Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Ventspilī 2013.gada 22.novembrī (prot. Nr.20; 10.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 13.1.punktu šādā redakcijā:

"Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 15 (piecpadsmit) līdz 140 (vienam simtam četrdesmit) euro, juridiskām personām no 70 (septiņdesmit) līdz 700 (septiņiem simtiem) euro."

1.2. izteikt saistošo noteikumu 13.4.punktu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 13.2.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas nesastādīt protokolu par šajos noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem gadījumos, ja noteiktais sods nepārsniedz 30 (trīsdesmit) euro, un to uzlikt un iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot soda naudas kvīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šajos noteikumos, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu prasībām."

2. Šo noteikumu 1.punkts stājas spēkā euro ieviešanas dienā 2014.gada 1.janvārī.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

 

 

Saistošo noteikumu Nr.27 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" pielāgošanu euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmajai un trešajai daļai Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" punktus 13.1. un 13.4. jāizsaka jaunā redakcijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos izskatīts 30.08.2013. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.
Saistošo noteikumu projekts izskatīts 03.10.2013. Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā.
Saistošo noteikumu projekts izskatīts 25.10.2013. Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

17.12.2013