Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-13

Jelgavā 2019.gada 23.maijā (prot. Nr.6, 1.p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bērniem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30. un 31.punktu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234.nr.; 2016, 41.nr.; 2017, 55.nr.; 2018, 11.nr.) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdu "bērniem" ar vārdu "bārenim";

1.2. papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Dzīvojamā telpa - šo noteikumu izpratnē ir atsevišķs dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (tā daļa) vai viendzīvokļa dzīvojamā māja (tās daļa).";

1.3. izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Dzīvokļa pabalsts

24. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

24.1. īres maksas apmaksai par pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu;

24.2. īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu;

24.3. pakalpojumu apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, neatkarīgi no īpašuma piederības;

24.4. individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības.

25. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai) uz laiku, kamēr ir noteikts attiecīgs statuss.

26. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvojamā telpā, papildus noteikumu 11.punktā norādītajiem dokumentiem, JSLP jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).

27. 24.1. un 24.3.apakšpunktā minēto pabalstu, nepārsniedzot faktiskās izmaksas, piešķir šādā apmērā:

27.1. ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā telpā:

27.1.1. 159,00 euro apmērā uz trim mēnešiem - trūcīgai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;

27.1.2. 144,00 euro apmērā uz trim mēnešiem - trūcīgai ģimenei (personai);

27.1.3. 144,00 euro apmērā - maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti;

27.1.4. 108,00 euro apmērā - maznodrošinātai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu;

27.1.5. 60,00 euro uz trim mēnešiem maznodrošinātai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;

27.2. ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvojamā telpā, kas nav pieslēgta Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai:

27.2.1. 57,00 euro apmērā uz trim mēnešiem trūcīgai ģimenei (personai);

27.2.2. 57,00 euro apmērā uz trim mēnešiem maznodrošinātai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.

28. Noteikumu 27.1.3. un 27.1.4.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir divas reizes gadā laika periodā:

28.1. no 1.janvāra līdz 30.jūnijam par pirmo pusgadu;

28.2. no 1.jūlija līdz 31.decembrim par otro pusgadu.

29. 24.2.apakšpunktā minēto pabalstu 100,00 euro apmērā mēnesī, nepārsniedzot faktiskās izmaksas, ir tiesīga saņemt trūcīga vai maznodrošināta persona, ne ilgāk kā uz dzīvojamās telpas īres līguma darbības laiku, kura atbilst:

29.1. visiem šādiem kritērijiem:

29.1.1. kuras īpašumā nav dzīvojamās telpas;

29.1.2. faktiskā dzīvesvieta ir īrētajā dzīvojamā telpā, izņemot gadījumus, kad persona dzīvo pašvaldībai vai apgādniekam piederošā dzīvojamā telpā;

29.2. un vienam no šādiem kritērijiem:

29.2.1. audzina vismaz vienu nepilngadīgu bērnu;

29.2.2. ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona;

29.2.3. ir atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti;

29.2.4. ģimenē nav darbspējīgu personu.

30. 24.4.apakšpunktā minēto pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā piešķir:

30.1. 171,00 euro apmērā trūcīgai ģimenei (personai);

30.2. 164,00 euro apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai).

31. Dzīvokļa pabalstu, kas norādīts noteikumu:

31.1. 24.1. un 24.3.apakšpunktā pārskaita katru mēnesi attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā;

31.2. 24.2.apakšpunktā pārskaita pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā;

31.3. 24.4.apakšpunktā pārskaita pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

32. 24.2. un/vai 24.4.apakšpunktā minētā pabalsta saņēmēja līdzdarbības pienākums ir 3 (triju) mēnešu laikā no minētā pabalsta saņemšanas uzrādīt JSLP sociālajam darbiniekam attiecīgu apliecinošo dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz pabalsta saņēmēja vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.".

1.4. aizstāt 48.punktā vārdus "viena mēneša" ar vārdiem "triju mēnešu".

2. Noteikumu 1.2.-1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.19-13 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai precizētu dzīvokļa pabalsta saņemšanas kārtību un nodrošinātu iespēju trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai) saņemt pabalstu līdz 100,00 euro mēnesī īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu.

Minētais pabalsts tiks ieviests ar 01.08.2019., lai mazinātu aktuālu sociālo problēmu, kad trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, ģimenes, kurās nav darbspējīgu personu, kā arī atsevišķi dzīvojošas trūcīgas vai maznodrošinātas pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti nav spējīgas bez pašvaldības atbalsta apmaksāt īri saskaņā ar izīrētāja piedāvāto maksu.

Lai saņemtu pabalstu īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu, pabalsta pieprasītajam Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti, tostarp, dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu). JSLP sociālais darbinieks veic sociālās situācijas izvērtējumu un dzīvesvietas apsekošanu, kā arī pārbauda informāciju par atbilstību pabalsta saņemšanas kritērijiem:

• personas īpašumā nav dzīvojamās telpas;

• personas faktiskā dzīvesvieta ir īrētajā dzīvojamā telpā, izņemot gadījumus, kad persona dzīvo pašvaldībai vai apgādniekam piederošajā dzīvojamā telpā.

Noteikumos redakcionāli tiek precizēti dzīvokļa pabalsta veidi. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

• īres maksas apmaksai par pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu;

• īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu;

• pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, neatkarīgi no īpašuma piederības;

• individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības.

Pabalstu īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu piešķir uz laiku, kamēr noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, un pārskaita katru mēnesi pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā.

Pabalsta saņēmējam ir noteikts līdzdarbības pienākums - triju mēnešu laikā no minētā pabalsta saņemšanas uzrādīt JSLP sociālajam darbiniekam attiecīgu apliecinošo dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz pabalsta saņēmēja vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

Noteikumos redakcionāli tiek precizēts noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 4.punktu tiek precizēta kārtība vienreizēja pabalsta krīzes situācijā saņemšanai. Turpmāk, lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, persona var iesniegt iesniegumu un krīzes situāciju pamatojošus dokumentus triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies krīzes situācija.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu vienu no pamatvajadzībām - mājokli jeb dzīvesvietu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei ar bērniem un ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu, kā arī atsevišķi dzīvojošai trūcīgai vai maznodrošinātai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti, kura nav spējīga bez pašvaldības atbalsta apmaksāt īri saskaņā ar izīrētāja piedāvāto maksu.

Noteikumos nepieciešams precizēt dzīvokļa pabalsta veidus un to saņemšanas kārtību.

Sakarā ar izmaiņām hierarhiski augstākos normatīvajos aktos noteikumos nepieciešams precizēt kārtību vienreizēja pabalsta krīzes situācijā saņemšanai. Noteikumos ir nepieciešams redakcionāli precizēt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai JSLP 2019.gada budžetā ir paredzēti naudas līdzekļi 345 000 (trīs simti četrdesmit pieci tūkstoši) euro apmērā, bet prognozēts, ka jaunā pabalsta īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu apmaksai papildus ir nepieciešami 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti) euro (35 personas X 100,00 euro mēneša pabalsts X 5 mēneši 2019.gadā).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

04.06.2019