.pielikums);

8.2. novada domes lēmumu. Lēmumā ietver šādu informāciju:

8.2.1. dotācijas pieprasījumu infrastruktūras objektiem prioritārā secībā, norādot katram objektam nepieciešamo kopējo finansējumu, tai skaitā budžeta dotācijas apmēru;

8.2.2. apliecinājumu, ka infrastruktūras objektu saraksts atbilst novada attīstības stratēģijai vai programmai;

8.2.3. dotācijas izlietošanas termiņu;

8.3. zemesgrāmatu aktu kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

8.4. novada attīstības stratēģijas vai programmas izrakstu, kas apliecina, ka novada domes lēmumā norādīto objektu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija atbilst novada attīstības prioritātēm.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.192)

9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (turpmāk - ministrs) dotācijas piešķiršanai izveido komisiju (turpmāk - komisija). Komisijā iekļauj ministrijas un valsts aģentūras "Valsts reģionālās attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra) pārstāvjus. Komisijas nolikumu apstiprina ministrs.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.192)

10. Ministrija divu nedēļu laikā no dokumentu saņemšanas dienas apkopo un izskata šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un sniedz ziņojumu komisijai.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.192)

11. Komisija piecu darbdienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas izskata un izvērtē dotācijas pieprasītāja iesniegtos dokumentus un ziņojumu un sniedz ieteikumu ministram par dotācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dotāciju.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.192)

12. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības, kura iesniegusi dokumentus dotācijas saņemšanai, un noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu.

13. Komisija iesaka dotāciju nepiešķirt, ja:

13.1. infrastruktūras objektu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija neatbilst novada attīstības stratēģijai vai programmai;

13.2. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti dotācijas saņemšanai vai tie nav noformēti atbilstoši šo noteikumu prasībām;

13.3. novada pašvaldībai Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1panta pirmajā daļā paredzētie finanšu līdzekļi jau piešķirti.

14. Ministrs, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas izdod rīkojumu par dotācijas piešķiršanu (turpmāk - rīkojums) vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt dotāciju.

15. Rīkojumā norāda:

15.1. dotācijas saņēmēju;

15.2. dotācijas apmēru;

15.3. infrastruktūras objektus, kuros plānots izlietot dotāciju;

15.4. dotācijas izlietošanas termiņu.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.192)

16. Ministrija piecu darbdienu laikā nosūta rīkojumu attiecīgajai novada pašvaldībai.

17. Novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas atver pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

18. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc novada pašvaldības paziņojuma saņemšanas par norēķinu konta atvēršanu pārskaita piešķirto dotāciju attiecīgās novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

19. Par atteikumu piešķirt dotāciju ministrija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē novada pašvaldību, nosūtot attiecīgu vēstuli. Vēstulei pievieno ministra lēmumu.

20. Ja dotācijai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti, ministrija par to 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas informē novada pašvaldību.

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.192 redakcijā)

21. Ja izveidotajai novada pašvaldībai, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, pievieno citas pašvaldības, dotāciju piešķir šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un Administratīvi teritoriālās reformas likumā noteiktajā apmērā par katru novada pašvaldībai pievienoto pašvaldību, kas ieguvusi novada teritoriālās vienības statusu.

III. Dotācijas izmantošanas uzraudzība un pārskata par dotācijas izmantošanu iesniegšana

22. Piešķirtās dotācijas izmantošanu uzrauga aģentūra.

23. Novada pašvaldība divas reizes gadā (līdz 1.februārim un 1.augustam) iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās dotācijas izmantošanu (2.pielikums).

24. Aģentūra katru gadu līdz 1.martam apkopo novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus un iesniedz ministrijā informatīvā ziņojuma projektu par pašvaldībām piešķirto dotāciju izmantošanu iepriekšējā budžeta gadā.

25. Ministrija katru gadu līdz 31.martam informē Ministru kabinetu par pašvaldībām piešķirto dotāciju izmantošanu iepriekšējā budžeta gadā.

26. Novada pašvaldības priekšsēdētājs ir atbildīgs par piešķirtās dotācijas racionālu izmantošanu rīkojumā minētajiem objektiem atbilstoši novada attīstības programmai.

27. Aģentūra izlases kārtībā novadu pašvaldībās pārbauda piešķirto dotāciju izmantošanu.

28. Dotācijas izmantošanas uzraudzību turpina līdz dotācijas izmantošanas termiņa beigām un pēdējā pārskata saņemšanai par piešķirtās dotācijas izmantošanu. Pēdējam pārskatam par piešķirtās dotācijas izmantošanu novada pašvaldība pievieno objekta vai tā daļas pieņemšanas un nodošanas aktu.

29. Par konstatētajiem pārkāpumiem dotācijas izmantošanā aģentūra informē ministriju.

30. Ministrija par konstatētajiem pārkāpumiem pieprasa paskaidrojumu no novada pašvaldības priekšsēdētāja un pēc paskaidrojuma saņemšanas lemj par jautājuma nodošanu Valsts kontrolei revīzijas veikšanai.

IV. Noslēguma jautājums

31. Novadu pašvaldībām, kurām dotācija piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.769 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai", Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1panta otrajā daļā minētos finanšu līdzekļus saskaņā ar šiem noteikumiem nepiešķir, izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.132
Iesniegums valsts budžeta dotācijas saņemšanai

01.JPG (55514 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.132
Pārskats par piešķirtās dotācijas izmantošanu

02.JPG (36580 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
24.03.2007