Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr., 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kooperatīvā sabiedrība - brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai;";

izslēgt 6.punktu;

izslēgt 7.punktā vārdus "vai kooperatīvo sabiedrību savienības";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) papildpaja - paja, kura nodrošina kooperatīvās sabiedrības biedram tiesības saņemt dividendi un peļņas atmaksu, bet nedod balsstiesības;";

papildināt 11.punktu pēc vārda "peļņas" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma)";

papildināt pantu ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība - kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

13) pārpalikums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - par pakalpojumiem iemaksātās summas pārsniegums pār faktiskajām pakalpojumu izmaksām."

2. 2.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis un kooperatīvo sabiedrību darbības tiesiskais pamats";

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem "sekmēt kooperatīvo sabiedrību" ar vārdu "efektīvu";

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "un to savienību";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un to savienības".

3. 3.pantā:

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss;

4) kooperatīvās sabiedrības kapitālu veido un kontrolē, kā arī iegūto peļņu (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikumu) sadala tās biedri;";

izslēgt 5., 6., 7. un 9.punktu.

4. Izteikt 4., 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Kooperatīvās sabiedrības tiesiskais statuss

(1) Kooperatīvā sabiedrība ir juridiskā persona.

(2) Kooperatīvā sabiedrība uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs).

5.pants. Kooperatīvās sabiedrības atbildības norobežošana

(1) Kooperatīvā sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

(2) Kooperatīvā sabiedrība neatbild par tās biedra saistībām.

(3) Kooperatīvās sabiedrības biedrs neatbild par kooperatīvās sabiedrības saistībām.

6.pants. Kooperatīvās sabiedrības komersanta statuss

Kooperatīvā sabiedrība ir komersants, izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības."

5. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kooperatīvās sabiedrības nosaukumā ir jābūt vārdiem "kooperatīvā (kopdarbības) sabiedrība" vai "kooperatīvā biedrība". Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības nosaukumā jābūt arī vārdiem "lauksaimniecības pakalpojumu" vai nozares nosaukumam."

6. Izslēgt 8.panta trešo daļu.

7. Aizstāt 9.pantā vārdu "uzņēmējsabiedrību" ar vārdu "komercsabiedrību".

8. Aizstāt 10.pantā vārdu "uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

9. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, organizē dibinātāju naudas iemaksu noguldīšanu bankā un saņem izziņu par izdarīto noguldījumu, kā arī novērtē mantisko ieguldījumu (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums);";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kooperatīvo sabiedrību dibina, reorganizējot esošu komercsabiedrību, šādai reorganizācijai attiecīgi piemērojami Komerclikuma noteikumi.";

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības darbību reglamentē šis likums, likums "Par dzīvokļa īpašumu", kā arī citi normatīvie akti.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāji var būt fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus."

10. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) biedru tiesības un pienākumi;

7) valdes un padomes (ja tāda ir paredzēta) skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;";

papildināt pirmās daļas 12.punktu pēc vārda "peļņas" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma)";

izteikt pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

"13) komercsabiedrību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība;";

izslēgt pirmās daļas 16.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūti ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi."

11. 16.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā), kā arī dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums);";

izslēgt otrās daļas 5.punktu;

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) citus dokumentus saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību reģistrācijai iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā šīs sabiedrības reģistrējamas Uzņēmumu reģistrā, nosaka Ministru kabinets."

12. 17.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kuras atzīst sabiedrības statūtus" ar vārdiem "kuras izmanto sabiedrības pakalpojumus, atzīst un pilda sabiedrības statūtus";

izslēgt trešajā daļā vārdus "bet par tās valdes vai revīzijas komisijas locekli - tikai persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu".

13. Papildināt 18.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām."

14. 19.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "pilsonību" un "apliecības";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un tās kreditoram".

15. Papildināt 20.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs saņem pārpalikuma atmaksu atbilstoši izmantoto pakalpojumu apjomam, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā - arī likvidācijas kvotu atbilstoši biedram piederošo paju skaitam."

16. Papildināt 21.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "darba ieguldījumu" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - uz saņemto pakalpojumu apjomu)".

17. 22.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) piedalīties sabiedrības darbībā un pārvaldē;";

izslēgt 2.punktu;

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "dividendi un peļņas atmaksu" ar vārdiem "vai pārpalikumu (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā)".

18. 23.pantā:

papildināt ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedram pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā.";

izslēgt piekto daļu;

papildināt sesto daļu pēc vārda "dividendes" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma piekrītošā daļa)";

izslēgt septīto daļu;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā."

19. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa. Kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls un saimnieciskā darbība".

20. Izteikt 24.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un meliorācijas kooperatīvo sabiedrību pamatkapitāla minimālais lielums ir 200 latu."

21. 25.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja sabiedrības statūtos paredzēta iestāšanās maksa, tā nosakāma vienāda visiem biedriem. Statūtos var reglamentēt biedra naudas lielumu un tās noteikšanas kritērijus."

22. Papildināt 26.panta otrās daļas 4.punktu pēc vārdiem "dividende un peļņas" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma)".

23. 27.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "biedra pieprasījuma" ar vārdiem "(izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību)";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra papildpajas var atsavināt pēc viņa pieprasījuma iesniegšanas kooperatīvās sabiedrības valdei, ievērojot statūtos noteikto kārtību."

24. Izslēgt 28.pantu.

25. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Mantiskais ieguldījums

(1) Attiecībā uz mantisko ieguldījumu piemērojami Komerclikuma 153.panta un 154.panta pirmās, trešās, ceturtās un sestās daļas noteikumi.

(2) Ieguldītājam tiek piešķirts mantiskā ieguldījuma vērtībai atbilstošs paju skaits.

(3) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls apmaksājams tikai naudā."

26. 31.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc vārda "dividendes" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikums)".

27. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Nodokļu atvieglojumi kooperatīvajām sabiedrībām un nodokļu maksājumi lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(1) Nodokļu atvieglojumus kooperatīvā sabiedrība saņem nodokļu likumos paredzētajā kārtībā.

(2) Ievērojot nodokļu likumos noteikto kārtību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā patstāvīgi, bet katrs lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli no pārpalikuma daļas, kas pienākas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedram."

28. 36.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu "uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešo un ceturto daļu.

29. Papildināt 37.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vairāk nekā 200 biedru, var sasaukt pilnvaroto sapulci tikai kooperatīvās sabiedrības kopsapulču starplaikā."

30. 38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kooperatīvās sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "revīzijas komisija (revidents) vai kooperatīvo sabiedrību savienība, kuras dalībniece ir attiecīgā sabiedrība" ar vārdiem "vai revīzijas komisija (revidents)".

31. 39.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tikai kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei ir tiesības:

1) ievēlēt un atsaukt pilnvarotos, kuri pilnvaroto sapulcē ir tiesīgi lemt šā panta otrajā daļā noteiktos biedru kompetencē esošos jautājumus;

2) ievēlēt un atsaukt valdes un padomes locekļus, revīzijas komisijas locekļus (revidentu) vai zvērinātu revidentu un likvidācijas komisijas locekļus;

3) noteikt atlīdzības lielumu valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas locekļiem (revidentam) vai zvērinātam revidentam un likvidācijas komisijas locekļiem;

4) noteikt izmaiņas valdes locekļu pārstāvības tiesībās.";

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdu "Vienīgi";

izslēgt otrās daļas 5.punktu;

izslēgt otrās daļas 7.punktā vārdus "tās iestāšanos kooperatīvo sabiedrību savienībās un" un aizstāt vārdu "uzņēmējsabiedrībās" ar vārdu "komercsabiedrībās";

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdus "sabiedrības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību";

papildināt otrās daļas 10.punktu pēc vārda "peļņu" ar vārdiem "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikumu)";

izslēgt otrās daļas 13.punktu.

32. 41.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās - pilnvaroto ievēlēšanas sapulce, kas izziņota un organizēta sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem biedriem.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "iestātos kooperatīvo sabiedrību savienībās un izstātos no tām";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās - pilnvaroto ievēlēšanas sapulce nav tiesīga, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce (pilnvaroto sapulce), dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās - pilnvaroto ievēlēšanas sapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita."

33. 42.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(pilnvaroto sapulce)";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "piecus" ar vārdu "trīs".

34. Izslēgt 43.panta 4.punktu.

35. Izteikt 46., 47. un 48.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Kooperatīvās sabiedrības valde

(1) Kooperatīvās sabiedrības valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv kooperatīvo sabiedrību.

(2) Valde pārzina un vada kooperatīvās sabiedrības lietas. Tā atbild par sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par to, lai sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu likumam.

(3) Valde pārvalda kooperatīvās sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, kooperatīvās sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem.

(4) Valdes locekļus uz kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē un atsauc biedru kopsapulce, aizklāti balsojot. Valdes priekšsēdētāju ievēlē biedru kopsapulce, bet viņa vietnieku - valdes locekļi no sava vidus, ja statūtos nav noteikts citādi.

(5) Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi, ja kooperatīvās sabiedrības statūtos nav noteikts citādi.

(6) Valde pieņem lēmumu ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, bet priekšsēdētāja prombūtnes laikā - viņa vietnieka balss.

(7) Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā.

(8) Pēc saimnieciskās darbības gada noslēguma valde par savu darbību sniedz ziņojumu biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei). Ziņojumā tā atspoguļo saimnieciskās darbības rezultātus, plānoto saimnieciskās darbības politiku nākamajā saimnieciskās darbības gadā un citus ar kooperatīvās sabiedrības darbību saistītus būtiskus jautājumus.

(9) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valde organizē pilnvaroto personu ievēlēšanu katras dzīvojamās mājas sapulcē pēc kooperatīvās sabiedrības statūtos noteiktās pārstāvniecības normas uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

47.pants. Kooperatīvās sabiedrības valdes tiesības vadīt kooperatīvo sabiedrību un tās kompetence

(1) Kooperatīvās sabiedrības valdes locekļi kooperatīvo sabiedrību vada tikai kopīgi.

(2) Kooperatīvās sabiedrības valde izlemj visus ar sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas nav biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) vai padomes kompetencē.

(3) Kooperatīvā sabiedrība savos statūtos var noteikt, ka valdei svarīgu jautājumu izlemšanā vajadzīga biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) vai padomes (ja tāda ir izveidota) piekrišana. Par svarīgiem uzskatāmi šādi jautājumi:

1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2) nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

3) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4) tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar kooperatīvās sabiedrības parasto saimniecisko darbību;

5) jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana.

(4) Ja padome noraida valdes iesniegtos priekšlikumus, valdei ir tiesības sasaukt biedru ārkārtas kopsapulci (pilnvaroto sapulci).

48.pants. Kooperatīvās sabiedrības valdes pārstāvības tiesības

(1) Visiem kooperatīvās sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi sabiedrību pārstāv kopīgi, ja tās statūtos nav noteikts citādi. Statūtos var noteikt, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu.

(2) Kopīgas pārstāvības gadījumā valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šis noteikums attiecīgi piemērojams arī tad, ja sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu.

(3) Valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot. Kooperatīvās sabiedrības statūtos noteiktās valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi vai kopīgi ar prokūristu nav uzskatāmas par valdes pārstāvības tiesību ierobežojumu šā panta izpratnē.

(4) Attiecībā uz kooperatīvās sabiedrības valdes locekļiem jāievēro pārstāvības ierobežojumi, kas noteikti tās statūtos, biedru kopsapulces un padomes (ja tāda ir izveidota) lēmumos.

(5) Izmaiņas kooperatīvās sabiedrības valdes locekļu pārstāvības tiesībās piesakāmas reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru kopsapulces protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu."

36. Izteikt 49.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Revīzijas komisiju (revidentu) uz kooperatīvās sabiedrības statūtos noteikto laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ievēlē kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs."

37. 51.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ja sabiedrības biedru skaits ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas ir bijis mazāks par trim;";

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

izslēgt otro daļu.

38. Izslēgt 52.pantu.

39. Izslēgt 54.panta pirmās daļas otro teikumu.

40. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu atbildība

(1) Katram kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

(2) Kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.

(3) Kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

(4) Valdes un padomes locekļi neatbild par nodarīto zaudējumu, ja rīkojušies saskaņā ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) likumīgu lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā."

41. Papildināt likumu ar 55.1 pantu šādā redakcijā:

"55.1 pants. Atbildība par kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu ietekmēšanu

(1) Persona, kura ar ļaunu nolūku panāk to, ka kooperatīvās sabiedrības valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks rīkojas pretēji šīs sabiedrības vai tās biedru interesēm, atbild sabiedrībai par šādas rīcības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā ir pamats kooperatīvās sabiedrības valdes vai padomes locekļa saukšanai pie atbildības saskaņā ar šā likuma 55.pantu, viņš atbild solidāri ar personu, kura izmantojusi savu ietekmi. Ja ir pamats saukt pie atbildības prokūristu vai komercpilnvarnieku, viņš atbild solidāri ar personu, kura izmantojusi savu ietekmi.

(3) Kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie prasījumi noilgst piecu gadu laikā no prasījuma tiesību rašanās dienas."

42. Izslēgt VIII nodaļu.

43. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.-8.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu šā likuma 33.panta otrās daļas izpildi.

5. Šā likuma 33.panta otrā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos.

6. Uzņēmumu reģistrā reģistrētās kooperatīvās sabiedrības un kooperatīvo sabiedrību savienības atbilstoši šā likuma prasībām izdara attiecīgus grozījumus savos statūtos ne vēlāk kā līdz 2002.gada 31.decembrim.

7. Ja kooperatīvās sabiedrības valdi, padomi (ja tāda ir izveidota) un revīzijas komisiju (revidentu) ievēlējusi kooperatīvās sabiedrības pilnvaroto sapulce, šīs institūcijas ne vēlāk kā līdz 2002.gada 31.decembrim pārvēlē kooperatīvās sabiedrības kopsapulce.

8. Tieslietu ministrija izstrādā un līdz 2002.gada 1.septembrim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību statūtu paraugus."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 10.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 24.jūliju.

24.07.2002