Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 21.03.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2022. gada 17. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Liepājā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Liepājā 2013.gada 22.augustā (prot. Nr.11, 5.§)
Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā izvieto reklāmu/reklāmas objektu, kas atrodas publiskā vietā vai ir vērsta pret publisku vietu, kā arī to uzraudzību un kontroli (ekspluatācijas prasības, demontāža, administratīvā atbildība).

2. Izvietojot reklāmu/reklāmas objektu Liepājas pilsētā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, ievēro arī citus normatīvos aktus, kas regulē šo jomu.

3. Izvietojot reklāmu/reklāmas objektu Liepājas pilsētā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, ievēro arī reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas ierobežojumus, kas noteikti Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.8 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) 5.17.apakšnodaļā, ciktāl tas nav pretrunā ar Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" un šiem saistošajiem noteikumiem.

4. Saistošie noteikumi attiecas arī uz jautājumiem, kas skar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām.

5. Saistošie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldību dienesta norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai izvietošanas instrukcijai.

6. Šo saistošo noteikumu mērķis ir, regulējot reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nodrošinot Liepājai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu.

7. Saistošajos noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

7.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu;

7.2. būvizkārtne – informatīva plāksne par būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku;

7.3. digitālais ekrāns – jebkādas formas vai jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai videoreklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vērsts pret publisku vietu;

7.4. pilsētas vēsturiskais centrs – Liepājas pilsētas teritorijas daļa, kuras robežas ir noteiktas ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu";

7.5. Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorija – Liepājas pilsētas teritorijas daļa, kuras robežas ir noteiktas Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.74 "Par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu");

7.6. patvaļīga reklāmas, reklāmas objekta izvietošana – izvietošana bez reklāmas izvietošanas atļaujas, darbu atļaujas reklāmas objektiem ar piesaisti zemei/konkrētai vietai vai ekspluatācijas uzsākšana bez rakšanas darbu atļaujas noslēgšanas;

7.7. plakāts – grafisks darbs, kas tēlainā veidā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu;

7.8. skatlogs – īpaši izbūvēts (uzņēmuma, parasti veikala) logs, kurā izvietoti preču, arī izstrādājumu paraugi, to reklamēšanai un informēšanai par tiem;

7.9. skatloga vitrīna – iekšējā telpa līdz 100 cm attālumā (dziļumā) no loga rūts;

7.10. slietnis – neliels (līdz 1,2 m augsts) mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie komersanta saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tā darba laikā;

7.11. vides objekts – speciāli izgatavots un uzstādīts jebkādas formas vai materiāla objekts (priekšmets) pilsētvidē, ar dekoratīvu un/vai kultūrvēsturisku funkciju, kura izvietošana saskaņota Liepājas pilsētas pašvaldībā.

8. Liepājā aizliegta patvaļīga reklāmas/reklāmas objekta izvietošana.

9. Tiesības eksponēt reklāmu/reklāmas objektu Liepājā ir visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" noteiktajā kārtībā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Būvvalde) ir saskaņojušas reklāmas/reklāmas objekta projektu, reklāmai ar piesaisti zemei – saņēmušas rakšanas darbu atļauju, saņēmušas reklāmas izvietošanas atļauju (1.pielikums) un ir samaksājušas pašvaldības nodevu saskaņā ar paziņojumu par pašvaldības nodevu. Reklāmu/reklāmas objektu izvieto atbilstoši izsniegtajai reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujai.

10. Par reklāmas/reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību spēkā esošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs reklāmas/reklāmas objekta īpašnieks, ja īpašnieks nav atrodams – konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

11. Ja, izvietojot reklāmu/reklāmas objektu ar piesaisti zemei radušās domstarpības par tās izvietojuma atbilstību saskaņotam projektam, reklāmas/reklāmas objekta īpašniekam vai izvietotājam vai Būvvaldei ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā veikt ir tiesīgas licencētas mērniecības firmas.

12. Uz pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, tajā skaitā, ielu sarkanajās līnijās, šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā norādītajās teritorijās, atļauts izvietot:

12.1. slietņus;

12.2. kultūras, sporta un izglītības pasākumu reklāmas, kā arī pašvaldības rīkotu vai atbalstītu pasākumu reklāmas, pašvaldības norādītajās vietās;

12.3. tīkla reklāmu tiem komersantiem, par kuriem Liepājas pilsētas dome pieņēmusi lēmumu un kas noslēguši līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu ar Liepājas pilsētas pašvaldību;

12.4. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ja to izvietojumu saskaņojusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE".

13. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus citstarp galdus, teltis un pārvietojamās nojumes, ja tās pašas tiek izmantotas kā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, aizliegts izvietot uz sabiedriskā transporta līdzekļiem, sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās un citās vietās (2.pielikums):

13.1. Rožu ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Kuršu ielai;

13.2. Rožu laukumā;

13.3. Lielajā ielā;

13.4. Zivju ielā;

13.5. Tirgoņu ielā;

13.6. Jāņa Čakstes laukumā;

13.7. Tirdzniecības kanālā, tā krastmalās un uz tiltiem;

13.8. Kārļa Zāles laukuma skvērā.

14. Parkos un skvēros reklāmas/reklāmas objekta izvietošana ir aizliegta.

15. Zemesgabalā Klaipēdas ielā 89 un laukumā pie pilsētas robežas, iebraukšanai pilsētā no Klaipēdas, un laukumā pie pilsētas robežas, iebraukšanai pilsētā no Rīgas, atļauts izvietot tikai tūrismu un pilsētas attīstību veicinošas reklāmas.

16. Uz reklāmas/reklāmas objekta jābūt īpašnieka rekvizītiem (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, e-pasts). Minētās prasības neattiecas uz izkārtni.

17. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu pārbūvi, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami nekavējoties pēc Būvvaldes pirmā pieprasījuma, taču ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā. Demontāžu veic reklāmas objekta īpašnieks par saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

18. Pie baznīcu, mācību iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās, ieskaitot teritorijai piegulošās ietves, atļauta tikai ar šiem objektiem saistītas reklāmas izvietošana.

19. Izvietojot reklāmu/reklāmas objektu, nodrošina Liepājai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu, pilnveidojot pilsētas siluetu vai ielas skata panorāmu. To izvietojot, saglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturu un mērogu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālo plānojumu un Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

20. Reklāmā/reklāmas objektā aizliegts izmantot skaņas efektus.

21. Izvietojot reklāmu/reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar būvi:

21.1. ievēro ēkas proporcijas;

21.2. ievēro fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

21.3. nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, bareljefus u.c.). Ja esošā sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šī apakšpunkta prasības, atkāpes no šī apakšpunkta pirms reklāmas projekta iesniegšanas saskaņošanai saskaņojamas ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku;

21.4. ievēro reklāmā lietoto materiālu vizuālo saderību ar fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektonisko risinājumu;

21.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

21.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no fasādes ir 1,3 m, bet Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijā – 0,9 m, ievērojot, ka reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

21.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes neatkarīgi no reklāmas platuma.

22. Aizliegts necaurredzamā veidā aizlīmēt skatlogu vairāk nekā 40% no katras atsevišķi nodalītās stiklotās platības. Ja skatloga īpašā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams ievērot šī apakšpunkta prasības, atkāpes no šī punkta pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai saskaņojamas ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku.

23. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijā aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

24. Ja pie būves ir izvietotas vai ir paredzēts izvietot vairāk nekā divas reklāmas, Būvvaldei ir tiesības pieprasīt būves īpašniekam izstrādāt reklāmu vizuālo koncepciju, būves īpašniekam pirms tam konsultējoties ar Būvvaldes galveno mākslinieku. Koncepcijā vizualizējamas visas uz konkrētās ēkas iespējami izvietojamo (ievērojot reklāmu izvietošanas pamatprincipus) reklāmu atrašanās vietas.

(Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

25. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijā reklāmas pie vairākstāvu (tajā skaitā divstāvu) ēku fasādēm izvieto ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzega. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu apakša.

Ēkām, kuru augšējos stāvos (sākot no otrā stāva) atrodas dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupē pie ieejām. Ēkām, kas būvētas pēc 1940.gada un atjaunotām vēsturiskām ēkām, pieļaujams ēkas nosaukuma vai zīmola (viena vienība) novietojums augstāk kā pirmā stāva robežās, ja tas ir harmonisks ar apkārtējo vidi.

Ēkām, kas būvētas pēc 1940.gada, pēc to atjaunošanas, ir pieļaujamas atkāpes no šā punkta regulējuma, ja tas paredzēts akceptētā būvprojektā, vai, ja pilsētas galvenā māksliniece, ievērojot specifiskās zināšanas mākslas jomā, izvērtējot reklāmu izvietošanas koncepciju, atzīst, ka šādas atkāpes nav pretrunā ar vienotu apkārtējās vides kompozicionālo risinājumu.

(Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

26. Uz ugunsmūra vai ēkas gala sienas izvietotas reklāmas forma un saturs nedrīkst pazemināt būves kultūrvēsturisko vērtību.

(Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

27. Izvietojot brīvi stāvošus reklāmas objektus, jāievēro, ka tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu.

28. Minimālais attālums starp diviem ar piesaisti zemei izvietotiem reklāmas objektiem, tostarp, vides objektiem, ir 25 m. Šī distance jāievēro arī no sabiedriskā transporta pieturvietas, kurā izvietots reklāmas stends. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām. Ja reklāmas stendi izvietoti ārpus Liepājas pilsētas vēsturiskā centra un Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijas, attālums var tikt samazināts.

29. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tos izkārto uz līnijām paralēli brauktuvei.

30. Aizliegts uzstādīt reklāmas objektus uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

31. Aizliegts izvietot reklāmas objektus pie apgaismes stabiem.

31.1 Aizliegts izvietot transparentus, kas novilkti starp kokiem, stabiem, ēkām, būvēm un citām konstrukcijām.

(Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

32. Uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk kā 50% no katra loga laukuma. To aizsegšanai atļauts izmantot tikai perforēto līmplēvi. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu.

33. Mobilās reklāmas objektu, izņemot sabiedriskā transporta līdzekļus, aizliegts novietot stāvēšanai pilsētas ielu teritorijā, autostāvvietā, laukumā u.c. vietās, kas pārredzamas no publiskās ārtelpas.

34. Elektropiegādes kabeļi reklāmām nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Brīvi stāvošu reklāmu elektropiegāde jānodrošina ar pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē Būvvaldē noteiktajā kārtībā.

(Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

35. Slietņa izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par pirmā stāva līmeni). Minētais ierobežojums neattiecas uz objektu, kurš atbilst šajā punktā norādītajiem nosacījumiem, un satur informāciju par komersanta preču/pakalpojumu dienas piedāvājumu. Šāda vieda slietņa izvietošana atļauta bez Būvvaldes saskaņojuma.

Slietni (arī tādu, kas satur komersanta preču/pakalpojumu dienas piedāvājumu) jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, tos izvieto vienā līnijā pie namu fasādēm, gājēju plūsmai atstājot 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņēmums ir gājēju ielas).

36. Periodiski maināma ekspozīcija un svētku noformējums skatloga vitrīnā, kas veidots no pārdodamās produkcijas, nav jāsaskaņo Būvvaldē.

37. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu. Minētos reklāmu veidus izvieto bez saskaņošanas Būvvaldē, saņemot afišu staba vai stenda īpašnieka vai apsaimniekotāja piekrišanu. Uz afišu stabiem un stendiem aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu un tirdzniecības centru reklāma.

38. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

39. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs un fasādes apgaismošanai aizliegts izmantot gaismas specefektus, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus u.tml. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.

40. Būvizkārtni izvieto pie šādiem būvobjektiem:

40.1. pie triju un vairāku dzīvokļu mājām, kur tiek veikta jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana;

40.2. pie viena un divu dzīvokļu mājām, kur tiek veikta jauna būvniecība vai pārbūve, ja būvdarbus neveic pats pasūtītājs;

40.3. pie nedzīvojamām ēkām (piemēram, viesnīcas, biroja ēkas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, satiksmes un sakaru ēkas, rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, kulta ēkas), kur tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana;

40.4. pie pašvaldības īpašumā esošiem objektiem, kur tiek veikti būvdarbi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

41. Būvizkārtni izgatavo pēc vienota parauga un tajā ietver informāciju, kas norādīta šo saistošo noteikumu 3.pielikumā.

42. Būvizkārtni izvieto būvobjekta teritorijā. To izgatavo no plākšņu materiāla; izgatavojot būvizkārtni no sintētiskā auduma materiāla, tā jāizvieto nospriegotā veidā. Ja pārbūves vai atjaunošanas darbi tiek veikti pirmā stāva līmenī, būvizkārtni izvieto pirmā stāva līmenī, ja visā ēkā – ne augstāk par otrā stāva līmeni. Ja būvizkārtne tiek izvietota pie būvžoga vai sastatnēm, to izgatavo ne mazāku kā 1,0 m (augstums) x 1,0 m (platums) formātā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

43. Papildinformācija par būvmateriālu piegādātājiem un pielietojamiem materiāliem uzskatāma par reklāmu būvobjektā.

Ja būvuzņēmējs (pasūtītājs) vēlas izvietot reklāmu būvobjektā, vispirms izstrādājama un saskaņojama reklāmas izvietojuma vizuālā koncepcija.

44. Uz reklāmām būvobjektā attiecas projektu izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtības nosacījumi, kas minēti šajos saistošajos noteikumos.

45. Ekspluatācijas prasības reklāmai/ reklāmas objektam:

45.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas;

45.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām;

45.3. ja reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās un tml.);

45.4. reklāmai/reklāmas objektam, jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta utt.) plakāta, citstarp krāsota, ekspluatācija.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

46. Ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņš, reklāmas īpašnieks to demontē nekavējoties pēc reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās. Ja komersants konkrētajās telpās komercdarbību ir izbeidzis, reklāmu demontē nekavējoties, par to paziņojot Būvvaldei. Tīkla reklāmas objekta īpašniekam ir pienākums demontēt reklāmu no reklāmas objekta trīs dienu laikā pēc reklamētā pasākuma norises dienas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

47. Būvvalde izskata jautājumu par reklāmas/reklāmas objekta demontāžu gadījumā, ja:

47.1. reklāma/reklāmas objekts neatbilst ekspluatācijas prasībām;

47.2. beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš, un reklāma nav tikusi demontēta;

47.3. reklāma/reklāmas objekts tiek ekspluatēta bez reklāmas izvietošanas atļaujas;

47.4. reklāma/reklāmas objekts uzstādīts neatbilstoši akceptētajam/saskaņotajam projektam;

47.5. pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā divus mēnešus pēc maksājumu grafikā norādītā termiņa.

47.6. izkārtne atrodas komercdarbības vietā, kurā komersants komercdarbību ir izbeidzis.

48. Reklāmas/reklāmas objekta demontāžas kārtība, ja reklāmas objekta īpašnieks pats nav veicis objekta demontāžu:

48.1. Būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas/reklāmas objekta īpašniekam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

48.2. ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, Būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Būvvalde nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu;

48.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas Būvvaldes komisija sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli. Komisijas sastāvā ir reklāmas inspektors, pilsētas galvenais mākslinieks un pilsētas attiecīgā rajona arhitekts;

48.4. reklāmas/reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Būvvalde piedzen no reklāmas īpašnieka Administratīvā procesa likuma kārtībā;

48.5. demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti sešus mēnešus.

49. Par šo noteikumu neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos nozari regulējošos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 57 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

50. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" (turpmāk – Pašvaldības policija) amatpersonas atbilstoši savai kompetencei.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē:

51.1. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 16.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā";

51.2. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" 9.nodaļa "Reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība".

52. Noteikt, ka līdz 2014.gada 1.janvārim par šo noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par saistošo noteikumu neievērošanu, fiziskai personai ir līdz diviem simtiem latu, juridiskai personai - līdz pieciem simtiem latu.

53. Šo saistošo noteikumu 49.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

54. Šie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14

Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Latvija
tālrunis 63404725; fakss 63404429

REKLĀMAS
IZVIETOŠANAS ATĻAUJA
Nr.

Objekta nosaukums 
Reklāmas/ reklāmas objekta izvietojuma adrese 
Reklāmas devējs 
Reklāmas veids 
Papildus efekti 
Reklāmas izvietošanas atļauja izdota 
Reklāmas izvietošanas atļauja derīga 
Piezīmes 

Reklāma ir/nav pašvaldības nodevas objekts.

Liepājas pilsētas galvenā māksliniece

Reklāmas izvietošanas atļaujai jāatrodas saimnieciskās darbības veikšanas vietā.

Pielikumā: reklāmas/ reklāmas objekta vizualizācija.

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.14

3.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.14
BŪVIZKĀRTNE

01.07.2020