Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumus Nr. 254 "Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

Ministru kabineta noteikumi nr. 50

Rīgā 1994. gada 22. februārī (prot. nr. 11, 11.§)

Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

1. Bārenis ir nepilngadīgs bērns, kura vecāki ir miruši.

2. Bez vecāku gādības palikušie bērni ir:

2.1. bērni, kurus mātes atstājušas dzemdību namā, juridiski pareizi noformējot atteikšanos no bērna;

2.2. dzemdību nodaļās, bērnu slimnīcās, zīdaiņu namos vai bērnunamos ļaunprātīgi un apzināti pamesti bērni, par kuriem vecāki neinteresējas un kuru audzināšanā nepiedalās;

2.3. pamesti bērni, kuru vecāki nav zināmi;

2.4. bērni, kuru vecākiem Civillikumā noteiktajā kārtībā ir izbeigusies vai pārtraukta vecāku vara;

2.5. bērni, kuru vecāki atrodas bezvēsts prombūtnē;

2.6. bērni, kuru vecāki ilgstošas slimības vai brīvības atņemšanas dēļ nav spējīgi pildīt vecāku pienākumus;

2.7. bērni, kuriem viens no vecākiem minēto apstākļu dēļ nav spējīgs pildīt vecāku pienākumus, bet otrs sešus mēnešus nepiedalās bērna audzināšanā.

3. Zīdaiņa vecuma bērni tiek uzņemti un uzturēti valsts zīdaiņu namā (patversmē). Valsts zīdaiņu namā (patversmē) uzņemtos bērnus patur ne ilgāk kā līdz divu gadu vecuma sasniegšanai.

4. Gadījumos, kad bērni nav nodoti audzināšanā ģimenēs, rajona pašvaldība nodrošina bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu uzturēšanu un audzināšanu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu iestādē no divu gadu vecuma līdz pilngadībai, ja vecāku dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā.

5. Nepilngadīgie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie vienas ģimenes bērni (brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas) ievietojami vienā audzināšanas iestādē. Vienas ģimenes bērnu audzināšana dažādās iestādēs, izņemot zīdaiņa vecuma bērnus, pieļaujama, pamatojoties uz medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdzienu un ievērojot bērna intereses.

6. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, dzīvojot audzināšanas iestādē, iegūst izglītību jebkurā mācību iestādē atbilstoši savai garīgajai un fiziskajai attīstībai.

7. Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas un izglītības iestādes tiek finansētas no rajona pašvaldības budžeta.

8. Ja aizbildnība nodibināta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš nav aizbildņa taisnās līnijas lejupējais radinieks, brālis vai māsa, padēls vai pameita, aizbildnim maksā atlīdzību no valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmērā *.

Kārtību, kādā izmaksājama atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, nosaka Labklājības ministrija pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju.

9. Ja bērns dzīvo aizbildņa ģimenē, aizbildnim izmaksā pabalstu, kurš izlietojams bērna uzturēšanai. Pabalstu izmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, un tā izmaksu nodrošina Labklājības ministrija.

Pabalsta apmērs ir starpība starp ēdināšanas izdevumiem, kas mēnesī tiek izlietoti bērna uzturēšanai valsts audzināšanas iestādē, un apgādnieka zaudējuma pensiju vai līdzekļiem, kurus uz izpildrakstu pamata saņem aizbildnis bērna uzturēšanai, un valsts pabalstu vai nodokļu atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem.

Vienas dienas ēdināšanas izdevumus nosaka saskaņā ar aprēķina normām, pēc kurām tiek sastādīts valsts budžets kārtējam gadam.

Kārtību, kādā izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai, nosaka Labklājības ministrija pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju.

10. Audzināšanas iestāžu administrācijai, kurās bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni atrodas pilnā valsts apgādībā, saskaņā ar izpildrakstiem ieturētie līdzekļi bērna uzturam, kā arī bērnam fizisko un juridisko personu personīgi sniegtā materiālā palīdzība jāpārskaita krājbankā, atverot uz bērna vārda personīgo kontu.

Bērnam jāsaglabā tiesības saņemt saskaņā ar izpildrakstiem ieturētos līdzekļus bērna uzturam, apgādnieka zaudējuma pensiju, stipendiju, visu prakses laikā nopelnīto naudu, kā arī fizisko un juridisko personu sniegto materiālo palīdzību.

11. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem - arodskolu, arodvidusskolu, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem - jāpiešķir stipendija saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

12. Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādes administrācija izmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem- arodskolu, arodvidusskolu, vispārizglītojošo, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem - naudas summu, kāda normatīvos paredzēta viena bērna ēdināšanai audzināšanas iestādē.

13. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas mācās vispārizglītojošās skolās, audzināšanas un izglītības iestādes administrācija ik mēnesi izmaksā kabatas naudu no rajona pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kabatas naudas apmēru nosaka saskaņā ar aprēķina normām, pēc kurām tiek sastādīts valsts budžets kārtējam gadam.

14. Labklājības ministrija nodrošina audzināšanas un izglītības iestādēs esošos bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar bezmaksas ceļazīmēm uz sanatorijām vai rehabilitācijas centriem atbilstoši medicīniskajām indikācijām.

Izdevumus, kas saistīti ar bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu (ja nepieciešams, arī personu, kas viņus pavada) braucienu līdz sanatorijai un atpakaļ, kā arī atsevišķos gadījumos ar papildu ceļazīmju iegādi saistītos izdevumus sedz no audzināšanas iestādes uzturēšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

15. Pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audzināšanas iestādē vai nodošanu aizbildnībā ģimenē, bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus nekavējoties nodrošina ar īres dzīvokli, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu audzināšanas iestādē vai pie aizbildņa, kā arī tad, kad viņi beiguši mācības mācību iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigām, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

Gadījumā ja pašvaldība nenodrošina bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu ar īres dzīvokli, tā maksā viņam no vietējā budžeta līdzekļiem ikmēneša pabalstu, kāds nepieciešams vienistabas dzīvokļa īrēšanai.

16. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - arodskolu, arodvidusskolu, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem - audzināšanas iestāde sedz izdevumus par apģērba iegādi saskaņā ar normu, kas naudas izteiksmē noteikta viena audzēkņa apģērba iegādei valsts audzināšanas iestādē.

Katram bārenim un bērnam, kas palicis bez vecāku gādības, iestājoties darbā un atstājot audzināšanas vai mācību iestādi pēc mācību iestādes beigšanas vai pēc pilngadības sasniegšanas, audzināšanas un izglītības iestāde izsniedz apģērbu, apavus, mīksto inventāru un naudu saskaņā ar aprēķina normām, pēc kurām tiek sastādīts valsts budžets kārtējam gadam.

17. Apstiprināt pievienoto bāreņa apliecības paraugu.

Bāreņa apliecība dod tiesības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmantot likumdošanas aktos noteiktos atvieglojumus.

18. Labklājības ministrijai nodrošināt apliecību izgatavošanu, izstrādāt un apstiprināt instrukciju par bāreņa apliecības izsniegšanu un apliecības izmantošanas noteikumus.

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992. gada 19. novembra lēmumu nr. 487 "Par atlīdzības noteikšanu par aizbildņa vai aizgādņa pienākumu pildīšanu".

20. Šie noteikumi stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas valsts budžetā, izņemot 17. un 18. punktu, kas stājas spēkā ar 1994. gada 1. februāri.

* 1994. gadā šī atlīdzība tiek maksāta no rajona pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V. Birkavs

Labklājības ministrs J. Ritenis

10.03.1994