Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.04.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.138

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 26.§)
Valsts asinsdonoru centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk — centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Centra darbības mērķis ir nodrošināt kvalitātes un drošības prasībām atbilstošas asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm (transfūzijām) un asins pagatavojumu ražošanai, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes aloimunizētiem pacientiem.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 201 redakcijā)

II. Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. organizēt un koordinēt ārstniecības iestāžu apgādi ar kvalitātes prasībām atbilstošiem asins komponentiem un asins pagatavojumiem;

3.2. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1066);

3.3. organizēt un koordinēt starptautisko sadarbību transfuzioloģijas jomā;

3.4. organizēt imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvo palīdzību.

(Grozīts ar MK 27.09.2005. noteikumiem Nr. 741; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 201)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs:

4.1. izstrādā valsts pasūtījuma projektus ārstniecības iestāžu apgādei ar asins pagatavojumiem;

4.2. sagatavo donoru asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm (transfūzijām) un asins pagatavojumu ražošanai;

4.3. nodrošina asins pagatavojumu kvalitātes kontroli;

4.4. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1066);

4.5. veicina sabiedrības izglītošanu donoru kustības jautājumos;

4.6. apzina jaunas tehnoloģijas un sekmē to ieviešanu asins un asins komponentu sagatavošanā;

4.7. veic imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes;

4.8. sniedz konsultācijas par imūnhematoloģiskās saderības nodrošināša­nas iespējām;

4.9. administrē asins un asins komponentu sagatavošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.

(Grozīts ar MK 27.09.2005. noteikumiem Nr. 741; MK 24.01.2006. noteikumiem Nr. 77; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 201)

5. Centram ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām centra darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2. piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos transfuzioloģijas jomā;

5.3. sadarboties ar transfuzioloģijas jomā strādājošām organizācijām citās valstīs un atbilstoši kompetencei slēgt starptautiskos sadarbības līgumus;

5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām;

5.5. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latviju starptautiskajās organizācijās;

5.6. atbilstoši kompetencei piedalīties tiesību aktu projektu izstrādē transfuzioloģijas jomā;

5.7. sniegt maksas pakalpojumus, saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību.

(Grozīts ar MK 27.09.2005. noteikumiem Nr.741)

III. Centra darbības organizācija

(Nodaļas nosaukums MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1384 redakcijā)

6. Centra darbu vada direktors. Centra direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1384 redakcijā)

6.1 Centra direktoram var būt vietnieki. Centra direktora vietnieki ir valsts civildienesta ierēdņi.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1384 redakcijā)

7. Centra direktors izveido centra iekšējo organizatorisko struktūru.

8. Centra direktors var veidot teritoriālas struktūrvienības. Centra struktūrvienības reglamentu izdod struktūrvienības vadītājs un apstiprina centra direktors.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra struktūrvienību amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1384 redakcijā)

11. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu) var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1384 redakcijā)

12. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Veselības ministrijā pārskatu par funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
08.04.2016