Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.275

Rīgā 2005.gada 30.novembrī (prot. Nr.50(259), 11.p.)

Par noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 9.panta otro daļu un 47.panta pirmo un trešo daļu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par numerācijas lietošanas tiesībām (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šī lēmuma 1.punktā apstiprināto noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 24.februāra lēmumu Nr.46 apstiprinātie Noteikumi par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesību pieprasījumu iesniegšanas kārtību (Latvijas Vēstnesis, 2005, 41.nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām

Apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.275 (protokola Nr. 50(259), 11.p.)

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants (turpmāk - komersants) iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Komisija) pieprasījumu numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, pagarināšanai un anulēšanai, un kārtību, kādā komisija piešķir, pagarina un anulē numerācijas lietošanas tiesības.

2. Komisija piešķir, pagarina un anulē numerācijas lietošanas tiesības saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu brīvo numuru robežās.

2. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana

3. Lai saņemtu numerācijas lietošanas tiesības, komersants Komisijā iesniedz precīzi un pilnīgi aizpildīta rakstveida pieprasījuma oriģinālu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu (1.pielikums).

4. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Komisijā ir reģistrēts komersanta iesniegtais precīzi un pilnīgi aizpildītais šo noteikumu 3.punktā paredzētais pieprasījums, kas satur visu šo noteikumu 1.pielikumā noteikto informāciju.

5. Komisijai ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt 3.punktā paredzētajā pieprasījumā iekļauto informāciju, lai varētu objektīvi izlemt jautājumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu.

6. Komisija piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz ģeogrāfiskajiem numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem.

7. Komisija piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz neģeogrāfiskajiem numuriem blokos:

7.1. pa 10000 (desmit tūkstošiem) publisko mobilo telefonu tīklu numuriem;

7.2. pa 5 (pieciem) bezmaksas izsaukuma numuriem;

7.3. pa 5 (pieciem) dalītās apmaksas pakalpojuma numuriem;

7.4. pa 5 (pieciem) papildu apmaksas pakalpojuma numuriem;

7.5. pa 10 (desmit) taksofonu numuriem;

7.6. pa 10 (desmit) virtuālo privāto tīklu numuriem;

7.7. pa 100 (simts) radiokomunikāciju tīklu numuriem;

7.8. pa 10 (desmit) virtuālā pasta numuriem.

8. Komisija piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz īso kodu:

8.1. ne vairāk kā vienu operatora izvēles kodu katram komersantam;

8.2. ne vairāk kā vienu uzziņu dienesta pakalpojuma numuru katram komersantam;

8.3. pa vienam publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodam. Ja komersantam iepriekš nav piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodu, komisija tam piešķir ne vairāk par diviem publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodiem. Ja komersants pieprasījuma iesniegšanas brīdī izmanto visus iepriekš lietošanā piešķirtos publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodus, komisija tam piešķir ne vairāk par trīs publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu kodiem.

9. Komisija piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz identifikācijas kodu:

9.1. pa vienam starptautiskajam signalizācijas punktu kodam;

9.2. pa vienam nacionālajam signalizācijas punktu kodam;

9.3. ne vairāk kā vienu operatora mobilā telefonu tīkla kodu katram komersantam;

9.4. ne vairāk kā vienu datu pārraides tīkla identifikācijas kodu katram komersantam.

10. Komisija piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz nenoteiktu laiku.

11. Komersants lietošanā piešķirtajam starptautiskajam signalizācijas punktu kodam nosaka unikālo vārdu un desmit darba dienu laikā pēc numerācijas lietošanas tiesību uz starptautisko signalizācijas punktu kodu saņemšanas to paziņo Komisijai rakstveidā.

12. Nacionālo numuru, kas sākas ar "16" četru ciparu formātā (16XX), izmanto saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu bez numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas.

3. Numerācijas lietošanas tiesību pagarināšana

13. Numerācijas lietošanas tiesību pagarināšana attiecas uz komersantiem, kam numerācijas lietošanas tiesības ir piešķirtas uz noteiktu laiku.

14. Komisija numerācijas lietošanas tiesības, kas komersantam piešķirtas uz noteiktu laiku, pēc derīguma termiņa beigām pagarina uz nenoteiktu laiku.

15. Lai pagarinātu numerācijas lietošanas tiesības, komersants Komisijā iesniedz precīzi un pilnīgi aizpildīta rakstveida pieprasījuma oriģinālu par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms numerācijas lietošanas tiesību termiņa beigām (2.pielikums).

16. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Komisijā ir reģistrēts komersanta iesniegtais precīzi un pilnīgi aizpildītais šo noteikumu 15.punktā paredzētais pieprasījums, kas satur visu šo noteikumu 2.pielikumā noteikto informāciju.

17. Komisijai ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt 15.punktā paredzētajā pieprasījumā iekļauto informāciju, lai varētu objektīvi izlemt jautājumu par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu.

18. Komisija pagarina numerācijas lietošanas tiesības, ja to derīguma termiņā komersants attiecībā uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē nav pārkāpis normatīvos aktus vai komisijas pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, vai arī pārkāpums ir novērsts komisijas vai citas valsts iestādes noteiktajā termiņā.

4. Numerācijas lietošanas tiesību anulēšana

19. Komisija anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības katram šajos noteikumos minētajam numuru vai kodu veidam pēc komersanta pieprasījuma vai pēc Komisijas iniciatīvas.

20. Lai anulētu numerācijas lietošanas tiesības, komersants Komisijā iesniedz precīzi un pilnīgi aizpildīta rakstveida pieprasījuma oriģinālu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu (3.pielikums).

21. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Komisijā ir reģistrēts komersanta iesniegtais precīzi un pilnīgi aizpildītais šo noteikumu 20.punktā paredzētais pieprasījums, kas satur visu šo noteikumu 3.pielikumā noteikto informāciju.

22. Komisijai ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt 20.punktā paredzētajā pieprasījumā iekļauto informāciju, lai varētu objektīvi izlemt jautājumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu.

23. Komisija pēc komersanta pieprasījuma anulē numerācijas lietošanas tiesības uz ģeogrāfiskajiem numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem.

24. Komisija pēc komersanta pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas anulē numerācijas lietošanas tiesības uz neģeogrāfiskajiem numuriem blokos:

24.1. pa 10000 (desmit tūkstošiem) publisko mobilo telefonu tīklu numuriem;

24.2. pa 5 (pieciem) bezmaksas izsaukuma numuriem;

24.3. pa 5 (pieciem) dalītās apmaksas pakalpojuma numuriem;

24.4. pa 5 (pieciem) papildu apmaksas pakalpojuma numuriem;

24.5. pa 10 (desmit) taksofonu numuriem;

24.6. pa 10 (desmit) virtuālo privāto tīklu numuriem;

24.7. pa 100 (simts) radiokomunikāciju tīklu numuriem;

24.8. pa 10 (desmit) virtuālā pasta numuriem.

25. Komisija pēc komersanta pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas anulē lietošanas tiesības uz īsajiem kodiem un identifikācijas kodiem.

26. Komisija pēc savas iniciatīvas anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības šādos gadījumos:

26.1. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem komersanta darbība ir izbeigta un komersants ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta;

26.2. ja komersants attiecībā uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē ir pārkāpis normatīvos aktus vai Komisijas pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus un pārkāpums nav novērsts Komisijas vai citas valsts iestādes noteiktajā termiņā.

5. Pārejas noteikumi

27. Trīs mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas komersants, kam iepriekš Komisija ir rezervējusi numerācijas lietošanas tiesības, iesniedz Komisijai pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu šo noteikumu 3.punkta noteiktajā kārtībā.

28. Līdz 2006.gada 1.janvārim elektronisko sakaru komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz ģeogrāfiskiem numuriem piešķir, pagarina un anulē blokos pa 1000 (tūkstoš) numuriem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1.pielikums

Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām, kas apstiprināti

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.275

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu:

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

__________________________________________________________________

1.2. Reģistrācijas Nr. komercreģistrā

_________________________________________________________________

2. Informācija par publiskā telefonu tīkla veidu, kurā ir plānots izmantot numerāciju:

2.1. publiskais fiksētais telefonu tīkls KUBS.JPG (564 bytes)

2.2. publiskais mobilais telefonu tīkls KUBS.JPG (564 bytes)

3. Informācija par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu :

3.1. Ģeogrāfiskie numuri:

Nr.p.k.

Nacionālais numerācijas rajons

Pieprasīto numuru skaits

1.

Alūksnes numerācijas rajons

2.

Aizkraukles numerācijas rajons

3.

Balvu numerācijas rajons

4.

Bauskas numerācijas rajons

5.

Cēsu numerācijas rajons

6.

Daugavpils numerācijas rajons

7.

Dobeles numerācijas rajons

8.

Gulbenes numerācijas rajons

9.

Jēkabpils numerācijas rajons

10.

Jelgavas numerācijas rajons

11.

Krāslavas numerācijas rajons

12.

Kuldīgas numerācijas rajons

13.

Liepājas numerācijas rajons

14.

Limbažu numerācijas rajons

15.

Ludzas numerācijas rajons

16.

Madonas numerācijas rajons

17.

Ogres numerācijas rajons

18.

Preiļu numerācijas rajons

19.

Rēzeknes numerācijas rajons

20.

Rīgas numerācijas rajons

21.

Saldus numerācijas rajons

22.

Talsu numerācijas rajons

23.

Tukuma numerācijas rajons

24.

Valkas numerācijas rajons

25.

Valmieras numerācijas rajons

26.

Ventspils numerācijas rajons

3.2. Neģeogrāfiskie numuri:

Nr.p.k.

Numerācijas veids

Pieprasīto numuru skaits

1.

Publisko mobilo telefonu tīklu numuri

2.

Bezmaksas izsaukuma numuri

3.

Dalītas apmaksas pakalpojuma numuri

4.

Papildus apmaksas pakalpojuma numuri

5.

Taksofonu numuri

6.

Virtuālo privāto tīklu numuri

7.

Radiokomunikāciju tīklu numuri

8.

Virtuālā pasta numuri

3.3. Īsie kodi:

Nr.p.k.

Īsā koda veids

Pieprasīto kodu
(numuru) skaits

1.

Operatora izvēles kods

2.

Uzziņu dienesta pakalpojuma numurs

3.

Publisko telefonu tīklu operatoru
pakalpojuma kodi

3.4. Identifikācijas kodi:

Nr.p.k.

Identifikācijas koda veids

Pieprasīto kodu skaits

1.

Starptautiskais signalizācijas punktu kods

2.

Nacionālais signalizācijas punktu kods

3.

Mobilo telefonu tīklu kods

4.

Datu pārraides tīklu identifikācijas kods

3.5.Numerācijas lietošanas tiesību pieprasījuma pamatojums:

______________________________________________________________________

3.6.Ģeogrāfisko numuru, neģeogrāfisko numuru, īsā koda vai identifikācijas koda plānotais izmantošanas sākuma datums:

_______________________________________________________________________

Datums _________________

Elektronisko sakaru komersanta pilnvarotā persona ______________________

/paraksts un tā atšifrējums/

________________/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

2.pielikums

Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.275

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu:

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

_________________________________________________________________

1.2. Reģistrācijas Nr. komercreģistrā

________________________________________________________________

2. Informācija par pagarināmajiem numerācijas resursiem:

2.1. Ģeogrāfiskie numuri:

Nr.p.k.

Nacionālais numerācijas rajons

Pagarināmie numuri

1.

Alūksnes numerācijas rajons

2.

Aizkraukles numerācijas rajons

3.

Balvu numerācijas rajons

4.

Bauskas numerācijas rajons

5.

Cēsu numerācijas rajons

6.

Daugavpils numerācijas rajons

7.

Dobeles numerācijas rajons

8.

Gulbenes numerācijas rajons

9.

Jēkabpils numerācijas rajons

10.

Jelgavas numerācijas rajons

11.

Krāslavas numerācijas rajons

12.

Kuldīgas numerācijas rajons

13.

Liepājas numerācijas rajons

14.

Limbažu numerācijas rajons

15.

Ludzas numerācijas rajons

16.

Madonas numerācijas rajons

17.

Ogres numerācijas rajons

18.

Preiļu numerācijas rajons

19.

Rēzeknes numerācijas rajons

20.

Rīgas numerācijas rajons

21.

Saldus numerācijas rajons

22.

Talsu numerācijas rajons

23.

Tukuma numerācijas rajons

24.

Valkas numerācijas rajons

25.

Valmieras numerācijas rajons

26.

Ventspils numerācijas rajons

2.2. Neģeogrāfiskie numuri:

Nr.p.k.

Numerācijas veids

Pagarināmie numuri

1.

Publisko mobilo telefonu tīklu numuri

2.

Bezmaksas izsaukuma numuri

3.

Dalītas apmaksas pakalpojuma numuri

4.

Papildus apmaksas pakalpojuma numuri

5.

Taksofonu numuri

6.

Virtuālo privāto tīklu numuri

7.

Radiokomunikāciju tīklu numuri

8.

Virtuālā pasta numuri

2.3. Īsie kodi:

Nr.p.k.

Īsā koda veids

Pagarināmais kods
(numurs)

1.

Operatora izvēles kods

2.

Uzziņu dienesta pakalpojuma numurs

3.

Publisko telefonu tīklu operatoru
pakalpojuma kodi

2.4. Identifikācijas kodi:

Nr.p.k.

Identifikācijas koda veids

Pagarināmais kods

1.

Starptautiskie signalizācijas punktu kodi

2.

Nacionālie signalizācijas punktu kodi

3.

Mobilo telefonu tīklu kods

4.

Datu pārraides tīklu identifikācijas kods

Datums _________________

Elektronisko sakaru komersanta pilnvarotā persona ______________________

/paraksts un tā atšifrējums/

________________

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

3.pielikums

Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesībām, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.275

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu:

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

__________________________________________________________________

1.2. Reģistrācijas Nr. komercreģistrā

_________________________________________________________________

2. Informācija par anulējamajiem numerācijas resursiem:

2.1. Ģeogrāfiskie numuri:

Nr.p.k.

Nacionālais numerācijas rajons

Anulējamie
numuri

Vēlamais anulēšanas datums

1.

Alūksnes numerācijas rajons

2.

Aizkraukles numerācijas rajons

3.

Balvu numerācijas rajons

4.

Bauskas numerācijas rajons

5.

Cēsu numerācijas rajons

6.

Daugavpils numerācijas rajons

7.

Dobeles numerācijas rajons

8.

Gulbenes numerācijas rajons

9.

Jēkabpils numerācijas rajons

10.

Jelgavas numerācijas rajons

11.

Krāslavas numerācijas rajons

12.

Kuldīgas numerācijas rajons

13.

Liepājas numerācijas rajons

14.

Limbažu numerācijas rajons

15.

Ludzas numerācijas rajons

16.

Madonas numerācijas rajons

17.

Ogres numerācijas rajons

18.

Preiļu numerācijas rajons

19.

Rēzeknes numerācijas rajons

20.

Rīgas numerācijas rajons

21.

Saldus numerācijas rajons

23.

Tukuma numerācijas rajons

24.

Valkas numerācijas rajons

25.

Valmieras numerācijas rajons

26.

Ventspils numerācijas rajons

2.2. Neģeogrāfiskie numuri:

Nr.p.k.

Numerācijas veids

Anulējamie
numuri

Vēlamais anulēšanas datums

1.

Publisko mobilo telefonu tīklu numuri

2.

Bezmaksas izsaukuma numuri

3.

Dalītas apmaksas pakalpojuma numuri

4.

Papildus apmaksas pakalpojuma numuri

5.

Taksofonu numuri

6.

Virtuālo privāto tīklu numuri

7.

Radiokomunikāciju tīklu numuri

8.

Virtuālā pasta numuri

2.3. Īsie kodi:

Nr.p.k.

Īsā koda veids

Anulējamais kods
(numurs)

Vēlamais anulēšanas datums

1.

Operatora izvēles kods

2.

Uzziņu dienesta pakalpojuma numurs

3.

Publisko telefonu tīklu operatoru
pakalpojuma kodi

2.4. Identifikācijas kodi:

Nr. p.k.

Identifikācijas koda veids

Anulējamais kods

Starptautiskā signalizācijas punktu koda unikālais vārds

Vēlamais anulēšanas datums

1.

Starptautiskie signalizācijas punktu kodi

2.

Nacionālie signalizācijas punktu kodi

-

3.

Mobilo telefonu tīklu kods

-

4.

Datu pārraides tīklu identifikācijas kods

-

Datums _________________

Elektronisko sakaru komersanta pilnvarotā persona ______________________

/paraksts un tā atšifrējums/

______________

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

30.11.2005