Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 665

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
7. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 215. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. līdz šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanai pašvaldības domē sniegt atbildi privātpersonai par tās iesniegtā priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu, ietverot atbildē noraidīšanas pamatojumu.";

1.2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam.";

1.3. papildināt 27. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Teritorijas plānojumu pašvaldības administratīvās teritorijas daļai izstrādā kā teritorijas plānojuma grozījumus.";

1.4. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstā ietver grozījumu pamatojumu un risinājumu aprakstu.";

1.5. izteikt 31.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.2. publiskās infrastruktūras objektus (izņemot sociālās infrastruktūras objektus), norādot plānotos ceļus un plānotās pievienojumu vietas valsts un pašvaldību autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam), kuru novietojums var tikt precizēts būvprojektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem;";

1.6. papildināt 33. punktu aiz vārdiem "Lokālplānojumu izstrādā" ar vārdiem "teritoriāli vienotai teritorijai";

1.7. izteikt 36.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.5. nosaka vai precizē transporta infrastruktūras risinājumus, atbilstoši iespējām atrisinot piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai, norādot plānotās pievienojumu vietas valsts un pašvaldību autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam), ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem;";

1.8. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Detālplānojumu izstrādā:

39.1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos gadījumos;

39.2. ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;

39.3. ja paredzēts būvēt ceļa pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļam un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem;

39.4. pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja:

39.4.1. nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai pārvietojot esošas ielas vai pašvaldību ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošana, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;

39.4.2. plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts izvietot vairākās zemes vienībās.";

1.9. svītrot 40. punktu;

1.10. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Detālplānojumu neizstrādā, ja:

41.1. teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums, ar kuru pietiekami detalizētā pakāpē ir noteikti teritorijas izmantošanas veidi un to aprobežojumi, kā arī sniegti kompleksi transporta infrastruktūras risinājumi;

41.2. valsts autoceļu būvniecības ietvaros atbilstoši būvprojektam paredzēts izbūvēt ceļa pievienojumu vai paralēlo ceļu ārpus valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslas;

41.3. objekta funkcionēšanai nepieciešamajai teritorijai, kurā tiek plānota lineāra inženierbūve un citu ar to saistīto būvju būvniecības process, ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss un tiks izveidotas ar to saistītas zemes vienības;

41.4. plānotā objekta funkcionēšanai nepieciešamo būvju izvietojumu iespējams risināt būvprojekta ietvaros un nav nepieciešama infrastruktūras pārkārtošana piegulošajā teritorijā, un tiek nodrošinātas satiksmes drošības prasības, un nav nepieciešams pārbūvēt esošo pievienojumu autoceļam.";

1.11. svītrot 44.4. apakšpunktu;

1.12. izteikt 56. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"56. Institūcija, izmantojot sistēmu, sniedz:";

1.13. papildināt noteikumus ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Ja ar plānošanas dokumentu nosaka jūras piekrastes ūdeņu izmantošanas veidus un nosacījumus, izstrādes procesā to saskaņo ar ministriju, kas atbildīga par teritorijas attīstības plānošanu.";

1.14. izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.";

1.15. aizstāt 87. punktā vārdus "minētās sanāksmes protokolu" ar vārdiem "minēto ziņojumu";

1.16. izteikt 92. punktu šādā redakcijā:

"92. Saistošo noteikumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apstiprināšanu noslēguma jautājumos norāda tos lokālplānojumus un detālplānojumus, kuri zaudē spēku.";

1.17. papildināt noteikumus ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Ja teritorijas plānojumā iekļauj iepriekš izstrādāto lokālplānojumu risinājumus, tad saistošie noteikumi, ar kuriem lokālplānojumi apstiprināti, zaudē spēku ar teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdi.";

1.18. papildināt 94. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Grafisko daļu izstrādā visai lokālplānojuma teritorijai.";

1.19. izteikt 95.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"95.3. pēc publiskās apspriešanas iesaistītās pašvaldības kopīgi izvērtē publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus un vienojas par lokālplānojuma risinājumu;";

1.20. aizstāt 112. punktā vārdu "pieņemšanas" ar vārdiem "publicēšanas sistēmā";

1.21. izteikt 114. un 115. punktu šādā redakcijā:

"114. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

115. Detālplānojuma izstrādātājs sagatavo ziņojumu par detālplānojuma izstrādi, norādot informāciju par šo noteikumu 105. un 110. punktā minēto paziņojumu nosūtīšanu.";

1.22. izteikt 117., 118. un 119. punktu šādā redakcijā:

"117. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, kopā ar šo noteikumu 115. punktā minēto ziņojumu par detālplānojuma izstrādi, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

118. Izstrādes vadītājs izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

118.1. sagatavoto detālplānojuma redakciju;

118.2. kopsavilkumu par detālplānojuma izstrādi, tai skaitā šo noteikumu 114. punktā minēto ziņojumu;

118.3. priekšlikumus detālplānojuma redakcijas pilnveidošanai, ja tādi nepieciešami;

118.4. saskaņoto administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

119. Pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

119.1. par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu;

119.2. par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu;

119.3. par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu.";

1.23. izteikt 122. punktu šādā redakcijā:

"122. Ja pašvaldība pieņem šo noteikumu 119.2. apakšpunktā minēto lēmumu, detālplānojuma projektu pilnveido vai izstrādā jaunu detālplānojuma redakciju šajā apakšnodaļā noteiktajā kārtībā. Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām nedēļām."

2. Šo noteikumu 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

03.11.2018