Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.01.2006. - 05.04.2007. / Pamata
Ministru kabineta noteikumi Nr.1047

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 30.§)
Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 5.punktu un 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības kārtību autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru, kā arī atsevišķu dzelzceļa un upju satiksmē izmantojamo iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā, šo motoru tipa apstiprināšanas kārtību un tirgus uzraudzību.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. mobilā tehnika - jebkurš mobils mehānisms, pārvietojama rūpnieciska iekārta vai transportlīdzeklis ar virsbūvi vai bez tās, kas nav paredzēts pasažieru vai kravu autopārvadājumiem un kurā ir uzstādīts iekšdedzes motors atbilstoši šo noteikumu 3. un 4.punktam;

2.2. tipa apstiprināšana - procedūra, ar kuru apliecina, ka iekšdedzes motora tipam vai motoru saimei gāzveida un cieto daļiņu piesārņojuma emisija no motora atbilst šajos noteikumos noteiktajām tehniskajām prasībām;

2.3. motora tips - motora kategorija, pie kuras piederošā motora būtiskie parametri neatšķiras no šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā (standarta motora būtiskie parametri) noteiktajiem;

2.4. motoru saime - motoru kopums, kuriem, ņemot vērā to konstrukciju, sagaidāmi līdzīgi izplūdes gāzu emisijas parametri un kuri atbilst šo noteikumu prasībām;

2.5. standarta motors (motora prototips) - motors, kas izraudzīts no motoru saimes atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 5. un 6.nodaļas prasībām;

2.6. motora jauda - efektīvā jauda, kas noteikta atbilstoši šo noteikumu 2.28.apakš­punktam;

2.7. motora izgatavošanas datums - datums, kad motoram veikta pēdējā pārbaude pēc noņemšanas no ražošanas līnijas un motors ir gatavs nosūtīšanai vai novietošanai noliktavā;

2.8. ražotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas atbild par motora atbilstības novērtēšanas procesu un par ražošanas atbilstību noteiktajām prasībām (arī ja šī persona nav tieši iesaistīta visos motora izgatavošanas posmos);

2.9. dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;

2.10. tehniskais dienests - testēšanas un kalibrēšanas laboratorija, kas veic testus vai pārbaudes sertificēšanas institūcijas uzdevumā. Šo funkciju drīkst veikt arī pati sertificēšanas institūcija;

2.11. informācijas dokuments - veidlapa, kas noteikta šo noteikumu 2.pielikumā un kurā noteikts, kādu informāciju iesniedzējs norāda iesniegumā;

2.12. informācijas mape - mape ar datiem, rasējumiem, fotogrāfijām, ko iesniedzējs iesniedz tehniskajā dienestā vai sertificēšanas institūcijā atbilstoši informācijas dokumentā noteiktajam;

2.13. informācijas pakete - informācijas mape kopā ar testēšanas pārskatiem vai citiem dokumentiem, kurus, veicot savus uzdevumus, informācijas mapei pievieno tehniskais dienests vai sertificēšanas institūcija;

2.14. informācijas paketes satura rādītājs - dokuments, kurā norādīts informācijas paketes saturs, atbilstoši numurējot vai citādi apzīmējot, lai skaidri identificētu visas lapas;

2.15. aizstājējmotors - jauns motors, kas izgatavots mašīnā esošā motora nomaiņai un piegādāts tikai šim nolūkam;

2.16. pārnēsājams motors - motors, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

2.16.1. motors ir uzstādīts iekārtā, kuru lietotājs pārnēsā visā tai paredzēto funkciju izpildes laikā;

2.16.2. motors ir uzstādīts iekārtā, kura tai paredzēto funkciju izpildes laikā izmantojama dažādos stāvokļos, piemēram, apgriezta otrādi vai novietota uz sāniem;

2.16.3. motors ir uzstādīts iekārtā, kuras masa ar motoru bez degvielas un eļļas nepārsniedz 20 kg un kurai ir vismaz viena šāda pazīme:

2.16.3.1. lietotājs iekārtu balsta vai nes visā tai paredzēto funkciju izpildes laikā;

2.16.3.2. lietotājs iekārtu balsta vai noteiktā pozīcijā vada visā tai paredzēto funkciju izpildes laikā;

2.16.3.3. motoru izmanto ģeneratoram vai sūknim;

2.17. nepārnēsājams motors - motors, kas neatbilst pārnēsājama motora kritērijiem;

2.18. daudzpozīciju pārnēsājams motors profesionālai lietošanai - pārnēsājams motors, kas atbilst šo noteikumu 2.16.1. un 2.16.2.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un par kuru tā ražotājs sertificēšanas institūcijai apliecina, ka uz šo motoru attiecas 3.kategorijas emisijas noturības periods (šo noteikumu 4.4.pielikuma 2.nodaļa);

2.19. emisijas noturības periods - šo noteikumu 4.4.pielikumā noteiktais stundu skaits, ko izmanto nolietošanās koeficientu noteikšanai;

2.20. mazas sērijas motoru saime - dzirksteļaizdedzes (turpmāk arī - DA) motoru saime, kuru ražošanas apjoms nepārsniedz 5000 vienību gadā;

2.21. mazas sērijas dzirksteļaizdedzes motoru ražotājs - ražotājs, kura kopējais ražošanas apjoms nepārsniedz 25000 vienību gadā;

2.22. iekšējo ūdensceļu kuģis - kuģis, kas paredzēts izmantošanai iekšējos ūdeņos un kura garums ir 20 m un vairāk, tilpums - 100 m3 un vairāk (tilpumu aprēķina, izmantojot šo noteikumu 2.33.apakšpunktā minēto formulu), vai velkonis, vai stūmējvelkonis, kas būvēts, lai vilktu, stumtu vai pārvietotu kuģus, kuru garums ir 20 m un vairāk, izņemot:

2.22.1. kuģus, kas paredzēti pasažieru pārvadājumiem un papildus apkalpei pārvadā ne vairāk kā 12 cilvēkus;

2.22.2. atpūtas kuģus, kuru garums ir mazāks nekā 24 metri;

2.22.3. valsts dienestā nodarbinātus kuģus (arī ugunsdzēsības dienesta kuģus un jūras spēku kuģus);

2.22.4. zvejas kuģus, kas reģistrēti Eiropas Savienības zvejas kuģu reģistrā;

2.22.5. jūras kuģus, arī jūras velkoņus un stūmējvelkoņus, kas darbojas plūdmaiņu ūdeņos vai īslaicīgi iekšējos ūdensceļos, ja tiem ir derīgs kuģa sertifikāts saskaņā ar šo noteikumu 2.34.apakšpunktu;

2.23. pamatiekārtu ražotājs - noteikta tipa mobilās tehnikas ražotājs;

2.24. elastīguma sistēma - procedūra, kas starp diviem secīgiem robežvērtību piemērošanas laikposmiem ļauj motoru ražotājam ierobežotā daudzumā piedāvāt tirgū mobilajai tehnikai uzstādāmus iekš­dedzes motorus, kas atbilst tikai iepriek­šējam laikposmam noteiktajām emisijas robežvērtībām;

2.25. kompresijas aizdedzes (turpmāk arī - KA) motors - motors, kas darbojas, pamatojoties uz kompresijas aizdedzes principu (piemēram, dīzeļmotors);

2.26. gāzveida piesārņotāji - gāzveida piesārņojošās vielas: oglekļa oksīds, ogļ­ūdeņraži (pieņemot attiecību C1 : H1,85) un slāpekļa oksīdi, kurus izsaka kā ekvivalentu slāpekļa dioksīdam (NO2);

2.27. cietās daļiņas - jebkuras vielas, kas savāktas uz speciāla filtra pēc tam, kad kompresijas aizdedzes motora izplūdes gāzes ir atšķaidītas ar tīru filtrētu gaisu tā, lai temperatūra nepārsniegtu 325 K (52°C);

2.28. efektīvā jauda - jauda (kW), kas iegūta testa stendā kloķvārpstas vai tās ekvivalenta galā, ko nosaka tāpat kā ceļu satiksmē izmantojamo iekšdedzes motoru jaudu, tikai neņem vērā motora dzesējošā ventilatora jaudu (motoru dzesējošo ventilatoru nedrīkst uzstādīt, pārbaudot motora efektīvo jaudu; ja ražotājs veic testu ar motoram uzstādītu ventilatoru, ventilatora patērētā jauda jāpieskaita tā izmērītajai jaudai, izņemot dzesēšanas ventilatorus motoriem ar gaisa dzesēšanu, kuri tieši uzmontēti kloķvārpstai, - šo noteikumu 7.pielikuma 3.punkts), ievērojot šajos noteikumos noteiktos testu nosacījumus un prasības standartdegvielai;

2.29. nominālais griešanās ātrums kompresijas aizdedzes motoriem - maksimālais ar regulatoru ierobežotais ātrums ar pilnu slodzi, ko uzrāda ražotājs;

2.30. slodzes procenti - maksimālā pieejamā griezes momenta daļa noteiktā motora griešanās ātrumā;

2.31. griešanās ātrums maksimālā griezes momentā - motora griešanās ātrums, kādā no motora iegūst maksimālo griezes momentu, ko uzrāda ražotājs;

2.32. starpātrums - motora griešanās ātrums, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.32.1. motoriem, kam ar mainīgu griešanās ātrumu paredzēts darboties ar maksimālo slodzi, starpātrums ir dotais griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā, ja tas ir 60 % līdz 75 % robežās no nominālā griešanās ātruma;

2.32.2. ja griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā ir mazāks par 60 % no nominālā griešanās ātruma, starpātrums ir 60 % no nominālā griešanās ātruma;

2.32.3. ja griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā ir lielāks par 75% no nominālā griešanās ātruma, starpātrums ir 75 % no nominālā griešanās ātruma;

2.32.4. motoriem, kuri jātestē G1 ciklā, starpātrums ir 85 % no maksimālā nominālā ātruma (šo noteikumu 4.pielikuma 15.1.3.apakšpunkts);

2.33. 100 m3 vai lielāks tilpums (kuģošanas līdzeklim, kas paredzēts izmantošanai iekšējos ūdensceļos) - attiecīgā kuģošanas līdzekļa tilpums, kuru aprēķina, izmantojot formulu L×B×T, kur L ir korpusa maksimālais garums (metros) no priekšvadņa priekšējās malas līdz stūres vārpstas asij, B - korpusa maksimālais platums (metros), mērīts pa apšuvuma ārmalu (neņemot vērā, piemēram, dzenratus, aizsargapmales), T - vertikālais attālums no korpusa vai ķīļa teorētiski zemākā punkta līdz maksimālās iegrimes līnijai;

2.34. derīgs kuģa sertifikāts - sertifikāts, kas apliecina atbilstību 1974.gada Starptautiskajai konvencijai par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) ar turpmākiem grozījumiem vai līdzvērtīgām prasībām, vai sertifikāts, kas apliecina atbilstību 1966.gada Starptautiskajai konvencijai par kravas marku ar turpmākiem grozījumiem vai līdzvērtīgām prasībām, un Starptautiskā naftas piesārņojuma novēršanas standarta (IOPP) sertifikāts, kas apliecina atbilstību 1973.gada Starptautiskajai konvencijai par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (MARPOL) ar turpmākiem grozījumiem;

2.35. pārveidošanas ierīce - ierīce, ar ko mēra vai uztver darbības parametrus vai reaģē uz tiem, lai aktivizētu, modulētu, aizkavētu vai deaktivizētu kādu emisijas regulēšanas sistēmas sastāvdaļu vai funkciju, un ar ko parastos mobilās tehnikas ekspluatācijas apstākļos samazina kontroles sistēmas efektivitāti, ja vien šādas ierīces izmantošana nav noteikti paredzēta piemērotajā emisijas testa sertifikācijas procedūrā;

2.36. neracionāla vadība - stratēģija vai pasākums, lai parastos mobilās tehnikas ekspluatācijas apstākļos samazinātu emisijas regulēšanas sistēmas efektivitāti līdz līmenim, kas ir zemāks par piemērotajā emisijas testa procedūrā paredzēto līmeni;

2.37. regulējams parametrs - fiziski regulējama ierīce, sistēma vai konstrukcijas elements, kura konstrukcija var izmainīt emisijas vai motora darbības parametrus emisijas testēšanas laikā vai motora ekspluatācijas laikā;

2.38. pēcapstrāde - izplūdes gāzu laišana cauri ierīcei vai sistēmai, kas paredzētas gāzu pārveidošanai ar ķīmiskām vai fizikālām metodēm pirms to izvadīšanas atmosfērā;

2.39. dzirksteļaizdedzes motors - motors, kas darbojas, pamatojoties uz aizdedzi ar dzirksteli;

2.40. emisijas samazināšanas papild­ierīce - ierīce, ar ko mēra motora darbības parametrus, lai regulētu jebkuru emisijas kontroles sistēmas daļu;

2.41. emisijas kontroles sistēma - ierīce, sistēma vai konstrukcijas elements, ar kuru kontrolē vai samazina emisiju;

2.42. degvielas padeves sistēma - visi komponenti, ko izmanto degvielas dozēšanai un degmaisījuma sagatavošanai;

2.43. palīgmotors - motors, kas iebūvēts mehāniskajā transportlīdzeklī vai uzstādīts uz tā, taču netiek izmantots transportlīdzekļa piedziņai;

2.44. režīma pārejas ilgums - laikposms starp pāreju no griešanās ātruma un/vai griezes momenta iepriekšējā režīmā vai sagatavošanās fāzē līdz nākamā režīma sākumam. Tajā ietilpst laiks, kurā notiek griešanās ātruma un/vai griezes momenta izmaiņas un notiek stabilizācija katra režīma sākumā;

2.45. testa cikls - secīgi testa punkti, kurus katru raksturo noteikts motora griešanās ātrums un griezes moments un kuros motora atbilstību prasībām pārbauda mobilās tehnikas motora testā stacionārā fāzē (NRSC tests) vai mobilās tehnikas motora testā pārejas fāzē (NRTC tests);

2.46. piedāvāšana tirgū - darbība, kad ražojumu par samaksu vai bez tās pirmo reizi dara pieejamu Kopienas tirgū izplatīšanai vai izmantošanai Kopienā.

3. Noteikumi piemērojami iekšējo ūdensceļu kuģu motoriem (B kategorija), kā arī visiem motoriem, kurus uzstāda mobilajai tehnikai, un palīgmotoriem, ar kuriem aprīkoti pasažieru pārvadājumiem un kravu pārvadāšanai paredzētie trans­portlīdzekļi, ja tie paredzēti un piemēroti, lai pārvietotos vai tos pārvietotu pa ceļu vai bezceļa apstākļos, un ir aprīkoti ar kādu no šādiem motoriem (A kategorija):

3.1. kompresijas aizdedzes motors, kura efektīvā jauda ir vismaz 18 kW, bet nepārsniedz 560 kW, un kuru:

3.1.1. parasti darbina mainīga griešanās ātruma režīmā;

3.1.2. darbina pastāvīga griešanās ātruma režīmā;

3.2. ar benzīnu darbināms dzirksteļaizdedzes motors, kura efektīvā jauda nepārsniedz 19 kW;

3.3. motors, kurš paredzēts kā galvenais motors motorvagonam, kas ir pašpiedziņas sliežu ceļu transportlīdzeklis un īpaši projektēts kravas vai pasažieru pārvadāšanai;

3.4. galvenais motors vilces līdzeklim, kurš ir kravas, pasažieru vagonu, kā arī citu iekārtu pārvietošanai paredzēta pašpiedziņas sliežu ceļu iekārta, kas nav paredzēta kravas, pasažieru (izņemot lokomotīves apkalpi) vai citu iekārtu pārvadāšanai (palīgmotorus vai motorus, kas paredzēti, lai tos darbinātu dzelzceļa apkopes darbiem vai būvdarbiem projektētās iekārtās, klasificē atbilstoši šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktam).

4. Šie noteikumi neattiecas uz:

4.1. motoriem, kas uzstādīti ceļu satiksmē izmantojamos transport­līdzekļos kravas un pasažieru pārvadāšanai;

4.2. motoriem, kas uzstādīti lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamos traktoros;

4.3. kuģiem, kas nav paredzēti izmantošanai iekšējos ūdensceļos;

4.4. lidaparātiem;

4.5. atpūtai un izklaidei paredzētajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā:

4.5.1. sniega motocikliem;

4.5.2. apvidus motocikliem;

4.5.3. bezceļu izklaides transportlīdzekļiem.

5. Noteikumos minētās motora pārbaudes, kas nepieciešamas tā atbilstības novērtēšanai, veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām atbilstoši šādiem pielikumiem:

5.1. 1.pielikums - noteikumos lietotie simboli un saīsinājumi, motoru apzīmējumi, prasības motoriem un testi, nosacījumi produkcijas atbilstības novērtēšanai, parametri motoru saimes definēšanai un standarta motora izvēle;

5.2. 2.pielikums - informācijas dokumenta veidlapas paraugs un pielikumi;

5.3. 3.pielikums - kompresijas aizdedzes motoru testēšanas procedūra;

5.4. 4.pielikums - dzirksteļaizdedzes motoru testēšanas procedūra;

5.5. 5.pielikums - testiem un produkcijas atbilstības pārbaudei noteiktās standartdegvielas tehniskās prasības;

5.6. 6.pielikums - analīzes un paraugu ņemšanas sistēma;

5.7. 7.pielikums - tipa apstiprinājuma sertifikāta un testēšanas pārskatu veidlapu paraugi;

5.8. 8.pielikums - tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēma;

5.9. 9.pielikums - motora vai motoru saimju tipa apstiprinājuma saraksta veidlapas paraugs;

5.10. 10.pielikums - izgatavoto motoru saraksta veidlapas paraugs;

5.11. 11.pielikums - tehniskie dati par motoriem, kam ir tipa apstiprinājums;

5.12. 12.pielikums - alternatīvu tipa apstiprinājumu atzīšana;

5.13. 13.pielikums - nosacījumi motoriem, kurus piedāvā tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu;

5.14. 14.pielikums - prasības iekšējo ūdensceļu kuģu motoriem I laikposmam;

5.15. 15.pielikums - prasības iekšējo ūdensceļu kuģu motoriem II laikposmam.

II. Prasības sertificēšanas institūcijai un tehniskajam dienestam

6. Sertificēšanas institūcijai jābūt akreditētai valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011 : 2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" vai tai jābūt citas dalībvalsts kompetentai iestādei, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sertificēšanas institūcija atbild par visiem motora vai motoru saimes tipa apstiprināšanas aspektiem, tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniegšanu un anulēšanu, kontaktiem ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām, kā arī pārbauda pasākumus, kurus veicis ražotājs, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību noteiktajām prasībām.

7. Tehniskajam dienestam jābūt akreditētam valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības" vai tam jābūt citas dalībvalsts tehniskajam dienestam, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

III. Iesniegums par tipa apstiprināšanu

8. Lai apstiprinātu motora vai motoru saimes tipu, ražotājs iesniedz attiecīgu iesniegumu dalībvalsts sertificēšanas institūcijā. Iesniegumam pievieno informācijas mapi (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā noteiktās informācijas dokumenta veidlapas 1.pielikumam, kurā iekļauta informācija par apstiprināmo motora tipu).

9. Motoru, kas atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā noteiktajam tipa raksturojumam, ražotājs nodod tehniskajam dienestam, kas atbild par testu veikšanu.

10. Ja sertificēšanas institūcija, izvērtējot iesniegto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, ka standarta motors neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajai motoru saimei, ražotājs saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu nodod tehniskajam dienestam citu standarta motoru un, ja nepieciešams, papildu standarta motoru saskaņā ar sertificēšanas institūcijas norādījumiem.

11. Iesniegumu par viena motora tipa vai motoru saimes apstiprināšanu drīkst iesniegt tikai vienas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā.

12. Par katru apstiprināmo motora tipu vai katru motoru saimi ražotājs iesniedz atsevišķu iesniegumu.

IV. Tipa apstiprināšanas kārtība

13. Sertificēšanas institūcija pēc iesnieguma un visas šajos noteikumos noteiktās dokumentācijas saņemšanas piešķir tipa apstiprinājumu motora tipiem vai motoru saimēm, ja motora tips vai motoru saime atbilst:

13.1. informācijas mapē norādītajiem datiem;

13.2. šo noteikumu prasībām;

13.3. sertificēšanas institūcijas pārbaudes datiem par ražotāja nodrošinātu efektīvu produkcijas kontroli, pārbaudot tās atbilstību tehniskajām prasībām.

14. Sertificēšanas institūcija:

14.1. pārbauda informācijas mapē esošo informāciju, tehniskā dienesta testēšanas pārskatus un citus ar pārbaudi saistītus dokumentus, apkopo informācijas paketē un sagatavo informācijas paketes satura rādītāju;

14.2. atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā noteiktajam paraugam aizpilda visas tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas daļas katram motora tipam vai katrai motora saimei, ko tā apstiprina;

14.3. numurē tipa apstiprinājuma sertifikātus saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumā noteikto tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēmu;

14.4. izsniedz iesnieguma iesniedzējam tipa apstiprinājuma sertifikātu un tā pielikumus;

14.5. veido reģistru par visiem piešķirtajiem motora vai motoru saimes tipu apstiprinājumiem.

15. Motora tipa apstiprinājuma darbības jomu attiecīgi ierobežo, ja apstiprināmais motors spēj pildīt savu funkciju tikai kopā ar mobilās tehnikas vienību, kurai tas paredzēts, vai motoram kopā ar šo tehnikas vienību veidojas tādas specifiskas pazīmes, kuru dēļ atbilstību noteiktām prasībām var pārbaudīt, tikai motoram darbojoties kopā ar īstām vai modelētām citām šīs tehnikas vienības daļām. Šādā gadījumā motora vai motora saimes tipa apstiprinājuma sertifikātā ietver visus motora izmantošanas ierobežojumus un norāda nosacījumus tā uzstādīšanai.

16. Izdevumus, kas saistīti ar motora tipa apstiprināšanu, sedz ražotājs, kas iesniedzis sertificēšanas institūcijā iesniegumu par tipa apstiprināšanu.

17. Sertificēšanas institūcija:

17.1. katru mēnesi nosūta citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām sarakstu par izsniegtajiem motora vai motoru saimes tipa apstiprinājumiem, tipa apstiprinājumu anulēšanu vai atteikumiem apstiprināt tipu (šo noteikumu 9.pielikums);

17.2. ja saņemts citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijas attiecīgs iesniegums, nosūta tai:

17.2.1. tipa apstiprinājuma sertifikāta kopijas (ar informācijas paketē esošo dokumentu kopijām vai bez tām) par piešķirtajiem un anulētajiem motora vai motora saimes apstiprinājumiem vai informāciju par atteikumiem piešķirt tipa apstiprinājumu;

17.2.2. saskaņā ar piešķirtajiem tipa apstiprinājumiem ražoto motoru sarakstu (šo noteikumu 26.punkts), kurā ietverti šo noteikumu 10.pielikumā minētie dati;

17.2.3. šo noteikumu 28.punktā noteiktā paziņojuma kopiju.

18. Kompresijas aizdedzes motorus (izņemot motorus, kurus lieto kā galvenos motorus vilces līdzekļos, motorvagonos un iekšējo ūdensceļu kuģos) papildus šajā nodaļā noteiktajai kārtībai atļauts piedāvāt tirgū, izmantojot elastīguma sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumā noteikto procedūru.

V. Grozījumi tipa apstiprinājumos

19. Ja mainījušies dati apstiprinātā motora tipa informācijas mapē vai informācijas paketē, ražotājs par to nekavējoties rakstiski paziņo sertificēšanas institūcijai un iesniedz iesniegumu par grozījumu izdarīšanu tipa apstiprinājumā.

20. Iesniegumu par grozījumu izdarīšanu tipa apstiprinājumā iesniedz tajā sertificēšanas institūcijā, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu.

21. Ja informācijas paketē esošie dati ir mainījušies, sertificēšanas institūcija:

21.1. izvērtē izmaiņas un, ja nepieciešams, izdara grozījumus informācijas paketē, norāda grozījumu būtību un grozījumu izdarīšanas datumu, kā arī maina tipa apstiprinājuma sertifikātam pievienoto informācijas paketes satura rādītāju un informē ražotāju, vai grozījumu dēļ nepieciešamas jaunas pārbaudes (ja nepieciešamas jaunas pārbaudes, sertificēšanas institūcija uzdod tehniskajam dienestam tās veikt);

21.2. izsniedz grozīto tipa apstiprinājuma sertifikātu ar attiecīgu numuru, ja saskaņā ar šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētajiem grozījumiem jāmaina informācija tipa apstiprinājuma sertifikātā vai tā pielikumos vai ja laikposmā pēc sākotnējā tipa apstiprinājuma izsniegšanas ir mainīti normatīvi. Grozītajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda grozījumu iemeslu un sertifikāta pārskatīšanas termiņu.

22. Izdevumus, kas saistīti ar grozījumu apstiprināšanu motora tipa informācijas dokumentā, atbilstoši veicamā darba apjomam sedz ražotājs, kas iesniedzis dokumentus sertificēšanas institūcijā.

VI. Atbilstības apliecināšana

23. Ražotājs marķē katru atbilstoši apstiprinātajam tipam izgatavoto motoru saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 2.nodaļu. Marķējumā norāda arī tipa apstiprinājuma numuru.

24. Ja saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu tipa apstiprinājuma sertifikātā ir ietverti izmantošanas ierobežojumi, ražotājs katrai izgatavotajai vienībai pievieno detalizētu informāciju par šiem ierobežojumiem un iekārtas uzstādīšanas nosacījumiem.

25. Ja vairākus motorus nosūta vienam iekārtu ražotājam, ir pietiekami, ja ne vēlāk kā pirmā motora nosūtīšanas dienā pievieno tikai vienu šo noteikumu informācijas dokumentu, kurā ir uzskaitīti arī visu attiecīgo motoru identifikācijas numuri.

26. Pēc sertificēšanas institūcijas pieprasījuma 45 dienu laikā pēc katra kalendāra gada beigām vai arī pēc šo noteikumu X un XI nodaļā noteiktās prasību maiņas attiecīgās kategorijas motoriem ražotājs iesniedz sertificēšanas institūcijā sarakstu, kurā ietver:

26.1. identifikācijas numura diapazonu katram motora tipam, kas saražots atbilstoši šo noteikumu prasībām, par laikposmu pēc iepriekšējā ziņojuma vai no dienas, kad attiecīgās prasības kļuvušas saistošas attiecīgajai motoru kategorijai;

26.2. ja tas nav norādīts dzinēju kodēšanas sistēmā, identifikācijas numuru korelāciju ar attiecīgajiem motoru tipiem vai motoru saimēm un tipa apstiprinājuma numuriem;

26.3. informāciju par ražošanas pārtraukšanas datumu, motoru skaitu, kuri vēl nav pārdoti, un par vietu, kur šie motori tiek vai tiks glabāti, - ja ražotājs beidz ražot apstiprinātu motora tipu vai motoru saimi;

26.4. deklarāciju, kurā norādīts katrs motors ar piešķirto tipa ap­stiprinājuma numuru un tā atbilstība aprakstam tipa apstiprinājuma sertifikātā.

27. Ražotājs šo noteikumu 26.punktā minēto informāciju saglabā vismaz 20 gadus, ja tā netiek regulāri nosūtīta sertificēšanas institūcijai.

28. Ražotājs 45 dienu laikā pēc katra kalendāra gada beigām, kā arī pēc katra šo noteikumu X un XII nodaļā minētā datuma nosūta sertificēšanas institūcijai paziņojumu. Paziņojumā norāda motoru tipus, motoru saimes un identifikācijas kodus tiem motoriem, ko paredzēts ražot pēc attiecīgā datuma.

29. Kompresijas aizdedzes motorus, ko piedāvā tirgū atbilstoši elastīguma sistēmai, marķē saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumu.

VII. Motoru tipu apstiprinājumu atzīšana

30. Latvijā tiek atzīti mobilajai tehnikai uzstādāmajiem motoriem un motoru saimēm piešķirtie tipu apstiprinājumi, kas piešķirti citās dalībvalstīs saskaņā ar šo dalībvalstu normatīvajiem aktiem, kas pārņem šo noteikumu informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām minētās direktīvas.

31. Tiek atzīti mobilajai tehnikai uzstādāmajiem motoriem un motoru saimēm piešķirtie tipu apstiprinājumi, kas piešķirti Latvijā, dalībvalstīs vai trešajās valstīs saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības vai starptautiskiem dokumentiem, kas minēti šo noteikumu 12.pielikumā.

VIII. Nosacījumi iekšējo ūdensceļu kuģu motoriem

32. Tirgū drīkst piedāvāt motorus, kam atbilstošās emisijas robežvērtības noteiktas šo noteikumu 14. un 15.pielikumā.

33. Šajos noteikumos, ciktāl tos piemēro iekšējo ūdensceļu kuģiem, uz visiem papildu motoriem, kuru jauda pārsniedz 560 kW, attiecina tādas pašas prasības kā uz galvenajiem motoriem.

IX. Mobilajai tehnikai paredzēto motoru piedāvāšana tirgū

34. Tirgū drīkst piedāvāt jaunus motorus, kas ir vai nav uzstādīti mehānismos un kas atbilst šo noteikumu prasībām.

35. Jaunus motorus, kas ir vai nav uzstādīti mehānismos, atļauts piedāvāt tirgū, ja:

35.1. motors atbilst tipa apstiprinājumam saskaņā ar šo noteikumu un tehniskajos pielikumos noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

35.2. sertificēšanas institūcija ir izsniegusi tipa apstiprinājuma sertifikātu;

35.3. motors ir marķēts atbilstoši šo noteikumu 23.punktam.

36. Sertifikātu kuģošanai pa iekšējiem ūdeņiem neizsniedz kuģiem, kuru motori neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

37. Sertificēšanas institūcija reģistrē un kontrolē atbilstoši šo noteikumu prasībām ražoto motoru identifikācijas numurus, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām. Identifikācijas numurus var kontrolēt papildus, kontrolējot ražošanas atbilstību saskaņā ar šo noteikumu XIII nodaļā noteiktajām prasībām.

38. Ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā pēc pieprasījuma nekavējoties sniedz sertificēšanas institūcijā visu nepieciešamo informāciju par saviem klientiem, kā arī to motoru identifikācijas numurus, kuri deklarēti kā ražoti saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu. Ja motorus pārdod mašīnu ražotājiem, papildu informācija nav nepieciešama.

39. Ja pēc sertificēšanas institūcijas pieprasījuma ražotājs nevar pārbaudīt prasības saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu, īpaši saistībā ar šo noteikumu 38.punktu, piešķirto apstiprinājumu attiecīgajam motora tipam anulē. Sertificēšanas institūcija par šādiem gadījumiem mēneša laikā ziņo citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām un norāda anulēšanas iemeslus.

X. Prasības piesārņojošo vielu izplūdes robežvērtību samazināšanai, apstiprinot motora tipus un piedāvājot tirgū kompresijas aizdedzes motorus

40. Motoru un to saimju tipus apstiprina, ievērojot Eiropas Savienībā noteiktus secīgus laikposmus (I līdz IV) un ņemot vērā atšķirīgas piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības (atkarībā no motoru kategorijas), kas noteiktas, pamatojoties uz motora jaudas diapazonu katram tipa apstiprināšanas laikposmam.

41. Sertificēšanas institūcija piešķir tipa apstiprinājumu motora tipam vai motoru saimei un izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu, kā arī piešķir tipa apstiprinājumu mobilajai tehnikai, kurai ir uzstādīts attiecīgas kategorijas motors, ja motors atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un gāzveida vai cieto daļiņu piesārņojuma izplūde no motora atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 4.-13.tabulā noteiktajām emisijas robežvērtībām attiecīgajai motora kategorijai un attiecīgajam laikposmam noteiktajiem termiņiem.

42. Pēc attiecīgajam laikposmam noteiktā termiņa beigām sertificēšanas institūcija nedrīkst atteikties piešķirt tipa apstiprinājumu kompresijas aizdedzes motora tipam vai motoru saimei vai atteikties izsniegt šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tipa apstiprinājuma sertifikātu, kā arī attiecībā uz gaisa piesārņotāju emisiju izvirzīt citas tipa apstiprinājuma prasības mobilajai tehnikai, kurā ir uzstādīts motors, ja gāzveida piesārņojošo vielu un cieto daļiņu emisija no motora atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

43. Atļauts piedāvāt tirgū jaunus motorus, kas ir vai nav uzstādīti mehānismos, vai šos mehānismus reģistrēt, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām un ja motora tips ir apstiprināts atbilstoši kādai no šajos noteikumos noteiktajām motoru kategorijām (izņemot eksportam uz trešajām valstīm paredzēto tehniku un motorus).

44. Motorus, kas atbilst iepriekšējā laikposma prasībām, aizliegts piedāvāt tirgū, kad sākta nākamā laikposma prasību obligāta īstenošana.

45. Motoru tipiem vai motoru saimēm, kas IIIA, IIIB un IV laikposma prasībām atbilst jau pirms šajos noteikumos noteiktajiem termiņiem, atļauts izmantot īpašu marķējumu un simbolus, lai norādītu, ka konkrētās iekārtas atbilst šajos noteikumos noteiktajām emisijas robežvērtībām jau pirms to piemērošanai noteiktajiem termiņiem.

XI. Prasības piesārņojošo vielu izplūdes robežvērtību samazināšanai, apstiprinot motora tipus un piedāvājot tirgū dzirksteļaizdedzes motorus

46. Dzirksteļaizdedzes motoru pamatklasi apzīmē ar burtu S, un tā ietver mazos motorus ar jaudu < 19 kW. Pamatklasi iedala šādās kategorijās:

46.1. H: motori pārnēsājamām iekārtām:

46.1.1. SH:1 klase - motors ar darba tilpumu < 20 cm3;

46.1.2. SH:2 klase - motors ar darba tilpumu > 20 cm3 un < 50 cm3;

46.1.3. SH:3 klase - motors ar darba tilpumu > 50 cm3;

46.2. N: motori nepārnēsājamām iekārtām:

46.2.1. SN:1 klase - motors ar darba tilpumu < 66 cm3;

46.2.2. SN:2 klase - motors ar darba tilpumu > 66 cm3 un < 100 cm3;

46.2.3. SN:3 klase - motors ar darba tilpumu > 100 cm3 un < 225 cm3;

46.2.4. SN:4 klase - motors ar darba tilpumu > 225 cm3.

47. Sertificēšanas institūcija nedrīkst atteikties piešķirt tipa apstiprinājumu dzirksteļaizdedzes motora tipam vai motoru saimei vai atteikties izsniegt šo noteikumu 7.pielikumā noteikto tipa apstiprinājuma sertifikātu, kā arī attiecībā uz gaisa piesārņotāju emisiju izvirzīt citas tipa apstiprinājuma prasības mobilajai tehnikai, kurā ir uzstādīts motors, ja motors attiecībā uz gāzveida piesārņotājiem atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

48. Izņemot iekārtas un motorus, kurus paredzēts eksportēt uz trešajām valstīm, sešus mēnešus pēc attiecīgās dienas, kas noteikta šo noteikumu 46.punktā, atļauts piedāvāt tirgū iekārtām uzstādītus un neuzstādītus motorus tikai tad, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām.

49. Motoru tipiem vai motoru sai­mēm, kas IIlaikposma prasībām atbilst jau pirms šajos noteikumos noteiktajiem termiņiem, atļauts izmantot īpašu marķējumu un simbolus, lai norādītu, ka konkrētās iekārtas atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 15.tabulā noteiktajām emisijas robežvērtībām jau pirms to piemērošanai noteiktajiem termiņiem.

XII. Atbrīvošana no atsevišķu šo noteikumu prasību piemērošanas motoru atbilstības novērtēšanā un alternatīvās procedūras

50. Šo noteikumu 34., 35., 42. un 47.punktā minētās prasības neattiecas uz:

50.1. motoriem, ko izmanto valsts aizsardzības un iekšlietu struktūras;

50.2. motoriem, uz kuriem attiecas atbrīvojums saskaņā ar šo noteikumu 51. un 52.punktu;

50.3. motoriem, ko izmanto mehānismos, kuri paredzēti galvenokārt glābšanas laivu nolaišanai ūdenī un izcelšanai no tā;

50.4. motoriem, ko izmanto mehānismos, kuri paredzēti galvenokārt no krasta ūdenī nolaižamu kuģošanas līdzekļu nolaišanai un izcelšanai.

51. Rezerves motoriem, izņemot motorvagonu, vilces līdzekļu un iekšējo ūdensceļu kuģu galvenos motorus, jāatbilst tām emisijas robežvērtībām, kas attiecās uz nomaināmo motoru tad, kad to sākotnēji piedāvāja tirgū. Uz motora plāksnītes jābūt uzrakstam "Rezerves motors" vai arī šāda norāde jāietver lietotāja rokasgrāmatā.

52. Sertificēšanas institūcija sērijas beigu motorus, kas vēl ir krājumā vai uzstādīti mobilajā tehnikā, bet nav realizēti, var atbrīvot no šo noteikumu 42.punktā minēto termiņu ievērošanas, piedāvājot motorus tirgū (izņemot iekšējo ūdensceļu kuģos uzstādāmos galvenos motorus), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

52.1. ražotājs pirms šajos noteikumos attiecīgajai motoru kategorijai noteiktā datuma iesniedz sertificēšanas institūcijā, kura apstiprinājusi attiecīgo motora tipu vai motora saimi, attiecīgu iesniegumu, kurā norāda tehniskos un ekonomiskos iemeslus, kādēļ nepieciešams atbrīvojums, un šo noteikumu 26.punktā minēto motoru sarakstu, kurā ietverti motori, kas noteiktajā termiņā nav piedāvāti tirgū;

52.2. motori atbilst tipam vai saimei, kam tipa apstiprinājums vairs nav derīgs vai kam agrāk tipa apstiprinājums nav bijis nepieciešams, bet tie ir ražoti saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem termiņiem;

52.3. motori glabājas kādā no dalībvalstīm;

52.4. maksimālais viena vai vairāku tipu motoru skaits, ko dalībvalsts piedāvā tirgū saskaņā ar iesniegumu par atbrīvošanu no atsevišķu prasību piemērošanas, nepārsniedz 10 % no visu attiecīgo tipu motoru skaita, kuri dalībvalstī piedāvāti tirgū iepriekšējā gadā.

53. Ja sertificēšanas institūcija par šo noteikumu 52.punktā minēto iesniegumu pieņem iesniedzējam pozitīvu lēmumu, tā:

53.1. mēneša laikā nosūta citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām datus par ražotājam piešķirtajiem atbrīvojumiem un informāciju par atbrīvojumu piešķiršanas iemesliem;

53.2. par katru motoru izdod tipa atbilstības sertifikātu, kurā izdara attiecīgu ierakstu. Ja nepieciešams, var izmantot vienu dokumentu, kurā norāda visus attiecīgo motoru identifikācijas numurus;

53.3.katru gadu nosūta piešķirto atbrīvojumu sarakstus Eiropas Komisijai, norādot atbrīvojumu piešķiršanas iemeslus.

54. Sertificēšanas institūcija nedrīkst pieņemt lēmumu par atbrīvojumu saskaņā ar šo noteikumu 52.punktu, ja pagājuši 12 mēneši pēc termiņa beigām, kad attiecīgos saražotos motorus varēja piedāvāt tirgū.

XIII. Pasākumi, lai nodrošinātu saražoto motoru atbilstību

55. Sertificēšanas institūcija, ja nepieciešams, sadarbībā ar citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām:

55.1. pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas veic šo noteikumu 1.pielikuma 4.nodaļā noteiktos pasākumus, lai pārbaudītu, vai ražotājs saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām ir veicis visus pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu saražoto motoru atbilstības kontroli;

55.2. pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas veic šo noteikumu 1.pielikuma 4.nodaļā noteiktos pasākumus, lai saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām pārbaudītu, vai šo noteikumu 55.1.apakšpunktā minētie pasākumi joprojām tiek ievēroti un vai katrs saražotais motors, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem ir piešķirts tipa apstiprinājuma numurs, atbilst apstiprinājuma sertifikātā apstiprinātā motora tipa vai saimes aprakstam un apliecības pielikumam.

56. Ražotājs sertificēšanas institūcijai atļauj:

56.1. jebkurā laikā veikt testus un pārbaudīt jebkuru motoru, kuram ir tipa apstiprinājuma numurs, lai pārliecinātos par motora atbilstību apstiprinājuma sertifikātā minētajam aprakstam;

56.2. jebkurā pieņemamā laikā pārbaudīt ražošanas procedūru, lai pārliecinātos par šo noteikumu 55.1.apakšpunktā noteikto prasību ievērošanu.

XIV. Neatbilstība apstiprinātajam motora tipam vai motoru saimei

57. Šo noteikumu izpratnē neatbilstība motora tipam vai saimei ir tādā gadījumā, ja tiek konstatēts, ka saražoto motoru dati neatbilst datiem tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē un šīs neatbilstības saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu nav atļāvusi sertificēšanas institūcija, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu.

58. Ja sertificēšanas institūcijai ir šaubas, vai motors, kas marķēts ar tipa apstiprinājuma numuru, atbilst apstiprinātajai tipa saimei, tā var pieprasīt, lai citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, pārbauda saražoto motoru atbilstību apstiprinātajam tipam vai motoru saimei.

59. Ja sertificēšanas institūcija konstatē, ka motors, kas marķēts saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neatbilst apstiprinātajam motora tipam vai motoru saimei un ražotājs, kam attiecīgā tipa apstiprinājuma sertifikāts ir izsniegts, nespēj vai nevēlas sertificēšanas institūcijas norādītajā termiņā novērst neatbilstību, tā tipa apstiprinājuma sertifikātu anulē.

60. Ja sertificēšanas institūcija pēc šo noteikumu 59.punktā minēto nosacījumu izvērtēšanas pieņēmusi lēmumu anulēt tipa apstiprinājuma sertifikātu, tā rakstiski par to informē:

60.1. ražotāju, pamatojot apstiprinājuma sertifikāta anulēšanas iemeslus un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams apstrīdēt;

60.2.mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas par apstiprinājuma sertifikāta anulēšanu un norāda anulēšanas iemeslus.

61. Šajos noteikumos minētos sertificēšanas institūcijas lēmumus var apstrīdēt likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 15.pantā noteiktajā kārtībā.

XV. Noteikumu izpildes kontrole

62. Šo noteikumu izpildi kontrolē valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra", valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija", Valsts dzelzceļa administrācija, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Minētās institūcijas veic pasākumus, lai nepieļautu neatbilstošu mehānismos uzstādītu vai neuzstādītu motoru piedāvāšanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, ja uz tiem attiecas šo noteikumu prasības, un pārbauda:

62.1. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - traktortehnikas un citas šajā aģentūrā reģistrējamās tehnikas motorus;

62.2. Latvijas Jūras administrācija - kuģu reģistrā reģistrējamo iekšējo ūdensceļu kuģu motorus;

62.3. Valsts dzelzceļa administrācija - šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos motorvagonam vai vilces līdzeklim uzstādītos motorus, tos reģistrējot dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrā;

62.4. Ceļu satiksmes drošības direkcija - papildu motorus, kas uzmontēti uz automobiļa vai tā piekabes bāzes un paredzēti izmantošanai ceļu satiksmē transportlīdzekļiem, kurus reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā;

62.5. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - tirdzniecības vietās motorus, uz kuriem attiecas šo noteikumu prasības, izņemot šo noteikumu 62.1., 62.2., 61.3. un 62.4.apakšpunktā minētos motorus, kā arī motorus, kas uzstādīti tikai profesionālai lietošanai paredzētās iekārtās.

63. Ja kontroles institūcija konstatē, ka motora radītā piesārņojošo vielu izplūde pārsniedz pieļaujamās emisijas robežvērtības vai motors neatbilst šo noteikumu prasībām, tā sadarbībā ar sertificēšanas institūciju veic pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu konkrētā motora vai mehānisma piedāvāšanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā un nodrošinātu tā izņemšanu no tirgus. Kontroles institūcijas informē iesaistītās puses par veiktajiem pasākumiem.

VI. Noslēguma jautājumi

64. Šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktā minētie ierobežojumi stājas spēkā ar 2006.gada 31.decembri.

65. Līdz 2007.gada 30.jūnijam tirgū drīkst piedāvāt motorus, kas atbilst Reinas Kuģniecības centrālās komisijas (turpmāk - RKCK) I laikposma prasībām un kam atbilstošās emisijas robežvērtības ir noteiktas šo noteikumu 14.pielikumā.

66. Ar 2007.gada 1.jūliju un līdz laikam, kad ir noteiktas citas emisijas robežvērtības, tirgū drīkst piedāvāt motorus, kas atbilst RKCK II laikposma prasībām un kam atbilstošās emisijas robežvērtības ir noteiktas šo noteikumu 15.pielikumā.

67. Tipa apstiprināšanas I laikposms saskaņā ar Eiropas Savienībā noteikto laika grafiku tipa apstiprināšanai (pēc 1998.gada 30.jūnija) ir šādu kategoriju motoriem:

67.1. A kategorija: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;

67.2. B kategorija: 75 kW ≤ P < 130 kW;

67.3. C kategorija: 37 kW ≤ P < 75 kW.

68. Tipa apstiprināšanas II laikposmam ir šādi termiņi:

68.1. D kategorija: 18 kW ≤ P < 37 kW (pēc 1999.gada 31.decembra);

68.2. E kategorija: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW (pēc 2000.gada 31.decembra);

68.3. F kategorija: 75 kW ≤ P < 130 kW (pēc 2001.gada 31.decembra);

68.4. G kategorija: 37 kW ≤ P < 75 kW (pēc 2002.gada 31.decembra).

69. Tipa apstiprināšanas III A laikposmam ir šādi termiņi:

69.1. H kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 130 kW ≤ P ≤ 560 kW (pēc 2005.gada 30.jūnija);

69.2. I kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 75 kW ≤ P < 130 kW (pēc 2005.gada 31.decembra);

69.3. J kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 37 kW ≤ P < 75 kW (pēc 2006.gada 31.decembra);

69.4. K kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 19 kW ≤ P < 37 kW (pēc 2005.gada 31.decembra),

69.5. H kategorija: motori ar nemainīgu griešanās ātrumu, kam ir šāda jauda - 130kW ≤ P ≤ 560 kW (pēc 2009.gada 31.decembra);

69.6. I kategorija: motori ar nemainīgu griešanās ātrumu, kam ir šāda jauda - 75kW ≤ P < 130 kW (pēc 2009.gada 31.decembra);

69.7. J kategorija: motori ar nemainīgu griešanās ātrumu, kam ir šāda jauda - 37kW ≤ P < 75 kW (pēc 2010.gada 31.decembra);

69.8. K kategorija: motori ar nemainīgu griešanās ātrumu, kam ir šāda jauda - 19kW ≤ P < 37 kW (pēc 2009.gada 31.decembra);

69.9. galvenajiem motoriem, ko izmanto iekšējo ūdensceļu kuģos (motoru V kategorija):

69.9.1. V1:1 kategorija: motoriem, kuru jauda ir lielāka vai vienāda ar 37 kW un darba tilpums ir mazāks par 0,9 litriem uz cilindru (pēc 2005.gada 31.decembra);

69.9.2. V1:2 kategorija: motoriem, kuru darba tilpums ir lielāks vai vienāds ar 0,9, bet mazāks par 1,2 litriem uz cilindru (pēc 2005.gada 30.jūnija);

69.9.3. V1:3 kategorija: motoriem, kuru darba tilpums ir lielāks vai vienāds ar 1,2, bet mazāks par 2,5 litriem uz cilindru un kuru jauda ir šāda - 37 kW ≤ P < 75 kW (pēc 2005.gada 30.jūnija);

69.9.4. V1:4 kategorija: motoriem, kuru darba tilpums ir lielāks vai vienāds ar 2,5, bet mazāks par 5 litriem uz cilindru (pēc 2006.gada 31.decembra);

69.9.5. V2 kategorija: motoriem, kuru darba tilpums ir lielāks vai vienāds ar 5litriem uz cilindru (pēc 2007.gada 31.decembra);

69.10. galvenajiem motoriem, ko izmanto motorvagonos: RC A kategorija: motoriem, kuru jauda ir lielāka nekā 130 kW (pēc 2005.gada 30.jūnija);

69.11. galvenajiem motoriem, ko izmanto vilces līdzekļos:

69.11.1. RL A kategorija: motoriem ar šādu jaudu - 130 kW ≤ P ≤ 560kW (pēc 2005.gada 31.decembra);

69.11.2. RH A kategorija: motoriem ar šādu jaudu - 560 kW < P (pēc 2007.gada 31.decembra).

70. Tipa apstiprināšanas III B laikposmam ir šādi termiņi:

70.1. L kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 130 kW ≤ P ≤ 560 kW (pēc 2009.gada 31.decembra);

70.2. M kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 75 kW ≤ P < 130 kW (pēc 2010.gada 31.decembra);

70.3. N kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 56 kW ≤ P < 75 kW (pēc 2010.gada 31.decembra);

70.4. P kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 37 kW ≤ P < 56 kW (pēc 2011.gada 31.decembra);

70.5. galvenajiem motoriem, ko izmanto motorvagonos, - RCBkategorija: motoriem, kuru jauda ir lielāka nekā 130 kW (pēc 2010.gada 31.decembra);

70.6. galvenajiem motoriem, ko izmanto vilces līdzekļos, - RBkategorija: motoriem, kuru jauda ir lielāka par 130 kW (pēc 2010.gada 31.decembra).

71. Tipa apstiprināšanas IV laikposmam ir šādi termiņi:

71.1. Q kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 130 kW ≤ P ≤ 560 kW (pēc 2012.gada 31.decembra);

71.2. R kategorija: motoriem (izņemot motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu), kam ir šāda jauda - 56 kW ≤ P < 130 kW (pēc 2013.gada 30.septembra).

72. Šo noteikumu 39.11. un 40.6.apakš­punktā minētās prasības uz minētajiem motoru tipiem vai saimēm neattiecina, ja līgums par motora pirkšanu ir noslēgts līdz 2004.gada 20.maijam un motoru piedāvā tirgū ne vēlāk kā divus gadus pēc šajos noteikumos noteikto prasību piemērošanas dienas attiecīgās kategorijas vilces līdzekļiem.

73. Šo noteikumu 42.punktu piemēro, ievērojot šādus termiņus:

73.1. G kategorija: pēc 2003.gada 31.decembra:

73.2. III A laikposma motori, kas nav motori ar nemainīgu griešanās ātrumu:

73.2.1. H kategorija: pēc 2005.gada 31.decembra;

73.2.2. I kategorija: pēc 2006.gada 31.decembra;

73.2.3. J kategorija: pēc 2007.gada 31.decembra;

73.2.4. K kategorija: pēc 2006.gada 31.decembra;

73.3. III A laikposma motori, ko izmanto iekšējo ūdensceļu kuģos:

73.3.1. V1:2 kategorija: pēc 2006.gada 31.decembra;

73.3.2. V1:3 kategorija: pēc 2006.gada 31.decembra;

73.3.3. V1:4 kategorija: pēc 2008.gada 31.decembra;

73.3.4. V2 kategorija: pēc 2008.gada 31.decembra;

73.4. III A laikposma motori ar nemainīgu griešanās ātrumu:

73.4.1. H kategorija: pēc 2010.gada 31.decembra;

73.4.2. I kategorija: pēc 2010.gada 31.decembra;

73.4.3. J kategorija: pēc 2011.gada 31.decembra;

73.4.4. K kategorija: pēc 2010.gada 31.decembra;

73.5. III A laikposma motori, ko izmanto motorvagonos, - RC A kategorija: pēc 2005.gada 31.decembra:

73.6. III A laikposma motori, ko izmanto vilces līdzekļos:

73.6.1. RL A kategorija: pēc 2006.gada 31.decembra;

73.6.2. RH A kategorija: pēc 2008.gada 31.decembra;

73.7. III B laikposma motori, kas nav motori ar nemainīgu griešanās ātrumu:

73.7.1. L kategorija: pēc 2010.gada 31.decembra;

73.7.2. M kategorija: pēc 2011.gada 31.decembra;

73.7.3. N kategorija: pēc 2011.gada 31.decembra;

73.7.4. P kategorija: pēc 2012.gada 31.decembra;

73.8. III B laikposma motori, ko izmanto motorvagonos, - RC B kategorija: pēc 2011.gada 31.decembra;

73.9. III B laikposma motori, ko izmanto vilces līdzekļos, - R B kategorija: pēc 2011.gada 31.decembra;

73.10. IV laikposma motori, kas nav motori ar nemainīgu griešanās ātrumu:

73.10.1. Q kategorija: pēc 2013.gada 31.decembra;

73.10.2. R kategorija: pēc 2014.gada 30.septembra.

74. Katrā kategorijā šo noteikumu prasības nepiemēro divus gadus pēc šo noteikumu 42.punktā minētā termiņa, ja motora izlaides datums ir pirms attiecīgā termiņa.

75. Sertificēšanas institūcija piešķir tipa apstiprinājumu motora tipam vai motoru saimei un izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu, kā arī piešķir tipa apstiprinājumu mobilajai tehnikai tikai tad, ja tie atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī:

75.1. ja motors ir uzstādīts pēc 2004.gada 11.augusta, gāzveida piesārņojošo vielu izplūde no motora atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 14.tabulā noteiktajām emisijas robežvērtībām (tipa apstiprinājuma I laikposms);

75.2. gāzveida piesārņojošo vielu izplūde no motora atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 15.tabulā noteiktajām emisijas robežvērtībām (tipa apstiprinājuma II laikposms):

75.2.1. SN:1 vai SN:2 klases motors (pēc 2004.gada 1.augusta);

75.2.2. SN:4 klases motors (pēc 2006.gada 1.augusta);

75.2.3. SH:1, SH:2 un SN:3 klases motors (pēc 2007.gada 1.augusta);

75.2.4. SH:3 klases motors (pēc 2008.gada 1.augusta).

76. Trīs gadus pēc II laikposma emisijas robežvērtību spēkā stāšanās attiecīgo termiņu neattiecina uz šādām iekārtām (minēto triju gadu laikā turpina piemērot I laikposmam noteiktās emisijas robežvērtības):

76.1. rokas motorzāģi ar ķēdi - pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas koku zāģēšanai ar ķēdes zāģi un turamas ar abām rokām un kuru motora tilpums (saskaņā ar LVS EN ISO 11681-1:2004 "Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas - Drošības prasības un testēšana portatīviem ķēdes zāģiem - 1.daļa: Ķēdes zāģi meža kopšanas darbiem") ir lielāks par 45 cm3;

76.2. no augšas turamas ierīces (piemēram, rokas urbjmašīnas un ķēdes zāģi koku sagarināšanai) - pārnēsājamas ierīces ar rokturi to augšdaļā, kas paredzētas caurumu urbšanai un koku zāģēšanai ar ķēdes zāģi saskaņā ar ISO 11681-2 "Mežsaimniecības mašīnas - Portatīvie ķēdes zāģi - Drošības prasības un testēšana - 2.daļa: Ķēdes zāģi koku apkopšanai";

76.3. rokas krūmgrieži ar iekšdedzes motoru - rokas instrumenti ar rotē­jošu disku, kas izgatavots no metāla vai plastmasas un paredzēti nezāļu, krūmu, nelielu koku un līdzīgu augu pļaušanai. To konstrukcijai jāatbilst LVS EN ISO 11806:1997+AC:1998 "Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas - Portatīvie ar roku pārnēsājamie iekšdedzes dzinēji, kuri darbina krūmu zāģus un zāles pļāvējus - Drošība darbībai dažādos stāvokļos". Tie darbojas horizontālā stāvoklī vai apgriezti otrādi, un to motoru tilpums ir lielāks par 40 cm3;

76.4. dzīvžogu šķēres - rokas ierīces dzīvžogu un krūmu cirpšanai ar vienu vai vairākiem nažiem saskaņā ar LVS EN 774:1996/A3:2002 "Dārza iekārtas - Rokās turami dzīvžogu apgriezēji ar iebūvētu piedziņu - Drošība";

76.5. rokas griezējinstrumenti ar iekš­dedzes motoru - rokas instrumenti cietu materiālu, piemēram, akmens, asfalta, betona vai tērauda, griešanai ar rotējošu metāla griezni un ar motora tilpumu virs 50 cm3 saskaņā ar LVS EN 1454:1997 "Portatīvās un rokā turamās iekšdedzes griezējmašīnas - Drošība";

76.6. nepārnēsājami SN:3 klases motori ar horizontālu asi - tikai tie SN:3 klases nepārnēsājamie motori ar horizontālu asi, kuru jauda nepārsniedz 2,5 kW un kurus izmanto galvenokārt īpašām vajadzībām, piemēram, kultivatori, rotācijas pļaujmašīnas, zālienu irdinātāji un ģeneratori.

77. Katrai kategorijai šo noteikumu 46. un 47.punktā minēto prasību piemērošanu atliek:

77.1. uz diviem gadiem, ja motora izlaides datums ir pirms attiecīgā termiņa;

77.2.uz trijiem gadiem - mazas sērijas dzirksteļaizdedzes motoru ražotājiem. Šādā gadījumā šo noteikumu 46. un 47.punktā minētās prasības aizstāj ar I laikposmam noteiktajām prasībām attiecībā uz mazas sērijas motoru saimēm, kurās ir līdz 25000 motoru, ja dažādu motoru saimēm ir atšķirīgs motora tilpums.

78. Šo noteikumu XV nodaļa stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

79. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.364 "Noteikumi par satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 16.decembra Direktīvas 97/68/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu likumus attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no mobilai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes motoriem;

2) Eiropas Komisijas 2001.gada 17.augusta Direktīvas 2001/63/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no mobilai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes motoriem;

3) Eiropas Parlamenta un 2002.gada 9.decembra Padomes Direktīvas 2002/88/EK, ar ko groza Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda mobilai tehnikai;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/26/EK, ar ko groza Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no mobilai tehnikai uzstādāmiem iekšdedzes motoriem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1047
Noteikumos lietotie simboli un saīsinājumi, motoru apzīmējumi, prasības motoriem un testi, nosacījumi produkcijas atbilstības novērtēšanai, parametri motoru saimes definēšanai un standarta motora izvēle

1. Simboli un saīsinājumi

1. Šajos noteikumos ir lietoti šādi simboli un saīsinājumi:

1.1. testa parametru simboli noteikti šā pielikuma 1.tabulā;

1.tabula

Nr.

Simbols

Mērvienība

Termins

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

A/Fst

-

Gaisa/degvielas stehiometriskā attiecība

2.

AP

m2

Izokinētiskās zondes šķērsgriezuma laukums

3.

AT

m2

Izplūdes caurules šķērsgriezuma laukums

4.

Aver

Vidējās svērtās vērtības:

m3/h

tilpuma plūsmai

kg/h

masas plūsmai

5.

C1

-

Vienam oglekļa atomam ekvivalents ogļūdeņradis

6.

Cd

-

SSV izplūdes koeficients

7.

Conc

miljonās daļas (ppm)

Koncentrācija (ar norādi uz attiecīgo sastāvdaļu)

8.

Concc

miljonās daļas (ppm)

Attiecībā pret fonu koriģētā koncentrācija

9.

Concd

miljonās daļas (ppm)

Atšķaidīšanai izmantotajā gaisā mērītā piesārņotāja koncentrācija

10.

Conce

miljonās daļas (ppm)

Atšķaidītajās izplūdes gāzēs mērītā piesārņotāja koncentrācija

11.

d

m

Diametrs

12.

DF

-

Atšķaidījuma pakāpe

13.

fa

-

Laboratorijas gaisa korekcijas koeficients

14.

GAIRD

kg/h

Ieplūdes gaisa masas plūsmas ātrums, rēķinot uz sausu gaisu

15.

GAIRW

kg/h

Ieplūdes gaisa masas plūsmas ātrums, rēķinot uz mitru gaisu

16.

GDILW

kg/h

Atšķaidīšanas gaisa masas plūsmas ātrums, rēķinot uz mitru gaisu

17.

GEDFW

kg/h

Ekvivalentais atšķaidīto izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums, rēķinot uz mitrām gāzēm

18.

GEXHW

kg/h

Izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums, rēķinot uz mitrām gāzēm

19.

GFUEL

kg/h

Degvielas masas plūsmas ātrums

20.

GSE

kg/h

Izplūdes gāzu parauga masas plūsmas ātrums

21.

GT

cm3/min

Marķiergāzes plūsmas ātrums

22.

GTOTW

kg/h

Atšķaidītu izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums, rēķinot uz mitrām gāzēm

23.

Ha

g/kg

Ieplūdes gaisa absolūtais mitrums

24.

Hd

g/kg

Atšķaidīšanas gaisa absolūtais mitrums

25.

HREF

g/kg

Absolūtā mitruma standartvērtība (10,71 g/kg)

26.

i

-

Indekss, ar ko apzīmē testa režīmu (NRSC testā) vai momentāno vērtību (NRTC testā)

27.

KH

-

NOX mitruma korekcijas koeficients

28.

KP

-

Cieto daļiņu mitruma korekcijas koeficients

29.

KV

-

CFV kalibrēšanas funkcija

30.

KW,a

-

Korekcijas koeficients ieplūdes gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

31.

KW,d

-

Korekcijas koeficients atšķaidīšanas gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

32.

KW,e

-

Korekcijas koeficients atšķaidīšanas gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

33.

KW,r

-

Korekcijas koeficients neatšķaidītu izplūdes gāzu pārrēķināšanai no sausām uz mitrām

34.

L

%

Griezes moments procentos no testa ātruma maksimālā griezes momentā

35.

Md

mg

Atšķaidīšanai izmantotajā gaisā savāktā cieto daļiņu parauga masa

36.

MDIL

kg

Caur cieto daļiņu paraugu ņemšanas filtriem izfiltrētā atšķaidīšanai izmantotā gaisa parauga masa

37.

MEDFW

kg

Atšķaidītu izplūdes gāzu ekvivalenta masa visā ciklā

38.

MEXHW

kg

Kopējā izplūdes gāzu masas plūsma visā ciklā

39.

Mf

mg

Savāktā cieto daļiņu parauga masa

40.

Mf,p

mg

Uz galvenā filtra savāktā cieto daļiņu parauga masa

41.

Mf,b

mg

Uz papildu filtra savāktā cieto daļiņu parauga masa

42.

Mgas

g

Gāzveida piesārņojošo vielu kopējā masa visā ciklā

43.

MPT

g

Cieto daļiņu kopējā masa visā ciklā

44.

MSAM

kg

Caur cieto daļiņu parauga ņemšanas filtriem izgājušā atšķaidīšanas izplūdes parauga masa

45.

MSE

kg

Ievākto izplūdes gāzu paraugu masa visā ciklā

46.

MSEC

kg

Otrās pakāpes atšķaidīšanai izmantotā gaisa masa

47.

MTOT

kg

Divkārt atšķaidīto izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā

48.

MTOTW

kg

Kopējā masa atšķaidītajām izplūdes gāzēm, kas visā ciklā izplūst caur atšķaidīšanas tuneli rēķinot uz mitrām gāzēm

49.

MTOTW,I

kg

Momentānā masa atšķaidītajām izplūdes gāzēm, kas plūst caur atšķaidīšanas tuneli rēķinot uz mitrām gāzēm

50.

mass

g/h

Indekss pie lielumiem, kas apzīmē emisijas masas plūsmas ātrumu

51.

NP

-

Kopējais PDP griešanās ātrums visā ciklā

52.

nref

apgr./min

Motora apgriezienu atskaites ātrums NRTC testā

53.

nsp

s-2

Dzinēja griešanās ātruma atvasinājums

54.

P

kW

efektīvā jauda bez korekcijas

55.

p1

kPa

Spiediena kritums zem atmosfēras spiediena pie ieplūdes PDP

56.

PA

kPa

Absolūtais spiediens

57.

Pa

kPa

Piesātinātā tvaika spiediens dzinēja ieplūdes gaisā (standarts1: psy = PSY testa vide)

58.

PAE

kW

Deklarētā kopējā jauda, ko absorbē testa veikšanai uzmontētās papildierīces, kuras nav prasītas šo noteikumu 2.28. apakšpunktā

59.

PB

kPa

Kopējais atmosfēras spiediens (standarts1: PX = PX, kopējais atmosfēras spiediens mērījumu vietā; PY = PY, kopējais atmosfēras spiediens testa laikā)

60.

Pd

kPa

Piesātinātā tvaika spiediens atšķaidīšanai izmantotajā gaisā

61.

PM

kW

Maksimālā izmērītā jauda testa ātrumā un ievērojot testa nosacījumus (sk. šo noteikumu 7. pielikuma 2. punktu)

62.

Pm

kW

Jauda, kas izmērīta izmēģinājumu stendā

63.

Ps

kPa

Sausa gaisa (atmosfēras) spiediens

64.

q

-

Atšķaidījuma attiecība

65.

Qs

m3/s

Konstanta tilpuma mērītāja (CVS) tilpuma plūsmas attiecība

66.

r

Absolūtā statiskā spiediena attiecība starp SSV atveri un ieplūdi

67.

r

m3/s

Izokinētiskās zondes un izplūdes caurules šķērsgriezuma laukumu attiecība

68.

Ra

%

Ieplūdes gaisa relatīvais mitrums

69.

Rd

%

Atšķaidīšanas gaisa relatīvais mitrums

70.

Re

-

Reinoldsa skaitlis

71.

Rf

-

FID atbildes koeficients

72.

T

K

Absolūtā temperatūra

73.

t

s

Mērīšanas laiks

74.

Ta

K

Ieplūdes gaisa absolūtā temperatūra

75.

TD

K

Rasas punkta absolūtā temperatūra

76.

Tref

K

Sadedzināšanas gaisa standarttemperatūra (298 K)

77.

Tsp

N·m

Pārejas ciklā prasītais griezes moments

78.

t10

s

Laiks no pakāpveida signāla padeves sākuma līdz brīdim, kurā sasniedz 10 % no mēraparāta beigu rādījuma

79.

t50

s

Laiks no pakāpveida signāla padeves sākuma līdz brīdim, kurā sasniedz 50 % no mēraparāta beigu rādījuma

80.

t90

s

Laiks no pakāpveida signāla padeves sākuma līdz brīdim, kurā sasniedz 90 % no mēraparāta beigu rādījuma

81.

ti

s

Momentānās CFV plūsmas laika intervāls

82.

V0

m3/apgr.

PDP tilpuma plūsmas ātrums faktiskajos apstākļos

83.

Wact

kWh

Faktiskais ciklā paveiktais darbs NRTC testā

84.

WF

-

Svēršanas koeficients

85.

WFE

-

Efektīvais svēršanas koeficients

86.

X0

m3/apgr.

PDP tilpuma plūsmas ātruma kalibrēšanas funkcija

87.

D

kg·m2

Virpuļstrāvas dinamometra inerces moments

88.

-

SSV atveres diametra d un ieplūdes caurules iekšējā diametra attiecība

89.

-

Gaisa un degvielas relatīvā attiecība, ko iegūst, faktisko A/F dalot ar stehiometrisko A/F

90.

kg/m3

Izplūdes gāzes blīvums

Piezīme:

1. ISO 3046.

1.2. Ķīmisko vielu un cieto daļiņu simboli norādīti šā pielikuma 2.tabulā;

2.tabula

Nr.

Vielas simbols

Vielas nosaukums

(1)

(2)

(3)

1.

CH4

Metāns

2.

C3H8

Propāns

3.

C2H6

Etāns

4.

CO

Oglekļa oksīds

5.

CO2

Oglekļa dioksīds

6.

DOP

Dioktilftalāts

7.

H2O

Ūdens

8.

HC

Ogļūdeņraži

9.

NOx

Slāpekļa oksīdi

10.

NO

Slāpekļa oksīds

11.

NO2

Slāpekļa dioksīds

12.

O2

Skābeklis

13.

PT

Cietās daļiņas

14.

PTFE

Politetrafluoretilēns

1.3. Noteikumos izmantotie ierīču apzīmējumi norādīti šā pielikuma 3.tabulā.

3.tabula

Nr.

Apzīmējums

Ierīces nosaukums

(1)

(2)

(3)

1.

CFV

Kritiskās plūsmas Venturi caurule

2.

CLD

Hemiluminiscences detektors

3.

KA

Kompresijas aizdedze

4.

FID

Liesmas jonizācijas detektors

5.

FS

Pilna skala

6.

HCLD

Apsildāms hemiluminiscences detektors

7.

HFID

Apsildāms jonizācijas detektors

8.

NDIR

Nedispersīvs infrasarkanais analizators

9.

NG

Dabas gāze

10.

NRSC

Mobilās tehnikas dzinēja tests stacionārā fāzē

11.

NRTC

Mobilās tehnikas dzinēja tests pārejas fāzē

12.

PDP

Pozitīva darba tilpuma sūknis

13.

DA

Dzirksteļaizdedze

14.

SSV

Venturi caurule ātrumiem, kas ir mazāki par skaņas ātrumu

2. Motoru marķējums

2. Uz kompresijas aizdedzes motora, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jābūt:

2.1. motora ražotāja preču zīmei vai tirdzniecības nosaukumam;

2.2. motora tipam, motoru saimei (ja nepieciešams) un katram motoram atšķirīgam motora identifikācijas numuram;

2.3. EK tipa apstiprinājuma numuram, saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu;

2.4. marķējumam atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam, ja dzinēju tirgū piedāvā saskaņā ar elastīguma sistēmu.

3. Uz dzirksteļaizdedzes motora, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jābūt:

3.1. motora ražotāja preču zīmei vai tirdzniecības nosaukumam;

3.2. EK tipa apstiprinājuma numuram, saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu.

4. Šā pielikuma 2. un 3.punktā noteiktajam marķējumam jābūt izturīgiem visā motora derīgajā kalpošanas laikā un jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem. Ja izmanto etiķetes vai plāksnītes, tās ir tā jāpiestiprina, lai arī piestiprinājums būtu izturīgs visā motora derīgajā kalpošanas laikā un etiķetes vai plāksnītes nevarētu noņemt, tās neiznīcinot vai nesabojājot.

5. Marķējumu piestiprina motora daļai, kas ir nepieciešama motora normālai darbībai un kas parasti nav jānomaina motora kalpošanas laikā.

6. Marķējumi novieto tā, lai tas būtu viegli redzams pēc tam, kad motors ir nokomplektēts ar visām motora darbībai vajadzīgajām palīgierīcēm.

7. Katrs motors ir jāapgādā ar papildu noņemamu izturīga materiāla plāksni, uz kuras ir jābūt visiem šā pielikuma 2.punktā norādītajiem datiem, kas nepieciešamības gadījumā ir novietota tā, lai šā pielikuma 2.punktā minētos marķējumus padarītu viegli saredzamus, kā arī viegli pieejamus, kad motors ir uzstādīts mehānismā.

8. Motoru kodēšanai saistībā ar identifikācijas numuriem kontekstā ir jābūt tādai, lai viennozīmīgi ļautu noteikt izgatavošanas secību.

9. Pirms motori atstāj ražošanas līniju, uz tiem jābūt visiem marķējumiem.

10. Motoru marķējumu precīzais novietojums jāpaziņo atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā noteiktajam tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas paraugam.

3. Prasības motoriem un testi

3.1. KA motori

11.Vispārīgi nosacījumi:

11.1. sastāvdaļas, kas var ietekmēt gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu emisiju, projektē, būvē un montē tā, lai motors, to lietojot parastā režīmā, neraugoties uz vibrācijām, kam tas var būt pakļauts, atbilstu šo noteikumu prasībām;

11.2. ražotājam jāveic tehniski pasākumi, lai nodrošinātu gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu emisijas efektīvu ierobežošanu saskaņā ar šiem noteikumiem visā motora parastajā kalpošanas laikā un ievērojot parastos izmantošanas nosacījumus. Šajā apakšpunktā minētās prasības ir ievērotas, ja attiecīgi ir izpildīti šā pielikuma 12.6., 12.7. un 18.2.1.apakšpunktu nosacījumi;

11.3. ja izmanto katalītisko pārveidotāju un/vai cieto daļiņu uztvērēju, ražotājam izturības testos, ko viņš var veikt pats, ievērojot labu inženierpraksi un izdarot attiecīgus pierakstus, jāpierāda, ka ir sagaidāms, ka šajā apakšpunktā minētās pēcapstrādes ierīces darbosies pareizi visā motora kalpošanas laikā. Pierakstus veic atbilstoši šā pielikuma 17.punkta un jo īpaši 17.3.apakšpunkta prasībām. Ražotājs sniedz attiecīgu garantiju klientam. Ir pieļaujama regulāra šīs ierīces nomaiņa pēc noteikta motora darbošanās laika. Motora sastāvdaļu vai sistēmu regulēšanu, labošanu, izjaukšanu, tīrīšanu vai aizstāšanu, ko veic regulāri, lai novērstu motora nepareizu darbību pēcapstrādes ierīces dēļ, izdara tikai tādā mērā, cik tas ir tehnoloģiski vajadzīgs, lai nodrošinātu emisijas regulēšanas sistēmas pareizu darbību. Atbilstošas prasības par plānveida apkopi, uz ko attiecas šajā apakšpunktā minētie garantijas noteikumi, ir jāietver klienta rokasgrāmatā un jāapstiprina, pirms tiek piešķirts apstiprinājums. Attiecīgs izvilkums no rokasgrāmatas attiecībā uz apstrādes ierīču apkopi vai aizstāšanu un garantijas nosacījumiem ir jāietver informācijas dokumentā, kas noteikts šo noteikumu 2.pielikumā;

11.4. visiem motoriem, kas izdala izplūdes gāzes sajauktas ar ūdeni, motora izplūdes sistēmā lejpus dzinēja un augšpus vietas, kurā izplūdes gāzes saskaras ar ūdeni (vai citu dzesējošu vai attīrošu vidi) ierīko pieslēguma vietu, kas vajadzīga, lai īslaicīgi pievienotu gāzveida vai cieto daļiņu emisijas paraugu ņemšanas iekārtu. Svarīgi, lai šā pieslēguma novietojums ļautu ievākt labi sajaukušos reprezentatīvu izplūdes gāzu paraugu. Šajā apakšpunktā minētā pieslēguma iekšpusē jābūt standarta caurules vītnei, kuras izmērs nepārsniedz puscollu, un, ja pieslēgumu neizmanto, tas jānoslēdz ar aizbāzni (atļauts izmantot līdzvērtīgus pieslēgumus).

12. Specifiskas prasības piesārņotāju emisijai:

12.1. testējamā motora emitēto gāzveida un cieto daļiņu piesārņojuma komponentus mēra ar šo noteikumu 6.pielikumā aprakstītajām metodēm;

12.2. atļauts izmantot citas sistēmas vai analizatorus, ja tie dod rezultātus, kas līdzvērtīgi šādu atsauces (references) sistēmu rezultātiem:

12.2.1. gāzveida emisijai, ko mēra neatšķaidītām izplūdes gāzēm šo noteikumu 6.pielikuma 2.zīmējumā parādītajai sistēmai,

12.2.2. gāzveida emisijai, ko mēra pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas atšķaidītām izplūdes gāzēm šo noteikumu 6.pielikuma 3.zīmējumā parādītajai sistēmai,

12.2.3. cieto daļiņu emisijai šo noteikumu 6.pielikuma 13.zīmējumā parādītajai pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmai, kas darbojas ar atsevišķu filtru katram režīmam vai ar vienu filtru;

12.3. sistēmas līdzvērtību nosaka pamatojoties uz apskatāmās sistēmas un vienas vai vairāku šā pielikuma 12.2.apakšpunktā minēto atsauces sistēmu septiņu testu cikla (vai lielāka) korelācijas pētījumu;

12.4. līdzvērtības kritēriju definē kā cikla svērto vidējo emisijas lielumu sakrišanu ± 5 % robežās. Izmantojamais cikls ir noteikts šo noteikumu 3.pielikuma 19. punktā;

12.5. jaunas sistēmas ieviešanai saskaņā ar šiem noteikumiem, līdzvērtības noteikšana pamatojas uz atkārtojamības un reproducējamības aprēķinu, kas aprakstīts LVS ISO 5725:2003 +TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) 1.daļa: Vispārīgie principi un definīcijas; 2.daļa: Vienmetodes standartmērījumu atkārtojamības un reproducējamības noteikšanas pamatmetode; 3.daļa: Vienmetodes standartmērījumu konverģentuma starprādītāji; 4.daļa: Vienmetodes standartmērījumu patiesuma noteikšanas pamatmetodes; 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai; 6.daļa: Precizitātes vērtību izmantošana praksē";

12.6. oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un cieto daļiņu emisija I laikposmā nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 4.tabulā noteiktos emisijas robežlielumus. Emisijas robežlielumi, kas noteikti šajā apakšpunktā, ir tieši no motora izplūstošo gāzu emisijas robežlielumi, un tie ir jāsasniedz pirms izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīces

4. tabula

Nr.

Efektīvā jauda
(P)
(kW)

Oglekļa oksīds
(CO)
(g/kWh)

Ogļūdeņraži
(HC)
(g/kWh)

Slāpekļa oksīdi
(NOx)
(g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT)
(g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

A: 130 < P <560

5,0

1,3

9,2

0,54

2.

B: 75 < P < 130

5,0

1,3

9,2

0,70

3.

C: 37 < P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

12.7. oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un citās daļiņu emisija II laikposmā nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 5.tabulā noteiktos emisijas robežlielumus;

5.tabula

Nr.

Efektīvā jauda
(P)
(kW)

Oglekļa oksīds
(CO)
(g/kWh)

Ogļūdeņraži
(HC)
(g/kWh)

Slāpekļa oksīdi
(NOx)
(g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT)
(g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

E: 130 < P < 560

3,5

1,0

6,0

0,2

2.

F: 75 < P < 130

5,0

1,0

6,0

0,3

3.

G:37 < P < 75

5,0

1,3

7,0

0,4

4.

D: 18 < P < 37

5,5

1,5

8,0

0,8

12.8. oglekļa oksīda emisija, ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summārā emisija un cieto daļiņu emisija III A laikposmā nedrīkst pārsniegt:

12.8.1. motoriem, izņemot motorus, kurus izmanto iekšējo ūdensceļu kuģu, vilces līdzekļu un motorvagonu piedziņai, emisijas robežvērtības noteiktas šā pielikuma 6.tabulā,

6.tabula

Nr.

Kategorija - efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds (CO)
(g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (HC+NOX) (g/kWh)

Cietās daļiņas (PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

H: 130 kW < P < 560 kW

3,5

4,0

0,2

2.

I: 75 kW < P < 130 kW

5,0

4,0

0,3

3.

J: 37 kW < P < 75 kW

5,0

4,7

0,4

4.

K: 19 kW < P < 37 kW

5,5

7,5

0,6

12.8.2. motoriem, ko izmanto iekšējo ūdensceļu kuģu piedziņai, emisijas robežvērtības noteiktas šā pielikuma 7.tabulā,

7.tabula

Nr.

Kategorija - darba tilpums/ efektīvā jauda (SV/P) (litri uz cilindru/kW)

Oglekļa oksīds (CO)
(g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (HC+NOx)
(g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

V1:1 SV < 0,9 un P > 37 kW

5,0

7,5

0,40

2.

V1:2 0,9 < SV < 1,2

5,0

7,2

0,30

3.

V1:3 l,2 < SV< 2,5

5,0

7,2

0,20

4.

V1:4 2,5 < SV< 5

5,0

7,2

0,20

5.

V2:1 5 < SV< 15

5,0

7,8

0,27

6.

V2:2 15 < SV < 20 un P < 3300 kW

5,0

8,7

0,50

7.

V2:3 15 < SV < 20 un P > 3300 kW

5,0

9,8

0,50

8.

V2:4 20 < SV < 25

5,0

9,8

0,50

9.

V2:5 25 < SV < 30

5,0

11,0

0,50

12.8.2. motoriem, ko izmanto vilces līdzekļu piedziņai, emisijas robežvērtības noteiktas šā pielikuma 8.tabulā,

8.tabula

Nr.

Kategorija - efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds
(CO) (g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (HC+NOX) (g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

RL A: 130 kW < P < 560 kW

3,5

4,0

0,2

Oglekļa oksīds (CO) (g/kWh)

Ogļūdeņraži (HC) (g/kWh)

Slāpekļa oksīdi
(NOX)
(g/kWh)

Daļiņas
(PT) (g/kWh)

2.

RH A: P > 560 kW

3,5

0,5

6,0

0,2

3.

RH A dzinēji ar P > 2000 kW un SV > 5 litri uz cilindru

3,5

0,4

7,4

0,2

12.8.3. motoriem, ko izmanto motorvagonu piedziņai, emisijas robežvēr­tības noteiktas šā pielikuma 9.tabulā,

9.tabula

Kategorija - efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds (CO) (g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (HC+NOX) (g/kWh)

Cietās daļiņas (PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

RC A: 130 kW < P

3,5

4,0

0,20

12.9. oglekļa oksīda emisija, ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu emisija (vai attiecīgā gadījumā - summārā emisija) un cieto daļiņu emisija III B laikposmā nedrīkst pārsniegt turpmāk noteiktās vērtības:

12.9.1. motoriem, izņemot motorus, kurus izmanto iekšējo ūdensceļu kuģu, vilces līdzekļu un motorvagonu piedziņai, emisijas robežvērtības noteiktas šā pielikuma 10.tabulā,

10.tabula

Nr.

Kategorija - efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds (CO) (g/kWh)

Ogļūdeņraži
(HC)
(g/kWh)

Slāpekļa oksīdi (NOX) (g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

L: 130 kW < P < 560 kW

3,5

0,19

2,0

0,025

2.

M: 75 kW < P < 130 kW

5,0

0,19

3,3

0,025

3.

N: 56 kW < P < 75kW

5,0

0,19

3,3

0,025

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa
(HC+NOx)
(g/kWh)

4.

P: 37 kW < P < 56 kW

5,0

4,7

0,025

12.9.2. motoriem, ko izmanto motorvagonu piedziņai, emisijas robežvērtī­bas noteiktas šā pielikuma 11.tabulā,

11.tabula

Kategorija - efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds (CO) (g/kWh)

Ogļūdeņraži (HC) (g/kWh)

Slāpekļa oksīdi (NOX) (g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

RC B: 130 kW < P

3,5

0,19

2,0

0,025

12.9.3. motoriem, ko izmanto vilces līdzekļu piedziņai, emisijas robežvēr­tības noteiktas šā pielikuma 12.tabulā,

12.tabula

Kategorija: efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds (CO)
(g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (HC+NOx) (g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

RC B: 130 kW < P

3,5

4,0

0,025

12.10. oglekļa oksīda emisija, ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu emisija (vai - attiecīgā gadījumā - summārā emisija) un cieto daļiņu emisija IV laikposmā motoriem, izņemot motorus, kurus izmanto iekšējo ūdensceļu kuģu, vilces līdzekļu un motorvagonu piedziņai, emisijas robežvērtības noteiktas šā pielikuma 13.tabulā;

13.tabula

Nr.

Kategorija - efektīvā jauda
(P) (kW)

Oglekļa oksīds
(CO) (g/kWh)

Ogļūdeņraži (HC) (g/kWh)

Slāpekļa oksīdi (NOx) (g/kWh)

Cietās daļiņas
(PT) (g/kWh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Q: 130 kW < P < 560 kW

3,5

0,19

0,4

0,025

2.

R: 56 kW < P < 130 kW

5,0

0,19

0,4

0,025'

12.11. emisijas robežvērtībās, kas minētas šo noteikumu 12.8.-12.10.apakšpunktos, ietver nolietošanos, kuru aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 5.pielikumu;

12.12. visos pēc nejaušības principa izraudzītos slodzes apstākļos, atbilstoši noteiktai kontroles jomai, izņemot noteiktus īpašus motora darbības apstākļus, uz kuriem šāds nosacījums neattiecas, emisija paraugos, kas ievākti tik neilgā laika posmā kā 30 s, nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 10.-13.tabulā noteiktās emisijas robežvērtības vairāk kā par 100 %;

12.13. ja, saskaņā ar šā pielikuma 5.nodaļu saistībā ar šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem motoru saimes būtiskajiem parametriem, uz motoru saimi attiecas vairāk kā viena jaudas josla, tad standarta motora (tipa apstiprinājums) un vienas un tās pašas motoru saimes visu motoru veidu emisijas lielumiem jāatbilst lielākās jaudas joslas stingrākajām prasībām. Iesniedzējs var ierobežot motoru saimes definīciju ar vienu jaudas joslu un to attiecīgi norādīt iesniegumā.

3.2. DA motori

13. Vispārēji nosacījumi:

13.1. komponentus, kas var ietekmēt gāzveida un cieto daļiņu piesārņotāju emisiju, projektē, būvē un montē tā, lai motors, to lietojot parastajā režīmā, neraugoties uz vibrācijām, kurām tas var būt pakļauts, atbilstu šo noteikumu prasībām;

13.2. ražotājam jāveic tādi tehniski pasākumi, lai nodrošinātu emisijas efektīvu ierobežošanu saskaņā ar šiem noteikumiem visā motora parastajā kalpošanas laikā un ievērojot parastos lietošanas apstākļus saskaņā ar 4.pielikumu šo noteikumu 4.pielikumam.

14. Specifiskas prasības piesārņotāju emisijai:

14.1. testējamā motora emitētos gāzveida komponentus mēra ar šo noteikumu 6.pielikumā noteiktajām metodēm (ņemot vērā tā pēcapstrādes ierīču ietekmi);

14.2. atļauts izmantot citas sistēmas vai analizatorus, ja tie dod rezultātus, kas līdzvērtīgi šādu atsauces (references) sistēmu rezultātiem:

14.2.1. gāzveida vielu emisijām, ko mēra neatšķaidītām izplūdes gāzēm - šo noteikumu 6.pielikuma 2.attēlā parādītajai sistēmai,

14.2.2. gāzveida emisijai, ko mēra pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas atšķaidītām izplūdes gāzēm šo noteikumu 6.pielikuma 3.attēlā parādītajai sistēma;

14.3. oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un ogļūdeņražu summārā emisija I laikposmā nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 14.tabulā noteiktās emisijas robežvērtības:

14.tabula

Nr.

Klase

Oglekļa oksīds (CO) (g/kWh)

Ogļūdeņraži (HC) (g/kWh)

Slāpekļa oksīdi (NOx) (g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (g/kWh)

HC + NOx

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SH:1

805

295

5,36

2.

SH:2

805

241

5,36

3.

SH:3

603

161

5,36

4.

SN:1

519

50

5.

SN:2

519

40

6.

SN:3

519

16,1

7.

SN:4

519

13,4

14.4. oglekļa oksīda, slāpekļa oksīdu un ogļūdeņražu summārā emisija II laikposmā nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 15.tabulā norādītās emisijas robežvērtības;

15.tabula

Nr.

Klase

Oglekļa oksīds (CO) (g/kWh)

Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa (g/kWh)

HC + NOx

1.

2.

3.

4.

1.

SH:1

805

50

2.

SH:2

805

50

3.

SH:3

603

72

4.

SN:1

610

50,0

5.

SN:2

610

40,0

6.

SN:3

610

16,1

7.

SN:4

610

12,1

Piezīme. Skatīt 4.pielikumu šo noteikumu 4.pielikumam, kur noteikti nolietošanās faktori.

14.5. visu klašu motoriem NOx emisijas nedrīkst pārsniegt 10 g/kWh;

14.6. ņemot vērā pārnēsājamā motora definīciju, kas noteikta šo noteikumu 2.16.apakšpunktā, sniega tīrītāju piedziņai izmantojamajiem divtaktu motoriem jāatbilst tikai SH:1, SH:2 vai SH:3 nosacījumiem.

3.3. Uzstādīšana mobiliem mehānismiem

15. Motoru uzstādīšana mobiliem mehānismiem atbilst ierobežojumiem, kas noteikti atbilstoši tipa apstiprinājuma darbības jomai, ņemot vērā šādas prasības:

15.1. iesūkšanas retinājums nepārsniedz retinājumu, kas attiecīgi noteikts apstiprinātam motoram šo noteikumu 2.pielikuma 2. vai 4.punktā;

15.2. izplūdes pretspiediens nedrīkst pārsniegt pretspiedienu, kas noteikts apstiprinātam motoram attiecīgi šo noteikumu 2.pielikuma 2. vai 4.punktā.

4. Nosacījumi produkcijas atbilstības vērtēšanai

16. Pārbaudot nepieciešamās procedūras un pasākumus, lai nodrošinātu produkcijas atbilstības efektīvu kontroli pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas, sertificēšanas institūcijai ir jāakceptē arī ražotāja reģistrācija atbilstoši EN 29002, (kura darbības joma ietver attiecīgos motorus) vai līdzvērtīgam akreditācijas standartam, kas nodrošina kontroli. Ražotājam ir jāsniedz reģistrācijas dati un jāuzņemas informēt sertificēšanas institūcijas par reģistrācijas derīguma vai darbības jomas grozījumiem. Lai pārbaudītu, ka šā pielikuma 3.2.nodaļas prasības tiek īstenotas, regulāri jāveic atbilstošas ražošanas un produkcijas kvalitātes kontroles.

17. Ražotājs, kas saņēmis tipa apstiprinājumu:

17.1. nodrošina efektīvu ražojumu kvalitātes kontroles kārtību;

17.2. nodrošina, lai tam būtu pieejams katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei vajadzīgais aprīkojums;

17.3. nodrošina, lai testu rezultātu datus pierakstītu un lai pievienotie dokumenti būtu pieejami laika posmā, ko nosaka saskaņā ar sertificēšanas institūciju;

17.4. analizē katra veida testa rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu motora īpašību stabilitāti, ņemot vērā iespējamās atšķirības rūpnieciskās ražošanas procesā;

17.5. nodrošina, lai jebkurai motoru vai sastāvdaļu paraugu ņemšanai, kas liecina par neatbilstību šo noteikumu prasībām, seko atkārtota parauga ņemšana vai atkārtots tests, kā arī veic visus nepieciešamos pasākumi, lai atjaunotu attiecīgās produkcijas atbilstību.

18. Sertificēšanas institūcija, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību:

18.1. katrā pārbaudē pārbaudītājam uzrāda testu žurnālus un produkcijas apskates pierakstus;

18.2. ja kvalitātes līmenis izrādās neapmierinošs vai arī nepieciešams pārbaudīt saskaņā ar šā pielikuma 3.2.nodaļu uzrādīto datu pareizību, rīkojas atbilstoši šādai kārtībai:

18.2.1. no sērijas ņem motoru un veic šo noteikumu 3.pielikumā aprakstīto testu. Iegūtās oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un cieto daļiņu emisijas vērtības nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 12.6. un 12.7.apakšpunktos un 4. un 5.tabulā noteiktos emisijas robežlielumus;

18.2.2. ja sērijas motors neatbilst šo noteikumu 18.2.1.apakšpunkta prasībām, ražotājs var lūgt izdarīt mērījumus motoru paraugiem, kam ir tādas pašas prasības un kas ņemts no tās pašas sērijas kā sākotnējais motors, ieskaitot sākotnēji pārbaudīto motoru. Ražotājs nosaka paraugu skaitu (n) saskaņojot to ar tehnisko dienestu. No parauga iegūto rezultātu aritmētisko vidējo (x) nosaka katram piesārņotājam. Sērijas produkciju uzskata par atbilstošu šo noteikumu prasībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

, kur

L - katrai attiecīgai piesārņojošai vielai šā pielikuma 4. un 5.tabulā noteiktais robežlielums,

k - ir statistiskais koeficients, kas ir atkarīgs no n un noteikts šā pielikuma 16.tabulā:

16.tabula

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

ja n = 20,

, kur

x - katrs no individuālajiem rezultātiem, kas iegūts paraugam n,

18.3. sertificēšanas institūcija vai tehniskais dienests, kas atbild par produkcijas atbilstības pārbaudi, izdara testus motoriem, kas ir pilnīgi vai daļēji iepriekš piestrādāti pēc ražotāja norādījumiem;

18.4. parastais sertificēšanas institūcijas noteiktais inspekciju biežums ir vienreiz gadā. Ja nav izpildītas šo noteikumu 18.2.apakšpunkta prasības, sertificēšanas institūcija nodrošina visus vajadzīgos pasākumus, lai iespējami drīz atjaunotu produkcijas atbilstību.

5. Parametri motoru saimes definēšanai

19. Motoru saimi var definēt ar konstrukcijas galvenajiem parametriem, kam ir jābūt kopīgiem visiem saimes motoriem. Dažos gadījumos ir iespējama parametru savstarpējā iedarbība, kas ir jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka motoru saimē ietver tikai motorus ar līdzīgām izplūdes gāzu emisijas pazīmēm.

20. Lai motorus varētu uzskatīt par piederīgiem vienai un tai pašai motoru saimei, jābūt kopīgam šādam galveno parametru sarakstam:

20.1. sadegšanas cikls:

20.1.1. divtaktu,

20.1.2. četrtaktu;

20.2. dzesējošā vide:

20.2.1. gaiss,

20.2.2. ūdens,

20.2.3. eļļa;

20.3. cilindra tilpums, no 85 % līdz 100 % no motoru saimes lielākā tilpuma;

20.4. gaisa padeves metode (ar vai bez papildus spiediena);

20.5. degvielas tips:

20.5.1. dīzeļdegviela,

20.5.2. benzīns;

20.6. degkameras tips un konstrukcija;

20.7. vārsti un atveres - konfigurācija, izmēri un skaits;

20.8. degvielas sistēma:

20.8.1.dīzeļdegvielai:

20.8.1.1. smidzinātājs ar sūkni,

20.8.1.2. rindu iesmidzes sūknis,

20.8.1.3. sadalītājsūknis,

20.8.1.4. vienelementa,

20.8.1.5. vienības smidzinātājs,

20.8.2. benzīnam:

20.8.2.1 karburatora,

20.8.2.2. ar iesmidzināšanu ieplūdes kanālos,

20.8.2.3. ar iesmidzināšanu cilindrā;

20.9. dažādas pazīmes:

20.9.1. atgāzu recirkulācija,

20.9.2. ūdens iesmidzināšana/emulģēšana,

20.9.3. gaisa iesmidzināšana,

20.9.4. turbopūtes dzesēšanas sistēma,

20.9.5. aizdedzes veids (kompresijas aizdedze, dzirksteļaizdedze),

20.10. izplūdes gāzu pēcapstrāde:

20.10.1. oksidēšanas katalizators,

20.10.2. reducēšanas katalizators,

20.10.3. trīsceļu katalizators,

20.10.4. siltumreaktors,

20.10.5. cieto daļiņu filtrs.

6. Standarta motora izvēle

21. Saimes standarta motoru izraugoties, primārais kritērijs ir augstākā degvielas padeve virzuļa gājienam pie deklarētā griešanās ātruma maksimālajā griezes momentā. Ja šim primārajam kritērijam atbilst divi vai vairāki motori, tad standarta motoru izraugās, izmantojot sekundāro kritēriju - lielāko degvielas padevi virzuļa gājienam pie nominālā griešanās ātruma. Noteiktos apstākļos sertificēšanas institūcija var secināt, ka lielāko saimes emisijas līmeni vislabāk var raksturot, testējot otru motoru. Tādā veidā sertificēšanas institūcija var izraudzīties papildu motoru testēšanai, pamatojoties uz pazīmēm, kas norāda, ka šim motoram varētu būt vislielākais emisijas līmenis no minētās saimes motoriem.

22. Ja saimes motoriem ir citas mainīgas pazīmes, kuras var ietekmēt izplūdes gāzu emisiju, tad šīs pazīmes ir jāidentificē un jāņem vērā, izraugoties standarta motoru.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1047
Informācijas dokumenta veidlapas paraugs un pielikumi

1. Informācijas dokumenta veidlapas paraugs:

 INFORMĀCIJAS DOKUMENTS NR ... ,

kas attiecas uz tipa apstiprinājumu un pasākumiem mobilā tehnikā uzstādāmu iekšdedzes motoru gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu emisiju ierobežošanai

(Direktīva 97/68/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar direktīvu 2004/26/EK)

  

 Standarta motors/motora tips1:

 0

 Vispārēji dati

 0.1.

 Marka (firma):

 0.2.

 Standarta motora(u) un (ja nepieciešams) saimes tips un komerciālais apraksts1:

 0.3.

 Ražotāja tipa kods atbilstoši marķējumam uz motora(-iem)1:

 0.4.

 Ar šo motoru darbināmā mehānisma kategorija2:

 0.5.

 Ražotāja firma un adrese:

 Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) vārds vai firma un adrese:

 0.6.

 Motora identifikācijas numura atrašanās vieta, kods un piestiprināšanas metode:

 0.7.

 EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas metode:

 0.8.

 Montēšanas rūpnīcas (-u) adrese(s):

Piezīmes:

1 Lieko svītrot.

2 Atbilstoši kategorijai šo noteikumu 3.punktā (piemēram, A).

1.1. pielikumi informācijas dokumentam:

1.1.1. standarta motora (-u) būtiskie parametri (sk. informācijas dokumenta 1.pielikumu),

1.1.2. motoru saimes būtiskie parametri (sk. informācijas dokumenta 2.pielikumu),

1.1.3. saimes motoru tipu būtiskie parametri(sk. informācijas dokumenta informācijas dokumenta 3.pielikumu);

1.2. mobilā mehānisma daļu, kas saistītas ar motoru, parametri (ja nepieciešams);

1.3. standarta motora fotogrāfijas;

1.4. pārējo pielikumu saraksts, ja tādi ir;

1.5. datums, mape.

2. Informācijas dokumenta veidlapas 1.pielikuma paraugs:

1.pielikums informācijas dokumentam

standarta motora BŪTISKIE PARAMETRI1

 1.

 MOTORA APRAKSTS

  

 1.1.

 Ražotājs:

  

 1.2.

 Ražotāja motora kods:

  

 1.3.

 Cikls: četrtaktu/divtaktu2

  

 1.4.

 Cilindra diametrs:

 mm

 1.5.

 Virzuļa gājiens:

 mm

 1.6.

 Cilindru skaits un novietojums:

  

 1.7.

 Motora darba tilpums:

 cm3

 1.8.

 Nominālais griešanās ātrums:

  

 1.9.

 Griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā:

  

 1.10.

 Tilpuma kompresijas pakāpe3:

  

 1.11.

 Sadegšanas sistēmas apraksts:

  

 1.12.

 Degšanas kameras un virzuļa galviņas rasējums(-i)

  

 1.13.

 Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:

  

 1.14.

 Dzesēšanas sistēma

  

 1.14.1.

 Šķidrums

  

 1.14.1.1.

 Šķidruma veids:

  

 1.14.1.2.

 Cirkulācijas sūknis(-ņi) jā/nē2

  

 1.14.1.3.

 Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):

  

 1.14.1.4.

 Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (ja nepieciešams):

  

 1.14.2.

 Gaiss

  

 1.14.2.1.

 Ventilators: jā/nē2

  

 1.14.2.2.

 Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):

  

 1.14.2.3.

 Piedziņas pārnesumskaitlis(ļi) (ja nepieciešams):

  

 1.15.

 Ražotāja atļautā temperatūra

  

 1.15.1.

 Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā temperatūra pie izplūdes:

 K

 1.15.2.

 Gaisa dzesēšanas sistēma: atskaites punkts:

  

  

 Maksimālā temperatūra atskaites punktā:

 K

 1.15.3.

 Maksimālā ieplūstošā dzesējošā gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (ja nepieciešams):

 K

 1.15.4.

 Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(-ļu) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora ārējam(-iem) atlokam(iem):

  

K

 1.15.5.

 Ziežeļļas temperatūra:    minimālā:

 K

                                     maksimālā:

 K

 1.16.

 Ieplūstošā gaisa dzesēšanas iekārta: jā/nē2

  

 1.16.1.

 Marka:

  

 1.16.2.

 Tips:

  

 1.16.3.

 Sistēmas apraksts (piem., maksimālais pūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja nepieciešams):

  

 1.16.4.

 Starpdzesētājs: jā/nē2

  

 1.17.

 Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes:

 kPa

 1.18.

 Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes:

 kPa

 2.

 PAPILDU IERĪCES PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAI (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

  

  

 - Apraksts un/vai zīmējums(-i):

  

  

  

  

 3.

 DEGVIELAS PADEVE

  

 3.1.

 Padeves sūknis

  

  

 Spiediens3 vai raksturlielumu diagramma:

 kPa

 3.2.

 Iesmidzināšanas sistēma

  

 3.2.1.

 Sūknis

  

 3.2.1.1.

 Marka(s):

  

 3.2.1.2.

 Tips(-i):

  

 3.2.1.3.

 Padeve: ... un ... mm3 virzuļa gājienam vai ciklam3 pie pilnas iesmidzināšanas, ja sūkņa griešanās ātrums ir attiecīgi ... apgr./min (nomināli) un ... apgr./min (maksimālais griezes moments) vai raksturlielumu diagramma

  

  

 Minēt izmantoto metodi: Uz motora/uz sūkņa2 stenda

  

 3.2.1.4.

 Iesmidzināšanas apsteidze

  

 3.2.1.4.1.

 Iesmidzināšanas apsteidzes līkne3:

  

3.2.1.4.2.

 Iesmidzināšanas momenta iestatīšana3:

  

 3.2.2.

 Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

  

 3.2.2.1.

 Garums:

 mm

 3.2.2.2.

 Iekšējais diametrs:

 mm

 3.2.3.

 Smidzinātājs(-i)

  

 3.2.3.1.

 Marka(s):

  

 3.2.3.2.

 Tips(-i):

  

 3.2.3.3.

 Atvēršanas spiediens3 vai raksturlielumu diagramma:

 kPa

 3.2.4.

 Regulators

  

 3.2.4.1.

 Marka(s):

  

 3.2.4.2.

 Tips(-i):

  

 3.2.4.3.

 Griešanās ātrums, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze3:

 apgr./min

 3.2.4.4.

 Maksimālais ātrums bez slodzes3:

 apgr./min

 3.2.4.5.

 Tukšgaitas griešanās ātrums 3:

 apgr./min

 3.3.

 Aukstās palaišanas sistēma

  

 3.3.1.

 Marka(s):

  

 3.3.2.

 Tips(-i):

  

 3.3.3.

 Apraksts:

  

 4.

 VĀRSTU IESTATĪJUMS

  

 4.1.

 Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret maiņas punktiem vai līdzvērtīgi dati.

  

 4.2.

 Standarta diapazons un/vai iestatījuma diapazons2

  

Piezīmes:

1 Vairāku standarta motoru gadījumā jāiesniedz ziņas par katru no tiem.

2 Nevajadzīgo svītrot.

3 Noteikt pielaides.

3. Informācijas dokumenta veidlapas 2.pielikuma paraugs:

2.pielikums informācijas dokumentam

MOTORU SAIMES BŪTISKIE PARAMETRI

 1.

 KOPĒJIE PARAMETRI1.

 1.1.

 Sadegšanas cikls:

 1.2.

 Dzesējošā vide:

 1.3.

 Gaisa iesūkšanas metode:

 1.4.

 Degšanas kameras tips/konstrukcija:

 1.5.

 Vārsts un atveru izvietojums - konfigurācija, lielums un skaits:

 1.6.

 Degvielas sistēma:

 1.7.

 Motora vadības sistēmas:

 Identitātes pierādījums saskaņā ar rasējuma(-u) numuru(-iem):

 dzesēšanas sistēma pie slodzes:

 izplūdes gāzu recirkulācija2:

  

 ūdens iesmidzināšana/emulģēšana2:

 gaisa iesmidzināšana2:

 1.8.

 Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma2:

  

 Pierādījums identiskai (vai mazākajai — standarta motora gadījumā)attiecībai: sistēmas kapacitāte attiecībā pret degvielas padevi virzuļa gājienā, saskaņā ar diagrammas skaitli(-ļiem):

 2.

 MOTORU SAIMES ĪPAŠĪBU UZSKAITĪJUMS.

 2.1.

 Motoru saimes nosaukums:

 2.2.

 Šīs saimes motoru īpašības:

  

 Standarta motors1

  

 Motora tips

  

  

  

  

  

  

 Cilindru skaits

  

  

  

  

  

  

 Nominālais griešanās ātrums (apgr./min)

  

  

  

  

  

  

 (1) Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem

  

  

  

  

  

  

 Nominālā efektīvā jauda (kW)

  

  

  

  

  

  

 griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā (apgr./min)

  

  

  

  

  

  

 Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem1

  

  

  

  

  

  

 Maksimālais griezes moments (Nm)

  

  

  

  

  

  

 Mazākais tukšgaitas griešanās ātrums (apgr./min.)

  

  

  

  

  

  

 Cilindra darba tilpums (standarta motora %)

  

  

  

  

 100

 Piezīmes:

1 Sīkākus datus sk. informācijas dokumenta 1.pielikumā.

2 Jāaizpilda atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 5. un 6.nodaļas nosacījumiem.

3 Ja neattiecas, atzīmēt ar "nav".

4. Informācijas dokumenta veidlapas 3.pielikuma paraugs:

 

3.pielikums informācijas dokumentam

SAIMEI PIEDERĪGA MOTORA TIPA BŪTISKIE PARAMETRI1

 1.

 MOTORA APRAKSTS

  

 1.1.

 Ražotājs:

  

 1.2.

 Ražotāja motora kods:

  

 1.3.

 Cikls: četrtaktu/divtaktu2

  

 1.4.

 Cilindra diametrs:

 mm

 1.5.

 Virzuļa gājiens:

 mm

 1.6.

 Cilindru skaits un novietojums:

  

 1.7.

 Motora darba tilpums:

 cm3

 1.8.

 Nominālais griešanās ātrums:

  

 1.9.

 Griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā:

  

 1.10.

 Tilpuma kompresijas pakāpe3:

  

 1.11.

 Sadegšanas sistēmas apraksts:

  

 1.12.

 Sadegšanas kameras un virzuļa galviņas rasējums(-i):

  

 1.13.

 Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:

  

 1.14.

 Dzesēšanas sistēma

  

 1.14.1.

 Šķidrums

  

 1.14.1.1.

 Šķidruma veids:

  

 1.14.1.2.

 Cirkulācijas sūknis(-ņi) jā/nē2

  

 1.14.1.3.

 Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):

  

 1.14.1.4.

 Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (ja nepieciešams):

  

 1.14.2.

 Gaiss

  

 1.14.2.1.

 Ventilators: jā/nē2

  

 1.14.2.2.

 Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):

  

 1.14.2.3.

 Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (ja nepieciešams):

  

 1.15.

 Ražotāja atļautā temperatūra

  

 1.15.1.

 Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā temperatūra pie izplūdes:

 K

 1.15.2.

 Gaisa dzesēšanas sistēma: atskaites punkts:

  

  

 Maksimālā temperatūra atskaites punktā:

 K

 1.15.3.

 Maksimālā ieplūstošā dzesējošā gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (ja nepieciešams):

 K

 1.15.4.

 Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(-ļu) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora ārējam(-iem) atlokam(-iem):

  

K

 1.15.5.

 Ziežeļļas temperatūra:    minimālā:

 K

  

                                      maksimālā:

 K

 1.16.

 Ieplūstošā gaisa dzesēšanas iekārta: jā/nē2

  

 1.16.1.

 Marka:

  

 1.16.2.

 Tips:

  

 1.16.3.

 Sistēmas apraksts (piem., maksimālais ieplūstošā gaisa spiediens, izlaišanas vārsts, ja nepieciešams):

  

 1.16.4.

 Starpdzesētājs: ir/nav2

  

 1.17.

 Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes:

 kPa

 1.18.

 Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes:

 kPa

  

  

  

 2.

 PAPILDUS PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS IERĪCES (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

 - Apraksts un/vai zīmējums(-i):

  

  

  

  

  

 3.

 DEGVIELAS PADEVE DĪZEĻMOTORIEM

  

 3.1.

 Padeves sūknis

  

  

 Spiediens3 vai parametru diagramma:

 kPa

 3.2.

 Iesmidzināšanas sistēma

  

 3.2.1.

 Sūknis

  

 3.2.1.1.

 Marka(s):

  

 3.2.1.2.

 Tips(-i):

  

 3.2.1.3.

 Padeve: ... un ... mm3 virzuļa gājienam vai ciklam3 pie pilnas iesmidzināšanas un pie sūkņa griešanās ātruma attiecīgi ... apgr./min (nomināli) un ... apgr./min (maksimālais griezes moments) vai parametru diagramma.

  

  

 Miniet izmantoto metodi: motorā/sūkņa stendā2

  

 3.2.1.4.

 Iesmidzināšanas apsteidze

  

 3.2.1.4.1.

 Iesmidzināšanas apsteidzes līkne3:

  

 3.2.1.4.2.

 Iesmidzināšanas momenta iestatīšana3:

  

 3.2.2.

 Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

  

 3.2.2.1.

 Garums:

 mm

 3.2.2.2.

 Iekšējais diametrs:

 mm

 3.2.3.

 Smidzinātājs(-i)

  

 3.2.3.1.

 Marka(s):

  

 3.2.3.2.

 Tips(-i):

  

 3.2.3.3.

 Atvēršanas spiediens3 vai parametru diagramma:

 kPa

 3.2.4.

 Regulators

  

 3.2.4.1.

 Marka(s):

  

 3.2.4.2.

 Tips(-i):

  

 3.2.4.3.

 Griešanās ātrums, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze3:

 apgr./min

 3.2.4.4.

 Maksimālais ātrums bez slodzes3:

 apgr./min

 3.2.4.5.

 Tukšgaitas griešanās ātrums 3:

 apgr./min

 3.3.

 Aukstās palaišanas sistēma

  

 3.3.1.

 Marka(s):

  

 3.3.2.

 Tips(-i):

  

 3.3.3.

 Apraksts:

  

 4.

 DEGVIELAS PADEVE BENZĪNA MOTORIEM

  

 4.1.

 Karburators:

  

 4.1.1.

 Marka(s):

  

 4.1.2.

 Tips(-i):

  

 4.2.

 Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta vai daudzpunktu:

  

 4.2.1.

 Marka(s):

  

 4.2.2.

 Tips(-i):

  

  4.3.

 Iesmidzināšana cilindrā:

  

 4.3.1.

 Marka(s):

  

 4.3.2.

 Tips(-i):

  

 4.4.

 Degvielas plūsma [g/h] un gaisa/degvielas attiecība pie nominālā griešanās ātruma un plaši atvērta droseļvārsta

  

 5.

 VĀRSTU IESTATĪJUMS

  

 5.1.

 Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati.

  

 5.2.

 Standarta diapazons un/vai iestatījuma diapazons2

  

 5.3.

 Regulējama vārsta atvēršanas vai aizvēršanas sistēma (ja to izmanto, un ieplūdei un/vai izplūdei)

  

 5.3.1.

 Tips: pastāvīgas darbības vai ieslēdzama/izslēdzama

  

  5.3.2.

 Ekscentra fāzes nobīdes leņķis

  

 6.

 ATVERES KONFIGURĀCIJA

  

 6.1.

 Vieta, lielums un skaits

  

 7.

 AIZDEDZES SISTĒMA

  

 7.1.

 Indukcijas spole

  

 7.1.1.

 Marka(s):

  

 7.1.2.

 Tips(-i):

  

 7.1.3.

 Skaits:

  

 7.2.

 Aizdedzes svece(s):

  

 7.2.1.

 Marka(s):

  

 7.2.2.

 Tips(-i):

  

 7.3.

 Magneto:

  

 7.3.1.

 Marka(s):

  

 7.3.2.

 Tips(-i):

  

 7.4.

 Aizdedzes laikiestate:

  

 7.4.1.

 Aizdedzes apsteidze attiecībā pret augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos)

  

 7.4.2.

 Apsteidzes raksturlīkne, ja tādu izmanto:

  

Piezīmes:

1Vairāku standarta motoru gadījumā jāiesniedz ziņas par katru no tiem.

2 Nevajadzīgo svītrot.

3 Noteikt pielaides.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1047
Kompresijas aizdedzes motoru testēšanas procedūra

1. Ievads

1. Šajā pielikumā noteikta gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu noteikšanas metode emisijā no testējamā motora, kā arī mērīšanas un paraugu ņemšanas procedūras (3.1.pielikums), kalibrēšana (3.2.pielikums), datu novērtēšana un aprēķini (3.3.pielikums), dinamometra grafiks mobilās tehnikas motora tests pārejas fāzes testam (3.4.pielikums), noturības prasības (3.5.pielikums).

2. Šo noteikumu 3.punktā minētajām iekārtām piemēro divu veidu testa ciklus:

2.1. NRSC (mobilās tehnikas motora tests stacionārā fāzē), ko izmanto I, II un III A laikposmā un motoriem ar nemainīgu griešanās ātrumu, kā arī III B un IV laikposmā testējot gāzveida piesārņotājus;

2.2. NRTC (mobilās tehnikas motora tests pārejas fāzē), ko izmanto cieto daļiņu emisijas mērīšanai III B un IV laikposmā un motoriem, kas nav motori ar nemainīgu griešanās ātrumu. Ražotājs var izvēlēties izmantot šo testu arī III A laikposmā un gāzveida piesārņotājiem III B un IV laikposmā;

2.3. motoriem, kurus paredzēts lietot iekšējo ūdensceļu kuģos, izmanto testa procedūru, atbilstoši LVS EN ISO 8178-4:2002 "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem" standartam un Starptautiskās Jūras organizācijas (IMO) MARPOL 73/78 VI pielikumā (NOx kodekss);

2.4. gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu emisijas mērīšanai no motoriem, kas paredzēti motorvagonu piedziņai, III A un III B laikposmā izmanto NRSC testu;

2.5. gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu emisijas mērīšanai no motoriem, kas paredzēti vilces līdzekļu piedziņai, III A un III B laikposmā izmanto NRSC testu.

3. Testu izdara motoram, kas uzmontēts izmēģinājumu stendam un pievienots dinamometram.

4. Mērīšanas princips: mērāmā motora izplūdes gāzu emisijā mēra gāzveida sastāvdaļas (oglekļa oksīds, ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu summa) un cietās daļiņas. Turklāt oglekļa dioksīdu bieži izmanto par marķiergāzi, lai noteiktu daļējas un pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas atšķaidījuma attiecību. Saskaņā ar labu inženierpraksi vispārējus oglekļa dioksīda mērījumus izmanto ar mērījumiem saistītu problēmu noteikšanai testa norisē:

4.1. NRSC tests:

4.1.1. noteiktos darbības apstākļos, kad motors ir iesilis, pastāvīgi kontrolē iepriekš minētās gāzu emisijas apjomu, šai nolūkā ņemot neatšķaidīto izplūdes gāzu paraugu. Testa ciklā ir noteikts daudzums režīmu ar uzdotu griešanās ātrumu un griezes momentu (slodzi), kas aptver parastos dīzeļmotoru ekspluatācijas apstākļus. Katrā režīmā nosaka ikviena gāzveida piesārņotāja koncentrāciju, izplūdes plūsmu un jaudu, un izmērītās vērtības reizina ar vidējo sv. Cieto daļiņu paraugu atšķaida ar tam sagatavotu apkārtējo gaisu. Visā testa procedūras norisē ņem vienu paraugu, ko ievāc, izmantojot piemērotus filtrus,

4.1.2. cita iespēja ir paraugu ņemt, izmantojot atsevišķus filtrus - katram režīmam vienu, un aprēķināt ciklam atbilstošo svērto rezultātu,

4.1.3. konkrēta piesārņotāja emisiju gramos uz kilovatstundu aprēķina saskaņā ar 3.3. pielikumu;

4.2. NRTC tests:

4.2.1. pārejas fāzei paredzēto testu, kas ievēro mobilai tehnikai uzstādītu dīzeļmotoru darbības apstākļus, veic divas reizes:

4.2.1.1. pirmo reizi (aukstā palaišana) pēc tam, kad motors ir sasilis līdz istabas temperatūrai un motora dzesēšanas šķidruma un eļļas, pēcapstrādes sistēmu un visu motora kontroles papildu ierīču temperatūra ir stabilizējusies intervālā starp 20 un 30 °C,

4.2.1.2. otro reizi (siltā palaišana) pēc divdesmit minūšu ilgas izturēšanas, laika atskaiti sākot tūlīt pēc aukstās palaišanas cikla beigām,

4.2.2. izmantojot motora griezes momenta un griešanās ātruma signālus no motora dinamometra, integrē jaudu cikla laikā un šādi iegūst darbu, ko motors veicis cikla norisē. Gāzveida sastāvdaļu koncentrācijas nosaka visā cikla norisē vai nu neatšķaidītas izplūdes gāzēs, integrējot analizatora signālu saskaņā ar 3.3.pielikumu, vai atšķaidītas izplūdes gāzēs CVS (nemainīga tilpuma paraugu ņemšanas metode) pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā, integrējot analizatora signālu vai izmantojot paraugu ņemšanas maisu saskaņā ar 3.3.pielikumu,

4.2.3. cietajām daļiņām ņem proporcionālu paraugu no atšķaidītām izplūdes gāzēm, šo paraugu ievācot uz noteikta filtra un atšķaidot vai nu daļējo, vai pilno plūsmu. Atkarībā no izmantotās metodes visā cikla norisē nosaka atšķaidītu vai neatšķaidītu izplūdes gāzu plūsmas ātrumu, lai aprēķinātu piesārņotāju masas emisijai atbilstošās vērtības. Masas emisijas vērtības un motora veiktā darba attiecība raksturo, cik gramus konkrētā piesārņotāja motors izdala uz kilovatstundu;

4.2.4. emisiju (g/kWh) mēra gan aukstās palaišanas, gan siltās palaišanas ciklā. Kopējo svērto koeficientu noteikto emisiju aprēķina, aukstās palaišanas rezultātam piešķirot 10 % īpatsvaru un siltās palaišanas rezultātam piešķirot 90 % īpatsvaru. Kopējai svērtajai emisijai jāatbilst šo noteikumu prasībām.

2. Testa apstākļi.

5. Vispārīgas prasības: visus tilpumus un tilpumu plūsmas ātrumus attiecina uz 273 K (0 °C) un 101,3 kPa.

6. Motora testa apstākļi:

6.1., motora ieplūstošā gaisa temperatūru un sausas atmosfēras spiedienu mēra un parametru fa nosaka šādi:

6.1.1. motoriem bez piespiedu gaisa padeves un ar mehāniskiem kompresoriem:

6.1.2. turbokompresoru motoriem ar ieplūstošā gaisa dzesēšanu vai bez tās:

, kur

Ta - motora ieplūstošā gaisa absolūtā temperatūra (K),

ps, - sausas atmosfēras spiediens (kPa);

6.2. lai testu atzītu par derīgu, parametram fa ir jābūt:

0,96 < fa <1,06

6.3. motori ar ieplūdes gaisa dzesēšanas sistēmu:

6.3.1. gaisa plūsmas temperatūru reģistrē, un deklarētajā nominālajā griešanās ātrumā un pilnā slodzē tā ir ± 5 K no gaisa plūsmas maksimālās temperatūras, ko noteicis ražotājs. Dzesētājas vides temperatūra ir vismaz 293 K (20 °C);

6.3.2. ja gaisa piespiedu padevei izmanto ārēju sistēmu, tad padeves gaisa temperatūru noregulē ± 5 K robežās no maksimālās gaisa plūsmas temperatūras ko deklarētajā maksimālajās jaudas apgriezienu režīmā un pilnā slodzē noteicis ražotājs. Gaisa plūsmas dzesētājā šādi iestatīto dzesēšanas šķidruma temperatūru un plūsmas ātrumu atstāj nemainīgu visā testa ciklā. Gaisa plūsmas dzesētāja tilpumu nosaka, pamatojoties uz labu inženierpraksi un parastajiem transportlīdzekļos un iekārtās izmantotajiem pielietojumiem;

6.3.3. cita iespēja ir gaisa plūsmas dzesētāja iestatīšanu veikt saskaņā ar 1995. gada janvārī publicēto Starptutiskās automobiļu inženieru apvienības standartu SAE J 1937.

7. Testējamo motoru aprīko ar gaisa ieplūdes sistēmu, kurai gaisa ieplūdes ierobežojums ir ± 300 Pa no vērtības, ko ražotājs paredzējis tīram gaisa filtram ražotāja noteiktos motora darbības apstākļos, kuri rada maksimālu gaisa plūsmu. Ierobežojumi jānosaka nominālajā griešanās ātrumā un pilnā slodzē. Var izmantot darbnīcas pārbaudes sistēmu, ja tā dublē faktiskos motora darbības apstākļus.

8. Testējamo motoru aprīko ar izplūdes sistēmu, kuras izplūdes pretspiediens ir ± 650 Pa no ražotāja noteiktās vērtības motora darbības apstākļos, kas nodrošina maksimālo deklarēto jaudu.

9. Ja motors ir aprīkots ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīci, tad izplūdes caurules diametram jābūt tādam pašam, kāds ir motoram parastajā pielietojumā vismaz četrus caurules diametrus augšpus ieplūdes vietai caurules paplašinātās daļas sākumā, kam pievienota pēcapstrādes ierīce. Attālumam starp izplūdes kolektora atloku vai turbokompresora izplūdi un izplūdes pēcapstrādes ierīci jābūt tādam pašam, kāds ir iekārtas konfigurācijā, vai arī ražotāja noteiktajā attālumā. Izplūdes pretspiedienam vai retinājumam arī jāatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, un to var regulēt ar vārstu. Pēcapstrādes ierīci ietverošo vienību uz izmēģinājuma testa un motora kartēšanas laiku var noņemt un aizstāt ar tai līdzvērtīgu vienību bez katalizatora.

10. Motora dzesēšanas sistēmai jābūt ar pietiekamu spēju uzturēt ražotāja noteikto normālo motora darba temperatūru.

11. Informāciju par testā lietoto motoreļļu pieraksta un iesniedz kopā ar testa rezultātiem.

12. Testa degviela:

12.1. izmanto šo noteikumu 5.pielikumā norādīto standartdegvielu;

12.2. testā lietojamās standartdegvielas cetānskaitlis un sēra saturs ir attiecīgi jāreģistrē šo noteikumu 7.pielikuma 2.punkta 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā;

12.3. degvielas temperatūrai pie iesmidzināšanas sūkņa ievada jābūt 306-316 K (33-43 °C).

3. Testa norise (NRSC tests)

13. Dinamometra iestatījumu noteikšana:

13.1. īpatnējo emisiju mērījumi pamatojas uz nekoriģētu stenda bremzēšanas jaudu atbilstoši standartam ISO 14396:2002;

13.2. veicot pārbaudi, jānomontē papildierīces, kuras var būt uzmontētas motoram un ir vajadzīgas tikai iekārtas darbam. Šīs nosacījums attiecas, piemēram, uz šādām ierīcēm:

13.2.1. bremžu gaisa kompresors,

13.2.2. stūres pastiprinātāja kompresors,

13.2.3. gaisa kondicionēšanas kompresors,

13.2.4. hidraulisko izpildmehānismu pumpji;

13.3. ja papildierīces nenomontē, tad, lai aprēķinātu dinamometra iestatījumus, jānosaka to patērētā jauda pie konkrētā griešanās ātruma, izņemot gadījumus, kad papildierīces ir motora sastāvdaļa (piemēram, dzesēšanas ventilatori motoriem ar gaisa dzesēšanu);

13.4. ieplūdes ierobežojuma un izplūdes caurules pretspiediena iestatījumu noregulē atbilstoši ražotāja norādītajām augšējām robežām saskaņā ar šā pielikuma 7.-9.punktu;

13.5. lai aprēķinātu griezes momenta vērtību testa režīmā, maksimālo griezes momenta vērtību konkrētajā griešanās ātrumā nosaka eksperimentāli. Motoriem, kurus nav paredzēts darbināt ar pilnu slodzi atbilstošā diapazonā, maksimālo griezes momentu testā izmantotajos griešanās ātrumos norāda ražotājs.

13.6. motora iestatījumu katrā no testa režīmiem aprēķina pēc šādas formulas:

, ja attiecība

, tad

PAE vērtību var pārbaudīt sertificēšanas institūcija.

14. Paraugu ņemšanas filtru sagatavošana:

14.1. vismaz vienu stundu pirms testa katru filtru (pāri) ievieto segtā, bet hermētiski nenoslēgtā Petri trauciņā un ievieto svēršanas kamerā stabilizācijai;

14.2. kad stabilizācijas posms beidzies, katru filtru (pāri) nosver un pieraksta taras svaru. Pēc tam filtru (pāri) glabā slēgtā Petri trauciņā vai filtru glabātuvē, līdz tas ir vajadzīgs testam. Ja filtrs (pāris) nav izmantots astoņu stundu laikā pēc tā izņemšanas no svēršanas kameras, tas pirms lietošanas ir jānosver vēlreiz.

15. Mērīšanas iekārtas uzstādīšana: ierīces un paraugu ņemšanas zondes uzstāda atbilstoši nepieciešamībai. Ja izplūdes gāzu atšķaidīšanai izmanto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, izplūdes cauruli pievieno sistēmai.

16. Atšķaidīšanas sistēmas un motora iedarbināšana: atšķaidīšanas sistēmu un motoru iedarbina un silda, līdz visas temperatūras un spiedieni ir nostabilizējušies pie pilnas slodzes un nominālā griešanās ātruma (šā pielikuma 19.2.apakšpunkts).

17. Atšķaidījuma attiecības koriģēšana:

17.1. cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmu saskaņā ar viena filtra metodi iedarbina un lieto, izmantojot apvada ierīci (vairāku filtru metodes gadījumā tas nav obligāti). Atšķaidīšanai izmantotajā gaisā cieto daļiņu fona koncentrāciju var noteikt, laižot atšķaidīšanai izmantoto gaisu cauri cieto daļiņu filtriem. Ja atšķaidīšanai lieto filtrētu gaisu, tad pietiek ar vienu mērījumu, ko veic pirms testa, tā laikā vai pēc tā. Ja atšķaidīšanai izmantoto gaisu nefiltrē, tad mērījums jāveic vienam paraugam, kas ņemts visa testa norisē;

17.2. atšķaidīšanai izmantotajam gaisam jābūt tādam, lai visos režīmos temperatūra uz filtra virsmas būtu starp 315 K (42 °C) un 325 K (52 °C). Kopējā atšķaidījuma attiecība nedrīkst būt mazāka par četri. ( Stabila režīma procedūrā tā vietā, lai ievērotu temperatūras diapazonu no 42 °C līdz 52 °C, filtra temperatūru var uzturēt maksimālajā 325 K (52 °C) vai zemākā temperatūrā);

17.3. izmantojot viena vai vairāku filtru metodi, parauga masas plūsmas ātrumu caur filtru uztur nemainīgā attiecībā pret atšķaidīto izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu visos pilnās plūsmas sistēmās režīmos. Šī masas attiecība ir ± 5 % robežās no režīma vidējās vērtības, izņemot pirmās 10 režīma darbības sekundes katrā režīmā sistēmās bez apvada ierīces. Daļējās plūsmas atšķaidīšanai sistēmām ar viena filtra metodi masas plūsmai caur filtru jābūt nemainīgai ± 5 % robežās no režīma vidējās vērtības, izņemot pirmās 10 režīma darbības sekundes katrā režīmā sistēmās bez apvada ierīces;

17.4. sistēmām ar CO2 vai NOX koncentrācijas regulēšanu CO2 vai NOX saturs atšķaidīšanai izmantotajā gaisā jāmēra katra testa sākumā un beigās. Pirms un pēc testa veikto fona koncentrācijas mērījumu rezultāti attiecībā uz CO2 vai NOX saturu atšķaidīšanai izmantotajā gaisā nedrīkst atšķirties vairāk kā par attiecīgi 100 miljonās daļas vai 5 miljonās daļas;

17.5. ja izmanto atšķaidītu izplūdes gāzu analīzes sistēmu, tad attiecīgās fona koncentrācijas nosaka, visā testa laikā paraugu maisā krājot atšķaidīšanai izmantotā gaisa paraugu;

17.6. pastāvīgo fona koncentrāciju (neizmantojot paraugu maisu) var mērīt vismaz trijos punktos - cikla sākumā, beigās un aptuveni tā vidū - un aprēķināt tās vidējo vērtību. Pēc ražotāja pieprasījuma fona mērījumus var neveikt.

18. Analizatoru pārbaude: emisijas analizatorus nostāda uz nulli un kalibrē.

19. Testa cikls:

19.1. prasības iekārtam, kas noteiktas šo noteikumu 3.punktā:

19.1.1. prasības A kategorijas motoriem, kas minēti šo notikumu 3.1.1. un 3.3.apakšpunktā, kontrolējot testējamo motoru ar dinamometru, ievēro šā pielikuma 1.tabulā noteikto 8 režīmu ciklu (identisks C1 ciklam, kas aprakstīts 8.3.1.1.punktā standartā LVS EN ISO 8178-4:2002 "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem";

1. tabula

Režīma Nr.

Motora griešanās ātrums

Slodze

Svēruma koeficients

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Nominālais

100

0,15

2.

Nominālais

75

0,15

3.

Nominālais

50

0,15

4.

Nominālais

10

0,10

5.

Starpātrums

100

0,10

6.

Starpātrums

75

0,10

7.

Starpātrums

50

0,10

8.

Brīvgaita

-

0,15

19.1.2. prasības B kategorijas motoriem:

19.1.2.1. motoriem, kas minēti šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktā, kontrolējot testējamo motoru ar dinamometru, ievēro šā pielikuma 2.tabulā noteikto 5 režīmu ciklu (identisks D2 ciklam, kas aprakstīts 8.4.1.punktā standartā LVS EN ISO 8178-4:2002 "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem");

2.tabula

Režīma Nr.

Motora griešanās ātrums

Slodze

Svēruma koeficients

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Nominālais

100

0,05

2.

Nominālais

75

0,25

3.

Nominālais

50

0,30

4.

Nominālais

25

0,30

5.

Nominālais

10

0,10

19.1.2.2. slodzes rādītāji izteikti procentos no griezes momenta, kurš atbilst sākotnējai nominālajai jaudai, kas noteikta kā tā maksimālā pieejamā jauda mainīgas jaudas ciklā, kuras izmantošanas ilgums gadā ir neierobežots, paredzētajos vides apstākļos, ja tehnisko apkopi veic saskaņā ar ražotāja instrukcijām;

19.1.3. prasības C kategorijas motoriem:

19.1.3.1. galvenajiem motoriem (papildu motori ar nemainīgu griešanās ātrumu jāsertificē atbilstoši ISO D2 jaudas ciklam, t.i., 5 režīmu pastāvīgajam ciklam, kas norādīts šā pielikuma 19.1.2.apakšpunktā, bet papildu motori ar mainīgu griešanās ātrumu jāsertificē atbilstoši ISO C1 jaudas ciklam, t.i., 8 režīmu pastāvīgajam ciklam, kas norādīts šā pielikuma 19.1.1.apakšpunktā), kurus paredzēts lietot iekšējo ūdensceļu kuģos, izmanto testa procedūru, kā noteikts ar LVS EN ISO 8178-4:2002 "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem" un IMO MARPOL 73/78 VI pielikumā (NOX kodekss);

19.1.3.2. galvenos motorus, kas darbojas atbilstoši fiksēta soļa dzenskrūves līknei, testē ar dinamometru, ievērojot šā pielikuma 3.tabulā noteikto 4 režīmu pastāvīgo ciklu (identisks E3 ciklam, kas aprakstīts 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3.punktā standartā LVS EN ISO 8178-4:2002 "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem". Visi četri režīmi atbilst vidējai dzenskrūves līknei, kas iegūta motora darbības gaitā veiktos mērījumos), kas izstrādāts, lai reprezentētu tirdzniecības kuģu dīzeļmotorus normālos darbības apstākļos;

3.tabula

Režīma Nr.

Motora griešanās ātrums

Slodze

Svēruma koeficients

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

100 % (Nominālais)

100

0,20

2.

91 %

75

0,50

3.

80 %

50

0,15

4.

63 %

25

0,15

19.1.3.3. iekšējo ūdensceļu kuģu galvenos motorus ar nemainīgu griešanās ātrumu un regulējamu soli vai elektriski savienotām dzenskrūvēm testē ar dinamometru, ievērojot šā pielikuma 4.tabulā noteikto 4 režīmu pastāvīgo ciklu (identisks E2 ciklam, kas aprakstīts 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3.punktā standartā ISO 8178-4:2002[E] "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem", kuru raksturo tāda pati slodze un svēruma koeficients kā iepriekšējo ciklu, bet kurā motoru visos režīmos darbina ar nominālo griešanās ātrumu;

4.tabula

Režīma Nr.

Motora griešanās ātrums

Slodze

Svēruma koeficients

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

100 % (Nominālais)

100

0,20

2.

91 %

75

0,50

3.

80 %

50

0,15

4.

63 %

25

0,15

191.4. prasības D kategorijas motoriem:

19.1.4.1. motoriem, kas minēti šo noteikumu 3.4.apakšpunktā, kontrolējot testējamo motoru ar dinamometru, ievērojot šā pielikuma 5.tabulā noteikto 3 režīmu ciklu (Identisks LVS EN ISO 8178-4:2002 "Iekšdedzes virzuļmotori - Izplūdes emisijas mērīšana - 4.daļa: Pārbaužu cikli dažādu pielietojumu motoriem standarta F ciklam"),

5.tabula

Režīma Nr.

Motora griešanās ātrums

Slodze

Svēruma koeficients

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Nominālais

100

0,25

2.

Starpātrums

50

0,15

3.

Brīvgaita

-

0,60

19.2. motoru un sistēmu uzsilda maksimālajā ātrumā un griezes momentā, lai stabilizētu motora parametrus saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. ( Uzsildīšanas posmam jānovērš arī iepriekšējās testa nosēdumu ietekme izplūdes sistēmā. Ir nepieciešams arī stabilizācijas posms starp testa punktiem, kuram ir līdz minimumam jāsamazina testa punktu savstarpējā ietekme):

19.3. testa secība:

19.3.1. testu izdara tādā režīmu kārtībā, kāda norādīta iepriekš šajā pielikumā noteiktajiem testa cikliem;

19.3.2. testa cikla katra režīma laikā pēc sākotnējā pārejas posma norādīto griešanās ātrumu uztur ±1 % robežās no nominālā griešanās ātruma vai ±3 min-1, ņemot lielāko no abiem, izņemot apakšējo bezslodzes režīmu, kuram ievēro ražotāja noteiktās pielaides. Norādīto griezes momentu uztur tā, lai vidējais lielums mērījumu izdarīšanas posmā būtu ±2 % no maksimālā griezes momenta pie testa ātruma;

19.3.3. katram mērījumu punktam ir vajadzīgas vismaz 10 minūtes. Ja motora testā pietiekamas cieto daļiņu masas iegūšanai uz mērījumu filtra ir vajadzīgi ilgāki paraugu ņemšanas laiki, testa režīma posmu var pagarināt;

19.3.4. režīma ilgumu pieraksta un ieraksta ziņojumā;

19.3.5. gāzveida emisijas koncentrācijas lielumus izmēra un pieraksta režīma trīs pēdējo minūšu laikā;

19.3.6. cieto daļiņu paraugu ņemšana un gāzveida emisijas mērījumi ir jāsāk, kad sasniegta motora darbības stabilizācija atbilstoši ražotāja norādījumiem, un ir jābeidz vienlaicīgi;

19.3.7. degvielas temperatūru mēra degvielas iesmidzināšanas sūkņa ieejā vai atbilstoši ražotāja norādījumiem un pieraksta mērījumu vietu;

19.4. analizatora rādījumi: analizatora izejas signālu reģistrē, pierakstot uz diagrammas lentas vai izmantojot līdzvērtīgu datu savākšanas sistēmu, laižot izplūdes gāzu plūsmu caur analizatoru katrā režīmā vismaz trīs pēdējās minūtes. Ja atšķaidīta CO un CO2 mērījumiem izmanto paraugu ņemšanas maisus (3.1.pielikuma 5.4.apakšpunkts), paraugs ir jāievada maisā katra režīma pēdējo trīs minūšu laikā un maisa paraugs jāanalizē un jāpieraksta:

19.5. cieto daļiņu paraugu ņemšana:

19.5.1. cieto daļiņu paraugus var ņemt ar viena filtra metodi vai ar vairāku filtru metodi (3.1.pielikuma 6.punkts). Ņemot vērā, ka metožu rezultāti var nedaudz atšķirties, izmantotā metode ir jāuzrāda kopā ar rezultātiem;

19.5.2. viena filtra metodei, paraugu ņemot, ir jāņem vērā testa ciklam noteiktie modālie svēršanas faktori, attiecīgi pieskaņojot plūsmas ātrumu un/vai parauga ņemšanas laiku;

19.5.3. parauga ņemšana katrā režīmā ir jāizdara iespējami vēlu. Parauga ņemšana katrā režīmā ir jāizdara vismaz 20 sekundes viena filtra metodei un vismaz 60 sekundes vairāku filtru metodei. Sistēmām, kurām nav apvada iespējas, katrā režīmā jābūt vismaz 60 sekundes ilgam parauga ņemšanas laikam viena filtra un vairāku filtru metodēm;

19.6. motora darbības apstākļi:

19.6.1. motora ātrumu un slodzi, ieplūdes gaisa temperatūru, degvielas plūsmu un gaisa vai izplūdes gāzu plūsmu mēra katram režīmam, kad motors ir nostabilizējies;

19.6.2. ja nav iespējams izmērīt izplūdes gāzu plūsmu vai sadegšanas gaisa un degvielas patēriņu, to var aprēķināt, izmantojot oglekļa un skābekļa bilances metodi (3.1.pielikuma 3.3.apakšpunkts);

19.6.3. visus aprēķinam vajadzīgos papildu datus pieraksta (3.3.pielikuma 1. un 2.punkts).

20. Analizatoru atkārtota pārbaude: pēc emisijas testa analizatoru atkārtotai pārbaudei izmanto nulles gāzi un to pašu kalibrēšanas gāzi. Tests atbilst šo noteikumu prasībām, ja starpība starp diviem mērījumu rezultātiem ir mazāka par 2 %.

4. Testa norise (NRTC tests)

21. Mobilās tehnikas motora cikls pārejas fāzē (NRTC) ir noteikts 3.4. pielikumā, pa sekundēm norādot normalizētā griešanās ātruma un griezes momenta vērtības, kas jāpiemēro visiem dīzeļmotoriem, uz kuriem attiecas šie noteikumi. Lai varētu veikt testu motora testēšanas kamerā, normalizētās vērtības pārveido faktiskajās vērtībās, kas atbilst testā izmantotajam konkrētajam motoram, un to veic, par pamatu ņemot motora kartēšanas līkni. Šo pārveidošanu sauc par denormalizāciju, un izveidoto testa ciklu sauc par testējamā motora standartciklu. Izmantojot minētās griešanās ātruma un griezes momenta standartvērtības, testēšanas kamerā veic testa ciklu un reģistrē testā iegūtās griešanās ātruma un griezes momenta vērtības. Lai validētu testa norisi, pēc tā pabeigšanas veic regresijas analīzi, kurā salīdzina griešanās ātruma un griezes momenta standartvērtības un testā noteiktās vērtības.

22. Aizliegts izmantot pārveidošanas ierīces vai neracionālu vadību vai neracionālu emisiju kontroli.

23. Motora kartēšanas procedūra: NRTC testu veidojot testēšanas kamerā, pirms testa cikla uzsākšanas motoru kartē, lai noteiktu griešanās ātruma un griezes momenta attiecības līkni:

23.1. kartējamā griešanās ātruma diapazona noteikšana: kartējamā griešanās ātruma minimālo un maksimālo vērtību nosaka šādi:

23.1.1. kartējamā griešanās ātruma minimālā vērtība = brīvgaita;

23.1.2. kartējamā griešanās ātruma maksimālā vērtība = nhi × 1,02 vai griešanās ātrums, kurā pilnai slodzei atbilstošais griezes moments ir nulle, izvēloties mazāko no abām vērtībām (kur nhi ir ātras darbības griešanās ātrums, ko nosaka kā lielāko motora griešanās ātrumu, kurā nodrošina 70 % no nominālās jaudas);

23.2. motora kartēšanas līkne: motoru iesilda ar maksimālo jaudu, lai stabilizētu motora tehniskās īpašības saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un labu inženierpraksi. Kad motors ir stabilizēts, veic motora kartēšanu saskaņā ar turpmāko procedūru:

23.2.1. kartēšana pārejas fāzē;

23.2.1.1. motoru atslogo un darbina brīvgaitā;

23.2.1.2. motoru pie minimālā kartējamā griešanās ātruma darbina ar pilnas slodzes iestatījumu degvielas sūknim;

23.2.1.3. motora griešanās ātrumu palielina vidēji par 8 ± 1 apgr./min-1 no minimālā līdz maksimālajam kartējamam griešanās ātrumam. Motora griešanās ātrumu un griezes momentu reģistrē vismaz ik sekundi;

23.2.2. kartēšana pa soļiem:

23.2.2.1. motoru atslogo un darbina brīvgaitā;

23.2.2.2. motoru pie minimālā kartējamā griešanās ātruma darbina ar pilnas slodzes iestatījumu degvielas sūknim;

23.2.2.3. pilnā slodzē vismaz 15 sekundes uztur minimālo kartējamo griešanās ātrumu, un pēdējās 5 šā laikposma sekundēs reģistrē vidējo griezes momentu. Maksimālā griezes momenta līknei vajadzīgos nolasījumus no minimālā līdz maksimālajam kartējamam griešanās ātrumam veic ar soli, kas nepārsniedz 100 ± 20 apgriezienus minūtē. Katrā šādā testa punktā vismaz
15 sekundes uztur attiecīgo griešanās ātrumu, un pēdējās 5 šā laikposma sekundēs reģistrē vidējo griezes momentu;

23.3. kartēšanas līknes izveide: saskaņā ar šā pielikuma 23.2.apakšpunktu reģistrētajiem datiem atbilstošos punktus savieno, veicot lineāro interpolāciju starp punktiem. Iegūtā griezes momenta līkne ir kartēšanas līkne, un to izmanto, lai normalizētās griezes momenta vērtības, kas norādītas motora dinamometra grafikā 3.4.pielikumā, pārveidotu faktiskajās testa cikla griezes momenta vērtībās, kā aprakstīts šā pielikuma 24.3.apakšpunktā;

23.4. alternatīvās kartēšanas metodes: ja ražotājs uzskata, ka šajā pielikumā minētās kartēšanas metodes nav drošas vai reprezentatīvas konkrētam motoram, tad var izmantot alternatīvas kartēšanas metodes. Alternatīvajām kartēšanas metodēm jāatbilst šajā pielikumā norādīto kartēšanas metožu pielietošanas mērķim - noteikt maksimālo pieejamo griezes momentu jebkuram testa ciklā sasniegtam motora griešanās ātrumam. Iesaistītajām pusēm drošības un reprezentativitātes apsvērumu dēļ jāsaskaņo šajā punktā paredzētās atkāpes no kartēšanas metodēm un jāpamato alternatīvo metožu izmantošana. Aizliegts griezes momenta līkni sastādīt, šajā procesā samazinot griešanās ātrumus motoriem ar apgriezienu regulatoru vai ar turbopūti;

23.5. atkārtotie testi: motors nav jākartē pirms katra testa cikla. Motora atkārtota kartēšana pirms testa cikla jāveic, ja:

23.5.1. kopš iepriekšējās kartēšanas ir pagājis no inženierijas viedokļa pārāk ilgs laiks vai;

23.5.2. motorā veiktas izmaiņas vai atkārtota kalibrēšana, kas var ietekmēt motora darbību.

24. Testa standartcikla izveide:

24.1. atskaites griešanās ātrums:

24.1.1. atskaites griešanās ātrums (nref) atbilst 100 % normalizētām griešanās ātruma vērtībām, kas norādītas motora dinamometra grafikā 3.4. pielikumā. Faktiskais motora darbības cikls, ko iegūst, denormalizējot apgriezienu atskaites ātrumu, ir atkarīgs no pareizas apgriezienu atskaites ātruma izvēles. Atskaites griešanās ātrumu nosaka šādi:

24.1.2. nref = lēnas darbības griešanās ātrums + 0,95 × (ātras darbības griešanās ātrums - lēnas darbības griešanās ātrums);

24.1.3. ātras darbības griešanās ātrums ir lielākais motora griešanās ātrums, kurā atbrīvo 70 % no nominālās jaudas, bet lēnas darbības griešanās ātrums ir mazākais motora griešanās ātrums, kurā atbrīvo 50 % no nominālās jaudas;

24.2. motora griešanās ātruma denormalizācija: griešanās ātrumu denormalizē, izmantojot šādu vienādojumu:

Faktiskais griešanās ātrums =

(% griešanās ātrums × (atskaites griešanās ātrums - brīvgaita)

+ brīvgaita

100

24.3. motora griezes momenta denormalizācija: griezes momenta vērtības, kas norādītas motora dinamometra grafikā 3.4.pielikumā, normalizē līdz maksimālajam griezes momentam attiecīgajā griešanās ātrumā. Griezes momenta vērtības standartciklā denormalizē šādi, izmantojot saskaņā ar šā pielikuma 23.2.apakšpunktu iegūto kartēšanas līkni

Faktiskais griezes moments =

% griezes moments × maksimālais griezes moments

(5)

100

attiecīgajam faktiskajam griešanās ātrumam, kā noteikts šā pielikuma 24.2.apakšpunktā;

24.4. denormalizācijas procedūras piemērs:

24.4.1.denormalizē šādu testa punktu:

24.4.1.1. % griešanās ātrums = 43 %,

24.4.1.2. % griezes moments = 82 %,

24.4.2. ņemot vērā, ka:

24.4.2.1. atskaites griešanās ātrums = 2200 apgr./min.,

24.4.2.2. brīvgaita = 600 apgr./min.,

24.4.3. iegūst šādu vērtību:

Faktiskais griešanās ātrums =

43 × (2200-600)

+ 600 = 1288 apgr./min.

100

24.4.4. ņemot vērā kartēšanas līknē griešanās ātrumam 1288 apgr./min. atbilstošais maksimālais griezes moments ir 700 Nm, tad iegūstam šādu vērtību:

Faktiskais griezes moments =

82 × 700

= 574 Nm

100

25. Nosacījumi dinamometra darbībai:

25.1. ja izmanto slodzes devēju, tad griezes momenta signālu pārrēķina uz motora asi un ņem vērā dinamometra inerci. Faktiskais motora griezes moments ir slodzes devēja uzrādītais griezes moments, kam pieskaitīts dinamometra inerces spēku momenta reizinājums ar leņķisko paātrinājumu. Šie aprēķini regulēšanas sistēmai jāveic reālajā laikā;

25.2. ja motoru testē ar virpuļstrāvas dinamometru, tad ieteicams, lai to punktu skaits, kuros starpība ir mazāka par -5 % no maksimālā griezes momenta, nepārsniegtu 30 (Tsp ir prasītais griezes moments, ir motora griešanās ātruma atvasinājums un D ir virpuļstrāvas dinamometra rotācijas inerce).

26. Emisiju testa norise:

26.1. testa secību ataino shēma (1.attēls);

1.attēls

26.2. pirms mērījumu cikla uzsākšanas var veikt vienu vai vairākus izmēģinājuma ciklus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu to, kā darbojas motora, testēšanas kameras un emisiju sistēmas:

26.2.1. paraugu ņemšanas filtru sagatavošana: vismaz stundu pirms testa katru filtru ievieto Petri trauciņā, kas ir aizsargāts no piesārņojuma ar putekļiem un nodrošina gaisa apmaiņu, un ievieto svēršanas kamerā, lai stabilizētu. Stabilizācijas perioda beigās katru filtru nosver un reģistrē tā svaru. Līdz izmantošanai testā filtru glabā slēgtā Petri trauciņā vai noslēgtā filtru turētājā. Pēc filtra izņemšanas no svēršanas kameras tas jāizmanto astoņu stundu laikā. Reģistrē taras svaru;

26.2.2. mēriekārtas uzstādīšana: atbilstoši nepieciešamībai uzstāda aprīkojumu un paraugu ņemšanas zondes. Ja izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad tai pievieno izplūdes cauruli;

26.2.3. atšķaidīšanas sistēmas un motora iedarbināšana un pirmapstrāde: iedarbina un iesilda atšķaidīšanas sistēmu un motoru. Paraugu ņemšanas sistēmas pirmapstrādi veic, vismaz 20 minūtes motoru darbinot ar nominālo griešanās ātrumu un 100 % griezes momentu un vienlaikus darbinot vai nu daļējās plūsmas paraugu ņemšanas sistēmu, vai pilnās plūsmas konstanta tilpuma mērītāju ar otrās pakāpes atšķaidīšanas sistēmu. Tad ievāc cieto daļiņu emisijas izmēģinājuma paraugus. Cieto daļiņu paraugu ņemšanas filtri nav jāstabilizē vai jāsver, un tos var izmest. Pirmapstrādes laikā filtrus var mainīt, ja kopējais paraugu ņemšanas laiks caur filtriem un paraugu ņemšanas sistēmu pārsniedz 20 minūtes. Plūsmas ātrumu noregulē testēšanai pārejas fāzē izraudzītā aptuvenā plūsmas ātruma līmenī. Uzturot nominālo griešanās ātrumu, griezes momentu samazina, sākot no 100 % cik vajadzīgs, lai nepārsniegtu 191 °C maksimālo temperatūru paraugu ņemšanas zonā;

26.2.4. cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmas palaišana: cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmu palaiž un darbina apvedrežīmā. Cieto daļiņu koncentrācijas fona līmeni atšķaidīšanai izmantotajā gaisā var noteikt, ņemot paraugus no atšķaidīšanai izmantotā gaisa, pirms izplūdes gāzes nonāk atšķaidīšanas tunelī. Ja ir pieejama vēl cita cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēma, ieteicams cieto daļiņu fona koncentrācijas paraugu ievākt pārejas fāzē. Pretējā gadījumā var izmantot to pašu sistēmu, ko lieto cieto daļiņu paraugu ņemšanai pārejas fāzē. Ja atšķaidīšanai lieto filtrētu gaisu, tad pietiek ar vienu mērījumu, ko veic pirms vai pēc testa. Ja atšķaidīšanai izmantoto gaisu nefiltrē, tad mērījumi jāveic pirms cikla sākuma un pēc tā beigām un jāaprēķina vidējā vērtība;

26.2.5. atšķaidīšanas sistēmas pielāgošana: kopējo atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā vai atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā noregulē tā, lai novērstu ūdens kondensēšanos sistēmā un lai filtra virsmas temperatūra būtu diapazonā no 315 K (42 °C) līdz 325 K (52 °C);

26.2.6. analizatoru pārbaudīšana: emisijas analizatorus nostāda uz nulli un kalibrē. Ja izmanto paraugu ņemšanas maisus, tad tie jāiztīra;

26.2.7. motora iedarbināšanas procedūra: stabilizēto motoru, izmantojot tā starteri vai stenda dinamometru, iedarbina 5 minūtēs pēc tam, kad pabeigta motora iesildīšana atbilstoši sākuma procedūrai, ko ražotājs iesaka lietošanas rokasgrāmatā. Cita iespēja ir testu sākt 5 minūtēs pēc pirmsapstrādes fāzes, motoru neapstādinot, bet darbinot brīvgaitā;

26.2.8. cikla norise:

26.2.8.1. testa kārtība: testu sāk pēc tam, kad pēc pirmapstrādes fāzes apstādinātu motoru atkal iedarbina vai kad tas darbojas brīvgaitā, ja testu sāk tieši pēc pirmsapstrādes fāzes, motoru neapstādinot. Testu veic atbilstoši standartciklam, kas norādīts 3.4.pielikumā. Motora griešanās ātruma un griezes momenta regulējuma punktus noteicošās komandas dod 5 Hz vai lielākā frekvencē (ieteicams 10 Hz). Regulējuma punktus aprēķina, veicot lineāru interpolāciju starp 1 Hz regulējuma punktiem standartciklā. Regulēšanai izmantoto, izmērīto motora griešanās ātrumu un griezes momentu testa ciklā reģistrē vismaz reizi sekundē, un signālus var elektroniski filtrēt;

26.2.8.2. analizatoru darbība:

26.2.8.2.1. iedarbinot motoru vai uzsākot testu, ja ciklu sāk tieši pēc pirmapstrādes, jāiedarbina mērierīces un vienlaikus:

26.2.8.2.1.1. uzsāk ievākt vai analizēt atšķaidīšanai izmantoto gaisu, ja lieto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu,

26.2.8.2.1.2. atkarībā no izmantotās metodes uzsāk ievākt vai analizēt neatšķaidītās vai atšķaidītās izplūdes gāzes,

26.2.8.2.1.3. uzsāk mērīt atšķaidīto izplūdes gāzu daudzumu, kā arī vajadzīgās temperatūras un spiedienus,

26.2.8.2.1.4. uzsāk mērīt izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu, ja veic neatšķaidīto izplūdes gāzu analīzi,

26.2.8.2.1.5. uzsāk reģistrēt dinamometra izmērītos un regulēšanā izmantotos datus par griešanās ātrumu un griezes momentu;

26.2.8.2.2. ja veic neatšķaidītu izplūdes gāzu mērījumus, tad emisiju (HC, CO un NOX) koncentrācijas un izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu mēra pastāvīgi un datorsistēmā saglabā mērījumu rezultātus, ar frekvenci vismaz 2 Hz. Visus pārējos datus var reģistrēt ar diskretizācijas frekvenci vismaz 1 Hz. Analogo analizatoru rādījumus reģistrē, un datu izvērtēšanā tiešsaistē vai autonomā režīmā var piemērot kalibrēšanas datus;

26.2.8.2.3. ja izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad atšķaidīšanas tunelī pastāvīgi mēra HC un NOX ar frekvenci vismaz 2 Hz. Vidējās koncentrācijas nosaka, integrējot visā testa ciklā saņemtos analizatora signālus. Sistēmas reakcijas laiks nedrīkst būt ilgāks par 20 sekundēm, un vajadzības gadījumā tas jāsaskaņo ar konstanta tilpuma mērītāja plūsmas svārstībām un paraugu ņemšanas laika/testa cikla nobīdēm. CO un CO2 nosaka integrējot vai arī analizējot koncentrācijas paraugā, kas visā cikla norisē savākts paraugu ņemšanas maisā. Gāzveida piesārņotāju koncentrācijas atšķaidīšanai izmantotajā gaisā nosaka integrējot vai arī izmantojot fona paraugu ņemšanas maisu. Visu pārējo mērāmo parametru reģistrēšanas regularitāte ir vismaz viens mērījums sekundē (1 Hz);

26.2.8.3. cieto daļiņu paraugu ņemšana:

26.2.8.3.1. iedarbinot motoru vai sākot testu, ja ciklu sāk tieši pēc pirmsapstrādes, cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmu pārslēdz no apvedrežīma uz cieto daļiņu vākšanas režīmu. Ja izmanto daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad paraugu ņemšanas sūkņus noregulē tā, lai plūsmas ātrums caur cieto daļiņu paraugu ņemšanas zondi vai pārvades cauruli saglabātos proporcionāls izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumam;

26.2.8.3.2. ja izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad paraugu ņemšanas sūkņus noregulē tā, lai plūsmas ātrums caur cieto daļiņu paraugu ņemšanas zondi vai pārvades cauruli saglabātos ± 5 % robežās no paredzētā plūsmas ātruma. Ja izmanto plūsmas kompensatoru (t.i., veic paraugu plūsmas proporcionālu kontroli), tad jāpierāda tas, ka plūsmas ātruma caur galveno tuneli un cieto daļiņu parauga plūsmas ātruma attiecība no tai paredzētās vērtības neatšķiras vairāk kā par ± 5 % (izņemot paraugu ņemšanas pirmajās 10 sekundēs);

26.2.8.3.3. divkāršajā atšķaidīšanā parauga plūsma ir neto starpība, ko veido plūsmas ātrums caur paraugu ņemšanas filtriem un otrās pakāpes atšķaidīšanā izmantotā gaisa plūsmas ātrums;

26.2.8.3.4. reģistrē vidējo temperatūru un spiedienu pie ieplūdes gāzes skaitītājos vai plūsmas mērinstrumentos. Ja uz filtra esošās lielās cieto daļiņu slodzes dēļ nav iespējams visā cikla norisē uzturēt paredzēto plūsmas ātrumu (± 5 % robežās), tad testa rezultātu anulē. Testu atkārto, noregulējot mazāku plūsmas ātrumu un/vai izmantojot filtru ar lielāku diametru;

26.2.8.4. motora apstāšanās: ja motors testa cikla norisē apstājas, tad tam jāveic pirmapstrāde un tas jāiedarbina no jauna, un tests jāatkārto. Ja testa cikla norisē rodas kļūme kādā no nepieciešamajām testa iekārtām, tad testa rezultātu anulē;

26.2.8.5. darbības pēc testa:

26.2.8.5.1. pabeidzot testu, pārtrauc mērīt izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu, atšķaidīto izplūdes gāzu tilpumu un gāzu ieplūdi paraugu ņemšanas maisā un cieto daļiņu paraugu ņemšanas sūknī. Integrētā analizatoru sistēmā paraugu ņemšanu turpina tik ilgi, līdz beidzas sistēmas reakcijas signāla laiks;

26.2.8.5.2. ja izmanto paraugu ņemšanas maisus, tad tajos esošo gāzu koncentrācijas analīzi veic iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 20 minūtes pēc testa cikla beigām,

26.2.8.5.3. pēc emisijas testa analizatoru atkārtotai pārbaudei izmanto nulles gāzi un to pašu kalibrēšanas gāzi. Tests ir atbilstošs šo noteikumu prasībām, ja pirms un pēc testa iegūto rezultātu starpība ir mazāka par 2 % no kalibrēšanas gāzei atbilstošās vērtības;

26.2.8.5.4. cieto daļiņu filtrus ne vēlāk kā vienā stundā pēc testa pabeigšanas nogādā atpakaļ svēršanas kamerā. Tos vismaz stundu kondicionē Petri trauciņā, kas ir aizsargāts pret piesārņojumu ar putekļiem un nodrošina gaisa apmaiņu, un pēc tam nosver. Reģistrē filtru bruto svaru.

27. Testa norises verificēšana:

27.1. datu nobīde: lai līdz minimumam samazinātu nobīdes efektu, ko rada laika atstarpe starp izmērītajām un standartcikla vērtībām, motora griešanās ātruma un griezes momenta mērījumu signālu virkni kā kopumu var nobīdīt uz priekšu vai atpakaļ laikā attiecībā pret griešanās ātruma un griezes momenta standartvirkni. Ja mērījumu signālus nobīda, tad gan griešanās ātruma, gan griezes momenta nobīdes apmēram un virzienam jābūt vienādam;

27.2. ciklā paveiktā darba aprēķināšana:

27.2.1. faktisko paveikto darbu Wact (kWh) aprēķina katram reģistrēto vērtību pārim, ko veido motora griešanās ātrums un griezes moments. Faktisko paveikto darbu Wact izmanto salīdzinājumam ar standartciklā paveikto darbu Wref un īpatnējo emisiju aprēķināšanai. Šo pašu metodoloģiju izmanto motora standartjaudas un faktiskās jaudas integrēšanai. Ja vērtības jānosaka intervālā starp blakus esošām standartvērtībām vai blakus esošām izmērītajām vērtībām, tad izmanto lineāro interpolāciju,

27.2.2. integrējot standartciklā paveikto darbu un faktisko paveikto darbu, visas negatīvās griezes momenta vērtības pielīdzina nullei un iekļauj integrētajā vērtībā. Ja integrācijas frekvence ir mazāka nekā 5 Hz un ja noteiktā laika segmentā griezes momenta vērtība mainās no pozitīvas uz negatīvu vai no negatīvas uz pozitīvu, tad aprēķina šīs vērtības negatīvo daļu un pielīdzina to nullei. Pozitīvo daļu iekļauj integrētajā vērtībā;

27.2.3. Wact vērtībai jābūt diapazonā starp - 15 % un + 5 % no Wref vērtības;

27.3. testa cikla validācijas statistika:

27.3.1. izmērīto vērtību lineāro regresiju attiecībā pret standartvērtībām nosaka griešanās ātrumam, griezes momentam un jaudai. To veic pēc izmērīto vērtību nobīdes, ja izvēlēta šī iespēja. Izmanto mazāko kvadrātu metodi, un vienādojums ir šāds:

y = mx+b

, kur

y - izmērītā (faktiskā) vērtība griešanās ātrumam (min-1), griezes momentam (N·m) vai jaudai (kW),

m - regresijas līnijas slīpums,

x - standartvērtība griešanās ātrumam (min-1), griezes momentam (N·m) vai jaudai (kW),

b - y vērtībai atbilstošā vērtība uz regresijas līnijas;

27.3.2. katrai regresijas līnijai aprēķina y standartkļūdu (SE) attiecībā pret x un noteikšanas koeficientu (r2);

27.3.3. šo analīzi ieteicams veikt 1 Hz frekvencē. Lai testa rezultātus uzskatītu par derīgiem, jābūt izpildītiem šā pielikuma 6.tabulā norādītajiem kritērijiem;

Regresijas līnijas pielaides

6.tabula

Nr.

Griešanās ātrums

Griezes moments

Jauda

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

y aprēķina standartkļūda (SE) attiecībā pret x

ne vairāk kā
100 min-1

ne vairāk kā 13 % no jaudas kartēšanā noteiktās motora maksimālā griezes momenta vērtības

ne vairāk kā 8 % no jaudas kartēšanā noteiktās motora maksimālās jaudas vērtības

2.

regresijas līnijas slīpums, m

0,95 līdz 1,03

0,83 - 1,03

0,89 - 1,03

3.

noteikšanas koeficients, r2

vismaz 0,9700

vismaz 0,8800

vismaz 0,9100

4.

y vērtībai atbilstošā vērtība uz regresijas līnijas, b

± 50min-1

± 20 N·m vai ± 2 % no maksimālā griezes momenta, izvēloties lielāko no abām vērtībām

± 4 kW vai ± 2 % no maksimālās jaudas, izvēloties lielāko no abām vērtībām

27.3.4. ja to dara vienīgi regresijas analīzes vajadzībām, tad atbilstoši šā pielikuma 7.tabulas norādēm pirms regresijas aprēķināšanas atļauts dzēst mērījumu punktus. Tomēr ciklā paveiktā darba un emisiju aprēķinā šos punktus dzēst nedrīkst. Brīvgaitas punktu nosaka kā punktu, kurā normalizētā griezes momenta standartvērtība ir 0 % un normalizētā griešanās ātruma standartvērtība ir 0 %. Punktu dzēšanu var veikt visā ciklā vai kādā tā daļā;

Punkti, kurus pieļaujams dzēst regresijas analīzē (dzēstie punkti jākonkretizē)

7.tabula

Nr.

Nosacījumi

Griešanās ātruma un/vai griezes momenta,
un/vai jaudas punkti, kurus drīkst dzēst
kreisās puses slejā norādītajos apstākļos

(1)

(2)

(3)

1.

Pirmās 24 (±1) un pēdējās 25 sekundes

Griešanās ātrums, griezes moments un jauda

2.

Plaši atvērts droseļvārsts un izmērītais griezes moments < 95 % no griezes momenta standartvērtības

Griezes moments un/vai jauda

3.

Plaši atvērts droseļvārsts un izmērītais Griešanās ātrums < 95 % no griešanās ātruma standartvērtības

Griešanās ātrums un/vai jauda

4.

Aizvērts droseļvārsts; izmērītais griešanās ātrums > brīvgaita + 50 apgr./min; izmērītais griezes moments > 105 % no griezes momenta standartvērtības

Griezes moments un/vai jauda

5.

Aizvērts droseļvārsts; izmērītais griešanās ātrums < brīvgaita + 50 apgr./min; izmērītais griezes moments = ražotāja noteiktais/izmērītais griezes moments brīvgaitā ± 2 % no maksimālā griezes momenta

Griešanās ātrums un/vai jauda

6.

Aizvērts droseļvārsts un izmērītais griešanās ātrums > 105 % no griešanās ātrums standartvērtības

Griešanās ātrums un/vai jauda.

27.3.5.pēc emisijas testa analizatoru atkārtotai pārbaudei izmanto nulles gāzi un to pašu kalibrēšanas gāzi. Tests ir atbilstošs šo noteikumu prasībām, ja starpība starp diviem mērījumu rezultātiem ir mazāka par 2 %.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1047
Mērīšanas un paraugu ņemšanas procedūras

1. Mērīšanas un paraugu ņemšanas procedūras (NRSC tests)

1. Gāzveida un cieto daļiņu emisijas no testējamā motora mēra atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā aprakstītajām metodēm, kurās raksturotas ieteicamās gāzveida emisijas analīzes sistēmas un ieteicamās cieto daļiņu atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmas.

2. Prasības dinamometram: izmanto motora dinamometru, kura īpašības ir piemērotas šo noteikumu 3.pielikuma 19.1.apakšpunktā aprakstītā testa cikla veikšanai. Instrumentiem griezes momenta un griešanās ātruma mērīšanai jānodrošina jaudas mērījumi noteiktajās robežās. Var būt nepieciešami papildu aprēķini. Mēriekārtu precizitātei jābūt tādai, lai nepārsniegtu šā pielikuma 4.punktā norādīto pieļaujamo noviržu skaitliskos lielumus.

 3. Izplūdes gāzu plūsma: izplūdes gāzu plūsmu nosaka ar kādu no šā pielikuma 3.1. līdz 3.4.apakšpunktā minētajām metodēm:

3.1. tiešās mērīšanas metode: izplūdes gāzu plūsmas tieša mērīšana ar caurplūduma sprauslu vai līdzvērtīgu mērīšanas sistēmu (sīkāk sk. ISO 5167:2000. (Veicot tiešu gāzes plūsmas mērīšanu ir jānovērš mērījumu kļūdas, kas ietekmē emisijas vērtības);

3.2. gaisa un degvielas mērīšanas metode:

3.2.1. gaisa plūsmas un degvielas plūsmas mērīšana;

3.2.2. izmanto gaisa plūsmas mērītājus un degvielas plūsmas mērītājus, kuru precizitāte noteikta šā pielikuma 4.punktā;

Izplūdes gāzu plūsmu aprēķina šādi:

 (mitrai izplūdes gāzu masai);

3.3. oglekļa bilances metode: izplūdes gāzu masas aprēķināšana no degvielas patēriņa un izplūdes gāzu koncentrācijas, izmantojot oglekļa bilances metodi (3.pielikums šo noteikumu 3.pielikumam);

3.4. mērīšanas metode ar marķiergāzi:

3.4.1. šī metode ietver marķiergāzes koncentrācijas mērīšanu izplūdes gāzēs. Izplūdes gāzu plūsmā kā marķiergāzi ievada zināmu daudzumu inertas gāzes (piemēram, tīra hēlija). Šo gāzi sajauc un atšķaida ar izplūdes gāzēm, bet tā nedrīkst reaģēt izplūdes caurulē. Pēc tam mēra šīs gāzes koncentrāciju izplūdes gāzu paraugā;

 3.4.2. lai nodrošinātu marķiergāzes pilnīgu sajaukšanos ar izplūdes gāzēm, izplūdes gāzu paraugu ņemšanas zondi novieto vismaz 1 m vai
30 izplūdes caurules diametru attālumā lejpus marķiergāzes ievadīšanas punkta, izvēloties lielāko no abiem minētajiem attālumiem. Paraugu ņemšanas zondi var novietot tuvāk ievadīšanas punktam tad, ja gāzu pilnīgu sajaukšanos apliecina marķiergāzes koncentrācijas salīdzinājums ar standarta koncentrāciju, ko iegūst, marķiergāzi pievienojot pirms motora;

3.4.3. marķiergāzes plūsmas ātrumu noregulē tā, lai marķiergāzes koncentrācija, motoram darbojoties brīvgaitā, pēc sajaukšanās būtu mazāka nekā marķiergāzes analizatora pilnā skala;

3.4.4. izplūdes gāzu plūsmu aprēķina šādi:

, kur

GEXHW - momentānā izplūdes gāzu masas plūsma (kg/s),

GT - marķiergāzes plūsma (cm3/min),

concmix - marķiergāzes momentānā koncentrācija pēc sajaukšanās (miljonās daļas),

PEHX- izplūdes gāzu blīvums (kg/m3),

conca - marķiergāzes fona koncentrācija ieplūdes gaisā (miljonās daļas);

3.4.5. marķiergāzes fona koncentrāciju (conca) var noteikt, aprēķinot vidējo vērtību fona koncentrācijai, ko izmēra tieši pirms un tūlīt pēc testa norises;

3.4.6. ja fona koncentrācija maksimālā izplūdes gāzu plūsmā ir mazāka nekā 1 % no marķiergāzes koncentrācijas pēc sajaukšanās (concmix), tad fona koncentrāciju var neņemt vērā;

3.4.7.sistēmai kopumā jāatbilst precizitātes prasībām izplūdes gāzu plūsmai, un tai jābūt kalibrētai saskaņā ar 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 12.2.apakšpunktu;

3.5. gaisa plūsmas un gaisa un degvielas attiecības mērīšanas metode:

3.5.1. šī metode ietver izplūdes gāzu masas aprēķināšanu, izmantojot gaisa plūsmai un gaisa un degvielas attiecībai atbilstošos lielumus. Izplūdes gāzu masas momentāno plūsmu aprēķina šādi (aprēķins attiecas uz dīzeļdegvielu, kurai H/C attiecība ir 1,8):

, kur

, kur

  

A/Fst - gaisa un degvielas stehiometriskā attiecība (kg/kg),

- gaisa un degvielas relatīvā attiecība,

concCO2 - CO2 koncentrācija (sausa gāze) (%),

concCO - CO koncentrācija (sausa gāze) (miljonās daļas),

concHC - HC koncentrācija (miljonās daļas);

3.5.2. gaisa caurplūdes mērītājam jāatbilst šā pielikuma 1.tabulā norādītajai precizitātes nosacījumiem, izmantotajam CO2 analizatoram jāatbilst šā pielikuma 5.1.apakšpunkta nosacījumiem, un sistēmai kā kopumam jāatbilst izplūdes gāzu plūsmai paredzētajām precizitātes nosacījumiem;

3.5.3. gaisa un degvielas attiecības mēriekārtas, piemēram, cirkonija tipa sensoru, pēc izvēles var izmantot gaisa un degvielas relatīvās attiecības mērīšanai saskaņā ar šā pielikuma 5.4.punkta nosacījumiem;

3.6. kopējā atšķaidīto izplūdes gāzu plūsma: izmantojot pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, atšķaidīto izplūdes gāzu kopējo plūsmu (GTOTW) mēra ar PDP vai CFV, vai SSV (šo noteikumu 6.pielikums). Mērījumu precizitātei jāatbilst 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 13.punkta nosacījumiem.

4. Precizitāte: visu mērinstrumentu kalibrēšanai jābūt atbilstoši nacionālajiem vai starptautiskajiem standartiem, kā arī jāatbilst šā pielikuma 1.tabulā noteiktajām prasībām:

Mērinstrumentu precizitāte

1.tabula.

 Nr.

 Mērāmais lielums

 Mērinstrumenta precizitāte

 (1)

 (2)

 (3)

 1.

 Motora griešanās ātrums

 ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 1 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 2.

 Griezes moments

 ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 1 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 3.

 Degvielas patēriņš

 ± 2 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības

 4.

 Gaisa patēriņš

 ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 1 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 5.

 Izplūdes gāzu plūsma

 ± 2,5 % no nolasījuma vērtības vai ± 1,5 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 6.

 Temperatūra < 600 K

 ± 2 K no absolūtās vērtības

 7.

 Temperatūra > 600 K

 ± 1 % no nolasījuma vērtības

 8.

 Izplūdes gāzu spiediens

 ± 0,2 kPa no absolūtās vērtības

 9.

 Ieplūdes gaisa retinājums

 ± 0,05 kPa no absolūtās vērtības

 10.

 Atmosfēras spiediens

 ± 0,1 kPa no absolūtās vērtības

 11.

 Cita veida spiediens

 ± 0,1 kPa no absolūtās vērtības

 12.

 Absolūtais mitrums

 ± 5 % no nolasījuma vērtības

 13.

 Atšķaidīšanai izmantotā gaisa plūsma

 ± 2 % no nolasījuma vērtības

 14.

 Atšķaidīto izplūdes gāzu plūsma

 ± 2 % no nolasījuma vērtības

 5. Gāzveida sastāvdaļu noteikšana:

5.1. vispārīgi nosacījumi analizatoriem:

5.1.1. analizatoru mērījumu diapazonam jāatbilst precizitātei, kas nepieciešama izplūdes gāzu sastāvdaļu koncentrāciju mērīšanai (šā pielikuma 5.1.3.1. apakšpunkts). Ieteicams analizatorus izmantot tā, lai mērāmā koncentrācija būtu starp 15 % un 100 % no pilnas skalas vērtības;

5.1.2. ja pilnas skalas vērtība ir 155 ppm (vai ppm C) vai mazāka vai ja izmanto nolasīšanas sistēmas (datori, datu reģistratori), kuru precizitāte un izšķirtspēja ir pietiekama diapazonā, kas ir mazāks nekā 15 % no pilnas skalas, tad var mērīt arī koncentrācijas, kuru vērtība ir mazāka nekā 15 % no pilnas skalas. Šādā gadījumā jāveic papildu kalibrēšana, lai nodrošinātu kalibrēšanas līkņu precizitāti (2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 6.5.2.apakšpunkts);

5.1.3. iekārtas elektromagnētiskajai savietojamībai (EMC) jābūt tādā līmenī, lai līdz minimumam samazinātu papildu kļūdas:

5.1.3.1. mērījumu kļūda: analizatora novirze no nominālā kalibrēšanas punkta nedrīkst pārsniegt ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 0,3 % no skalas pilnās vērtības, izvēloties lielāko no abām šīm vērtībām. (Precizitāti nosaka kā analizatora nolasījuma novirzi no nominālajām kalibrēšanas vērtībām, kuras iegūst, izmantojot kalibrēšanas gāzi (patiesā vērtība));

5.1.3.2. atkārtojamība, ko nosaka kā 10 secīgu, konkrētai kalibrēšanas gāzei atbilstošu mērījumu standartnovirzes reizinājumu ar 2,5, nedrīkst būt lielāka par ± 1 % no pilnas skalas koncentrācijas, ja izmantotajā diapazonā koncentrācija ir lielāka par 155 ppm (vai ppm C), vai ± 2 %, ja izmantotajā diapazonā koncentrācija ir mazāka par 155 ppm (vai ppm C);

5.1.3.3. troksnis: nulles gāzes un kalibrēšanas gāzes vērtība no maksimuma līdz minimumam, ko nosaka ar analizatoru, nevienā 10 sekunžu ilgā laika posmā nevienā izmantotajā diapazonā nedrīkst pārsniegt 2 % no pilnas skalas;

5.1.3.4. nulles dreifs: nulles dreifam stundā jābūt mazākam par 2 % no pilnas skalas mazākajā izmantotajā diapazonā. Nulles mērījums ir vidējā vērtība nulles gāzes mērījumam 30 sekunžu intervālā, ieskaitot troksni;

5.1.3.5. kalibrēšanas lieluma dreifs: kalibrēšanas lieluma dreifam stundā jābūt mazākam par 2 % no pilnas skalas mazākajā izmantotajā diapazonā. Kalibrēšanas lielums ir kalibrēšanas mērījuma un nulles mērījuma starpība. Kalibrēšanas mērījums ir 30 sekunžu intervālā veikta kalibrēšanas gāzes mērījuma vidējā vērtība, ieskaitot troksni;

5.2. gāzes žāvēšana: neobligātās gāzu žāvēšanas ierīces ietekmei uz mērāmo gāzu koncentrāciju jābūt minimālai. Ūdens atdalīšanai no parauga nedrīkst izmantot ķīmiskās žāvēšanas metodes;

5.3. analizatori:

5.3.1. izmantojamie mērīšanas principi aprakstīti šā pielikuma 5.3.3. līdz 5.3.6.apakšpunktā. Mērīšanas sistēmu detalizēts apraksts noteikts šo noteikumu 6.pielikumā;

5.3.2. mērāmās gāzes analizē ar turpmāk minētajiem instrumentiem. Nelineāriem analizatoriem ir atļauts lietot linearizējošas shēmas;

5.3.3. oglekļa oksīda (CO) analīze: oglekļa oksīdu analizē ar nedispersīvās infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizatoru;

5.3.4. oglekļa dioksīda (CO2) analīze: oglekļa dioksīdu analizē ar nedispersīvās infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizatoru;

5.3.5. ogļūdeņražu (HC) analīze: ogļūdeņražus analizē ar apsildāma jonizācijas detektora (HFID) tipa analizatoru ar detektoru, ventiļiem, cauruļu sistēmu utt., kas ir karsējams, lai uzturētu gāzu temperatūru 463 K (190 °C) ± 10 K;

5.3.6. slāpekļa oksīdu (NOX) analīze:

5.3.6.1. slāpekļa oksīdu analizē ar hemiluminiscences detektora (CLD) vai sildāma hemiluminiscences detektora (HCLD) tipa analizatoru ar NO2/NO pārveidotāju, ja mēra sausas gāzes. Ja mēra mitras gāzes, izmanto HCLD ar pārveidotāju, kura temperatūru uztur virs 328 K (55 °C), ar nosacījumu, ka pārbaudes rezultāti slāpēšanai ar ūdens tvaiku (2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 10.2.2.apakšpunkts) ir apmierinoši;

5.3.6.2. ja izmanto CLD un HCLD detektorus, tad sieniņu temperatūru paraugu ņemšanas ceļā līdz konvertoram (sausas gāzes) vai līdz analizatoram (mitras gāzes) uztur 328 K līdz 473 K (55 °C līdz 200 °C) robežās;

5.4. gaisa un degvielas attiecības mērīšana:

5.4.1. gaisa un degvielas attiecības mērīšanas iekārta, ko izmanto, lai noteiktu izplūdes gāzu plūsmu, kā paredzēts šā pielikuma 3.5.apakšpunktā, ir plaša spektra gaisa un degvielas attiecības sensors vai cirkonija tipa lambda sensors;

5.4.2., sensoru uzmontē tieši uz izplūdes caurule, kur izplūdes gāzu temperatūra ir pietiekami augsta, lai novērstu ūdens kondensēšanos.

5.4.3. sensora un iebūvētās elektronikas precizitātei jābūt šādās robežās:

5.4.3.1. ± 3 % no nolasījuma vērtības, < 2,

5.4.3.2. ± 5 % no nolasījuma vērtības, 2 < < 5,

5.4.3.3. ± 10 % no nolasījuma vērtības, 5 < ;

5.4.4. lai nodrošinātu precizitāti, sensoru kalibrē saskaņā ar instrumenta ražotāja norādījumiem;

5.5. gāzveida emisijas paraugu ņemšana:

5.5.1. gāzveida emisijas paraugu ņemšanas zondes jāuzstāda vismaz 0,5 m attālumā vai triju izplūdes caurules diametru attālumā - izvēloties lielāko no abiem - augšpus izplūdes gāzu sistēmas izejas, ciktāl tas ir piemērojami un atrodas pietiekami tuvu motoram, lai izplūdes gāzu temperatūra pie zondes būtu vismaz 343 K (70 °C);

5.5.2. ja daudzcilindru motorā ir sazarots izplūdes kolektors, tad zondes ieplūdi izvieto pietiekami tālu plūsmas virzienā, lai nodrošinātu to, ka paraugs ir reprezentatīvs attiecībā uz izplūdes gāzu vidējo emisiju no visiem cilindriem. Ja daudzcilindru motorā ir atšķirīgas kolektoru grupas, piemēram, tādas kā "V" veida motoros, tad ir pieļaujams paraugu ņemt katrā grupā atsevišķi un aprēķināt izplūdes gāzu vidējo emisiju. Var izmantot citas metodes, ja ir pierādīts, ka tās korelē ar iepriekšminētajām metodēm. Izplūdes gāzu emisijas aprēķinā jāizmanto motora kopējā izplūdes gāzu masas plūsma;

5.5.3. ja izplūdes gāzu sastāvu ietekmē izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma, tad I laikposma testos izplūdes gāzu paraugs jāņem augšpus šīs ierīces, bet II laikposma testos - lejpus tās. Ja cieto daļiņu noteikšanai izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad arī gāzveida emisiju drīkst noteikt atšķaidītajās izplūdes gāzēs. Paraugu ņemšanas zondes novieto tuvu cieto daļiņu paraugu ņemšanas zondei atšķaidīšanas tunelī (šo noteikumu 6.pielikums). CO un CO2 var pēc izvēles noteikt, paraugus ievadot paraugu ņemšanas maisā un pēc tam tajā izmērot koncentrāciju.

6. Cieto daļiņu noteikšana:

6.1. cieto daļiņu noteikšanai nepieciešama atšķaidīšanas sistēma. Atšķaidīšanu var veikt daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā vai pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā. Atšķaidīšanas sistēmas plūsmas caurlaidībai jābūt pietiekami lielai, lai pilnībā novērstu ūdens kondensāciju atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmās un lai tieši augšpus filtru turētājiem saglabātu atšķaidītās izplūdes gāzes temperatūrā no 315 K (42 °C) līdz 325 K (52 °C). Atšķaidīšanai izmantotā gaisa atbrīvošana no mitruma pirms ievadīšanas atšķaidīšanas sistēmā ir pieļaujama tad, ja šā gaisa mitrums ir liels. Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 293 K (20 °C), tad ieteicams atšķaidīšanai izmantoto gaisu iepriekš sasildīt līdz temperatūrai virs 303 K (30 °C). Tomēr atšķaidīšanai izmantotā gaisa temperatūra pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas tunelī nedrīkst pārsniegt 325 K (52 °C);

6.2. stabila režīma procedūrā tā vietā, lai ievērotu temperatūras diapazonu no 42 °C līdz 52 °C, filtra temperatūru var uzturēt maksimālajā 325 K (52 °C) vai zemākā temperatūrā;

6.3. daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā cieto daļiņu paraugu ņemšanas zonde jāuzstāda gāzveida paraugu ņemšanas zondes tuvumā, augšpus tās, saskaņā ar 6. pielikuma 4.-12.attēlu (EP un SP);

6.4. daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēma jākonstruē tā, lai izplūdi sadalītu divās daļās, no kurām mazāko atšķaida ar gaisu un pēc tam izmanto cieto daļiņu mērījumiem. No tā izriet, ka ir būtiski svarīgi atšķaidījuma attiecību noteikt ar lielu precizitāti. Var lietot dažādas dalīšanas metodes, turklāt izmantotais dalīšanas veids lielā mērā nosaka izmantojamo paraugu ņemšanas aparatūru un procedūras (6.pielikums);

6.5. lai noteiktu cieto daļiņu masu, nepieciešama cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēma, cieto daļiņu paraugu ņemšanas filtri, svari mikrodaudzumu svēršanai un svēršanas telpa ar regulējamu temperatūru un mitrumu;

6.6. cieto daļiņu paraugu ņemšanā var lietot divas metodes:

6.6.1. viena filtra metode, kurā izmanto vienu filtru pāri (šā pielikuma 6.7.3.punkts) visiem testa cikla režīmiem. Ievērojama uzmanība jāveltī paraugu ņemšanas laikiem un plūsmām testa paraugu ņemšanas fāzē. Tomēr testa ciklā vajadzīgs tikai viens filtru pāris;

6.6.2. vairāku filtru metode, kurā izmanto vienu filtru pāri (šā pielikuma 6.7.3.apakšpunkts) katram no testa cikla režīmiem. Ar šo metodi var pielietot saudzīgākas paraugu ņemšanas procedūras, bet tiek izlietots vairāk filtru;

6.7. cieto daļiņu paraugu ņemšanas filtri:

6.7.1. prasības filtriem: sertifikācijas testiem vajadzīgi ar perfluorogļūdeņražiem pārklātas stikla šķiedras filtri vai membrānfiltri, kas satur perfluorogļūdeņražus. Īpašiem izmantošanas veidiem var lietot citus filtru materiālus. Visu tipu filtriem 0,3 µm DOP (dioktilftalāta) savākšanas efektivitātei jābūt vismaz 99 %, ja gāzes plūsmas ātrums ir no 35 līdz 100 cm/s. Laboratorijām, kā arī ražotājam un sertifikācijas institūcijai veicot savstarpējas korelācijas testus, jāizmanto identiskas kvalitātes filtri;

6.7.2. filtru izmērs: cieto daļiņu filtru minimālajam diametram jābūt 47 mm (37 mm plankuma diametrs). Ir atļauts izmantot lielāka diametra filtrus (šā pielikuma 6.7.5.punkts);

6.7.3. galvenais un papildu filtrs: atšķaidīto izplūdes gāzu paraugu testā ņem ar tādu filtru pāri, kas novietoti viens aiz otra (viens galvenais un viens papildu filtrs). Papildu filtru novieto ne tālāk kā 100 mm lejpus galvenā filtra, un tie nedrīkst saskarties. Filtrus var svērt atsevišķi vai kā pāri, novietojot tos ar kopā ar to noslogotajām (netīrajām) pusēm;

6.7.4. plūsmas ātrums caur filtru: gāzes plūsmas ātrumam caur filtru jāsasniedz 35 līdz 100 cm/s. Spiediena krituma palielinājums laikā starp testa sākumu un beigām nedrīkst būt lielāks par 25 kPa;

6.7.5. filtra slodze:

6.7.5.1. šā pielikuma 2.tabulā norādītas ieteicamās minimālās filtra slodzes parastāko izmēru filtriem. Lielāku izmēru filtriem minimālā filtra slodze ir 0,065 mg uz 1000 mm2 filtra laukuma:

2. tabula

 Nr.

 Filtra diametrs (mm)

 Ieteicamais plankuma diametrs (mm)

 Ieteicamā minimālā slodze (mg)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 1.

 47

 37

 0,11

 2.

 70

 60

 0,25

 3.

 90

 80

 0,41

 4.

 110

 100

 0,62

6.7.5.2. vairāku filtru metodē ieteicamā minimālā filtra slodze visu filtru summai ir attiecīgā iepriekš dotā lieluma reizinājums ar kvadrātsakni no režīmu kopskaita;

6.8. nosacījumi svēršanas telpā un analītiskiem svariem:

6.8.1. apstākļi svēršanas telpā: temperatūra telpā, kurā iztur un sver cieto daļiņu filtrus, visā filtru kondicionēšanas un svēršanas laikā jāuztur 295 K (22 °C) ± 3 K robežās. Mitrums jāuztur ap rasas punktu 282,5 K (9,5 °C) ± 3 K, un relatīvajam mitrumam jābūt 45 ± 8 %;

6.8.2. standartfiltru svēršana:

6.8.2.1. svēršanas telpas videi jābūt brīvai no apkārtējās vides piesārņotājiem (piemēram, putekļiem), kas varētu nosēsties cieto daļiņu filtriem to stabilizācijas laikā. Atkāpes no šā pielikuma 6.8.1.apakšpunktā norādītajām prasībām svēršanas telpai ir pieļaujamas tad, ja šo atkāpju ilgums nepārsniedz 30 minūtes. Svēršanas telpai jāatbilst prasībām vēl pirms tajā ieiet personāls. Četrās stundās pirms paraugu filtru (filtru pāru) svēršanas nosver vismaz divus nelietotus standartfiltrus vai standartfiltru pārus, tomēr vēlams visus filtrus svērt vienlaikus. Standartfiltriem jābūt tāda paša izmēra un no tāda paša materiāla kā paraugu filtriem;

6.8.2.2. ja standartfiltru (standartfiltru pāru) vidējais svars izmainījies par vairāk nekā 10 µg starp paraugu filtru svēršanām, tad visus paraugu filtrus izmet un emisiju testu atkārto;

6.8.2.3. ja nav izpildīti šā pielikuma 6.8.1.apakšpunktā norādītie svēršanas telpas stabilitātes kritēriji, bet standartfiltru (standartfiltru pāru) svērums atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, tad motora ražotājam ir iespēja pieņemt paraugu filtru svērumu vai noraidīt testa rezultātus, noregulēt svēršanas telpas regulēšanas sistēmu un atkārtot testu;

6.8.3. analītiskie svari: visu filtru svara noteikšanai izmantoto analītisko svaru precizitāte (standartnovirze) ir 2 µg un izšķirtspēja 1 µg (1 cipars = 1 µg ) atbilstoši svaru ražotāja norādījumiem;

6.8.4. statiskās elektrības ietekmes novēršana: lai novērstu statiskās elektrības ietekmi, filtrus pirms svēršanas neitralizē, piemēram, ar polonija neitralizatoru vai ar ierīci, kam ir līdzīga ietekme;

6.9. papildus prasības cieto daļiņu mērījumiem: visas atšķaidīšanas sistēmas un paraugu ņemšanas sistēmas daļas - no izplūdes caurules līdz filtra turētājam -, kas saskaras ar neatšķaidītām un atšķaidītām izplūdes gāzēm, ir jāizveido tā, lai pēc iespējas samazinātu cieto daļiņu nogulsnēšanos vai pārveidošanu. Visām daļām jābūt izgatavotām no elektrību vadošiem materiāliem, kas nereaģē ar izplūdes gāzu sastāvdaļām, un jābūt elektriski iezemētām, lai novērstu elektrostatisku ietekmi.

2. Mērīšanas un paraugu ņemšanas procedūras (NRTC tests)

7.Gāzveida un cieto daļiņu emisijas no testējamā motora mēra pēc šo noteikumu 6. pielikumā aprakstītajām metodēm, kurā raksturotas ieteicamās gāzveida emisijas analīzes sistēmas un ieteicamās cieto daļiņu atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmas.

 8. Dinamometrs un testēšanas telpas aprīkojums: motoru emisijas testos izmanto šādu motora dinamometra aprīkojumu.

8.1. motora dinamometrs: izmanto motora dinamometru, kura īpašības ir piemērotas 4.pielikumā šo noteikumu 3.pielikumam aprakstītā testa cikla norisei. Instrumentiem griezes momenta un griešanās ātruma mērīšanai jānodrošina jaudas mērījumi noteiktajās robežās. Var būt jāveic papildu aprēķini. Mēriekārtu precizitātei jābūt tādai, lai nepārsniegtu šā pielikuma 3.tabulā norādīto pieļaujamo noviržu skaitliskos lielumus;

8.2. citi instrumenti: pēc vajadzības izmanto mērinstrumentus, ko lieto, lai izmērītu degvielas patēriņu, gaisa patēriņu, dzesēšanas šķidruma un eļļošanas līdzekļa temperatūru, izplūdes gāzu spiedienu un ieplūdes retinājumu kolektorā, izplūdes gāzu temperatūru, ieplūdes gaisa temperatūru, atmosfēras spiedienu, mitrumu un degvielas temperatūru. Šiem instrumentiem jāatbilst šā pielikuma 3.tabulā norādītajām prasībām;

Mērinstrumentu precizitāte

3.tabula

 Nr.

 Mērāmais lielums

 Mērinstrumenta precizitāte

 (1)

 (2)

 (3)

 1.

 Motora griešanās ātrums

 ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 1 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 2.

 Griezes moments

 ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 1 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 3.

 Degvielas patēriņš

 ± 2 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības

 4.

 Gaisa patēriņš

 ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 1 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 5.

 Izplūdes gāzu plūsma

 ± 2,5 % no nolasījuma vērtības vai ± 1,5 % no motoram atbilstošās maksimālās vērtības, izvēloties lielāko vērtību

 6.

 Temperatūra < 600 K

 ± 2 K no absolūtās vērtības

 7.

 Temperatūra > 600 K

 ± 1 % no nolasījuma vērtības

 8.

 Izplūdes gāzu spiediens

 ± 0,2 kPa no absolūtās vērtības

 9.

 Ieplūdes gaisa retinājums

 ± 0,05 kPa no absolūtās vērtības

 10.

 Atmosfēras spiediens

 ± 0,1 kPa no absolūtās vērtības

 11.

 Cita veida spiediens

 ± 0,1 kPa no absolūtās vērtības

 12.

 Absolūtais mitrums

 ± 5 % no nolasījuma vērtības

 13.

 Atšķaidīšanai izmantotā gaisa plūsma

 ± 2 % no nolasījuma vērtības

 14.

 Atšķaidīto izplūdes gāzu plūsma

 ± 2 % no nolasījuma vērtības

8.3. Neatšķaidīto izplūdes gāzu plūsma:

8.3.1. lai aprēķinātu neatšķaidīto izplūdes gāzu emisiju un kontrolētu daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, jāzina izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums. Izplūdes gāzu masas plūsmas ātruma noteikšanai var izmantot jebkuru no turpmāk aprakstītajām metodēm;

8.3.2. lai aprēķinātu emisiju, visās turpmāk aprakstītajās metodēs atbildes signāla laikam jābūt vienādam ar prasīto analizatora atbildes signāla laiku vai mazākam par to, kā noteikts 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 12.1.apakšpunktā;

8.3.3. lai kontrolētu daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, atbildes signālam jābūt ātrākam. Daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmās, kuras kontrolē tiešsaistē, atbildes signāla laikam jābūt < 0,3 s. Daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmās, kuras kontrolē ar paredzamības paņēmienu, pamatojoties uz iepriekš reģistrētu testa norisi, izplūdes gāzu plūsmas mērīšanas sistēmas atbildes signāla laikam jābūt < 5 s, bet pieauguma laikam jābūt < 1 s. Sistēmas atbildes signāla laiku nosaka instrumenta ražotājs;

8.3.4. apvienotās prasības izplūdes gāzu plūsmas un daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas atbildes signāla tiešās mērīšanas metode: izplūdes gāzu momentānās plūsmas tiešu mērīšanu var veikt ar šādām sistēmām:

8.3.4.1. diferenciālā spiediena iekārtas, piemēram, caurplūduma sprausla ISO 5167:2000;

8.3.4.2. ultraskaņas caurplūdes mērītājs;

8.3.4.3. virpuļu caurplūdes mērītājs,

8.3.5. jāpiesargās, lai novērstu mērījumu kļūdas, kas ietekmē emisijas vērtību kļūdas. Piesardzības pasākumi ietver rūpīgu iekārtas uzstādīšanu motora izplūdes sistēmā atbilstoši ražotāja norādījumiem un labai inženierpraksei. Īpaši jāseko, lai iekārtas uzstādīšana neietekmētu motora darbību un emisiju apjomu;

8.3.6. caurplūdes mērītājiem jāatbilst šā pielikuma 3.tabulā noteiktajām precizitātes prasībām;

8.3.7. gaisa un degvielas mērīšanas metode;

8.3.8. šī metode ietver gaisa plūsmas un degvielas plūsmas mērīšanu ar piemērotiem caurplūdes mērītājiem. Izplūdes gāzu momentāno plūsmu aprēķina šādi:

 

 (mitrai izplūdes gāzu masai)

8.3.9.caurplūdes mērītājiem jāatbilst šā pielikuma 3.tabulā noteiktajām prasībām, un turklāt tiem jābūt pietiekami precīziem, lai atbilstu arī precizitātes prasībām, kas noteiktas izplūdes gāzu plūsmai;

8.3.10. mērīšanas metode ar marķiergāzi;

8.3.11. šī metode ietver marķiergāzes koncentrācijas mērīšanu izplūdes gāzēs;

8.3.12. izplūdes gāzu plūsmā kā marķiergāzi pievieno zināmu daudzumu inertas gāzes (piemēram, tīra hēlija). Šo gāzi sajauc un atšķaida ar izplūdes gāzēm, bet tā nedrīkst reaģēt izplūdes caurulē. Pēc tam mēra šīs gāzes koncentrāciju izplūdes gāzu paraugā;

8.3.13. lai nodrošinātu marķiergāzes pilnīgu sajaukšanos ar izplūdes gāzēm, izplūdes gāzu paraugu ņemšanas zondi novieto vismaz 1 m vai 30 izplūdes caurules diametru attālumā lejpus marķiergāzes pievienošanas vietas, izvēloties lielāko no abiem minētajiem attālumiem. Paraugu ņemšanas zondi var novietot tuvāk ievadīšanas punktam tad, ja gāzu pilnīgu sajaukšanos apliecina marķiergāzes koncentrācijas salīdzinājums ar standarta koncentrāciju, ko iegūst, marķiergāzi pievienojot pirms motora;

8.3.14. marķiergāzes plūsmas ātrumu noregulē tā, lai marķiergāzes koncentrācija, motoram darbojoties brīvgaitā, pēc sajaukšanās būtu mazāka nekā marķiergāzes analizatora pilnā skala;

8.3.15. izplūdes gāzu plūsmu aprēķina šādi:

,

,kur

GEXHW - momentānā izplūdes gāzu masas plūsma (kg/s),

GT - marķiergāzes plūsma (cm3/min),

concmix - marķiergāzes momentānā koncentrācija pēc sajaukšanās (ppm),

PEXH - izplūdes gāzu blīvums (kg/m3),

conca - marķiergāzes fona koncentrācija ieplūdes gaisā (ppm);

8.3.16. marķiergāzes fona koncentrāciju (conca) var noteikt, aprēķinot vidējo vērtību fona koncentrācijai, ko izmēra tieši pirms un tūlīt pēc testa norises;

8.3.17. ja fona koncentrācija maksimālā izplūdes gāzu plūsmā ir mazāka nekā 1 % no marķiergāzes koncentrācijas pēc sajaukšanās (concmix), tad fona koncentrāciju var neņemt vērā;

8.3.18. sistēmai kopumā jāatbilst precizitātes prasībām, kas noteiktas izplūdes gāzu plūsmai, un tai jābūt kalibrētai saskaņā ar 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 12.2.apakšpunktu;

8.3.19. gaisa plūsmas un gaisa un degvielas attiecības mērīšanas metode;

8.3.20. šī metode ietver izplūdes gāzu masas aprēķināšanu, izmantojot gaisa plūsmu un gaisa un degvielas attiecību. Izplūdes gāzu masas momentāno plūsmu aprēķina šādi (aprēķins attiecas uz dīzeļdegvielu, kurai H/C attiecība
ir 1,8):

, kur

A/Fst - gaisa un degvielas stehiometriskā attiecība (kg/kg),

- gaisa un degvielas relatīvā attiecība,

concCO2 - CO2 koncentrācija (sausa gāze) (%),

concCO - CO koncentrācija (sausa gāze) (ppm),

concHC - HC koncentrācija (ppm);

8.3.21. gaisa caurplūdes mērītājam jāatbilst šā pielikuma 3.tabulā norādītajām precizitātes prasībām, izmantotajam CO2 analizatoram jāatbilst šā pielikuma 9.1.apakšpunkta prasībām, un sistēmai kā kopumam jāatbilst izplūdes gāzu plūsmai paredzētajām precizitātes prasībām;

8.3.22. gaisa un degvielas attiecības mēriekārtas, piemēram, cirkonija tipa zondi, pēc izvēles var izmantot pilnīgai sadegšanai nepieciešamā gaisa daudzuma mērīšanai saskaņā ar šā pielikuma 9.3.7.apakšpunkta prasībām;

8.4. atšķaidīto izplūdes gāzu plūsma: lai aprēķinātu emisijas koncentrācijas atšķaidītajās izplūdes gāzēs, jāzina atšķaidīto izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums. Atšķaidīto izplūdes gāzu kopējo plūsmu visā ciklā (kg/testā) aprēķina no cikla norisē izmērītajām vērtībām un tām atbilstošajiem plūsmas mērierīces kalibrēšanas datiem (V0 un PDP; Kv un CFV; Cd un SSV), izmantojot attiecīgās metodes, kas aprakstītas 3.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 7.1.apakšpunktā. Ja cieto daļiņu un gāzveida piesārņotāju paraugu kopējā masa pārsniedz 0,5 % no kopējās CVS plūsmas, tad CVS plūsmu koriģē vai cieto daļiņu paraugu plūsmu ievada atpakaļ CVS augšpus caurplūduma mērierīces.

9. Gāzveida sastāvdaļu noteikšana:

9.1. vispārīgi norādījumi par analizatoriem:

9.1.1. analizatoru mērījumu diapazonam jāatbilst precizitātei, kas nepieciešama izplūdes gāzu sastāvdaļu koncentrāciju mērīšanai (šā pielikuma 5.1.3.1.apakšpunkts). Ieteicams analizatorus izmantot tā, lai mērāmā koncentrācija būtu starp 15 % un 100 % no pilnas skalas vērtības;

9.1.2. ja pilnas skalas vērtība ir 155 ppm (vai ppm C) vai mazāka vai ja izmanto nolasīšanas sistēmas (datori, datu reģistratori), kuru precizitāte un izšķirtspēja ir pietiekama diapazonā, kas ir mazāks nekā 15 % no pilnas skalas, tad var mērīt arī koncentrācijas, kuru vērtība ir mazāka nekā 15 % no pilnas skalas. Šādā gadījumā jāveic papildu kalibrēšana, lai nodrošinātu kalibrēšanas līkņu precizitāti (2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 6.5.2.apakšpunkts);

9.1.3. iekārtas elektromagnētiskajai savietojamībai (EMC) jābūt tādai, lai līdz minimumam samazinātu papildu kļūdas;

9.1.4. mērījumu kļūda: analizatora novirze no nominālā kalibrēšanas punkta nedrīkst pārsniegt ± 2 % no nolasījuma vērtības vai ± 0,3 % no skalas pilnās vērtības, izvēloties lielāko no abām šīm vērtībām. (Precizitāti nosaka kā analizatora nolasījuma novirzi no nominālajām kalibrēšanas vērtībām, kuras iegūst, izmantojot kalibrēšanas gāzi (patiesā vērtība));

9.1.5. atkārtojamība, ko nosaka kā 10 secīgu, konkrētai kalibrēšanas gāzei atbilstošu mērījumu standartnovirzes reizinājumu ar 2,5, nedrīkst būt lielāka par ± 1 % no pilnas skalas koncentrācijas, ja izmantotajā diapazonā koncentrācija ir lielāka nekā 155 ppm (vai ppm C), vai ± 2 %, ja izmantotajā diapazonā koncentrācija ir mazāka nekā 155 ppm (vai ppm C);

9.1.6. troksnis: nulles gāzes un kalibrēšanas gāzes vērtība no minimuma līdz maksimumam, ko nosaka ar analizatoru, nevienā 10 sekunžu ilgā laika posmā nevienā izmantotajā diapazonā nedrīkst pārsniegt 2 % no pilnas skalas;

9.1.7. nulles dreifs: nulles dreifam stundā jābūt mazākam par 2 % no pilnas skalas mazākajā izmantotajā diapazonā. Nulles mērījums ir vidējā vērtība nulles gāzes mērījumam 30 sekunžu intervālā, ieskaitot troksni;

9.1.8. kalibrēšanas lieluma dreifs: kalibrēšanas lieluma dreifam stundā jābūt mazākam par 2 % no pilnas skalas mazākajā izmantotajā diapazonā. Kalibrēšanas lielums ir kalibrēšanas mērījuma un nulles mērījuma starpība. Kalibrēšanas mērījums ir 30 sekunžu intervālā veikta kalibrēšanas gāzes mērījuma vidējā vērtība, ieskaitot troksni.

9.1.9. pieauguma laiks: neatšķaidītu izplūdes gāzu analīzē pieauguma laiks mērīšanas sistēmā uzstādītam analizatoram nepārsniedz 2,5 s. (Novērtējot tikai analizatora reakcijas laiku, nevar skaidri noteikt visas sistēmas piemērotību testēšanai pārejas fāzē. Tilpumi un īpaši tilpumi, kuros nenotiek kustība, visā sistēmā ietekmē ne vien pārvietošanās laiku no zondes līdz analizatoram, bet arī pieauguma laiku. Arī pārvietošanās laiku analizatora iekšienē nosaka kā analizatora reakcijas laiku, līdzīgi kā gadījumā ar pārveidotāju vai ūdens sifonu NOX analizatoru iekšienē. Kopējā sistēmas reakcijas laika noteikšana ir aprakstīta šo 2.pielikuma noteikumu 3.pielikumam 12.1.apakšpunktā);

9.2. gāzes žāvēšana:

9.2.1. piemēro tās pašas prasības, kas paredzētas NRSC testa ciklam (šā pielikuma 5.2.apakšpunkts), kā aprakstīts turpmāk;

9.2.2. neobligātās gāzu žāvēšanas ierīces ietekmei uz mērāmo gāzu koncentrāciju jābūt minimālai. Ūdens atdalīšanai no parauga nedrīkst izmantot ķīmiskās žāvēšanas metodes;

9.3. analizatori:

9.3.1. piemēro tās pašas prasības, kas paredzētas NRSC testa ciklam (šā pielikuma 5.3.1.-5.3.2.apakšpunkts), kā aprakstīts turpmāk;

9.3.2. mērāmās gāzes analizē ar turpmāk minētajiem instrumentiem. Nelineāriem analizatoriem atļauts izmantot linearizējošas shēmas;

9.3.3. oglekļa oksīda (CO) analīze: oglekļa oksīda analizators ir nedispersīvās infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizators;

9.3.4. oglekļa dioksīda (CO2) analīze: oglekļa dioksīda analizators ir nedispersīvās infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizators;

9.3.5. ogļūdeņražu (HC) analīze: ogļūdeņražu analizators ir apsildāma jonizācijas detektora (HFID) tipa analizators ar detektoru, ventiļiem, cauruļu sistēmu utt., kas ir tā karsējams, lai uzturētu gāzu temperatūru 463 K (190 °C) ± 10 K;

9.3.6. slāpekļa oksīdu (NOX) analīze:

9.3.6.1. slāpekļa oksīdu analizators ir hemiluminiscences detektora (CLD) vai sildāma hemiluminiscences detektora (HCLD) tipa analizators ar NO2/NO pārveidotāju, ja mēra sausas gāzes. Ja mēra mitras gāzes, izmanto HCLD ar pārveidotāju, kura temperatūru uztur virs 328 K (55 °C), ar nosacījumu, ka pārbaudes rezultāti slāpēšanai ar ūdens tvaiku (2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 10.2.2.apakšpunkts) ir apmierinoši.

9.3.6.2. ja izmanto CLD un HCLD detektorus, tad sieniņu temperatūru paraugu ņemšanas ceļā līdz konvertoram (sausas gāzes) vai līdz analizatoram (atšķaidītas gāzes) uztur 328 K līdz 473 K (55 °C līdz 200 °C) robežās;

9.3.7. gaisa un degvielas attiecības mērīšana:

9.3.7.1. gaisa un degvielas attiecības mērīšanas iekārta, ko izmanto, lai noteiktu izplūdes gāzu plūsmu, kā paredzēts šā pielikuma 8.3.apakšpunktā, ir plaša spektra gaisa un degvielas attiecības sensors vai cirkonija tipa lambda zonde;

9.3.7.2. sensoru uzmontē tieši uz izplūdes caurules, kur izplūdes gāzu temperatūra ir pietiekami augsta, lai novērstu ūdens kondensēšanos;

9.3.7.3. sensora un iebūvētās elektronikas precizitātei jābūt šādās robežās:

9.3.7.3.1. ± 3 % no nolasījuma vērtības, < 2,

9.3.7.3.2. ± 5 % no nolasījuma vērtības, 2 < < 5,

9.3.7.3.3. ± 10 % no nolasījuma vērtības, 5 < ,

9.3.7.4. lai nodrošinātu iepriekš norādīto precizitāti, sensoru kalibrē saskaņā ar instrumenta ražotāja norādījumiem;

9.3.8. gāzveida emisijas paraugu ņemšana:

9.3.8.1. neatšķaidītu izplūdes gāzu plūsma:

9.3.8.1.1. emisijas koncentrāciju aprēķināšanai neatšķaidītās izplūdes gāzēs piemēro tās pašas prasības, kas paredzētas NRSC testa ciklam (šā pielikuma 5.4.apakšpunkts), kā aprakstīts turpmāk;

9.3.8.1.2. gāzveida emisijas paraugu ņemšanas zondes jāuzstāda vismaz 0,5 m attālumā vai triju izplūdes caurules diametru attālumā - izvēloties lielāko no abiem - augšpus izplūdes gāzu sistēmas izejas, ciktāl tas ir piemērojami un atrodas pietiekami tuvu motoram, lai izplūdes gāzu temperatūra pie zondes būtu vismaz 343 K (70 °C);

9.3.8.1.3. ja daudzcilindru motorā ir sazarots izplūdes kolektors, tad zondes ieplūdi izvieto pietiekami tālu plūsmas virzienā, lai nodrošinātu to, ka paraugs ir reprezentatīvs attiecībā uz izplūdes gāzu vidējo emisiju no visiem cilindriem. Ja daudzcilindru motorā ir atšķirīgas kolektoru grupas, piemēram, tādas kā "V" veida motoros, tad ir pieļaujams paraugu ņemt katrā grupā atsevišķi un aprēķināt izplūdes gāzu vidējo emisiju. Var izmantot citas metodes, ja ir pierādīts, ka tās korelē ar iepriekšminētajām metodēm. Izplūdes gāzu emisijas aprēķinā jāizmanto motora kopējā izplūdes gāzu masas plūsma;

9.3.8.1.4. ja izplūdes gāzu sastāvu ietekmē izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma, tad I laikposma testos izplūdes gāzu paraugs jāņem augšpus šīs ierīces, bet II laikposma testos - lejpus tās;

9.3.8.2. atšķaidītu izplūdes gāzu plūsma:

9.3.8.2.1. ja izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad piemēro šādas prasības;

9.3.8.2.2. izplūdes caurulei starp motoru un pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu jāatbilst šo noteikumu 6.pielikuma prasībām;

9.3.8.2.3. gāzveida emisijas paraugu ņemšanas zondi vai zondes uzstāda atšķaidīšanas tunelī vietā, kur atšķaidīšanai izmantotais gaiss un izplūdes gāzes ir labi sajaukušās, un cieto daļiņu paraugu ņemšanas zondes tiešā tuvumā;

9.3.8.2.4. paraugus parasti var ņemt divējādi:

9.3.8.2.4.1. piesārņotāju paraugus visā cikla norisē vāc paraugu ņemšanas maisā, un mērījumus veic pēc testa pabeigšanas;

9.3.8.2.4.2. piesārņotāju paraugus visā cikla norisē vāc nepārtraukti un integrē; šīs metode obligāti jāizmanto HC un NOX analīzē;

9.3.8.2.4.3. fona koncentrācijas paraugus vāc augšpus atšķaidīšanas tuneļa paraugu ņemšanas maisā, un tiem atbilstošo koncentrācijas vērtību atņem no emisijas koncentrācijas vērtības saskaņā ar 3.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 7.3.apakšpunktu.

10. Cieto daļiņu noteikšana:

10.1. cieto daļiņu noteikšanai vajadzīga atšķaidīšanas sistēma. Atšķaidīšanu var veikt ar daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu vai ar pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu. Atšķaidīšanas sistēmas plūsmas caurlaidībai jābūt pietiekami lielai, lai pilnībā novērstu ūdens kondensāciju atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmās un lai tieši augšpus filtru turētājiem saglabātu atšķaidītās izplūdes gāzes temperatūrā no 315 K (42 °C) līdz 325 K (52 °C). Atšķaidīšanai izmantotā gaisa atbrīvošana no mitruma pirms ievadīšanas atšķaidīšanas sistēmā ir pieļaujama tad, ja šā gaisa mitrums ir liels. Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 293 K (20 °C), tad ieteicams atšķaidīšanai izmantoto gaisu iepriekš sasildīt līdz temperatūrai virs 303 K (30 °C). Tomēr atšķaidīšanai izmantotā gaisa temperatūra pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas tunelī nedrīkst pārsniegt 325 K (52 °C);

10.2. cieto daļiņu paraugu ņemšanas zonde jāuzstāda gāzveida emisiju paraugu ņemšanas zondes tiešā tuvumā, un tas jāveic saskaņā ar šā pielikuma 9.3.8.apakšpunkta noteikumiem.

10.3. lai noteiktu cieto daļiņu masu, ir vajadzīga cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēma, cieto daļiņu paraugu ņemšanas filtri, mikrogramu svari un svēršanas telpa ar regulējamu temperatūru un mitrumu;

10.4. prasības daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmai;

10.5. daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēma jāizveido tā, lai izplūdi sadalītu divās daļās, no kurām mazāko atšķaida ar gaisu un pēc tam izmanto daļiņu mērījumiem. Atšķaidījuma attiecību noteikt ar lielu precizitāti. Var lietot dažādas dalīšanas metodes, turklāt izmantotais dalīšanas veids lielā mērā nosaka izmantojamo paraugu ņemšanas aparatūru un procedūras (šo noteikumu 6. pielikums);

10.6. lai kontrolētu daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, sistēmas atbildes signālam jābūt ātram. Sistēmas pārveidošanās laiku nosaka atbilstoši 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 12.1.apakšpunktā aprakstītajai procedūrai;

10.7. ja apvienotais pārveidošanās laiks izplūdes gāzu plūsmas mērījumam (skatīt šā pielikuma 9.punktu) un daļējās plūsmas sistēmai ir mazāks nekā 0,3 sekundes, tad kontroli var veikt tiešsaistē. Ja pārveidošanās laiks pārsniedz 0,3 sekundes, tad kontrole jāveic ar paredzamības kontroli, pamatojoties uz iepriekš reģistrētu testa norisi. Šajā gadījumā pieauguma laiks ir < 1 s, un apvienojuma kavējuma laiks ir < 10 s;

10.8. sistēmas kā kopuma reakcijai jānodrošina tas, ka cieto daļiņu paraugs (GSE) ir reprezentatīvs un proporcionāls izplūdes gāzu masas plūsmai. Lai noteiktu proporcionalitāti, jāveic GSE regresijas analīze attiecībā pret GEXHW, kur datu ieguves frekvence ir vismaz 5 Hz, un jāievēro šādi kritēriji:

10.8.1. GSE un GEXHW lineārās regresijas korelācijas koeficientam r jābūt ne mazākam par 0,95;

10.8.2. GSE provizoriskās vērtības standartkļūda attiecībā pret GEXHW nedrīkst būt lielāka par 5 % no GSE maksimālās vērtības;

10.8.3. GSE krustpunktā ar regresijas līniju iegūtā vērtība nedrīkst būt lielāka par ± 2 % no GSE maksimālās vērtības;

10.9. pēc izvēles var veikt iepriekšēju testu un tajā iegūto izplūdes gāzu masas plūsmas signālu izmantot, lai kontrolētu parauga plūsmu cieto daļiņu sistēmā (paredzamības kontrole). Šāda procedūra vajadzīga tad, ja cieto daļiņu sistēmas pārveidošanās laiks t50,P un/vai izplūdes gāzu masas plūsmas signāla transformācijas laiks t50,F ir > 0,3 s. Pareiza daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas kontrole ir tad, ja minētajā iepriekšējā testā iegūto GEXHW,pre laika pierakstu, ar ko regulē GSE, nobīda par paredzamības laika posmu t50,P + t50,F;

10.10. lai noteiktu GSE un GEXHW savstarpējo korelāciju, izmanto faktiskajā testā iegūtos datus, bet GEXHW laiku nolīdzina līdz t50,F attiecībā pret GSE (t50,P laika nolīdzinājumu neietekmē). Tas nozīmē, ka laika nobīde starp GEXHW un GSE ir starpība, kuru veido abu šo lielumu pārveidošanās laiki, kas noteikti 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 18.punktā;

10.11. daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmās paraugu plūsmas GSE precizitāte īpaši svarīga ir tad, ja šo vērtību nemēra tieši, bet nosaka ar diferenciālās plūsmas mērījumu:

GSE = GTOTW - GDILW

10.12. šajā gadījumā ± 2 % precizitāte attiecībā uz GTOTW un GDILW nav pietiekama, lai nodrošinātu pieņemamu GSE precizitāti. Gāzu plūsmu nosakot ar diferenciālās plūsmas mērījumu, iegūtās starpības maksimālajai kļūdai jābūt tādai, lai tad, ja atšķaidījuma attiecība ir mazāka par 15, GSE precizitāte būtu ± 5 % robežās. To var aprēķināt, ņemot katra atsevišķa instrumenta vidējo kvadrātisko kļūdu;

10.13.pieņemamu GSE precizitāti var nodrošināt ar jebkuru no šādām metodēm:

10.13.1. nodrošina GTOTW un GDILW absolūto precizitāti ± 0,2 %, un tas garantē GSE precizitāti < 5 %, ja atšķaidījuma attiecība ir 15. Tomēr lielākas atšķaidījuma attiecības radīs lielāku kļūdu;

10.13.2. GDILW kalibrēšanu attiecībā pret GTOTW veic tā, lai iegūtu tādas pašas GSE precizitātes vērtības, kā minēts šā pielikuma 10.13.1.apakšpunktā. Sīkāku šādas kalibrēšanas aprakstu skatīt 2.pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 18.punktā.;

10.13.3. GSE precizitāti nosaka netieši, izmantojot tādas atšķaidījuma attiecības precizitāti, kas noteikta ar marķiergāzi, piemēram, CO2. Arī šajā gadījumā GSE precizitātei jābūt līdzvērtīgai pēc šā pielikuma 10.13.1.apakšpunktā minētās metodes iegūtai precizitātei;

10.13.4. nodrošina GTOTW un GDILW absolūto precizitāti ± 2 % no pilnas skalas, GTOTW un GDILW starpības maksimālo kļūdu 0,2 % un linearitātes kļūdu ± 0,2 % no lielākās GTOTW vērtības, kas novērota testa norisē;

10.14. cieto daļiņu paraugu ņemšanas filtri:

10.14.1. prasības filtriem: sertifikācijas testiem vajadzīgi ar perfluorogļūdeņražiem pārklātas stikla šķiedras filtri vai membrānfiltri, kas satur perfluorogļūdeņražus. Īpašiem izmantošanas veidiem var lietot citus filtru materiālus. Visu tipu filtriem 0,3 µm DOP (dioktilftalāta) savākšanas efektivitātei jābūt vismaz 99 %, ja gāzes plūsmas ātrums ir no 35 līdz 100 cm/s. Laboratorijām, kā arī ražotājam un sertifikācijas institūcijai veicot savstarpējas korelācijas testus, jāizmanto identiskas kvalitātes filtri;

10.14.2. filtru izmērs: cieto daļiņu filtru minimālajam diametram jābūt 47 mm (37 mm plankuma diametrs). Ir pieņemami izmantot lielāka diametra filtrus (šā pielikuma 10.14.5.apakšpunkts);

10.14.3. galvenais un papildu filtrs: atšķaidīto izplūdes gāzu paraugu testa norisē ņem ar tādu filtru pāri, kas novietoti viens aiz otra (viens galvenais un viens papildu filtrs). Papildu filtru novieto ne tālāk kā 100 mm lejpus galvenā filtra, un tie nedrīkst saskarties. Filtrus var svērt atsevišķi vai kā pāri, novietojot tos ar kopā ar noslogotajām (netīrajām) pusēm;

10.14.4. plūsmas ātrums caur filtru: gāzes plūsmas ātrumam caur filtru jāsasniedz 35 līdz 100 cm/s. Spiediena krituma palielinājums laikā starp testa sākumu un beigām nedrīkst būt lielāks par 25 kPa;

10.14.5. filtra slodze: turpmāk šā pielikuma 4.tabulā norādītas ieteicamās minimālās filtra slodzes parastāko izmēru filtriem. Lielāku izmēru filtriem minimālā filtra slodze ir 0,065 mg uz 1000 mm2 filtra laukuma,

4.tabula

 Nr.

 Filtra diametrs (mm)

 Ieteicamais plankuma diametrs (mm)

 Ieteicamā minimālā slodze (mg)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 1.

 47

 37

 0,11

 2.

 70

 60

 0,25

 3.

 90

 80

 0,41

 4.

 110

 100

 0,62

10.15. prasības svēršanas telpai un analītiskiem svariem:

10.15.1. apstākļi svēršanas telpā: temperatūra telpā, kurā kondicionē un sver cieto daļiņu filtrus, visā filtru kondicionēšanas un svēršanas laikā jāuztur 295 K (22 °C) ± 3 K robežās. Mitrums jāuztur ap rasas punktu 282,5 K (9,5 °C) ± 3 K, un relatīvajam mitrumam jābūt 45 ± 8 %;

10.15.2. standartfiltra svēršana:

10.15.2.1. svēršanas telpas videi jābūt brīvai no apkārtnes piesārņotājiem (piemēram, putekļiem), kas varētu nosēsties uz cieto daļiņu filtriem to stabilizācijas laikā. Atkāpes no šā pielikuma 10.15.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām svēršanas telpai ir pieļaujamas, ja šo atkāpju ilgums nepārsniedz 30 minūtes. Svēršanas telpai jāatbilst prasībām vēl pirms tajā ieiet personāls. Četrās stundās pirms paraugu filtru (filtru pāru) svēršanas nosver vismaz divus nelietotus standartfiltrus vai standartfiltru pārus, tomēr vēlams visus filtrus svērt vienlaikus. Standartfiltriem jābūt tāda paša izmēra un no tāda paša materiāla kā paraugu filtriem;

10.15.2.2. ja standartfiltru (standartfiltru pāru) vidējais svars izmainījies par vairāk nekā 10 μg starp paraugu filtru svēršanām, tad visus paraugu filtrus izmet un emisiju testu atkārto;

10.15.2.3. ja nav izpildīti šā pielikuma 10.15.1.apakšpunktā norādītie svēršanas telpas stabilitātes kritēriji, bet standartfiltru (standartfiltru pāru) svērums atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, tad motora ražotājam ir iespēja pieņemt paraugu filtru svērumu vai noraidīt testa rezultātus, noregulēt svēršanas telpas regulēšanas sistēmu un atkārtot testu;

10.15.3. analītiskie svari: visu filtru svara noteikšanai izmantoto analītisko svaru precizitāte (standartnovirze) ir 2 µg un izšķirtspēja 1 µg (1 cipars = 1 µg ) atbilstoši svaru ražotāja norādījumiem;

10.15.4. lai novērstu statiskās elektrības ietekmi, filtrus pirms svēršanas neitralizē, piemēram, ar polonija neitralizatoru vai ar ierīci, kam ir līdzīga ietekme;

10.16. papildu prasības cieto daļiņu mērījumiem: visas atšķaidīšanas sistēmas un paraugu ņemšanas sistēmas daļas - no izplūdes caurules līdz filtra turētājam -, kas saskaras ar neatšķaidītām un atšķaidītām izplūdes gāzēm, ir jāizveido tā, lai pēc iespējas samazinātu cieto daļiņu nogulsnēšanos vai pārveidošanu. Visām daļām jābūt izgatavotām no elektrību vadošiem materiāliem, kas nereaģē ar izplūdes gāzu sastāvdaļām, un tām jābūt elektriski iezemētām, lai novērstu elektrostatisku ietekmi.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1047
Kalibrēšana

1. Kalibrēšanas procedūra (NRSC, NRTC )

1.Kalibrēšanas procedūra NRSC un NRTC testam ir kopēja, izņemot prasības, kas noteiktas šā pielikuma 12. un 18. punktā.

2.Katrs analizators ir jākalibrē tik bieži, cik ir vajadzīgs, lai atbilstu šajos noteikumos noteiktajām precizitātes prasībām. Šajā punktā ir aprakstīta kalibrēšanas metode, kas izmantojama 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 5.3. apakšpunktā noteiktajiem analizatoriem.

3. Kalibrēšanas gāzes: jāņem vērā visu kalibrēšanas gāzu glabāšanas laiks. Ražotāja noteikto kalibrēšanas gāzu derīguma termiņu pieraksta:

3.1. tīrās gāzes: gāzu vajadzīgo tīrību nosaka turpmāk dotās piemaisījumu robežas. Darbam vajadzīgas šādas gāzes:

3.1.1. attīrīts slāpeklis (piemaisījumi < 1 ppm C, < 1 ppm CO, < 400 ppm CO2, < 0,1 ppm NO);

3.1.2. attīrīts skābeklis: (tīrība > 99,5 tilp. % O2);

3.1.3. ūdeņraža un hēlija maisījums (40 ± 2 % ūdeņraža, pārējais hēlijs), (piemaisījumi < 1 ppm C, < 400 ppm CO2);

3.1.4. attīrīts sintētisks gaiss (piemaisījumi < 1 ppm C, < 1 ppm CO, < 400 ppm CO2, < 0,1 ppm NO), (skābekļa saturs starp 18 un 21 tilp.%);

3.2. kalibrēšanas un standarta gāzes:

3.2.1. jābūt pieejamam gāzu maisījumam ar šādu ķīmisko sastāvu:

3.2.1.1. C3H8 un attīrītam sintētiskam gaisam (šā pielikuma 3.1. apakšpunkts):

3.2.1.2. CO un attīrītam slāpeklim;

3.2.1.3. NO un attīrītam slāpeklim (NO2 daudzums šajā kalibrēšanas gāzē nedrīkst pārsniegt 5 % no NO satura);

3.2.1.4. O2 un attīrītam slāpeklim;

3.2.1.5. CO2 un attīrītam slāpeklim;

3.2.1.6. CH4 un attīrītam sintētiskam gaisam;

3.2.1.7. C2H6 un attīrītam sintētiskam gaisam;

3.2.2. ir atļauts izmantot citas gāzu kombinācijas ja, gāzes savstarpēji nereaģē;

3.2.3. kalibrēšanas un standarta gāzes patiesajai koncentrācijai jābūt ± 2 % robežās no nominālā lieluma. Visas kalibrēšanas gāzu koncentrācijas ir dotas tilpuma vienībās (tilpuma procenti vai tilpuma ppm);

3.2.4. kalibrēšanas un standarta gāzes var iegūt arī ar gāzu dalītāju, atšķaidot ar attīrītu N2 vai ar attīrītu sintētisku gaisu. Sajaukšanas ierīces precizitātei jābūt tādai, lai atšķaidīto kalibrēšanas gāzu koncentrāciju varētu panākt ar precizitāti ± 2 %;

3.2.5. lai sasniegtu nepieciešamo precizitāti jaukšanai izmantojamo gāzu koncentrāciju jānosaka vismaz ar precizitāti ± 1 %, atbilstoši nacionālajiem vai starptautiskajiem standartiem. Verificēšanu veic diapazonā starp 15 % un 50 % no pilnas skalas vērtības, ja kalibrēšanai izmanto jaukšanas ierīci. Ja pirmā verificēšana neizdodas, var veikt papildu verificēšanu ar citu kalibrēšanas gāzi;

3.2.6. atļauts jaukšanas ierīci pārbaudīt ar instrumentu, kas dod lineāru signālu, piemēram, izmantojot NO gāzi ar CLD detektoru. Instrumenta rādījumu koriģē, izmantojot instrumentam tieši pievadītu kalibrēšanas gāzi. Jaukšanas ierīci pārbauda ar izmantotajiem iestatījumiem, un nominālo vērtību salīdzina ar koncentrāciju, kas izmērīta instrumentāli. Šī starpība nedrīkst pārsniegt ± 1 % no nominālās vērtības;

3.2.7.ar iesaistīto pušu iepriekšēju piekrišanu var izmantot citas metodes, kuras atbilst labai inženierpraksei. Precīzas analizatora kalibrēšanas līknes noteikšanai ieteicams izmantot precīzu gāzu dalītāju, kura precizitāte ir ± 1 %. Gāzu atdalītāju kalibrē šā instrumenta ražotājs.

4. Analizatoru un paraugu ņemšanas sistēmas darbināšana: analizatoru darbināšana notiek saskaņā ar instrumentu ražotāja dotajām uzsākšanas un darbināšanas instrukcijām. Ņem vērā šā pielikuma 5. līdz 10. punktā ietvertās minimālās prasības.

5. Noplūdes tests:

5.1. izdara sistēmas noplūdes testu. Zondi atvieno no izplūdes sistēmas un galu noslēdz. Ieslēdz analizatora sūkni. Pēc sākotnējā stabilizācijas posma visiem plūsmas mērītājiem ir jārāda nulle. Ja tā nav, testa parauga ņemšanas līnijas pārbauda un kļūdu izlabo. Maksimālā pieļaujamā piesūce ir 0,5 % no pārbaudāmās sistēmas daļas faktiskās plūsmas ātruma. Lai noteiktu faktiskos plūsmas ātrumus var izmantot analizatora plūsmas un apvada plūsmas;

5.2.atļauts lietot arī citu metodi - koncentrācijas pakāpienveida maiņu paraugu ņemšanas līnijas sākumā, pārslēdzot no nulles uz standarta gāzi;

5.3. ja pēc atbilstoša laika posma nolasījumi rāda mazāku koncentrāciju, salīdzinot ar ievadīto koncentrāciju, tas norāda uz kalibrēšanas problēmu vai noplūdi.

6. Kalibrēšanas procedūra:

6.1. instruments kopumā ir jākalibrē un kalibrēšanas līknes jāpārbauda ar standartgāzēm. Izmanto tos pašus gāzu plūsmas ātrumus, kā ņemot izplūdes gāzu paraugus;

6.2. uzsildīšanas laikam jāatbilst ražotāja ieteikumiem. Ja tādu nav, analizatorus ir ieteicams uzsildīt vismaz divas stundas;

6.3. NDIR un HFID analizators: NDIR analizatoru noregulē pēc vajadzības un HFID analizatora degšanas liesmu optimizē (šā pielikuma 9.1. apakšpunkts).

6.4. kalibrēšana:

6.4.1. katru parasti izmantojamu darbības diapazonu kalibrē;

6.4.2. izmantojot attīrītu sintētisku gaisu (vai slāpekli), CO, CO2, NOx, HC un O2 analizatorus noregulē uz nulli;

6.4.3. analizatoros ievada attiecīgās kalibrēšanas gāzes, lielumus pieraksta un izveido kalibrēšanas līkni saskaņā ar šā pielikuma 6.5. apakšpunktu;

6.4.4. ja nepieciešams vēlreiz pārbauda nulles noregulējumu un atkārto kalibrēšanu;

6.5. kalibrēšanas līknes izveide:

6.5.1. vispārīgi norādījumi:

6.5.1.1. analizatora kalibrēšanas līkni izveido vismaz no sešiem kalibrēšanas punktiem (izņemot nulli), kas izvietoti pēc iespējas vienmērīgi Augstākajai nominālajai koncentrācijai jābūt vienādai vai lielākai par 90 % no pilnas skalas;

6.5.1.2. kalibrēšanas līkni izrēķina ar mazāko kvadrātu metodi. Ja rezultējošā polinoma pakāpe ir lielāka par trīs, kalibrēšanas punktu skaitam (nulli ieskaitot) ir jābūt vismaz vienādam ar polinoma pakāpi, kam pieskaitīts divi;

6.5.1.3. kalibrēšanas līkne nedrīkst atšķirties no katra kalibrēšanas punkta nominālvērtības vairāk kā par ± 2 % un vairāk kā par ± 0,3 % no pilnas skalas, ja rādījums ir nulle;

6.5.1.4. pēc kalibrēšanas līknes un kalibrēšanas punktiem ir iespējams pārbaudīt, vai kalibrēšana ir izdarīta pareizi. Ir jāņem vērā dažādi analizatoram raksturīgi parametri, jo īpaši:

6.5.1.4.1. mērīšanas diapazons;

6.5.1.4.2. jutība;

6.5.1.4.3. kalibrēšanas datums;

6.5.2. kalibrēšana zem 15 % no pilnas skalas:

6.5.2.1. analizatora kalibrēšanas līkni izveido vismaz pēc desmit kalibrēšanas punktiem (neskaitot nulli), kas ir izvietoti tā, lai 50 % no kalibrēšanas punktiem būtu zem 10 % no pilnas skalas;

6.5.2.2. kalibrēšanas līkni izrēķina ar mazāko kvadrātu metodi;

6.5.2.3. kalibrēšanas līkne nedrīkst atšķirties no katra kalibrēšanas punkta nominālvērtības vairāk kā par ± 4 % un vairāk kā par ± 0,3 % no pilnas skalas, ja rādījums ir nulle;

6.5.3.atļauts izmantot alternatīvas metodes, ja var parādīt, ka alternatīva tehnika (piem., dators, elektroniski regulēta diapazonu pārslēgšana utt.) var dot līdzvērtīgu precizitāti.

7. Kalibrēšanas pārbaude: katru parasti izmantojamu darbības diapazonu pirms katras analīzes pārbauda šādi:

7.1. kalibrēšanu pārbauda, izmantojot nulles gāzi un standartgāzi, kuras nominālais lielums ir vairāk par 80 % no mērīšanas diapazona pilnas skalas;

7.2. ja diviem apskatāmiem punktiem atrastais lielums neatšķiras no dotā standartlieluma vairāk par ± 4 % no pilnas skalas, pieskaņošanas parametrus var mainīt. Ja tā nav, saskaņā ar šā pielikuma 6.4. apakšpunktu izveido jaunu kalibrēšanas līkni.

8. NOx pārveidotāja efektivitātes tests: izmantojamā pārveidotāja efektivitāti NOx pārvēršanai par NO testē, kā norādīts šā pielikuma 8.1. līdz 8.8. apakšpunktos (šo noteikumu 6. pielikuma 1. zīmējums):

8.1. testa iekārtas uzstādīšana: izmantojot testa iekārtu, kas uzstādīta, kā parādīts šo noteikumu 6. pielikuma 1. zīmējumā, un turpmāk aprakstīto procedūru, pārveidotāja efektivitāti var testēt ar ozonatoru;

8.2. kalibrēšana: CLD un HCLD kalibrē parastākajā darbības diapazonā atbilstoši ražotāja norādījumiem, izmantojot nulles un standarta gāzi (kurā NO saturam jābūt līdz aptuveni 80 % no darbības diapazona un NO2 koncentrācijai gāzu maisījumā mazākai par 5 % no NO koncentrācijas). NOx analizatoram ir jābūt NO režīmā tā, lai standartgāze neietu caur pārveidotāju. Norādītā koncentrācija ir jāpieraksta;

8.3. aprēķins: NOx pārveidotāja efektivitāti aprēķina šādi:

Efektivitāte (%)

, kur

a - NOx koncentrācija saskaņā ar šā pielikuma 8.6. apakšpunktu,

b - NOx koncentrācija saskaņā ar šā pielikuma 8.7. apakšpunktu,

c - NO koncentrācija saskaņā ar šā pielikuma 8.4. apakšpunktu,

d - NO koncentrācija saskaņā ar šā pielikuma 8.5. apakšpunktu;

8.4. skābekļa pievienošana:

8.4.1. skābekli vai nulles gaisu gāzes plūsmai nepārtraukti pievieno caur T-veida pievienojumu, līdz parādītā koncentrācija ir par 20 % mazāka, nekā šā pielikuma 8.2. apakšpunktā norādītā kalibrēšanas koncentrācija. (Analizators ir NO režīmā.);

8.4.2. pieraksta koncentrāciju c. Ozonatoru visā procesā uztur neaktivētu;

8.5. ozonatora aktivēšana: aktivē ozonatoru, lai tas radītu pietiekamu daudzumu ozona NO koncentrācijas samazināšanai līdz aptuveni 20 % (minimāli 10 %) no šā pielikuma 8.2. apakšpunktā dotās kalibrēšanas koncentrācijas. Pieraksta koncentrāciju d. (Analizators ir NO režīmā.);

8.6. NOx režīms: pēc tam NO analizatoru pārslēdz NOx režīmā tā, lai gāzu maisījums (kas sastāv no NO, NO2, O2 un N2) tagad ietu caur pārveidotāju. Pieraksta koncentrāciju a. (Analizators ir NOx režīmā);

8.7. ozonatora deaktivēšana: deaktivē ozonatoru. Šā pielikuma 8.6. apakšpunktā aprakstītais gāzu maisījums caur pārveidotāju nonāk detektorā. Pieraksta koncentrāciju b. (Analizators ir NOx režīmā);

8.8. NO režīms: pēc pārslēgšanas NO režīmā un pēc ozonatora deaktivēšanas noslēdz arī skābekļa vai sintētiskā gaisa plūsmu. Analizatora NOx nolasījums nedrīkst atšķirties vairāk par ± 5 % no lieluma, kas izmērīts saskaņā ar šā pielikuma 8.2. apakšpunktu. (Analizators ir NO režīmā);

8.9. testu intervāls: pārveidotāja efektivitāte ir jātestē pirms katras NOx analizatora kalibrēšanas;

8.10. efektivitātes prasības:

8.10.1. pārveidotāja efektivitāte nedrīkst būt mazāka par 90 %, bet ir ieteicama lielāka efektivitāte - 95 %;

8.10.2. ja, analizatoram darbojoties parastākajā diapazonā, ozonators nevar dot samazinājumu no 80 % līdz 20 % saskaņā ar šā pielikuma 8.5. apakšpunktu, tad izmanto augstāko diapazonu, kurā ozonators dod šo samazinājumu.

9. FID noregulēšana:

9.1. detektora reakcijas signāla optimizēšana:

9.1.1. HFID ir jānoregulē saskaņā ar instrumenta ražotāja norādījumiem. Lai optimizētu reakcijas signālu visvairāk izmantojamā darbības diapazonā, par standartgāzi izmanto propāna piedevu gaisā;

9.1.2. degvielas un gaisa plūsmas ātrumus noregulē atbilstīgi ražotāja ieteikumiem un analizatorā ievada 350 ± 75 ppm C standartgāzi. Reakcijas signālu pie dotās degvielas plūsmas nosaka pēc starpības starp standartgāzes reakcijas signālu un nulles gāzes reakcijas signālu. Degvielas plūsmu pakāpeniski noregulē nedaudz virs ražotāja norādītās un nedaudz zem tās. Pieraksta standarta un nulles reakcijas signālus šīm degvielas plūsmām. Starpību starp standarta un nulles reakcijas signālu attēlo grafiski un degvielas plūsmu pielāgo līknes daļai, kas atbilst lielākām argumenta vērtībām;

9.2. ogļūdeņražu reakcijas signālu koeficienti:

9.2.1. analizatoru kalibrē, izmantojot propāna piedevu gaisā un attīrītu sintētisku gaisu, saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu,

9.2.2. atbildes koeficientus nosaka tad, kad uzsāk analizatora ekspluatāciju, un pēc ilgāka tā ekspluatācijas laika. Atbildes koeficients (Rf) noteiktam ogļūdeņradim ir FID C1 nolasījuma attiecība pret gāzes koncentrāciju cilindrā, izteiktu kā ppm C1,

9.2.3. testa gāzes koncentrācijas līmenim jābūt tādam, lai dotu reakcijas signālu aptuveni 80 % no pilnas skalas. Koncentrācijai jābūt zināmai ar precizitāti ± 2 % attiecībā uz gravimetrisko standartu, kas izteikts tilpumā. Turklāt gāzes cilindram jābūt iepriekš uzturētam 24 stundas 298 K (25 °C) ± 5 K temperatūrā,

9.2.4. izmantojamās testa gāzes un ieteicamie relatīvie atbildes koeficienti:

9.2.4.1. metāns un attīrīts sintētisks gaiss: 1,00 < Rf < 1,15,

9.2.4.2. propilēns un attīrīts sintētisks gaiss: 0,90 < Rf < 1,1,

9.2.4.3. toluols un attīrīts sintētisks gaiss: 0,90 < Rf < 1,10,

9.2.4.4. šie lielumi ir attiecināti pret propāna atbildes koeficientu (Rf) 1,00 un attīrītu sintētisku gaisu;

9.3. skābekļa traucējošās ietekmes testu veic tad, kad uzsāk analizatora ekspluatāciju, un pēc ilgāka tā ekspluatācijas laika. Izvēlas diapazonu, kurā skābekļa traucējošās ietekmes testa gāzes ir skalas augšējos 50 %. Testā krāsns temperatūru iestata pēc vajadzības:

9.3.1. skābekļa traucējošās ietekmes testa gāzes: skābekļa traucējošās ietekmes testa gāzes satur propānu ar 350 ppm C ± 75 ppm C ogļūdeņražu. Koncentrācijas vērtību nosaka pēc kalibrēšanas gāzes pielaides vērtības, izmantojot kopējo ogļūdeņražu un piemaisījumu satura hromatogrāfisko analīzi vai dinamisko sajaukšanu. Līdzsvara skābekļa galvenajam atšķaidītājam jābūt slāpeklim. Dīzeļmotoru testēšanai vajadzīgie maisījumi norādīti šā pielikuma tabulā:

tabula

Nr.

O2 koncentrācija

Papildinājums

(1)

(2)

(3)

1.

21 (20 līdz 22)

Slāpeklis

2.

10 (9 līdz 11)

Slāpeklis

3.

5 (4 līdz 6)

Slāpeklis

9.3.2. procedūra:

9.3.2.1. analizatoru iestata uz nulli;

9.3.2.2. analizatoru noregulē ar 21 % skābekļa maisījumu;

9.3.2.3. atkārtoti pārbauda nulles mērījumu. Ja tas izmainījies par vairāk nekā 0,5 % no skalas pilnas vērtības, tad atkārto šā pielikuma 9.3.2.1. un 9.3.2.2. apakšpunktā noteiktās darbības;

9.3.2.4. ievada 5 % un 10 % skābekļa traucējošās ietekmes testa gāzes;

9.3.2.5. atkārtoti pārbauda nulles atsauci. Ja tā izmainījusies par vairāk nekā ± 1 % no skalas pilnas vērtības, tad testu atkārto;

9.3.2.6. skābekļa traucējošo ietekmi (% O2I) katram šā pielikuma 9.3.2.4. apakšpunktā paredzētajam maisījumam aprēķina šādi:

, kur

A - ogļūdeņražu koncentrācija (ppm C) 9.3.2.2. apakšpunktā minētajās kalibrēšanas gāzēs,

B - ogļūdeņražu koncentrācija (ppm C) 9.3.2.4. apakšpunktā minētajās skābekļa traucējošās ietekmes testa gāzēs,

C - analizatora rādījums:

D - analizatora A vērtības rādījums procentos no pilnas skalas vērtības;

9.3.2.7. skābekļa traucējošai ietekmei procentos (% O2I) attiecībā pret visām vajadzīgajām skābekļa traucējošās ietekmes noteikšanas gāzēm pirms testa jābūt mazākai par ± 3,0 %;

9.3.2.8. ja skābekļa traucējošā ietekme ir lielāka par ± 3 %, tad, palielinot un pazeminot ražotāja noteikto gaisa plūsmu, to pakāpeniski noregulē, katram plūsmas ātrumam atkārtojot šā pielikuma 9.1. apakšpunktā noteiktās darbības;

9.3.2.9. ja skābekļa traucējošā ietekme ir lielāka par ± 3,0 %, tad pēc gaisa plūsmas noregulēšanas maina degvielas un pēc tam parauga plūsmu, katram jaunam iestatījumam atkārtojot šā pielikuma 9.1. apakšpunktā noteiktās darbības;

9.3.2.10. ja skābekļa traucējošā ietekme joprojām ir lielāka par ± 3,0 %, tad salabo analizatoru vai nomaina FID degvielu vai degļa gaisu. Tad ar salaboto iekārtu vai nomainītajām gāzēm atkārto šajā punktā noteiktās darbības.

10. Traucējošā ietekme uz NDIR un CLD analizatoriem: izplūdē klātesošās gāzes, kas nav analizējamā gāze, var traucēt nolasījumus vairākos veidos. Traucējumi ar pozitīvu zīmi NDIR instrumentos rodas, ja traucējošā gāze dod tādu pašu ietekmi kā mērāmā gāze, bet mazākā mērā. Traucējumi ar negatīvu zīmi NDIR instrumentos rodas, ja traucējošā gāze paplašina mērāmās gāzes absorbcijas joslu, un CLD instrumentos — ja traucējošā gāze slāpē starojumu. Traucējumu pārbaudes atbilstoši šā pielikuma 10.1. un 10.2. apakšpunktam veic pirms analizatora izmantošanas sākuma un pēc lielākiem darbināšanas intervāliem:

10.1. CO analizatora traucējumu pārbaude: CO analizatora darbību var traucēt ūdens un CO2. Tādēļ CO2 standartgāzi ar koncentrāciju no 80 līdz 100 % no pilnas skalas lielākajā testos izmantojamā darbības diapazonā burbuļo caur ūdeni istabas temperatūrā un pieraksta analizatora reakcijas signālu. Analizatora reakcijas signāls nedrīkst būt lielāks par 1 % no pilnas skalas diapazonā, kas ir vienāds vai lielāks par 300 ppm, vai lielāks par 3 ppm diapazonā zem 300 ppm.;

10.2. NOx analizatora slāpēšanas pārbaudes: CLD (un HCLD) analizatoriem nozīmīgas ir divas gāzes - CO2 un ūdens tvaiks. Šo gāzu radītie slāpēšanas signāli ir proporcionāli to koncentrācijai, un tādēļ ir vajadzīgas testēšanas metodes, lai noteiktu slāpēšanu pie lielākās testa laikā sagaidāmās koncentrācijas:

10.2.1. CO2 slāpēšanas pārbaude:

10.2.1.1. caur NDIR analizatoru laiž cauri CO2 standarta gāzi, kuras koncentrācija ir 80 līdz 100 % no pilnas skalas lielākajā testos izmantojamā darbības diapazonā, un pieraksta CO2 lielumu, apzīmējot ar A. Pēc tam gāzi atšķaida aptuveni līdz 50 % ar NO standarta gāzi un laiž cauri NDIR un (H)CLD analizatoriem, pierakstot CO2 un NO lielumus, ko attiecīgi apzīmē ar B un C. CO2 noslēdz un cauri NDIR un (H)CLD analizatoriem laiž tikai NO standarta gāzi, NO lielumu pieraksta, apzīmējot ar D. Slāpēšanu aprēķina šādi:

CO2 slāpēšana %

, kur

A - neatšķaidītas CO2 koncentrācija %, izmērīta ar NDIR,

B - atšķaidītas CO2 koncentrācija %, izmērīta ar NDIR,

C - atšķaidīta NO koncentrācija ppm, izmērīta ar CLD,

D - neatšķaidīta NO koncentrācija ppm, izmērīta ar CLD;

10.2.1.2. slāpēšana nedrīkst būt lielāka par 3 % no pilnas skalas;

10.2.2. slāpēšana ar ūdens tvaiku: šo testu piemēro tikai mitras gāzes koncentrācijas mērījumiem. Aprēķinot slāpēšanu ar ūdens tvaiku, jāņem vērā NO kalibrēšanas gāzes atšķaidīšana ar ūdens tvaiku un gāzu maisījumā esošo ūdens tvaiku koncentrācijas attiecība pret testēšanā gaidāmo koncentrāciju. NO kalibrēšanas gāzi ar koncentrāciju 80 līdz 100 % no pilnas skalas parastajā darbības diapazonā laiž caur (H)CLD, un reģistrē NO vērtību, ko apzīmē ar D:

10.2.2.1. NO gāzi burbuļo caur ūdeni istabas temperatūrā, laiž caur (H)CLD, un reģistrē NO vērtību, ko apzīmē ar C. Nosaka un reģistrē ūdens temperatūru, ko apzīmē ar F. Gāzu maisījumā nosaka piesātināta ūdens tvaika spiedienu, kas atbilst ūdens, caur kuru burbuļo gāzi, temperatūrai (F), un to apzīmē ar G. Ūdens tvaika koncentrāciju (%) maisījumā aprēķina šādi:

, kur

H - ūdens tvaika koncentrācija maisījumā (%),

10.2.2.2. sagaidāmo (ūdens tvaikā) atšķaidītas NO standartgāzes koncentrāciju aprēķina šādi:

, kur

De - sagaidāmā atšķaidīta NO koncentrācija;

10.2.2.3. pieņem, ka H/C atomu attiecība degvielā ir 1,8 pret 1 un izmanto maksimālo CO2 koncentrāciju izplūdes gāzēs vai neatšķaidītās CO2 kalibrēšanas gāzes koncentrāciju A (izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 10.2.1. apakšpunktu), maksimālo testā gaidāmo ūdens tvaika koncentrāciju (%) dīzeļmotoru izplūdes gāzēs aprēķina šādi:

Hm = 0,9 x A

, kur

Hm - ūdens tvaika maksimālā koncentrācija;

10.2.2.4. slāpēšanu ar ūdens tvaiku aprēķina šādi (slāpēšana nedrīkst būt lielāka par 3 % no pilnas skalas vērtības):

% H2O Slāp.

, kur

De - sagaidāmā atšķaidīta NO koncentrācija (ppm),

C - atšķaidīta NO koncentrācija (ppm),

Hm - ūdens tvaika maksimālā koncentrācija (%),

H - ūdens tvaika faktiskā koncentrācija (%);

10.2.2.5. NO standartgāzei šajā pārbaudē jāsatur minimālā NO2 koncentrācija, jo slāpēšanas aprēķinā nav ņemta vērā NO2 absorbcija ūdenī.

11. Kalibrēšanas intervāli: analizatorus kalibrē saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu vismaz reizi trijos mēnešos vai arī tad, kad sistēma ir remontēta vai tajā izdarītas pārmaiņas, kas var ietekmēt kalibrējumu.

12. Kalibrēšanas papildu prasības neatšķaidītu izplūdes gāzu mērījumiem NRTC testā:

12.1. analītiskās sistēmas reakcijas signāla laika pārbaude:

12.1.1. sistēmas iestatījumi reakcijas signāla laika novērtēšanai ir tādi paši kā mērījumu iestatījumi testā (t.i., spiedienam, plūsmas ātrumiem, filtra iestatījumiem analizatoros un visiem pārējiem reakcijai laiku ietekmējošiem faktoriem). Reakcijas signāla laiku nosaka, pārslēdzot gāzi tieši paraugu ņemšanas zondes ieplūdē. Gāzes pārslēgšana jāveic ātrāk nekā 0,1 sekundē. Testā izmantotajām gāzēm jāizraisa koncentrācijas izmaiņas, kas atbilst vismaz 60 % no pilnas skalas vērtības;

12.1.2. reģistrē katras gāzes koncentrācijas (arī ļoti mazas koncentrācijas). Reakcijas laiks ir laika intervāls no gāzes pārslēgšanas brīža līdz attiecīgām reģistrētās koncentrācijas izmaiņām. Sistēmas reakcijas laiku (t90) veido kavējuma laiks līdz mērīšanas detektoram un detektora pieauguma laiks. Kavējuma laiks ir laiks no izmaiņu sākuma (t0) līdz brīdim, kad reakcija sasniedz 10 % no galīgā nolasījuma vērtības (t10). Pieauguma laiks ir laika intervāls, kurā reakcija no 10 % galīgā nolasījuma vērtības sasniedz 90 % (t90 - t10);

12.1.3. neatšķaidītu izplūdes gāzu mērījumos analizatora un izplūdes gāzu plūsmas signāla pārveidošanās laiku skaita no izmaiņu sākuma (t0) līdz brīdim, kad reakcija sasniedz 50 % no galīgā nolasījuma vērtības (t50);

12.1.4. visām vielām (CO, NOX, HC) visos izmantotajos diapazonos sistēmas reakcijas laiks ir < 10 s, un pieauguma laiks ir < 2,5 s;

12.2. marķiergāzu analizatoru kalibrēšana izplūdes gāzu plūsmas mērījumiem:

12.2.1. ja izmanto analizatoru marķiergāzes koncentrācijas mērījumiem, tas jākalibrē ar standartgāzi;

12.2.2. kalibrēšanas līkni veido vismaz no 10 kalibrēšanas punktiem (izņemot nulli), kas novietoti tā, ka puse kalibrēšanas punktu atbilst no 4 % līdz 20 % no pilnas analizatora skalas vērtības, bet pārējie - no 20 % līdz 100 % no pilnas analizatora skalas vērtības. Kalibrēšanas līkni aprēķina pēc mazāko kvadrātu metodes;

12.2.3. kalibrēšanas līkne intervālā no 20 % līdz 100 % no pilnas skalas vērtības nedrīkst atšķirties no jebkura kalibrēšanas punkta nominālās vērtības par vairāk kā ± 1 % no pilnas skalas vērtības. Tāpat intervālā no 4 % līdz 20 % no pilnas skalas vērtības tā nedrīkst atšķirties no nominālās vērtības par vairāk kā ± 2 %;

12.2.4. pirms testa analizatoru, izmantojot nulles gāzi un kalibrēšanas gāzi, kuras nominālā koncentrācija ir lielāka par 80 % no pilnas analizatora skalas vērtības, iestata uz nulli un kalibrē.

2. Cieto daļiņu mērīšanas sistēmas kalibrēšana

13. Katrs analizators ir jākalibrē tik bieži, cik ir vajadzīgs, lai atbilstu šo noteikumu precizitātes prasībām. Šajā nodaļā ir aprakstīta kalibrēšanas metode, ko izmanto 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 6. punktā un šo noteikumu 6. pielikumā noteiktajām izplūdes gāzu sastāvdaļām.

14. Gāzes caurplūdes mērītāju vai plūsmas mērinstrumentu kalibrēšanu veic saskaņā ar nacionālajiem vai starptautiskajiem standartiem:

14.1. izmērītās vērtības maksimālajai kļūdai jābūt ± 2 % robežās no nolasījuma vērtības;

14.2. daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmās paraugu plūsmas GSE precizitāte īpaši svarīga ir gadījumos, kad šo vērtību nemēra tieši, bet nosaka ar diferenciālās plūsmas mērījumu:

14.3. šā pielikuma 13.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ± 2 % precizitāte attiecībā uz GTOTW un GDILW nav pietiekama, lai nodrošinātu pieņemamu GSE precizitāti. Gāzu plūsmu nosakot ar diferenciālās plūsmas mērījumu, iegūtās starpības maksimālajai kļūdai jābūt tādai, lai tad, ja atšķaidījuma attiecība ir mazāka par 15, GSE precizitāte ir ± 5 % robežās. To var aprēķināt, ņemot katra atsevišķa instrumenta vidējo kvadrātisko kļūdu.

15. Atšķaidījuma attiecības pārbaude:

15.1. izmantojot cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmas bez EGA (šo noteikumu 6. pielikums), atšķaidījuma attiecība ir jāpārbauda katrā gadījumā, kad uzstāda jaunu motoru, motoru darbinot un izmantojot CO2 vai NOx koncentrācijas mērījumus neatšķaidītām un atšķaidītām izplūdes gāzēm;

15.2. izmērītajai atšķaidījuma attiecībai jābūt ± 10 % robežās no atšķaidījuma attiecības, kas aprēķināta pēc CO2 un NOx koncentrāciju mērījumiem.

16. Daļējās plūsmas apstākļu pārbaude: izplūdes gāzu ātruma diapazonu un spiediena svārstības pārbauda un vajadzības gadījumā regulē saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikuma prasībām.

17. Kalibrēšanas intervāli: plūsmas mērīšanas instrumentus kalibrē vismaz reizi trijos mēnešos vai arī tad, kad sistēmā ir izdarītas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt kalibrējumu.

18. Kalibrēšanas papildu prasības daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmām:

18.1. periodiskā kalibrēšana:

18.1.1. ja gāzes plūsmu paraugā nosaka ar diferenciālās plūsmas mērījumu, tad caurplūdes mērītāju vai caurplūdes mērinstrumentu kalibrē saskaņā ar kādu no turpmāk minētajām procedūrām tā, lai no zondes tunelī ieplūstošā plūsma GSE atbilstu 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 10. punkta precizitātes prasībām;

18.1.2. GDILW paredzēto caurplūdes mērītāju saslēdz virknē ar GTOTW paredzēto caurplūdes mērītāju, un abu caurplūdes mērītāju starpību kalibrē, nosakot vismaz piecus kalibrēšanas punktus, kuriem atbilstošās plūsmas vērtības ir vienmērīgi sadalītas starp testā izmantoto mazāko GDILW vērtību un testā izmantoto GTOTW vērtību. Atšķaidīšanas tuneli var apiet;

18.1.3. kalibrētu masas plūsmas ierīci saslēdz virknē ar GTOTW paredzēto caurplūdes mērītāju un pārbauda testā izmantotās vērtības precizitāti. Pēc tam kalibrēto masas plūsmas ierīci saslēdz virknē ar GDILW paredzēto caurplūdes mērītāju un pārbauda precizitāti vismaz piecos iestatījumos, kas atbilst atšķaidīšanas attiecībai no 3 līdz 50, attiecībā uz testā izmantoto GTOTW vērtību;

18.1.4. pārvades cauruli TT atvieno no izplūdes, un pārvades caurulei pieslēdz kalibrētu plūsmas mērierīci, kuras diapazons ir piemērots GSE mērīšanai. Pēc tam GTOTW iestata testā izmantoto vērtību, un GDILW attiecīgi iestata vismaz piecas vērtības, kas atbilst atšķaidīšanas attiecības q vērtībām no 3 līdz 50. Cita iespēja ir paredzēt īpašu kalibrēšanas plūsmas ceļu, kurš apiet tuneli, bet kurā kopējā un atšķaidīšanai izmantotā gaisa plūsma caur atbilstīgajiem caurplūdes mērītājiem ir tāda pati kā faktiskajā testā;

18.1.5. pārvades caurulē TT ievada marķiergāzi. Šī marķiergāze var būt izplūdes gāzu sastāvdaļa, piemēram, CO2 vai NOX. Pēc tunelī veiktās atšķaidīšanas izmēra marķiergāzes koncentrāciju. To veic piecām atšķaidīšanas attiecībām, kuru vērtība ir no 3 līdz 50. Parauga plūsmas vērtības precizitāti nosaka, izmantojot atšķaidīšanas attiecību q:

18.1.6. lai nodrošinātu GSE vērtības precizitāti, ņem vērā gāzu analizatoru precizitāti;

18.2. oglekļa plūsmas pārbaude:

18.2.1. lai varētu konstatēt ar mērījumiem un kontroli saistītas problēmas un pārliecinātos par to, vai daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēma darbojas pienācīgi, ieteicams veikt oglekļa plūsmas pārbaudi, izmantojot faktiskās izplūdes gāzes. Oglekļa plūsmas pārbaude jāveic vismaz ikreiz, kad uzstāda jaunu motoru vai būtiski maina testēšanas kameras iekārtojumu;

18.2.2. motoru darbina ar maksimālo griezes momentu un griešanās ātrumā vai citā pastāvīgā režīmā, kas rada 5 % vai lielāku apjomu CO2 emisiju. Daļējās plūsmas paraugu ņemšanas sistēmu darbina tā, lai atšķaidījuma pakāpe būtu apmēram 15:1;

18.3. pirmstesta pārbaude: divās stundās pirms testa veic pirmstesta pārbaudi, un to dara šādi;

18.3.1. caurplūdes mērītāju precizitāti pārbauda pēc tās pašas metodes, ko izmanto kalibrēšanā, un to dara vismaz divos punktos, kuri ietver GDILW plūsmas vērtības, kas atbilst testā izmantotās GTOTW vērtības atšķaidījuma attiecībai no 5 līdz 15;

18.3.2. ja ar šajos noteikumos noteiktās kalibrēšanas procedūras dokumentāciju ir iespējams pierādīt to, ka caurplūdes mērītāja kalibrējums ir derīgs ilgākam laika posmam, tad pirmstesta pārbaudi var neveikt;

18.4. pārveidošanās laika noteikšana: sistēmas iestatījumi pārveidošanās laika novērtēšanai ir tieši tādi paši kā testa mērījumu iestatījumi. Pārveidošanās laiku nosaka ar šādi:

18.4.1. neatkarīgu caurplūdes standartmērītāju, kura diapazons ir piemērots zondes plūsmas mērījumu veikšanai, saslēdz virknē ar zondi un savieno ar to. Šā caurplūdes mērītāja pārveidošanās laikam, kas atbilst reakcijas laika mērījumos izmantotā plūsmas soļa lielumam, jābūt mazākam par 100 ms, mērītājam jābūt ar pietiekami mazu plūsmas ierobežojumu, lai tas neietekmētu dinamisku daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas darbību, un tam jāatbilst labai inženierpraksei;

18.4.2. izplūdes gāzu plūsmas (vai gaisa plūsmas, ja izplūdes gāzu plūsmu aprēķina) ieplūdes soli daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā maina no maza uz vismaz 90 % no pilnas skalas vērtības. Soļa mainīšanai lietotā palaišanas ierīce ir tā pati, ko faktiskajā testā izmanto, lai aktivizētu paredzamības kontroli. Izplūdes gāzu plūsmas soļa impulsu un caurplūdes mērītāja reakciju reģistrē ar diskretizācijas frekvenci vismaz 10 Hz;

18.4.3. nosaka pārveidošanās laiku daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā, un tas ir laiks no soļa impulsa aktivizēšanas līdz brīdim, kad caurplūdes mērītāja reakcija ir sasniegta 50 % apjomā. Līdzīgā veidā nosaka pārveidošanās laikus daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas GSE signālam un izplūdes gāzu caurplūdes mērītāja GEXHW signālam. Šos signālus izmanto regresijas pārbaudēs, ko veic pēc katra testa (1. pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 10. punkts);

18.4.4. aprēķinus atkārto vismaz piecos impulsa pieauguma un krituma ciklos un nosaka tiem atbilstošo vidējo vērtību. No šīs vērtības atņem caurplūdes standartmērītāja iekšējo pārveidošanās laiku (< 100 ms). Tā ir daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas "paredzamības" vērtība, ko piemēro saskaņā ar 1. pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 10. punktu.

3. CVS sistēmas kalibrēšana

19. Vispārīgi nosacījumi:

19.1.CVS sistēmu kalibrē, izmantojot precīzu caurplūdes mērītāju un līdzekļus, ar kuriem maina sistēmas darbības apstākļus;

19.2. plūsmu caur sistēmu mēra dažādos plūsmas darbības iestatījumos, un sistēmas regulēšanas parametrus izmēra un samēro ar plūsmu;

19.3. var izmantot dažādu tipu caurplūdes mērītājus, piemēram, kalibrētu Venturi cauruli, kalibrētu laminārās caurplūdes mērītāju, kalibrētu turbīnveida skaitītāju.

20. Pozitīva darba tilpuma sūkņa (PDP) kalibrēšana:

20.1. visus ar sūkni saistītos parametrus mēra vienlaikus ar parametriem, kas saistīti ar kalibrēšanas Venturi cauruli, kura ir saslēgta virknē ar sūkni. Aprēķināto plūsmas ātrumu (m3/min pie sūkņa ieplūdes absolūtā spiedienā un temperatūrā) atzīmē attiecībā pret korelācijas funkciju, kas ir konkrētas sūkņa parametru kombinācijas vērtība. Tad nosaka lineāro vienādojumu, kas saista sūkņa plūsmu un korelācijas funkciju. Ja CVS ir vairāki ātrumi, tad kalibrēšanu veic visos izmantotajos diapazonos;

20.2. kalibrēšanas laikā jāsaglabā temperatūras stabilitāti;

20.3. noplūdēm savienojumos un cauruļvados starp kalibrēšanas Venturi cauruli un CVS sūkni jāatbilst līmenim, kas ir zemāks par 0,3 % no zemākā plūsmas punkta (punkts, kurā ierobežojums ir vislielākais un PDP ātrums - vismazākais);

20.4. datu analīze:

20.4.1. gaisa plūsmas ātrumu (Qs) katrā ierobežojošā iestatījumā (vismaz 6 iestatījumi) aprēķina standarta apstākļos m3/min, izmantojot caurplūdes mērītāja datus un ražotāja paredzēto metodi. Pēc tam gaisa plūsmas ātrumu pārveido sūkņa plūsmā (V0), ko izsaka ar m3/apgr. sūkņa ieplūdes absolūtajā temperatūrā un spiedienā:

, kur

Qs - gaisa plūsmas ātrums parastos apstākļos (101,3 kPa, 273 K) (m3/s),

T - temperatūra pie sūkņa ieplūdes (K),

pA - absolūtais spiediens pie sūkņa ieplūdes (pB - p1) (kPa),

n - sūkņa ātrums (apgr./s);

20.4.2. lai ņemtu vērā spiediena izmaiņu mijiedarbību sūknī un sūkņa kļūdas koeficientu, korelācijas funkciju (X0) starp sūkņa griešanās ātrumu, diferenciālo spiedienu posmā starp sūkņa ieplūdi un sūkņa izplūdi un absolūto sūkņa izplūdes spiedienu aprēķina šādi:

, kur

Pp - diferenciālais spiediens posmā starp sūkņa ieplūdi un sūkņa izplūdi (kPa),

PA - absolūtais izplūdes spiediens pie sūkņa izplūdes (kPa);

20.4.3. lai iegūtu kalibrēšanas vienādojumu, pielieto mazāko kvadrātu metodi lineāram vienādojumam:

20.4.4. D0 un m ir attiecīgi krustpunkta un slīpnes konstantes, kas raksturo regresijas līnijas;

20.4.5. CVS sistēmā ar vairākiem ātrumiem kalibrēšanas līknēm, kas izveidotas dažādiem sūkņa plūsmas diapazoniem, jābūt apmēram paralēlām, un krustpunkta vērtībām (D0) jāpieaug līdz ar sūkņa plūsmas diapazona samazināšanos;

20.4.6. pēc vienādojuma aprēķinātajām vērtībām jābūt ± 0,5 % robežās no izmērītās V0 vērtības. Vērtība m katram sūknim būs atšķirīga. Cieto ieplūde ar laiku izraisīs sūkņa kļūdas samazināšanos, kas atspoguļosies mazākās m vērtībās. Tādēļ kalibrēšanu veic, uzsākot sūkņa ekspluatāciju, pēc nopietniem apkopes darbiem un tad, ja kopējā sistēmas verifikācija (šā pielikuma 23. punkts) uzrāda kļūdas koeficienta izmaiņas.

21. Kritiskās plūsmas Venturi caurules (CFV) kalibrēšana:

21.1. CVF kalibrēšanas pamatā ir kritiskās plūsmas Venturi caurules plūsmas vienādojums. Gāzes plūsma ir ieplūdes spiediena un temperatūras funkcija, kā parādīts turpmāk:

, kur

Kv - kalibrēšanas koeficients,

pA - absolūtais spiediens pie Venturi caurules ieplūdes (kPa),

T - temperatūra pie Venturi caurules ieplūdes (K);

21.2. datu analīze:

21.2.1. gaisa plūsmas ātrumu (QS) katrā ierobežojošā iestatījumā (vismaz 8 iestatījumi) aprēķina pēc standarta m3/min, izmantojot caurplūdes mērītāja datus un ražotāja paredzēto metodi. Kalibrēšanas koeficientu katram iestatījumam aprēķina pēc kalibrēšanas datiem:

, kur

QS - gaisa plūsmas ātrums parastos apstākļos (101,3 kPa, 273 K) (m3/s),

T - temperatūra pie Venturi caurules ieplūdes (K),

pA - absolūtais spiediens pie Venturi caurules ieplūdes (kPa);

21.2.2. lai noteiktu kritiskās plūsmas diapazonu, Kv atzīmē kā Venturi caurules ieplūdes spiediena funkciju. Attiecībā uz kritisko (droselēto) plūsmu Kv būs relatīvi konstanta vērtība. Spiedienam samazinoties (vakuumam pieaugot), Venturi caurule kļūst noslāpēta, un Kv vērtība samazinās, kas norāda uz to, ka CFV tiek darbināta ārpus pieļaujamā diapazona;

21.2.3. vismaz astoņiem punktiem kritiskās plūsmas joslā aprēķina vidējo Kv un standartnovirzi. Standartnovirze nedrīkst pārsniegt ± 0,3 % no Kv vidējās vērtības.

22. Zemskaņas Venturi caurules (SSV) kalibrēšana: SSV kalibrēšanas pamatā ir zemskaņas Venturi caurules plūsmas vienādojums. Gāzes plūsma ir atkarīga no ieplūdes spiediena un temperatūras, kā arī no spiediena krituma posmā starp SSV ieplūdi un atveri:

, kur

A0 = konstanšu un pārrēķinātu mērvienību kopums

= 0,006111 (SI sistēmā);

d - SSV atveres diametrs (m),

Cd - SSV izplūdes koeficients,

PA - absolūtais spiediens pie Venturi caurules ieplūdes (kPa),

T - temperatūra pie Venturi caurules ieplūdes (K),

r - absolūtā statiskā spiediena attiecība starp SSV atveri un ieplūdi:

;

- SSV atveres diametra d un ieplūdes caurules iekšējā diametra attiecība:

;

22.1. datu analīze:

22.1.1. gaisa plūsmas ātrumu (QSSV) katrā plūsmas iestatījumā (vismaz 16 iestatījumi) aprēķina pēc standarta m3/min, izmantojot caurplūdes mērītāja datus un ražotāja paredzēto metodi. Izplūdes koeficientu katram iestatījumam aprēķina pēc kalibrēšanas datiem:

, kur

QSSV - gaisa plūsmas ātrums parastos apstākļos (101,3 kPa, 273 K) (m3/s),

T - temperatūra pie Venturi caurules ieplūdes (K),

d - SSV atveres diametrs (m);

r - absolūtā statiskā spiediena attiecība starp SSV atveri un ieplūdi:

;

- SSV atveres diametra d un ieplūdes caurules iekšējā diametra attiecība:

;

22.1.2. lai noteiktu zemskaņas plūsmas diapazonu, pie SSV atveres Cd atzīmē kā Reinoldsa skaitļa funkciju. Re vērtību pie SSV atveres aprēķina pēc šādas formulas:

;

A1 = konstanšu un pārrēķinātu mērvienību kopums

= 25,55152

;

QSSV - gaisa plūsmas ātrums parastos apstākļos (101,3 kPa, 273 K) (m3/s),

d - SSV atveres diametrs (m),

µ - gāzes absolūtā vai dinamiskā viskozitāte, ko aprēķina pēc šādas formulas:

kg/m-s , kur

b - empīriska konstante = 1,458 x 106 ,

S - empīriska konstante = 110,4 K;

22.1.3. tā kā Re formulā QSSV ir ievades lielums, tad aprēķins jāsāk ar pieņemtu QSSV vai kalibrēšanas Venturi caurules Cd vērtību, un tas jāatkārto, līdz QSSV vērtības saplūst. Konverģences metodes precizitātei jābūt vismaz 0,1 % vai labākai;

22.1.4. vismaz sešpadsmit punktos zemskaņas plūsmas joslā Cd vērtībām, ko aprēķina pēc iegūtajai kalibrēšanas līknei atbilstošā vienādojuma, jābūt ± 0,5 % robežās no Cd vērtības katrā atsevišķā kalibrēšanas punktā.

23. Kopējā sistēmas verifikācija: CVS paraugu ņemšanas sistēmas un analīzes sistēmas kopējo precizitāti nosaka, zināmu daudzumu piesārņojošas gāzes ievadot sistēmā, kas darbojas parastā režīmā. Piesārņotāja koncentrāciju analizē un masu aprēķina saskaņā ar 3. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam, izņemot propāna gadījumā, kad HC koeficienta 0,000479 vietā izmanto koeficientu 0,000472. Var izmantot jebkuru no abiem turpmāk minētajiem paņēmieniem:

23.1. mērīšana ar kritiskās plūsmas sprauslu: zināmu daudzumu tīras gāzes (propāns) caur kalibrētu kritiskās plūsmas sprauslu ievada CVS sistēmā. Ja ieplūdes spiediens ir pietiekami liels, tad plūsmas ātrums, ko noregulē, izmantojot kritiskās plūsmas sprauslu, nav atkarīgs no sprauslas izplūdes spiediena (kritiskā plūsma). CVS sistēmu apmēram 5 līdz 10 minūtes darbina tāpat kā parasti izplūdes gāzu emisijas testā. Gāzes paraugu analizē ar parasto aprīkojumu (paraugu ņemšanas maiss vai integrēšanas paņēmiens) un aprēķina gāzes masu. Šādi noteiktajai masai jābūt ± 3 % robežās no ievadītās gāzes zināmās masas;

23.2. mērīšana ar gravimetrisko paņēmienu: ar precizitāti ± 0,01 g nosaka ar propānu piepildīta maza cilindra svaru. Apmēram 5 līdz 10 minūtes CVS sistēmu darbina tāpat kā parastā izplūdes gāzu emisijas testā, vienlaikus iesmidzinot sistēmā oglekļa oksīdu vai propānu. Izdalītās tīrās gāzes daudzumu nosaka ar diferenciālo svēršanu. Gāzes paraugu analizē ar parasto aprīkojumu (paraugu ņemšanas maiss vai integrēšanas paņēmiens) un aprēķina gāzes masu. Šādi noteiktajai masai jābūt ± 3 % robežās no iesmidzinātās gāzes zināmās masas.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembranoteikumiem Nr.1047
Datu novērtēšana un aprēķini

1. Datu novērtēšana un aprēķini - NRSC tests.

1. Gāzveida emisijas datu novērtēšana:

1.1. gāzveida emisijas novērtēšanai ņem katra režīma pēdējo 60 sekunžu nolasījumu no diagrammas vidējiem lielumiem, un pēc vidējiem diagrammas nolasījumiem un attiecīgiem kalibrēšanas datiem katra režīma laikā nosaka vidējo HC, CO, NOx koncentrāciju (conc) un, ja izmanto oglekļa bilances metodi, CO2 vidējo koncentrāciju. Var izmantot citu pieraksta metodi, ja tā nodrošina līdzvērtīgu datu savākšanu;

1.2. vidējās fona koncentrācijas (concd) var noteikt pēc atšķaidīšanas gaisa paraugu, kas ņemti no maisiem, nolasījumiem vai pēc nepārtrauktiem (neizmantojot paraugu ņemšanas maisus) un pēc attiecīgiem kalibrēšanas datiem.

2. Cieto daļiņu emisijas: lai noteiktu cietās daļiņas, reģistrē izfiltrēto paraugu kopējo masu (MSAM,i) katrā režīmā. Filtrus noliek atpakaļ svēršanas telpā un uztur vismaz vienu stundu, bet ne ilgāk kā 80 stundas, pēc tam nosver. Reģistrē filtru bruto svaru, no kura atņem taras svaru (šo noteikumu 3. pielikuma 13. punkts). Cieto daļiņu masa (Mf viena filtra metodei, Mf,i vairāku filtru metodei) ir uz galvenā filtra un uz papildu filtra savākto cieto daļiņu masas summa. Ja ir jāveic fona korekcija, tad reģistrē izfiltrētā atšķaidīšanai izmantotā gaisa masu (MDIL) un cieto daļiņu masu (Md). Ja izdarīts vairāk nekā viens mērījums, tad attiecība Md/MDIL jāaprēķina katram atsevišķam mērījumam un jānosaka šo lielumu vidējā vērtība.

3. Gāzveida emisijas aprēķins: testa rezultātus gala ziņojumam iegūst šādos posmos:

3.1. izplūdes gāzu plūsmas noteikšana:

3.1.1. izplūdes gāzu plūsmas ātrumu (GEXHW) nosaka katram režīmam atsevišķi saskaņā ar 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 3.1. līdz 3.3. apakšpunktu;

3.1.2. ja izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad atšķaidīto izplūdes gāzu kopējo plūsmas ātrumu (GTOTW) nosaka katram režīmam atsevišķi saskaņā ar 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 3.4. apakšpunktu;

3.2. korekcija pārrēķinam no sausa stāvokļa uz mitru:

3.2.1. korekciju pārrēķinam no sausa stāvokļa uz mitru (GEXHW) nosaka katram režīmam atsevišķi saskaņā ar 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 3.1 līdz 3.3. apakšpunktu;

3.2.2. pielietojot GEXHW, izmērīto koncentrāciju pārrēķina uz mitru gāzi saskaņā ar šādām formulām, ja vien mērījumi jau nav izdarīti mitrai gāzei:

conc (mitra gāze) = kw × conc (sausa gāze).

3.2.3. neatšķaidītām izplūdes gāzēm:

3.2.4. atšķaidītām izplūdes gāzēm:

vai arī

3.2.5. atšķaidīšanai izmantotajam gaisam:

3.2.6. ieplūdes gaisam (ja tas nav atšķaidīšanai izmantotais gaiss):

, kur

Ha - ieplūdes gaisa absolūtais mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa),

Hd - atšķaidīšanai izmantotā gaisa absolūtais mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa),

Rd - atšķaidīšanai izmantotā gaisa relatīvais mitrums (%),

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pd - piesātināta tvaika spiediens atšķaidīšanai izmantotajā gaisā (kPa),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa);

3.2.7. Ha un Hd vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas;

3.3. NOX koncentrācijas koriģēšana attiecībā pret mitrumu:

3.3.1. tā kā NOX emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, NOX koncentrāciju koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa temperatūru un mitrumu, izmantojot koeficientu kH, ko izsaka ar formulu:

, kur

Ta - gaisa temperatūras (K);

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa):

, kur

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%);

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa);

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa).

3.3.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas;

3.4. Emisijas masas plūsmas ātruma aprēķināšana: emisijas masas plūsmas ātrumus katram režīmam aprēķina šādi:

3.4.1. neatšķaidītām izplūdes gāzēm (skat. šā pielikuma 3.4.3. apakšpunktu ) - Gasmass = u x conc x GEXHW ;

3.4.2. atšķaidītām izplūdes gāzēm (skat. šā pielikuma 3.4.3. apakšpunktu) - Gasmass = u x concc x GTOTW , kur

concc ir koncentrācija, kas koriģēta attiecībā pret fonu,

vai arī

3.4.3. NOx gadījumā NOx koncentrācija (NOxconc vai NOxconcc) ir jāreizina ar KHNOX (NOx mitruma korekcijas koeficients, kas minēts šā pielikuma 3.3. apakšpunktā) šādi:

KHNOX x conc vai KHNOX x concc

3.4.4. koeficientus u (mitra gāze) izmanto atbilstoši šā pielikuma 1. tabulai.

Koeficienta u (mitra gāze) vērtības dažādām izplūdes gāzu sastāvdaļām

1. tabula

Nr.

gāze

u

conc

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

NOX

0,001587

ppm

2.

CO

0,000966

ppm

3.

HC

0,000479

ppm

4.

CO2

15,19

%

3.4.5. HC blīvuma noteikšana pamatojas uz oglekļa un ūdeņraža vidējo attiecību 1:1,85.

3.5. īpatnējās emisijas aprēķināšana:

3.5.1. īpatnējo emisiju (g/kWh) katrai atsevišķai sastāvdaļai aprēķina šādi:

Individuāla gāze

, kur

3.5.2. aprēķinā izmantotie svēruma koeficienti un režīmu skaits (n) atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 19.1. apakšpunktam.

4. Cieto daļiņu emisijas aprēķina šādi:

4.1. nosaka cieto daļiņu mitruma korekcijas koeficientu:

4.1.1. ņemot vērā, ka cieto daļiņu emisija no dīzeļmotoriem ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, cieto daļiņu masas plūsmas ātrumu koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa mitrumu, izmantojot koeficientu kp, ko izsaka ar formulu:

, kur

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (grami ūdens uz kg sausa gaisa):

, kur

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa).

4.1.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas;

4.2. daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēma: galīgos cieto daļiņu emisijas testa rezultātus iegūst turpmāk šajā pielikumā noteiktos secīgos posmos. Ņemot vērā, ka izmantotie atšķaidīšanas ātruma kontroles veidi var būt dažādi, tad atšķaidītu izplūdes gāzu ekvivalenta masas plūsmas ātruma CEDF vērtības aprēķina pēc atšķirīgām metodēm. Visu aprēķinu pamatā ir atsevišķajiem režīmiem (i) atbilstošās vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikā;

4.2.1. izokinētiskas sistēmas

, kur

r atbilst izokinētiskās zondes Ap un izplūdes caurules AT šķērsgriezuma laukumu attiecībai:

4.2.2. sistēmas ar CO2 vai NOX koncentrācijas mērīšanu:

, kur

ConcE - atšķaidītas marķiergāzes koncentrācija neatšķaidītās mitrās izplūdes gāzēs,

ConcD - atšķaidītas marķiergāzes koncentrācija atšķaidītās mitrās izplūdes gāzēs,

ConcA - atšķaidītas marķiergāzes koncentrācija atšķaidīšanai izmantotajā mitrā gaisā,

4.2.2.1. sausai gāzei mērītās koncentrācijas pārrēķina uz mitru gāzi saskaņā ar šā pielikuma 3.2. apakšpunktu.

4.2.3. sistēmas ar CO2 mērīšanu un oglekļa bilances metodi (Koncentrācijas jāizsaka tilpuma % mitrai gāzei):

, kur

CO2D - CO2 koncentrācija atšķaidītās izplūdes gāzēs,

CO2A - CO2 koncentrācija atšķaidīšanai izmantotajā gaisā;

4.2.3.1. šā vienādojuma pamatā ir pieņēmums par oglekļa bilanci (motors pievadītos oglekļa atomus emitē kā CO2), un to iegūst šādos secīgos posmos:

un

;

4.2.4. sistēmā ar plūsmas mērīšanu:

;

4.3. pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēma:

4.3.1. galīgos cieto daļiņu emisijas testa rezultātus iegūst turpmāk šajā pielikumā noteiktos secīgos posmos;

4.3.2. visu aprēķinu pamatā ir atsevišķajiem režīmiem (i) atbilstošās vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikā;

4.4. cieto daļiņu masas plūsmas ātruma aprēķināšana:

4.4.1. cieto daļiņu masas plūsmas ātrumu aprēķina šādi:

4.4.1.1. viena filtra metodei:

4.4.1.2. GEDFW)aver nosaka, summējot atsevišķo režīmu vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikā:

,

kur i = 1,... n.

4.4.1.3. vairāku filtru metodei:

,

kur i = 1,... n.

4.4.2. cieto daļiņu masas plūsmas ātrumu var koriģēt attiecībā pret fona koncentrāciju; to dara šādi:

4.4.2.1. viena filtra metodei:

4.4.2.2. ja veic vairāk nekā vienu mērījumu, tad (Md/MDIL) aizstāj ar (Md/MDIL)aver.

vai arī

4.4.2.3. vairāku filtru metodei:

4.4.2.4. ja veic vairāk nekā vienu mērījumu, tad (Md/MDIL) aizstāj ar (Md/MDIL)aver.

vai arī

4.5. cieto daļiņu īpatnējo emisiju PT (g/kWh) aprēķina šādi ( cieto daļiņu masas plūsmas ātrums PTmass jāreizina ar kp (cieto daļiņu mitruma korekcijas koeficients, kas minēts šā pielikuma 4.1. apakšpunktā)):

4.5.1. viena filtra metodei:

4.5.2. vairāku filtru metodei:

4.6. efektīvais svēruma koeficients:

4.6.1. viena filtra metodei efektīvo svēruma koeficientu WFE,i katrā atsevišķā režīmā aprēķina šādi:

,

kur i = 1,... n.

4.6.2. efektīvo svēruma koeficientu vērtība ir ± 0,005 robežās (absolūtā vērtība) no šo noteikumu 3. pielikuma 19.1. apakšpunktā uzskaitītajiem svēruma koeficientiem.

2. Datu novērtēšana un aprēķini (NRTC tests)

5. Piesārņotāju emisijas novērtēšanai NRTC ciklā var izmantot divus šajā nodaļā aprakstītos mērīšanas principus:

5.1. gāzveida sastāvdaļu koncentrāciju mēra neatšķaidītās izplūdes gāzēs reālajā laikā, un cieto daļiņu koncentrāciju nosaka, izmantojot daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu;

5.2. gāzveida sastāvdaļu un cieto daļiņu koncentrāciju nosaka, izmantojot pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu (CVS sistēma).

6. Gāzveida emisijas aprēķināšana neatšķaidītās izplūdes gāzēs un cieto daļiņu emisijas aprēķināšana, izmantojot daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu:

6.1. gāzveida sastāvdaļu momentānās koncentrācijas signālus izmanto, lai aprēķinātu masas emisiju, reizinot tos ar izplūdes gāzu masas plūsmas momentāno ātrumu. Izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu var izmērīt tieši vai aprēķināt, lietojot metodes, kas aprakstītas 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 8.3. apakšpunktā (ieplūdes gaisa un degvielas plūsmas mērīšana, metode ar marķiergāzes izmantošanu, ieplūdes gaisa un gaisa un degvielas attiecības mērīšana). Īpaša uzmanība jāvelta dažādo instrumentu reakcijas laikam. Šo atšķirību ievērošanu nodrošina ar signālu saskaņošanu laikā. Cietajām daļiņām izplūdes gāzu masas plūsmas ātruma signālus izmanto, lai regulētu daļējās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu un lai ņemtais paraugs tādā veidā būtu proporcionāls izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumam. Proporcionalitātes kvalitāti pārbauda parauga un izplūdes gāzu plūsmas regresijas analīzē, kā aprakstīts 1. pielikuma šo noteikumu 3. pielikumam 10. punktā.

6.2. gāzveida sastāvdaļu noteikšana:

6.2.1. masas emisijas aprēķināšana:

6.2.1.1. piesārņotāju masu Mgas (g/testā) nosaka, aprēķinot momentāno masas emisiju un aprēķinā izmantojot neatšķaidītu piesārņotāju koncentrāciju, koeficienta u vērtības saskaņā ar šā pielikuma 2. tabulu (sk. arī šā pielikuma 3.4. punktu) un izplūdes gāzu masas plūsmu, kas pieskaņota attiecībā pret pārveidošanās laiku, un iegūtās momentānās vērtības integrējot visā ciklā. Koncentrācijas ieteicams mērīt mitrās gāzēs. Ja mēra sausās gāzēs, tad, pirms turpināt aprēķinus, koncentrācijas momentānās vērtības jākoriģē pārejai no sausa stāvokļa uz mitru, kā aprakstīts turpmāk;

Koeficienta u (mitra gāze) vērtības dažādām izplūdes gāzu sastāvdaļām

1. tabula

Nr.

gāze

u

conc

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

NOx

0,001587

ppm

2.

CO

0,000966

ppm

3.

HC

0,000479

ppm

4.

CO2

15,19

%

6.2.1.2. HC blīvuma noteikšana pamatojas uz oglekļa un ūdeņraža vidējo attiecību 1:1,85;

6.2.1.3. izmanto šādu formulu:

(g/testā), kur

u - izplūdes gāzu sastāvdaļas blīvuma un izplūdes gāzu blīvuma attiecība,

conci - attiecīgās sastāvdaļas momentānā koncentrācija neatšķaidītās izplūdes gāzēs (ppm),

GEHW, i - momentānā izplūdes gāzu masas plūsma (kg/s)

f - datu vākšanas frekvence (Hz),

n - mērījumu skaits;

6.2.1.4. NOX koncentrācijas aprēķināšanai izmanto šajā pielikumā turpmāk aprakstīto mitruma korekcijas koeficientu kH;

6.2.1.5. izmērīto momentāno koncentrāciju pārrēķina mitrai gāzei, kā aprakstīts turpmāk, ja vien mērījumi jau nav izdarīti mitrai gāzei;

6.2.2. korekcija pārejai no sausa stāvokļa uz mitru:

6.2.2.1. ja momentānā koncentrācija ir mērīta sausai gāzei, tad to pārrēķina mitrai gāzei pēc šādas formulas:

, kur

, kur

, kur

concCO2 - CO2 koncentrācija (sausa gāze) (%),

concCO - CO koncentrācija (sausa gāze) (%),

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa):

, kur

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa);

6.2.2.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas,

6.2.3. NOX koncentrācijas koriģēšana attiecībā pret mitrumu un temperatūru:

6.2.3.1. ņemot vērā, ka NOX emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, NOX koncentrāciju koriģē attiecībā pret mitrumu un apkārtējā gaisa temperatūru, izmantojot koeficientus, kas ietverti šādā formulā:

, kur

Ta - ieplūdes gaisa temperatūra (K),

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa):

, kur

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa);

6.2.3.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas;

6.2.4. īpatnējās emisijas aprēķināšana: īpatnējo emisiju (g/kWh) katrai atsevišķai sastāvdaļai aprēķina šādi:

konkrētā gāze = Mgas/Wact, kur

Wact - faktiskais ciklā paveiktais darbs, kā noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh);

6.3. cieto daļiņu noteikšana:

6.3.1. masas emisijas aprēķināšana:

6.3.1.1. cieto daļiņu masu MPT (g/testā) aprēķina pēc vienas no turpmāk aprakstītajām metodēm:

, kur

Mf - cieto daļiņu masa, kas cikla gaitā savākta paraugos (mg),

MSAM - caur cieto daļiņu filtriem izfiltrēto atšķaidīto izplūdes gāzu masa (kg),

MEDFW - atšķaidītu izplūdes gāzu ekvivalenta masa visā ciklā (kg);

6.3.1.2. atšķaidītu izplūdes gāzu ekvivalenta kopējo masu visā ciklā nosaka šādi:

, kur

GEDFW,i - momentānais atšķaidītu izplūdes gāzu ekvivalenta masas plūsmas ātrums (kg/s),

GEXHW,i - momentānais izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums (kg/s);

qi - momentānā atšķaidījuma attiecība,

GTOTW,i - momentānais atšķaidītu izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums atšķaidīšanas tunelī (kg/s),

GDILW,i - momentānais atšķaidīšanai izmantotā gaisa masas plūsmas ātrums (kg/s),

f - datu vākšanas frekvence (Hz),

n - mērījumu skaits;

, kur

Mf - cieto daļiņu masa, kas cikla gaitā savākta paraugos (mg),

rs - parauga vidējā attiecība visā testa ciklā,

vai

, kur

MSE - ievākto izplūdes gāzu paraugu masa visā ciklā (kg),

MEXHW - izplūdes gāzu masas kopējā plūsma visā ciklā (kg),

MSAM - caur cieto daļiņu filtriem izfiltrēto atšķaidīto izplūdes gāzu masa (kg),

MTOTW - atšķaidīto izplūdes gāzu masa, kas izplūst caur atšķaidīšanas tuneli (kg);

6.3.1.3. pilnā tipa paraugu ņemšanas sistēmā MSAM un MTOTW vērtības ir vienādas;

6.3.2. cieto daļiņu mitruma korekcijas koeficients:

6.3.2.1. ņemot vērā, ka cieto daļiņu emisija no dīzeļmotoriem ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, cieto daļiņu koncentrāciju koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa mitrumu, izmantojot koeficientu kp, ko nosaka pēc šādas formulas:

, kur

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa):

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa);

6.3.2.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas,

6.3.3. īpatnējās emisijas aprēķināšana: cieto daļiņu emisiju (g/kWh) aprēķina šādi:

, kur

Wact - faktiskais ciklā paveiktais darbs, kā noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh).

7. Gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu sastāvdaļu noteikšana ar pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu: lai aprēķinātu emisijas atšķaidītajās izplūdes gāzēs, jāzina atšķaidīto izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums. Atšķaidīto izplūdes gāzu kopējo plūsmu visā ciklā MTOTW (kg/testā) aprēķina no cikla gaitā izmērītajām vērtībām un tām atbilstošajiem plūsmas mērierīces kalibrēšanas datiem (V0 saistībā ar PDP; Kv saistībā ar CFV; Cd saistībā ar SSV), izmantojot attiecīgās metodes, kas aprakstītas šā pielikuma 7.1. apakšpunktā. Ja cieto daļiņu paraugu kopējā masa (MSAM) un gāzveida piesārņotāju paraugu kopējā masa pārsniedz 0,5 % no kopējās CVS plūsmas (MTOTW), tad CVS plūsmu koriģē attiecībā pret MSAM vai cieto daļiņu paraugu plūsmu ievada atpakaļ CVS augšpus caurplūduma mērierīces:

7.1. atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmas noteikšana:

7.1.1. PDP - CVS sistēma:

7.1.1.1. masas plūsmu visā ciklā, ja atšķaidīto izplūdes gāzu temperatūru cikla gaitā ar siltummaiņa palīdzību uztur ± 6 K robežās, aprēķina šādi:

, kur

MTOTW - atšķaidītu mitru izplūdes gāzu masa visā ciklā,

V0 - vienā sūkņa apgriezienā pārsūknētās gāzes tilpums testa apstākļos (m3/apgr.),

Np - kopējais sūkņa griešanās ātrums testā,

pB - atmosfēras spiediens testēšanas telpā (kPa),

p1 - spiediena kritums pie sūkņa ieplūdes, kur spiediens ir zemāks par atmosfēras spiedienu (kPa),

T - atšķaidīto izplūdes gāzu vidējā temperatūra visā ciklā pie sūkņa ieplūdes (K);

7.1.1.2. ja izmanto sistēmu ar plūsmas kompensatoru (t.i., bez siltummaiņa), tad aprēķina un ciklā integrē momentāno masas emisiju. Šādā gadījumā atšķaidīto izplūdes gāzu momentāno masu aprēķina šādi:

, kur

Np,i - kopējais sūkņa griešanās ātrums noteiktā laika intervālā;

7.1.2. CFV - CVS sistēma:

7.1.2.1. masas plūsmu visā ciklā, ja atšķaidīto izplūdes gāzu temperatūru cikla gaitā ar siltummaiņa palīdzību uztur ± 11 K robežās, aprēķina šādi:

, kur

MTOTW - atšķaidītu mitro izplūdes gāzu masa visā ciklā,

T - cikla laiks (s),

Kv - kritiskās plūsmas Venturi caurules kalibrēšanas koeficients standarta apstākļos,

pA - absolūtais spiediens pie Venturi caurules ieplūdes (kPa),

T - absolūtā temperatūra pie Venturi caurules ieplūdes (K).

7.1.2.2. ja izmanto sistēmu ar plūsmas kompensatoru (t.i., bez siltummaiņa), tad aprēķina un ciklā integrē momentāno masas emisiju. Šādā gadījumā atšķaidīto izplūdes gāzu momentāno masu aprēķina šādi:

, kur

ti - laika intervāls(-i).

7.1.3. SSV - CVS sistēma:

7.1.3.1. masas plūsmu visā ciklā, ja atšķaidīto izplūdes gāzu temperatūru cikla gaitā ar siltummaiņa palīdzību uztur ± 11 K robežās, aprēķina šādi:

, kur

A0 - konstanšu un pārrēķinātu mērvienību kopums = 0,006111 SI sistēmas vienībās

;

d - SSV atveres diametrs (m),

Cd - SSV izplūdes koeficients,

PA - absolūtais spiediens pie Venturi caurules ieplūdes (kPa),

T - temperatūra pie Venturi caurules ieplūdes (K),

r - absolūtā statiskā spiediena attiecība starp SSV atveri un ieplūdi:

r

,

= SSV atveres diametra d un ieplūdes caurules iekšējā diametra attiecība:

7.1.4. ja izmanto sistēmu ar plūsmas kompensatoru (t.i., bez siltummaiņa), tad aprēķina un ciklā integrē momentāno masas emisiju. Šādā gadījumā atšķaidīto izplūdes gāzu momentāno masu aprēķina šādi:

, kur

ti - laika intervāls (s);

7.1.5.reālajam laikam atbilstīgos aprēķinus sāk, izmantojot vai nu pamatotu Cd vērtību, tādu kā 0,98, vai pamatotu QSSV vērtību. Ja aprēķinu sāk ar QSSV, tad šā lieluma sākotnējo vērtību izmanto Re novērtēšanai;

7.1.6. visos emisijas testos Reinoldsa skaitlim pie SSV atveres jāietilpst Reinoldsa skaitļu diapazonā, ko izmanto kalibrēšanas līknes veidošanā atbilstoši 2. pielikuma šo noteikumu 3.pielikumam 19. punktam.

7.2. NOX koncentrācijas koriģēšana attiecībā pret mitrumu:

7.2.1. tā kā NOX emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, NOX koncentrāciju koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa mitrumu, izmantojot koeficientus, kas ietverti šādās formulās:

, kur

Ta - gaisa temperatūra (K),

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa),

, kur

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa).

7.2.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas;

7.3. emisijas masas plūsmas aprēķināšana:

7.3.1. sistēmas, kurās masas plūsma ir pastāvīga:

7.3.1.1. sistēmās, kurās izmanto siltummaini, piesārņotāju masu MGAS (g/testā) nosaka, izmantojot šādu vienādojumu:

, kur

u - izplūdes gāzu sastāvdaļas blīvuma un atšķaidīto izplūdes gāzu blīvuma attiecība, kā norādīts šā pielikuma 2. tabulā un 6.2.1. apakšpunktā,

conc - vidējās koriģētās fona koncentrācijas visā ciklā, noteiktas integrējot (obligāta prasība attiecībā uz NOX un HC) vai paraugu ņemšanas maisos savāktā parauga mērījumos (ppm),

MTOTW - atšķaidīto izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā, kā noteikts šā pielikuma 7.1. apakšpunktā (kg);

7.3.1.2. ņemot vērā, ka NOX emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, NOX koncentrāciju koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa mitrumu, izmantojot koeficientu kH, kā aprakstīts šā pielikuma 7.2. apakšpunktā;

7.3.1.3. sausai gāzei mērītās koncentrācijas pārrēķina uz mitru gāzi saskaņā ar šā pielikuma 3.2. apakšpunktu;

7.3.1.4. koriģēto fona koncentrāciju noteikšana:

7.3.1.4.1. atšķaidīšanai izmantotajā gaisā esošo gāzveida piesārņotāju vidējo fona koncentrāciju atņem no izmērītās koncentrācijas, šādi iegūstot piesārņotāju neto koncentrāciju. Fona koncentrāciju vidējās vērtības var noteikt ar paraugu ņemšanas maisa metodi vai ar pastāvīgiem mērījumiem un to rezultātu integrēšanu. Aprēķiniem lieto šādu formulu:

, kur

conc - attiecīgā piesārņotāja koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, koriģēta ar šā piesārņotāja koncentrāciju atšķaidīšanai izmantotajā gaisā (ppm),

conce - attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidītajās izplūdes gāzēs (ppm),

concd - attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanai izmantotajā gaisā (ppm),

DF - atšķaidījuma pakāpe;

7.3.1.4.2. atšķaidījuma pakāpi aprēķina šādi:

7.3.2. sistēmas ar plūsmas kompensatoru:

7.3.2.1. sistēmās, kurās neizmanto siltummaini, piesārņotāju masu MGAS (g/testā) nosaka, aprēķinot momentāno masas emisiju un integrējot momentānās vērtības visā ciklā. Arī fona korekciju attiecina tieši uz momentānās koncentrācijas vērtību. Izmanto šādas formulas:

, kur

conce,i - attiecīgā piesārņotāja momentānā koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanai atšķaidītajās izplūdes gāzēs (ppm),

concd - attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanai izmantotajā gaisā (ppm),

u - izplūdes gāzu sastāvdaļas blīvuma un atšķaidīto izplūdes gāzu blīvuma attiecība, kā norādīts šā pielikuma 4. tabulā un 6.2.1. apakšpunktā,

MTOTW,i - atšķaidīto izplūdes gāzu momentānā masa (šā pielikuma 7.1. apakšpunkts) (kg),

MTOTW - atšķaidīto izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā (šā pielikuma 7.1. apakšpunkts) (kg),

DF - atšķaidījuma pakāpe, kā noteikts šā pielikuma 7.3.1.4. apakšpunktā;

7.3.2.2. ņemot vērā, ka NOX emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, NOX koncentrāciju koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa mitrumu, izmantojot koeficientu kH, kā aprakstīts šā pielikuma 7.2. apakšpunktā;

7.4. īpatnējās emisijas aprēķināšana: īpatnējo emisiju (g/kWh) katrai atsevišķai sastāvdaļai aprēķina šādi:

konkrētā gāze = Mgas/Wact

, kur

Wact - faktiskais ciklā paveiktais darbs, kā noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh);

7.5. cieto daļiņu emisijas aprēķināšana:

7.5.1. masas plūsmas aprēķināšana:

7.5.1.1. cieto daļiņu masu MPT (g/testā) aprēķina šādi:

, kur

Mf - cieto daļiņu masa, kas cikla gaitā savākta paraugos (mg),

MTOTW - atšķaidīto izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā, kā noteikts šā pielikuma 7.1. apakšpunktā (kg),

MSAM - tā atšķaidīto izplūdes gāzu daudzuma masa, kas ņemts no atšķaidīšanas tuneļa, lai ievāktu cieto daļiņas (kg),

un

Mf = Mf,p + Mf,b, ja tos sver atsevišķi (mg),

Mf,p - uz galvenā filtra savākto cieto daļiņu masa (mg),

Mf,b - uz papildu filtra savākto cieto daļiņu masa (mg).

7.5.1.2. ja lieto divkāršās atšķaidīšanas sistēmu, tad otrās pakāpes atšķaidīšanā izmantotā gaisa masu atņem no to divkārt atšķaidīto izplūdes gāzu kopējās masas, kuru paraugi ir izfiltrēti caur cieto daļiņu filtru:

, kur

MTOT - caur cieto daļiņu filtru izfiltrētā divkārt atšķaidītu izplūdes gāzu masa (kg),

MSEC - otrās pakāpes atšķaidīšanā izmantotā gaisa masa (kg).

7.5.1.3. ja atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 25. punktam nosaka cieto daļiņu fona koncentrāciju atšķaidīšanai izmantotajā gaisā, tad cieto daļiņu masu var koriģēt attiecībā pret fona koncentrāciju. Šādā gadījumā cieto daļiņu masu (g/testā) aprēķina šādi:

, kur

Mf, MSAM, MTOTW - skatīt iepriekš,

MDIL - ar fona cieto daļiņu paraugu ņemšanas ierīci ievāktā pirmās pakāpes atšķaidīšanā izmantotā gaisa masa (kg),

Md - pirmās pakāpes atšķaidīšanā izmantotajā gaisā ievākto fona cieto daļiņu masa (mg),

DF - atšķaidījuma pakāpe, kā noteikts šā pielikuma 7.3.1.4. apakšpunktā;

7.5.2. cieto daļiņu mitruma korekcijas koeficients:

7.5.2.1. ņemot vērā, ka cieto daļiņu emisija no dīzeļmotoriem ir atkarīga no apkārtējā gaisa stāvokļa, cieto daļiņu koncentrāciju koriģē attiecībā pret apkārtējā gaisa mitrumu, izmantojot koeficientu kp, ko nosaka pēc šādas formulas:

, kur

Ha - ieplūdes gaisa mitrums (g ūdens uz kg sausa gaisa):

, kur

Ra - ieplūdes gaisa relatīvais mitrums (%),

pa - piesātināta tvaika spiediens ieplūdes gaisā (kPa),

pB - kopējais barometriskais spiediens (kPa);

7.5.2.2. Ha vērtību var iegūt no relatīvā mitruma mērījuma, kā aprakstīts iepriekš, vai no rasas punkta mērījuma, tvaika spiediena mērījuma vai no sausā/mitrā termometra rādījuma, izmantojot vispārpieņemtas formulas.

7.5.3. īpatnējās emisijas aprēķināšana: cieto daļiņu emisiju (g/kWh) aprēķina šādi:

, kur

Wact - faktiskais ciklā paveiktais darbs, kā noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh).

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembranoteikumiem Nr.1047
Dinamometra grafiks NRTC testam

1.  Dinamometra grafiks noteikts šā pielikuma tabulā.

tabula

 Laiks(s)

 Normalizētais griešanās ātrums
(%)

 Normalizētais griezes moments
(%)

 Laiks(s)

 Normalizētais griešanās ātrums
(%)

 Normalizētais griezes moments
(%)

 1

 0

 0

 30

 1

 6

 2

 0

 0

 31

 1

 6

 3

 0

 0

 32

 2

 1

 4

 0

 0

 33

 4

 13

 5

 0

 0

 34

 7

 18

 6

 0

 0

 35

 9

 21

 7

 0

 0

 36

 17

 20

 8

 0

 0

 37

 33

 42

 9

 0

 0

 38

 57

 46

 10

 0

 0

 39

 44

 33

 11

 0

 0

 40

 31

 0

 12

 0

 0

 41

 22

 27

 13

 0

 0

 42

 33

 43

 14

 0

 0

 43

 80

 49

 15

 0

 0

 44

 105

 47

 16

 0

 0

 45

 98

 70

 17

 0

 0

 46

 104

 36

 18

 0

 0

 47

 104

 65

 19

 0

 0

 48

 96

 71

 20

 0

 0

 49

 101

 62

 21

 0

 0

 50

 102

 51

 22

 0

 0

 51

 102

 50

 23

 0

 0

 52

 102

 46

 24

 1

 3

 53

 102

 41

 25

 1

 3

 54

 102

 31

 26

 1

 3

 55

 89

 2

 27

 1

 3

 56

 82

 0

 28

 1

 3

 57

 47

 1

 29

 1

 3

 58

 23

 1

 59

 1

 3

 102

 73

 30

 60

 1

 8

 103

 74

 24

 61

 1

 3

 104

 77

 6

 62

 1

 5

 105

 76

 12

 63

 1

 6

 106

 74

 39

 64

 1

 4

 107

 72

 30

 65

 1

 4

 108

 75

 22

 66

 0

 6

 109

 78

 64

 67

 1

 4

 110

 102

 34

 68

 9

 21

 111

 103

 28

 69

 25

 56

 112

 103

 28

 70

 64

 26

 113

 103

 19

 71

 60

 31

 114

 103

 32

 72

 63

 20

 115

 104

 25

 73

 62

 24

 116

 103

 38

 74

 64

 8

 117

 103

 39

 75

 58

 44

 118

 103

 34

 76

 65

 10

 119

 102

 44

 77

 65

 12

 120

 103

 38

 78

 68

 23

 121

 102

 43

 79

 69

 30

 122

 103

 34

 80

 71

 30

 123

 102

 41

 81

 74

 15

 124

 103

 44

 82

 71

 23

 125

 103

 37

 83

 73

 20

 126

 03

 27

 84

 73

 21

 127

 104

 13

 85

 73

 19

 128

 104

 30

 86

 70

 33

 129

 104

 19

 87

 70

 34

 130

 103

 28

 88

 65

 47

 131

 104

 40

 89

 66

 47

 132

 104

 32

 90

 64

 53

 133

 101

 63

 91

 65

 45

 134

 102

 54

 92

 66

 38

 135

 102

 52

 93

 67

 49

 136

 102

 51

 94

 69

 39

 137

 103

 40

 95

 69

 39

 138

 104

 34

 96

 66

 42

 139

 102

 36

 97

 71

 29

 140

 104

 44

 98

 75

 29

 141

 103

 44

 99

 72

 23

 142

 104

 33

 100

 74

 22

 143

 102

 27

 101

 75

 24

 144

 103

 26

 145

 79

 53

 188

 1

 6

 146

 51

 37

 189

 8

 18

 147

 24

 23

 190

 20

 51

 148

 13

 33

 191

 49

 19

 149

 19

 '55

 192

 41

 13

 150

 45

 30

 193

 31

 16

 151

 34

 7

 194

 28

 21

 152

 14

 4

 195

 21

 17

 153

 8

 16

 196

 31

 21

 154

 15

 6

 197

 21

 8

 155

 39

 47

 198

 0

 14

 156

 39

 4

 199

 0

 12

 157

 35

 26

 200

 3

 8

 158

 27

 38

 201

 3

 22

 159

 43

 40

 202

 12

 20

 160

 14

 23

 203

 14

 20

 161

 10

 10

 204

 16

 17

 162

 15

 33

 205

 20

 18

 163

 35

 72

 206

 27

 34

 164

 60

 39

 207

 32

 33

 165

 55

 31

 208

 41

 31

 166

 47

 30

 209

 43

 31

 167

 16

 7

 210

 37

 33

 168

 0

 6

 211

 26

 18

 169

 0

 8

 212

 18

 29

 170

 0

 8

 213

 14

 51

 171

 0

 2

 214

 13

 11

 172

 2

 17

 215

 12

 9

 173

 10

 28

 216

 15

 33

 174

 28

 31

 217

 20

 25

 175

 33

 30

 218

 25

 17

 176

 36

 0

 219

 31

 29

 177

 19

 10

 220

 36

 66

 178

 1

 18

 221

 66

 40

 179

 0

 16

 222

 50

 13

 180

 1

 3

 223

 16

 24

 181

 1

 4

 224

 26

 50

 182

 1

 5

 225

 64

 23

 183

 1

 6

 226

 81

 20

 184

 1

 5

 227

 83

 11

 185

 1

 3

 228

 79

 23

 186

 1

 4

 229

 76

 31

 187

 1

 4

 230

 68

 24

 231

 59

 33

 274

 45

 37

232

59

3

275

68

96

233

25

7

276

80

97

234

21

10

277

92

96

235

20

19

278

90

97

236

4

10

279

82

96

237

5

7

280

94

81

238

4

5

281

90

85

239

4

6

282

96

65

240

4

6

283

70

96

241

4

5

284

55

95

242

7

5

285

70

96

243

16

28

286

79

96

244

28

25

287

81

71

245

52

53

288

71

60

246

50

8

289

92

65

247

26

40

290

82

63

248

48

29

291

61

47

249

54

39

292

52

37

250

60

42

293

24

0

251

48

18

294

20

7

252

54

51

295

39

48

253

88

90

296

39

54

254

103

84

297

63

58

255

103

85

298

53

31

256

102

84

299

51

24

257

58

66

300

48

40

258

64

97

301

39

0

259

56

80

302

35

18

260

51

67

303

36

16

261

52

96

304

29

17

262

63

62

305

28

21

263

71

6

306

31

15

264

33

16

307

31

10

265

47

45

308

43

19

266

43

56

309

49

63

267

42

27

310

78

61

268

42

64

311

78

46

269

75

74

312

66

65

270

68

96

313

78

97

271

86

61

314

84

63

272

66

0

315

57

26

273

37

0

316

36

22

317

20

34

360

25

11

318

19

8

361

28

24

319

9

10

362

34

53

320

5

5

363

65

83

321

7

11

364

80

44

322

15

15

365

77

46

323

12

9

366

76

50

324

13

27

367

45

52

325

15

28

368

61

98

326

16

28

369

61

69

327

16

31

370

63

49

328

15

20

371

32

0

329

17

0

372

10

8

330

20

34

373

17

7

331

21

25

374

16

13

332

20

0

375

11

6

333

23

25

376

9

5

334

30

58

377

9

12

335

63

96

378

12

46

336

83

60

379

15

30

337

61

0

380

26

28

338

26

0

381

13

9

339

29

44

382

16

21

340

68

97

383

24

4

341

80

97

384

36

43

342

88

97

385

65

85

343

99

88

386

78

66

344

102

86

387

63

39

345

100

82

388

32

34

346

74

79

389

46

55

347

57

79

390

47

42

348

76

97

391

42

39

349

84

97

392

27

0

350

86

97

393

14

5

351

81

98

394

14

14

352

83

83

395

24

54

353

65

96

396

60

90

354

93

72

397

53

66

355

63

60

398

70

48

356

72

49

399

77

93

357

56

27

400

79

67

358

29

0

401

46

65

359

18

13

402

69

98

403

80

9.7

446

77

73

404

74

97

447

74

73

405

75

98

448

76

72

406

56

61

449

46

77

407

42

0

450

78

62

408

36

32

451

79

35

409

34

43

452

82

38

410

68

83

453

81

41

411

102

48

454

79

37

412

62

0

455

78

35

413

41

39

456

78

38

414

71

86

457

78

46

415

91

52

458

75

49

416

89

55

459

73

50

417

89

56

460

79

58

418

88

58

461

79

71

419

78

69

462

83

44

420

98

39

463

53

48

421

64

61

464

40

48

422

90

34

465

51

75

423

88

38

466

75

72

424

97

62

467

89

67

425

100

53

468

93

60

426

81

58

469

89

73

427

74

51

470

86

73

428

76

57

471

81

73

429

76

72

472

78

73

430

85

72

473

78

73

431

84

60

474

76

73

432

83

72

475

79

73

433

83

72

476

82

73

434

86

72

477

86

73

435

89

72

478

88

72

436

86

72

479

92

71

437

87

72

480

97

54

438

88

72

481

73

43

439

88

71

482

36

64

440

87

72

483

63

31

441

85

71

484

78

1

442

88

72

485

69

27

443

88

72

486

67

28

444

84

72

487

72

9

445

83

73

488

71

9

489

78

36

532

76

45

490

81

56

533

78

18

491

75

53

534

76

51

492

60

45

535

75

33

493

50

37

536

81

17

494

66

41

537

76

45

495

51

61

538

76

30

496

68

47

539

80

14

497

29

42

540

71

18

498

24

73

541

71

14

499

64

71

542

71

11

500

90

71

543

65

2

501

100

61

544

31

26

502

94

73

545

24

72

503

84

73

546

64

70

504

79

73

547

77

62

505

75

72

548

80

68

506

78

73

549

83

53

507

80

73

550

83

50

508

81

73

551

83

50

509

81

73

552

85

43

510

83

73

553

86

45

511

85

73

554

89

35

512

84

73

555

82

61

513

85

73

556

87

50

514

86

73

557

85

55

515

85

73

558

89

49

516

85

73

559

87

70

517

85

72

560

91

39

518

85

73

561

72

3

519

83

73

562

43

25

520

79

73

563

30

60

521

78

73

564

40

45

522

81

73

565

37

32

523

82

72

566

37

32

524

94

56

567

43

70

525

66

48

568

70

54

526

35

71

569

77

47

527

51

44

570

79

66

528

60

23

571

85

53

529

64

10

572

83

57

530

63

14

573

86

52

531

70

37

574

85

51

575

70

39

618

64

69

576

50

5

619

64

74

577

38

36

620

67

73

578

30

71

621

65

73

579

75

53

622

68

73

580

84

40

623

65

49

581

85

42

624

81

0

582