Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.1998. - 31.12.1999. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas

1. pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Meža resursi ir mežmateriāli un meža blakusizmantošanas produkti pirms to ieguves.

(2) Ieņēmumi no meža resursu realizācijas ir maksājumi, ko veic juridiskās un fiziskās personas, kuras izmanto meža resursus.

(3) Ieņēmumus no meža resursu realizācijas ieskaita speciālā budžetā — Mežsaimniecības attīstības fondā, kura nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4)  (Izslēgta ar 18.12.1997. likumu)

2.pants. Ieņēmumu avoti

(1) Ieņēmumus gūst, realizējot meža resursus valsts īpašumā esošajos un visos lietošanā nodotajos mežos par noteiktu taksi (cenu) vai izsolēs, iznomājot valsts īpašumā esošos mežus vai meža zemes meža resursu ieguvei, uzliekot naudas sodus par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem visos mežos, realizējot atsavinātos, noteiktā termiņā neizvestos kokmateriālus un saņemot atlīdzību par mežsaimniecībai nodarītajiem zaudējumiem valsts īpašumā esošajos un visos lietošanā nodotajos mežos.

(2) Ieņēmumus no visiem mežiem veido atlīdzība par mežsaimniecībai nodarītajiem zaudējumiem un naudas sodi par Medību likuma, likuma “Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu” un saskaņā ar šiem likumiem izdoto noteikumu pārkāpumiem.

(18.12.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

3. pants. Meža resursu piešķiršanas kartība

Meža resursus meža izmantotājiem valsts mežos, kā ari visos lietošanā nodotajos mežos Valsts meža dienests realizē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet īpašumā esošajās meža zemēs — zemes īpašnieks likumā noteiktajā kārtībā.

4. pants. Meža resursu takses un ieņēmumu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

(1) Valsts meža dienests realizē meža resursus par pilnu takses vērtību vai ar takses atlaidi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Meža resursu takses, kā ari takses par mežpārkāpumiem un par valsts īpašumā esošo mežu vai meža zemju nomu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Iegūstamo meža resursu takses samaksas un atlaides kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Ministru kabinets ar savu lēmumu var atlikt takses vērtības samaksu uz noteiktu laiku, ja koku ciršanas biļete vai meža zīme meža resursu ieguvējam izsniegta Ministru kabineta noteikto sociālo un citu programmu izpildei.

5. pants. No meža resursu realizācijas gūto ieņēmumu sadales kārtība

(Izslēgts ar 18.12.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

6. pants. Kontrole pār ieņēmumiem no meža resursu realizācijas

(1) Ieņēmumus no meža resursu realizācijas kontrolē Valsts ieņēmumu dienests un Valsts meža dienests.

(2) Visi strīdi, kas rodas sakarā ar ieņēmumiem no meža resursu realizācijas, izskatāmi likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums «Par valsts ieņēmumiem no meža resursu realizācijas» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 37/38).

Likums stājas spēkā ar 1994. gada 1. oktobri.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994. gada 7. jūlijā
01.01.1998