Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.05.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.572

Rīgā 2005.gada 2.augustā (prot. Nr.44 1.§)
Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 13.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts informācijas sistēmu reģistrācijas kārtību.

2. Valsts informācijas sistēmas reģistrē valsts informācijas sistēmu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

3. Reģistrā iekļautā informācija par valsts informācijas sistēmu (turpmāk– sistēma) ir vispārpieejama informācija.

4. Reģistra pārzinis ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – ministrija).

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.462 redakcijā)

5. Sistēmas pārzinis iesniedz ministrijā sistēmas reģistrācijas iesniegu­mu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumā norāda:

5.1. sistēmas nosaukumu;

5.2. sistēmas izveidošanas tiesisko pamatu;

5.3. funkcijas, kuru izpildei tiek nodrošināta informācijas aprite, lietojot sistēmu;

5.4. par sistēmas reģistrāciju atbildīgās amatpersonas (turpmāk – atbildīgā amatpersona) vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

6. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē tajā sniegto informāciju par sistēmu un nosūta sistēmas pārzinim atzinumu par sistēmas reģistrāciju (turpmāk – atzinums).

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

7. Ja iesniegumā sniegtā informācija par sistēmu neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, ministrija atsaka reģistrēt sistēmu un atzinumā norāda atteikuma pamatojumu.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

8. Pēc atzinumā norādīto trūkumu novēršanas sistēmas pārzinis atkārtoti iesniedz iesniegumu.

9. Ja atzinums ir pozitīvs, ministrija reģistrē sistēmu un piešķir atbildī­gajai amatpersonai tiesības ievadīt reģistrā datus.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

10. Atbildīgā amatpersona triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto tiesību piešķiršanas ievada reģistrā datus par sistēmu, sistēmas pārzini un sistēmas turētāju (turpmāk – dati).

11. Reģistrā ievadāmo datu saturu nosaka sistēmas pārzinis, ievērojot Valsts informācijas sistēmu likuma 13.panta pir­majā un otrajā daļā minētās prasības.

12. Ja pēc izmaiņām, kas saistītas ar sistēmu, reģistrā ievadītie dati kļuvuši nepilnīgi vai nepatiesi, sistēmas pārzinis triju darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas šos datus aktualizē.

13. Ja šo noteikumu 12.punktā minētās izmaiņas skar iesniegumā norādīto informāciju, sistēmas pārzinis reģistrā ievadīto datu aktualizēšanu saskaņo ar ministriju. Sistēmas pārzinis reģistrā ievadītos datus aktualizē triju darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar ministriju.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

14. Sistēmas pārzinis nodrošina atbildīgajai amatpersonai iespēju ievadīt reģistrā datus, izmantojot internetu.

15. Ja sistēmas pārzinis nevar izmantot internetu, ministrija nodrošina atbildīgajai amatpersonai iespēju ievadīt reģistrā datus ministrijas norādītajā vietā.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

16. Reģistru finansē ministrija tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.462)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs