Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Tukuma rajona Lapmežciema pagasta padome paziņo, ka ir pabeigts un apstiprināts Lapmežciema pagasta ģenerālplāns laika posmam līdz 2012.gadam.

Tukuma rajona Lapmežciema pagasta sēdes protokola izraksts Nr.12, 8.§

2000.gada 15.augustā

Par Lapmežciema pagasta ģenerālplāna apstiprināšanu

Izskatot LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ventspils reģionālās vides pārvaldes 24.07.2000., reģ.Nr.4-11-3/23 atbildes vēstuli par Lapmežciema pagasta ģenerālplāna izskatīšanu, pamatojoties uz Ventspils reģionālās vides pārvaldes slēdzienu, padome, atklāti balsojot ar 9 balsīm - par, pret - nav, atturas - nav, nolemj apstiprināt Lapmežciema pagasta ģenerālplāna galīgo redakciju

Sēdes vadītājs padomes priekšsēdētājs E.Pētersons

Protokolēja I.Gertnere

Izraksts pareizs

21.08.2000. Pagasta padomes sekretāre I.Gertnere

 

Saskaņā ar 24.02.1998. Ministru kabineta noteikumiem nr.62 50.punktu ir noteikta šāda lēmuma apstrīdēšanas kārtība:

50.1. jebkura fiziskā un juridiskā persona, kura teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā ir iesniegusi rakstisku priekšlikumu vai pamatotus iebildumus par izstrādājamo teritorijas plānojumu un kuras likumīgās tiesības nav ievērotas, astoņu nedēļu laikā no publikācijas var iesniegt pamatotus rakstiskus iebildumus (iesniegumu) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram;

50.2. ja priekšlikumu iesniedzēju neapmierina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atbilde, viņš likumā noteiktajā kārtībā var iesniegt sūdzību tiesā.

Lapmežciema pagasta ģenerālplāns stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas Tukuma rajona laikrakstā "Tukuma Ziņotājs".