Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 51

Jūrmalā 2019. gada 19. decembrī (prot. Nr. 16, 8. p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 5. nodaļu;

1.2. izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 24. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

24. Atbildība par šo Noteikumu neievērošanu:

24.1. Par necieņas izrādīšanu pret simboliku piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskai personai - līdz 280 naudas soda vienībām.

24.2. Par citu šajos Noteikumos minēto prasību neievērošanu fiziskai vai juridiskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 51 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, naudas sodu izsakot naudas soda vienībās, kā arī administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas nosacījumus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gadā.

1.3. No Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" tiek svītrota 5. nodaļa "Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gadā.

2.2. Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība ir noteikta Administratīvā procesa likuma 77. pantā, turklāt norāde par to, kur administratīvo aktu var apstrīdēt, ir administratīvā akta sastāvdaļa, līdz ar to no Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" tiek svītrota nodaļa par lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija, bet Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

01.07.2020