Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) To personu statusu, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu, un diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību statusu, kā arī diplomātiskās privilēģijas un imunitātes nosaka 1961.gada Vīnes konvencija par diplomātiskajām attiecībām un 1963.gada Vīnes konvencija par konsulārajiem sakariem.";

uzskatīt līdzšinējo panta pirmo un otro daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

2. 9.pantā:

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Šis noteikums neattiecas uz specializētajiem atašejiem, kuri iecelti amatā šā likuma 11.pantā noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktā diplomātisko rangu paaugstināšanas kārtība neattiecas uz personām, kuras tiek ieceltas šā likuma 11.pantā minētajos amatos."

3. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā pārstāvniecībā speciāli pilnvarota amatpersona, kas pilda diplomātisko un konsulāro dienestu atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai. Diplomātiskās pārstāvniecības funkciju, procedūru un iekšējās darba kārtības jautājumos specializētais atašejs ir padots diplomātiskās pārstāvniecības vadītājam. Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas atbildības jomas jautājumos specializētais atašejs ir padots Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas amatpersonai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētajiem atašejiem ir šādi amati: nozares padomnieks, nozares atašejs vai nozares atašeja palīgs. Uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētajam atašejam ārlietu ministrs piešķir atašeja diplomātisko rangu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nozaru pārstāvji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā."

4. 14.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī nozares padomniekam, kā arī 1.ranga aizsardzības atašejam ir ne vairāk kā četri gadi, bet nozares atašejam, nozares atašeja palīgam, kā arī 2. un 3.ranga aizsardzības atašejam un aizsardzības atašeja palīgam - ne vairāk kā trīs gadi. Šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā uz vienu termiņu pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.";

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu.

5. Papildināt 15.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ārlietu ministrijas pārziņā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc Atestācijas komisijas ieteikuma var ieskaitīt arī diplomātus, kas norīkoti darbā Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā, Eiropas Revīzijas palātā, Eiropas Parlamentā, Eiropas Centrālajā bankā un citās institūcijās, to apakšstruktūrās, misijās un operācijās (turpmāk - Eiropas Savienības institūcijas) saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šajā gadījumā diplomātiskais rangs tiek saglabāts uz visu norīkojuma periodu. Diplomātiskā pase nododama glabāšanā Ārlietu ministrijā likumā "Par diplomātisko pasi" noteiktajā kārtībā."

6. Aizstāt 16.panta 4.punktā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma 15.pantu" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar šā likuma 15.pantu, izņemot 15.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu".

7. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Specializētajiem atašejiem piemaksu par piešķirto diplomātisko rangu izmaksā Saeima, attiecīgās nozares ministrija vai Latvijas Banka.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Diplomāti, kuri ieskaitīti Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15.panta sesto daļu, visā norīkojuma periodā saņem mēnešalgu."

8. Papildināt III nodaļu ar 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Izdienas pensija

(1) Diplomātiem, kuriem diplomātiskais rangs piešķirts saskaņā ar šā likuma 9., 10. vai 12.pantu, ir tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību nosaka speciāls likums."

Pārejas noteikums

Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētie atašeji, kuriem diplomātiskie rangi piešķirti līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tos saglabā uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 11.janvārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 25.janvāri.

25.01.2005