Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 136

Rīgā 1998.gada 14.aprīlī (prot. nr. 19 2.§)

Kodolmateriālu uzskaites un kontroles kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 9.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. aizsargbarjera - metodes vai fiziskas barjeras, kas nepieļauj piekļūšanu kodolmateriāliem un radioaktīvām vielām un to izkliedi vidē;

1.2. bagātinājums - urāna (U233 vai U235) izotopu masas attiecība pret urāna kopējo masu vai plutonija (Pu239 vai Pu241) izotopu masas attiecība pret plutonija kopējo masu;

1.3. efektīvais kilograms - speciāla mērvienība garantiju piemērošanā kodolmateriālam:

1.3.1. plutonijam - svars kilogramos;

1.3.2. urānam, kura bagātinājums ir 0,01 un lielāks, - svars kilogramos, reizināts ar tā bagātinājumu kvadrātā;

1.3.3. urānam, kura bagātinājums ir mazāks par 0,01, bet lielāks par 0,005, - svars kilogramos, reizināts ar 0,0001;

1.3.4. vājinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 un mazāks, - svars kilogramos, reizināts ar 0,00005;

1.3.5. torijam - svars kilogramos, reizināts ar 0,00005;

1.4. faktiskais kodolmateriālu daudzums - visu tieši izmērīto vai ar netiešo mērījumu metodēm aprēķināto kodolmateriālu daudzumu summa, kas mērījumu veikšanas laikā atrodas materiālu bilances zonā;

1.5. garantijas - pasākumi un saistības, kuras valsts pilda atbilstoši Līgumam par kodolieroču neizplatīšanu un Latvijas Republikas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nolīgumam par garantiju piemērošanu saskaņā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu, lai nodrošinātu efektīvu kodolmateriālu uzskaiti un kontroli, nepieļautu kodolmateriālu nesankcionētu izmantošanu un novērstu iespējamos kodolterorisma draudus;

1.6. izejmateriāli - urāns, kurš satur dabā esošo izotopu maisījumu, vai vājināts urāns, kā arī torijs metāliskā, sakausējuma, ķīmiskā savienojuma vai koncentrāta veidā;

1.7. kodolatkritumi:

1.7.1. lietota kodoldegviela, kas novietota apglabāšanas vietā;

1.7.2. radioaktīvie materiāli, kas radušies kodoliekārtā un nav pārstrādāti vai pārvietoti ārpus kodoliekārtas, lai tos tālāk izmantotu zinātnē, medicīnā, rūpniecībā, lauksaimniecībā vai komercdarbībā;

1.7.3. kodoliekārtai piederoši materiāli vai priekšmeti, kuri tikuši radioaktīvi piesārņoti un šī iemesla dēļ nav tālāk izmantojami;

1.7.4. kodoliekārtas radioaktīvās sastāvdaļas pēc kodoliekārtas ekspluatācijas pilnīgas izbeigšanas;

1.8. kodoldarbības:

1.8.1. kodoliekārtas celtniecība, ekspluatācija, darbības pilnīga apturēšana vai likvidācija;

1.8.2. kodolmateriālu un kodolatkritumu iegūšana īpašumā, apstrāde, transportēšana, glabāšana, noma vai jebkāda cita līdzīga darbība;

1.8.3. kodolmateriālu un kodolatkritumu eksports un imports;

1.8.4. kodolmateriālu pirkšana un pārdošana;

1.9. kodoliekārta - reaktors, kritiskais stends, kodolmateriālu apstrādes uzņēmums, izotopu atdalīšanas uzņēmums, atsevišķa kodolmateriālu glabātava vai vieta, kur tiek izmantots tāds kodolmateriālu daudzums, kas pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

1.10. kodolmateriālu daudzuma izmaiņas - faktiskā kodolmateriālu daudzuma palielināšanās sakarā ar kodolmateriālu piegādi no citām materiālu bilances zonām, sakarā ar to ražošanu vai garantiju piemērošanas atjaunošanu vai faktiskā kodolmateriālu daudzuma samazināšanās sakarā ar kodolmateriālu nosūtīšanu uz citām materiālu bilances zonām, sakarā ar to zudumiem un atbrīvošanu no garantiju piemērošanas vai ja kodolmateriāli pārstrādes vai tehnoloģiskas avārijas rezultātā pārvērtušies par kodolatkritumiem, kurus uz laiku uzglabā iespējamai izmantošanai nākotnē;

1.11. kodolmateriālu kategorijas - izejmateriāli un speciālie skaldmateriāli;

1.12. kodolmateriālu zudumi - zudumi, kas rodas kodolreakciju rezultātā, nejauši kodolmateriālu zudumi vai kodolmateriālu zādzība;

1.13. kritiskais mērījumu punkts - vieta garantiju nosacījumu izpildei, kur kodolmateriāls atrodas tādā formā, ka to var identificēt un izmērīt vai novērtēt tā daudzumu;

1.14. materiālu bilances zona - zona kodoliekārtā vai ārpus tās, kurā var noteikt:

1.14.1. daudzumu katram kodolmateriālu sūtījumam uz zonu vai ārā no zonas;

1.14.2. faktisko kodolmateriālu daudzumu, lai garantiju piemērošanai noteiktu materiālu bilanci;

1.15. neuzskaitītie kodolmateriāli - reģistrētā kodolmateriālu daudzuma un faktiskā kodolmateriālu daudzuma starpība;

1.16. nosūtītāja/saņēmēja starpība - atšķirība starp kodolmateriālu daudzumu, kas partijai uzrādīts nosūtītāja materiālu bilances zonā, un daudzumu, ko attiecīgajai partijai uzrāda saņēmēja materiālu bilances zonā izdarītie mērījumi;

1.17. partija - kodolmateriālu daļa, kuru izmanto kā vienu pārskata vienību kritiskajos mērījumu punktos un kuras sastāvu un daudzumu nosaka ar vienu specifikāciju vai mērījumu komplektu;

1.18. precizējums - ieraksts uzskaites dokumentā vai ziņojumā, lai koriģētu kļūdu, atspoguļotu uzlabotus mērījumus un uzrādītu nosūtītāja/saņēmēja starpību vai neuzskaitītos kodolmateriālus;

1.19. reģistrētais kodolmateriālu daudzums - ieraksts uzskaites dokumentā par materiālu bilances zonā esošo kodolmateriālu daudzumu, kuru aprēķina kā faktiskā kodolmateriālu daudzuma un visu reģistrēto kodolmateriālu daudzuma izmaiņu summu;

1.20. speciālie skaldmateriāli - plutonijs239, plutonijs241, urāns233, ar urānu233 vai urānu235 bagātināts urāns.

2. Šo noteikumu mērķis ir Latvijas teritorijā izveidot un uzturēt kodolmateriālu (gan izejmateriālu, gan speciālo skaldmateriālu veidā) uzskaites un kontroles sistēmu, lai:

2.1 . nodrošinātu nepārtrauktu minēto materiālu izmantošanas valsts uzskaiti un kontroli un laikus novērstu to nesankcionētu izmantošanu;

2.2. izpildītu Latvijas starptautiskās saistības atbilstoši Līgumam par kodolieroču neizplatīšanu un Latvijas Republikas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nolīgumam par garantiju piemērošanu saskaņā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu (turpmāk - Garantiju nolīgums).

3. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektos, kuros notiek kodolmateriālu ražošana, atdalīšana, kodoldegvielas pārstrāde, kodolmateriālu imports, eksports, transportēšana, pārdošana, pārvietošana, iznomāšana, iegūšana īpašumā, lietošana un glabāšana.

4. Lai noteiktu faktisko kodolmateriālu daudzumu un kodolmateriālu daudzuma izmaiņas laikā, veic kodolmateriālu uzskaiti, kurā ir šādi posmi:

4.1. materiālu bilances zonu noteikšana;

4.2. kritisko mērījumu punktu izvēle;

4.3. faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšana;

4.4. reģistrētā kodolmateriālu daudzuma aktualizācija;

4.5. uzskaites ziņojumu sagatavošana;

4.6. apkopotās informācijas pārbaude un analīze, lai noteiktu neuzskaitīto kodolmateriālu rašanās cēloņus.

II. Paziņojums par kodoliekārtu konstrukcijām un kodolmateriāliem

5. Kodoliekārtas operators iesniedz Vides valsts inspekcijas Radiācijas un kodoldrošības kontroles daļā (turpmāk - Kontroles daļa) paziņojumu par tā īpašumā vai valdījumā esošo kodoliekārtu konstrukcijām, izejmateriāliem un speciālajiem skaldmateriāliem, norādot tajā informāciju saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. Sākotnējās inventarizācijas informācijā atspoguļojams stāvoklis uz attiecīgā mēneša pēdējo dienu.

6. Paziņojums par izmaiņām kodoliekārtas konstrukcijā iesniedzams Kontroles daļā pēc iekārtas modifikāciju pabeigšanas, pievienojot ziņojumu par izmaiņām sākotnējās inventarizācijas informācijā.

7. Ja no kodoliekārtas operatora ir saņemts pamatots pieprasījums, Kontroles daļa var pagarināt informācijas iesniegšanas termiņu par 30 dienām. Šādā gadījumā kodoliekārtas operators iesniedz to informāciju, kas ir viņa rīcībā, un 30 dienu laikā iesniedz pilnīgu nepieciešamo informāciju.

8. Par paredzēto speciālo skaldmateriālu nosūtīšanu vai saņemšanu kodoliekārtas operators ziņo Kontroles daļai ne vēlāk kā 30 dienas pirms minēto darbību veikšanas.

9. Persona, kura plāno veikt kodoldarbības, ne vēlāk kā 45 dienas pirms pirmās paredzētās izejmateriālu vai speciālo skaldmateriālu partijas saņemšanas iesniedz Kontroles daļā informāciju (saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu) par paredzamo darbību vai jaunas iekārtas celtniecību.

III. Darbību programmas

10. Kodoliekārtas operators ne vēlāk kā 40 dienas iepriekš par plānotajām darbībām garantiju piemērošanai iesniedz Kontroles daļā šādu informāciju:

10.1. plānotās darbību programmas attiecīgajam un nākamajam kalendāra gadam;

10.2. inventarizācijas programmu pirms faktiskā kodolmateriālu daudzuma inventarizācijas uzsākšanas;

10.3. programmu par paredzamajiem darbiem izmaiņu veikšanai reaktora aktīvajā zonā pirms reaktora apturēšanas.

11. Par jebkuriem apstākļiem, kas traucē šo noteikumu 10.punktā noteikto normu ievērošanu, kodoliekārtas operators nekavējoties ziņo Kontroles daļai.

IV. Garantiju nosacījumi

12. Kodoliekārtas operators nosaka personu, kas ir atbildīga par Garantiju nolīguma Papildu noteikumu prasību izpildi (turpmāk - atbildīgais par garantijām). Visa informācija par garantijām tiek apkopota vienotā uzskaites sistēmā, bet reģistrētais kodolmateriālu daudzums un kodolmateriālu daudzuma izmaiņas, kā arī citi dati par visiem kodolmateriāliem - vienā kopējā uzskaites grāmatā.

13. Kontroles daļa saskaņā ar Garantiju nolīguma Papildu noteikumu 10.kodu dod atbildīgajam par garantijām priekšrakstus par uzraudzības pasākumu un garantiju nosacījumu izpildi un šo pasākumu periodiskumu. Minēto priekšrakstu saturu Kontroles daļa pirms tam saskaņo ar attiecīgās kodoliekārtas operatoru.

14. Atbildīgais par garantijām saskaņo ar Kontroles daļu materiālu bilances zonu plānu, norādot tajā kritiskos mērījumu punktus, kuros veicami kodolmateriālu plūsmas un daudzuma mērījumi.

15. Atbildīgais par garantijām ievēro Kontroles daļas dotos priekšrakstus par:

15.1. biežumu un kārtību, kādā nosakāms faktiskais kodolmateriālu daudzums;

15.2. paraugu ņemšanu faktiskā kodolmateriālu daudzuma un kodolmateriālu daudzuma izmaiņu noteikšanai;

15.3. kārtību, kādā aprēķināms reģistrētais kodolmateriālu daudzums;

15.4. periodiskumu un kārtību, kādā veicama informācijas uzskaite par dažādām kodolmateriālu kategorijām katrā materiālu bilances zonā;

15 .5. formu, kādā iesniedzami ziņojumi.

V. Kodolmateriālu uzskaites sistēma

16. Kodoliekārtas operators aktualizē uzskaites sistēmu par visiem īpašumā vai valdījumā esošajiem kodolmateriāliem un nodrošina Kontroles daļai un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem iespēju pārbaudīt iesniegto informāciju.

17. Kodolmateriālu uzskaites sistēmā ietilpst:

17.1. uzskaites ieraksti;

17.2. ekspluatācijas ieraksti;

17.3. informācija par kodolmateriālu daudzumu, formu, sastāvu un precīzu atrašanās vietu;

17. 4. īpaši garantiju piemērošanas nosacījumi;

17.5. nosūtītāja/saņēmēja sniegtā informācija (ja kodolmateriāli no viena īpašnieka vai lietotāja tiek pārsūtīti citam);

17.6. precizējumi kodolmateriālu uzskaitē.

18. Uzskaites ierakstos par katru materiālu bilances zonu ietilpst šāda informācija:

18.1. visas konstatētās kodolmateriālu daudzuma izmaiņas ar tādu paskaidrojošo informāciju, kas ir pietiekama, lai minētās izmaiņas jebkurā brīdī varētu pārbaudīt;

18.2. visi faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanā izmantoto mērījumu un aprēķinu rezultāti;

18.3. visi precizējumi, kas izdarīti reģistrētajā kodolmateriālu daudzumā sakarā ar faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanu, lai izlabotu atklātās kļūdas.

19. Minimālā informācija uzskaites ierakstos ir:

19.1. kodolmateriālu identifikācija;

19.2. dati par kodolmateriālu partijām;

19.3. mērījumu un kalibrēšanas dati;

19.4. empīriskie dati, kas identificē kodolmateriālus un ļauj aprēķināt datus par kodolmateriālu partiju;

19.5. izmaiņas datos par reģistrēto kodolmateriālu daudzumu.

20. Katrai kodolmateriālu kategorijai un katrai kodolmateriālu partijai atbildīgais par garantijām atsevišķi uzskaita plutoniju, urānu un toriju, norādot katra kodolmateriālu elementa kopējo daudzumu un izotopisko sastāvu, atsevišķo elementu svaru partijā summējot, pēc tam noapaļojot uz tuvāko svara vienību:

20.1. plutonija daudzumu - gramos;

20.2. kopējo urāna daudzumu - gramos;

20.3. urāna233 un urāna235 daudzumu - gramos (urānam, kas bagātināts ar šiem izotopiem);

20.4. torija, dabiskā urāna un vājinātā urāna daudzumu - kilogramos.

21. Ja kodolmateriālu daudzuma izmaiņas materiālu bilances zonā rodas sakarā ar to nosūtīšanu vai saņemšanu, uzskaites ierakstos norāda izmaiņu konstatēšanas datumu un nosūtītāja/saņēmēja sniegto informāciju.

22. Ekspluatācijas ierakstos par katru materiālu bilances zonu ietilpst šāda informācija:

22.1. informācija par kodolmateriālu daudzuma, sastāva un bagātinājuma izmaiņām;

22.2. kalibrēšanas dati, lai veiktu mērījumu kvalitātes kontroli un noteiktu to nejaušās un sistemātiskās kļūdas diapazonu;

22.3. faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas darbību secības apraksts, lai nodrošinātu un pārliecinātos par inventarizācijas veikšanas pilnīgumu;

22.4. kodolmateriālu zudumi (ja tādi tiek atklāti) un to lieluma un cēloņu noteikšanas darbību apraksts.

23. Visi uzskaites dati tiek apkopoti kopējā uzskaites grāmatā, kuras glabāšanas laiks ir 25 gadi.

VI. Uzskaites ziņojumi

24. Uzskaites ziņojumu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Kontroles daļa. Kontroles daļa var noteikt speciālu vienkāršotu ziņošanas kārtību attiecībā uz iekārtām, kurās tiek izmantoti tikai daži grami kodolmateriālu un reģistrētais kodolmateriālu daudzums nemainās vairāk kā trīs gadus.

25. Atbildīgais par garantijām periodiski, bet ne retāk kā divas reizes gadā, iesniedz Kontroles daļā ziņojumu par visiem tā īpašumā vai valdījumā esošajiem kodolmateriāliem uz attiecīgo datumu. Ja pēc ziņojuma iesniegšanas tiek atklātas neprecizitātes, tiek iesniegts saīsināts uzskaites ziņojums ar precizētu informāciju.

26. Ja inventarizācijas gaitā tiek atklāta neatbilstība starp faktisko kodolmateriālu daudzumu un reģistrēto kodolmateriālu daudzumu (to konstatē, izmantojot iepriekšējā uzskaites ziņojuma datus un informāciju par visām reģistrētajām kodolmateriālu daudzuma izmaiņām) vai ja tiek konstatēta nosūtītāja/saņēmēja starpība, atbildīgais par garantijām nekavējoties iesniedz Kontroles daļā speciālo ziņojumu ar visiem precizējumiem.

27. Ja ir pamatots iemesls, kāpēc uzskaites ziņojumu nav iespējams iesniegt norādītajā datumā, kodoliekārtas operators iesniedz Kontroles daļā attiecīgu paskaidrojumu un saskaņo ar Kontroles daļu jaunu uzskaites ziņojuma iesniegšanas termiņu. Šādā gadījumā Kontroles daļa var pagarināt ziņojuma iesniegšanas laiku līdz 30 dienām.

28. Ja Kontroles daļa saskaņā ar Garantiju nolīguma Papildu noteikumu 10.kodu pieprasa papildu informāciju vai uzskaites ziņojumā sniegtās informācijas skaidrojumu, atbildīgais par garantijām minēto informāciju sniedz 21 dienas laikā pēc attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

29. Atbildīgais par garantijām iesniedz Kontroles daļā ziņojumu par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām par visiem kodoliekārtas rīcībā esošajiem kodolmateriāliem. Šāds ziņojums nav nepieciešams kodolmateriālu pārvietošanai starp dažādām materiālu bilances zonām vienas kodoliekārtas ietvaros.

30. Ziņojumā par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām norādāma:

30.1. kodolmateriālu identifikācija;

30.2. informācija par katru partiju;

30.3. datumi, kuros notikušas kodolmateriālu daudzuma izmaiņas;

30.4. paskaidrojums par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām (pamatojoties uz ekspluatācijas ierakstiem);

30.5. plānotā darbību programma (attiecīgajai kodoliekārtai);

30.6. faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas programma atbilstoši garantiju nosacījumiem.

31. Ziņojums par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām, kopējā uzskaites grāmata un precizējumi nosūtāmi Kontroles daļai 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā notikušas vai kļuvušas zināmas kodolmateriālu daudzuma izmaiņas, bet:

31.1. ja izmaiņas inventarizācijas datos nav notikušas, atbildīgais par garantijām norāda, ka stāvoklis palicis nemainīgs;

31.2. ja notikušas nelielas izmaiņas inventarizācijas datos, tās var attiecīgi grupēt, apkopot un ziņot par tām kā par vienu izmaiņu inventarizācijas datos.

32. Kodoliekārtas operators iesniedz Kontroles daļā materiālu bilances ziņojumu par katru materiālu bilances zonu. Materiālu bilances ziņojumā norāda:

32.1. faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas sākuma datumu;

32.2. faktisko kodolmateriālu daudzumu;

32.3. datus par kodolmateriālu daudzuma izmaiņām (par katru partiju);

32.4. apkopotos datus par reģistrēto kodolmateriālu daudzumu;

32.5. faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas beigu datumu;

32.6. neuzskaitītos kodolmateriālus.

33. Materiālu bilances ziņojumi nosūtāmi Kontroles daļai ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas.

34. Fiziskā vai juridiskā persona var iesniegt Kontroles daļā pieprasījumu par kodolmateriālu atbrīvošanu no garantiju piemērošanas (2.pielikums) par tiem attiecīgās personas īpašumā esošajiem kodolmateriāliem, kuri netiek izmantoti kodoldarbībām un:

34.1. kuri satur plutoniju ar Pu238 izotopisko koncentrāciju virs 80 %;

34.2. kurus izmanto kā mērinstrumentu jutības etalonus, un to daudzums nepārsniedz 1 g;

34.3. kuri to izmantošanas rezultātā pārvērtušies tādos kodolmateriālos vai kodolatkritumos, kuros esošais kodolmateriāls ir praktiski neatgūstams.

35. Kontroles daļa, saņemot pieprasījumu par kodolmateriālu atbrīvošanu no garantiju piemērošanas:

35.1. pārbauda pieprasījuma atbilstību Garantiju nolīgumā paredzētajiem gadījumiem šādai procedūrai;

35.2. pārbauda, vai attiecīgie kodolmateriāli netiek apstrādāti vai uzglabāti kopā ar kodolmateriāliem, kuriem tiek piemērotas garantijas;

35.3. sagatavo un nosūta Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai lūgumu atbrīvot attiecīgos kodolmateriālus no garantiju piemērošanas.

36. Ja Starptautiskā atomenerģijas aģentūra apstiprina attiecīgo kodolmateriālu izņemšanu no deklarējamo materiālu saraksta, Kontroles daļa paziņo par to kodolmateriālu īpašniekam un atbrīvo attiecīgos kodolmateriālus no garantiju piemērošanas.

37. Ja fiziskās vai juridiskās personas īpašumā ir no garantiju piemērošanas atbrīvoti kodolmateriāli, attiecīgā persona nodrošina, lai minētie kodolmateriāli netiek apstrādāti vai uzglabāti kopā ar kodolmateriāliem, kuriem tiek piemērotas garantijas.

38. Ja fiziskās vai juridiskās personas īpašumā ir no garantiju piemērošanas atbrīvoti kodolmateriāli, bet attiecīgā persona minētos kodolmateriālus plāno izmantot jebkurām kodoldarbībām vai minēto kodolmateriālu daudzums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu, tad minētā persona iesniedz Kontroles daļā pieprasījumu par garantiju piemērošanas atjaunošanu attiecīgajiem kodolmateriāliem (3.pielikums), un Kontroles daļa pēc saskaņošanas ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru atjauno garantiju piemērošanu attiecīgajiem kodolmateriāliem.

39. Ja Kontroles daļa no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras saņem informāciju par to, ka kādi no šo noteikumu 34.punktā minētajiem nosacījumiem garantiju prasību nepiemērošanai vairs nav spēkā, tā nekavējoties informē visus attiecīgo veidu kodolmateriālu lietotājus un vienlaikus paziņo par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura sagatavo priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem šajos noteikumos.

VII. Ārpuskārtas uzskaites ziņojums

40. Ārpuskārtas uzskaites ziņojums nekavējoties iesniedzams šādos gadījumos:

40.1. ja ir noticis negadījums;

40.2. ja apstākļi norāda, ka ir radušies vai var rasties kodolmateriālu zudumi, kas pārsniedz Garantiju nolīguma Papildu noteikumos norādītos limitus;

40.3. ja sakarā ar aizsargbarjeru izmaiņām iespējama kodolmateriālu nesankcionēta pārvietošana ārpus tām.

41. Atbildīgais par garantijām iesniedz Kontroles daļā ārpuskārtas uzskaites ziņojumu, tiklīdz viņam kļuvis zināms vai radušās aizdomas par kodolmateriālu zudumiem vai aizsargbarjeru izmaiņām.

42. Ārpuskārtas uzskaites ziņojumā sniedzama visa informācija, kas nepieciešama uzskaites ziņojumā, kā arī norādāmi kodolmateriālu zudumu vai aizsargbarjeru izmaiņu cēloņi.

43. Turpmākie paskaidrojumi par ārpuskārtas uzskaites ziņojumu pēc Kontroles daļas pieprasījuma iesniedzami nekavējoties.

VIII. Kodolmateriālu eksports vai imports

44. Speciālo skaldmateriālu eksporta un importa darījumi ar valsti, kas nav Līguma par kodolieroču neizplatīšanu dalībvalsts, ir aizliegti.

45. Eksports uz valsti, kurai ir kodolieroči, veicams tikai tad, ja pastāv iepriekšēja starptautiska vienošanās par kārtību, kādā nosūtāmajiem kodolmateriāliem piemērojamas garantijas.

46. Juridiskā persona, kas nodarbojas ar izejmateriālu vai speciālo skaldmateriālu eksporta un importa darījumiem ar Līguma par kodolieroču neizplatīšanu dalībvalstīm, iesniedz Kontroles daļā iepriekšēju paziņojumu par katru šādu plānoto eksporta vai importa darījumu, ja:

46.1. sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

46.2. no kodoliekārtas trīs mēnešu laikā uz vienu un to pašu valsti nosūta tādu kodolmateriālu daudzumu, kas pārsniedz vienu efektīvo kilogramu, kaut arī katra sūtījuma daudzums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu.

47. Šo noteikumu 46.punktā minētais iepriekšējais paziņojums par kodolmateriālu eksportu (4.pielikums) vai iepriekšējais paziņojums par kodolmateriālu importu (5.pielikums) aizpildāms divos eksemplāros. Otro eksemplāru pēc tā reģistrēšanas Kontroles daļā atbildīgais par garantijām uzglabā kopā ar kopējo uzskaites grāmatu.

48. Iepriekšējais paziņojums Kontroles daļā iesniedzams pēc līguma par paredzamo kodolmateriālu pārvietošanu noslēgšanas, bet ne mazāk kā 21 dienu pirms kodolmateriāla sagatavošanas nosūtīšanai vai pārvietošanai (iepriekšējais paziņojums par kodolmateriālu eksportu) vai ne mazāk kā 14 dienas pirms kodolmateriāla izkraušanas un izsaiņošanas (iepriekšējais paziņojums par kodolmateriālu importu).

49. Ja tas nepieciešams fiziskās aizsardzības prasību ievērošanai, atbildīgais par garantijām vienojas ar Kontroles daļu par iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas veidu.

50. Ja kodoliekārtas operators saņēmis informāciju par kodolmateriālu aizkavēšanos sakarā ar importa vai eksporta darījumiem vai tiek atklāta nosūtītāja/saņēmēja starpība, atbildīgais par garantijām nekavējoties ziņo par to Kontroles daļai.

51. Atbildīgais par garantijām nekavējoties informē Kontroles daļu par izmaiņām plānotajos un Kontroles daļai iepriekš paziņotajos kodolmateriālu saņemšanas vai nosūtīšanas datumos.

IX. Īpašie nosacījumi

52. Juridiskā persona, kas Latvijas teritorijā nodarbojas ar izejmateriālu vai speciālo skaldmateriālu pārvadāšanu vai pagaidu uzglabāšanu pārvadāšanas laikā, drīkst pieņemt vai nodot minētos materiālus tikai kopā ar nodošanas un pieņemšanas dokumentu, kurā norāda:

52.1. nosūtītāju un saņēmēju;

52.2. pārvadājamo kodolmateriālu daudzumu;

52.3. kodolmateriālu veidu, formu un sastāvu.

53. Nosūtītājs un saņēmējs šo noteikumu 52.punktā minētos dokumentus uzglabā ne mazāk kā vienu gadu pēc attiecīgā pārvadājuma izpildes.

54. Starpnieks (pilnvarots aģents, pārstāvis, brokeris vai uzņēmējs), kas atbilstoši pilnvarojumam piegādā vai saņem izejmateriālus vai speciālos skaldmateriālus, dokumentē šādu informāciju:

54.1. līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un nosaukumus;

54.2. līgumu noslēgšanas datumus;

54.3. kodolmateriālu daudzumu, īpašības, formu un sastāvu;

54.4. kodolmateriālu ražotāju un pārvadāšanas galamērķi.

55. Starpnieks šo noteikumu 54.punktā minētos dokumentus uzglabā ne mazāk kā vienu gadu pēc attiecīgā līguma izpildes.

56. Ja tas nepieciešams fiziskās aizsardzības prasību ievērošanai, pārvadātājs vienojas ar Kontroles daļu par to, kā tiks nodrošināta informācijas nodošanas un pieņemšanas konfidencialitāte.

X. Pārejas jautājumi

57. Kodoliekārtas operators sākotnējo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iesniedz Kontroles daļā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

58. Ja Kontroles daļā jau ir iesniegts paziņojums par fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai valdījumā esošo kodoliekārtu konstrukcijām un kodolmateriāliem, kodoliekārtas operators 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Kontroles daļā iztrūkstošo informāciju.

Ministru prezidents G.Krasts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.aprīļa
noteikumiem nr. 136

Paziņojums par kodoliekārtu konstrukcijām un kodolmateriāliem

1. Reaktors

Datums ...............................

1.1. Iekārtas identifikācija

1. Nosaukums

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un faksa numurs

3. Īpašnieks vai juridiski atbildīgā persona

4. Kodoliekārtas operators

5. Pašreizējais statuss (tiek ekspluatēta vai plānots nodot ekspluatācijā)

6. Iekārtas izmantošanas mērķis, veids un tips

7. Ekspluatācijas organizācija (maiņu organizācija, ekspluatācijas periods gadā u.tml.)

8. Iekārtas apbūves laukuma shēma, norādot iekārtas perimetru, ēkas, celtnes, ceļus, upes, dzelzceļu u.tml.

9. Iekārtas izvietojuma shēma:

a) aizsargbarjeru struktūra, nožogojumi, piekļūšanas ceļi

b) kodolmateriālu uzglabāšanas zona

c) reaktora zona

d) eksperimentu zonas, laboratorijas

e) nosūtāmo kodolmateriālu uzglabāšanas zona

f) kodolatkritumu uzglabāšanas vieta

10. Papildu informācija par nozīmīgākajiem iekārtas komponentiem:

a) siltumizdalīšanas jauda, reaktoram darbojoties

b) izejmateriāli un speciālie skaldmateriāli

c) sākotnējais aktīvās zonas bagātinājums

d) neitronu palēninātājs

e) siltumnesējs

1.2. Iekārtas vispārīgs raksturojums

1.2.1. Kodolmateriālu apraksts

11. Degvielas elementu un degvielas kasešu apraksts

12. Degvielas materiāli:

a) nozīmīgākie sakausējumi un to ķīmiskais sastāvs

b) degvielas kasetes vidējais bagātinājums

c) degvielas materiālu nominālais svars ar konstrukcijas pielaidēm

13. Degvielas elementu un degvielas kasešu apšuvuma materiāls

14. Metode, pēc kuras identificē individuālos degvielas elementus un degvielas kasetes

15. Jebkurš cits kodolmateriāls, kas tiek izmantots iekārtā, norādot izmantošanas nolūku un īsi aprakstot izmantošanas veidu

1.2.2. Kodolmateriālu plūsma

16. Diagramma, norādot punktus, kuros kodolmateriāls tiek identificēts vai izmērīts, materiālu bilances zonas un inventarizācijas vietas, kuras tiek izmantotas uzskaites nolūkos, kā arī kodolmateriālu daudzums minētajās zonās normālos ekspluatācijas apstākļos

17. Paredzamie nominālie degvielas cikla dati:

a) reaktora aktīvās zonas pielādēšanas daudzums

b) plānotā kodoldegvielas izdegšanas pakāpe

c) ikgadējais atkārtotas uzpildes daudzums

d) atkārtotas uzpildes intervāls

e) paredzamais patēriņš, kā arī saņemtā un nosūtītā kodolmateriālu daudzuma inventarizācija

1.2.3. Kodolmateriālu glabāšana

18. Svaigās kodoldegvielas uzglabāšanas vietas apraksts, iepakošanas apraksts un vispārīgs plānojums

19. Svaigās kodoldegvielas sagatavošanas un analīzes telpas un reaktora uzpildes zonas apraksts un vispārīgs plānojums

20. Svaigas, apstarotas un nelietotas kodoldegvielas izkraušanas, iekraušanas un pārkraušanas iekārtu vispārīgs raksturojums

21. Reaktora baseina, aktīvās zonas un kodoldegvielas izkārtojuma baseinā vispārīgs raksturojums

22. Aktīvās zonas shēma, norādot atstarotājus, kontroles elementus, eksperimentālos un apstarošanas kanālus, kā arī to formu un ārējos parametrus

23. Kodoldegvielas elementu, kodoldegvielas kasešu un kontroles elementu kanālu skaits un izmērs aktīvajā zonā

24. Lietotās kodoldegvielas uzglabāšana:

a) uzglabāšanas vietas vispārīga shēma

b) glabāšanas veids

c) glabātavas nominālā ietilpība

d) aprīkojums darbībām ar apstaroto un lietoto kodoldegvielu

e) minimālais dzesēšanas laiks pirms lietotās kodoldegvielas nosūtīšanas

f) lietotās kodoldegvielas nosūtīšanas konteineru rasējums un apraksts

g) uzglabāšanas konteineru rasējums (ja uzglabāšana tiek veikta konteineros)

25. Kodolmateriālu testēšanas vieta (ja tāda ir):

a) īss veikto darbību apraksts

b) nozīmīgākā aprīkojuma apraksts ("karstās" kameras, degvielas elementu izpakošanas un šķīdināšanas aprīkojums)

c) kodoldegvielas nosūtīšanas konteineru un kodolatkritumu konteineru apraksts

d) kodolmateriālu glabāšana testēšanas vietā

1.2.4. Informācija par siltumnesēju

26. Siltumnesēja plūsmas diagrammas siltuma bilances aprēķināšanai, norādot spiedienu, temperatūru un masas plūsmas ātrumu galvenajos mērījumu punktos

1.3. Kodolmateriālu uzskaite un kontrole

1.3.1. Uzskaites sistēma

27. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēma (norādīt vienību vai masas uzskaites sistēmu, ieskaitot galvenās analīžu un mērīšanas metodes ar precizitātes diapazonu, un pievienot visu to veidlapu paraugus, kuras tiek izmantotas uzskaites un kontroles procedūrās, norādot šādu ierakstu saglabāšanas ilgumu)

1.3.2. Faktiskais kodolmateriālu daudzums

28. Faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūras, paredzētais biežums, metodes (norādīt vienību vai masas daudzumu, aprēķināto precizitātes diapazonu, piekļūstamību kodolmateriāliem aktīvajā zonā un ārpus aktīvās zonas, kā arī paredzēto ekspozīcijas dozas jaudu)

1.4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

29. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles organizācija

30. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem, kuri jāievēro arī inspektoriem laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā

Kodoliekārtas operators  
 

(amats, vārds un uzvārds)

 

 

 

2. Kritiskais stends ("nulles" jaudas kodoliekārta)

Datums ................................

2. 1. Iekārtas identifikācija

1. Nosaukums

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un faksa numurs

3. Īpašnieks vai juridiski atbildīgā persona

4. Kodoliekārtas operators

5. Pašreizējais statuss (tiek ekspluatēta vai plānots nodot ekspluatācijā)

6. Iekārtas izmantošanas mērķis, veids un tips

7. Ekspluatācijas organizācija (maiņu organizācija, ekspluatācijas periods gadā u.tml.)

8. Iekārtas apbūves laukuma shēma, norādot iekārtas perimetru, ēkas, celtnes, ceļus, upes, dzelzceļu u.tml.

9. Iekārtas izvietojuma shēma:

a) aizsargbarjeru struktūra, nožogojumi, piekļūšanas ceļi

b) kodolmateriālu uzglabāšanas zona

c) kodoldegvielas elementu savākšanas vieta, laboratorijas

d) kritiskā iekārta

10. Papildu informācija par nozīmīgākajiem iekārtas komponentiem:

a) maksimālā plānotā ekspluatācijas jauda un neitronu plūsma

b) nozīmīgākie kodolmateriālu veidi un to bagātinājums

c) neitronu palēninātājs

d) atstarotājs, blanketa materiāli

e) siltumnesējs

2.2. Iekārtas vispārīgs raksturojums

2.2.1. Kodolmateriālu apraksts

11. Visu kodoliekārtā esošo kodolmateriālu, degvielas elementu un degvielas kasešu apraksts:

a) visi vienību veidi

b) nozīmīgākie sakausējumi un to ķīmiskais sastāvs

c) forma un izmēri

d) bagātinājums

e) kodolmateriālu nominālais svars ar konstrukcijas pielaidēm

f) degvielas elementu un degvielas kasešu apšuvuma materiāls

g) metode, pēc kuras identificē vienības

2.2.2. Kodolmateriālu atrašanās vietas un darba zonas

12. Vispārīgā izkārtojuma apraksts vai rasējumi, norādot:

a) kodolmateriālu glabāšanas un savākšanas vietas

b) kodolmateriālu daudzuma aprēķināto diapazonu kodolmateriālu glabāšanas un savākšanas vietās

c) kodolmateriālu savākšanas, testēšanas un mērīšanas aprīkojuma izvietojumu

d) kodolmateriālu pārvietošanas ceļus

2.3. Kodolmateriālu uzskaite un kontrole

2.3.1. Uzskaites sistēma

13. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēma (norādīt vienību vai masas uzskaites sistēmu, ieskaitot galvenās analīžu un mērīšanas metodes ar precizitātes diapazonu, un pievienot visu to veidlapu paraugus, kuras tiek izmantotas uzskaites un kontroles procedūrās, norādot šādu ierakstu saglabāšanas ilgumu)

2.3.2. Faktiskais kodolmateriālu daudzums

14. Faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūras, paredzētais biežums un metodes (norādīt vienību vai masas daudzumu, aprēķināto precizitātes diapazonu, piekļūstamību kodolmateriāliem aktīvajā zonā un ārpus aktīvās zonas, kā arī paredzēto ekspozīcijas dozas jaudu)

2.4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

15. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles organizācija

16. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem, kuri jāievēro arī inspektoriem laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā

Kodoliekārtas operators  
 

(amats, vārds un uzvārds)

 

3. Kodolmateriālu glabātava

Datums ................................

3.1. Iekārtas identifikācija

1. Nosaukums

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un faksa numurs

3. Īpašnieks vai juridiski atbildīgā persona

4. Kodoliekārtas operators

5. Pašreizējais statuss (tiek ekspluatēta vai plānots nodot ekspluatācijā)

6. Iekārtas izmantošanas mērķis, veids un tips

7. Iekārtas izvietojums un izkārtojums, aizsargbarjeru struktūra, nožogojumi un piekļūšanas ceļi

3.2. Iekārtas vispārīg s raksturojums

3.2.1. Kodolmateriālu apraksts

8. Visu kodoliekārtā esošo kodolmateriālu, degvielas elementu un degvielas kasešu apraksts:

a) visi vienību veidi

b) nozīmīgākie sakausējumi un to ķīmiskais sastāvs

c) forma un izmēri

d) bagātinājums

e) kodolmateriālu nominālais svars ar konstrukcijas pielaidēm

f) degvielas elementu un degvielas kasešu apšuvuma materiāls

g) metode, pēc kuras identificē vienības

3.2.2. Kodolmateriālu atrašanās vietas un darba zonas

9. Vispārīgā izkārtojuma apraksts vai rasējumi, norādot:

a) kodolmateriālu glabāšanas vietas (inventarizācijas vietas)

b) kodolmateriālu daudzuma aprēķināto diapazonu šajās vietās

c) kodolmateriālu uzglabāšanas un nosūtīšanas konteinerus

d) kodolmateriālu pārvietošanas ceļus un attiecīgo aprīkojuma nodrošinājumu

3.3. Kodolmateriālu uzskaite un kontrole

3.3.1. Uzskaites sistēma

10. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēma (norādīt vienību vai masas uzskaites sistēmu, ieskaitot galvenās analīžu un mērīšanas metodes ar precizitātes diapazonu, un pievienot visu to veidlapu paraugus, kuras tiek izmantotas uzskaites un kontroles procedūrās, norādot šādu ierakstu saglabāšanas ilgumu)

3.3.2. Faktiskais kodolmateriālu daudzums

11. Faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūras, paredzētais biežums un metodes (norādīt vienību vai masas daudzumu, aprēķināto precizitātes diapazonu, piekļūstamību kodolmateriāliem, kā arī paredzēto ekspozīcijas dozas jaudu)

3.4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

12. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles organizācija

13. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem, kuri jāievēro arī inspektoriem laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā

 

Kodoliekārtas operators  
 

(amats, vārds un uzvārds)

 

4. Kodoliekārtas, kurās izmanto vairāk nekā vienu efektīvo kilogramu kodolmateriālu

Datums ...................................

4.1. Iekārtas identifikācija

1. Nosaukums

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un faksa numurs

3. Īpašnieks vai juridiski atbildīgā persona

4. Kodoliekārtas operators

5. Pašreizējais statuss (tiek ekspluatēta vai plānots nodot ekspluatācijā)

6. Iekārtas izmantošanas mērķis, veids un tips

7. Iekārtas izvietojums un izkārtojums, aizsargbarjeru struktūra, nožogojumi un piekļūšanas ceļi

4.2. Iekārtas vispārīgs raksturojums

4.2.1. Kodolmateriālu apraksts

8. Visu kodoliekārtā esošo kodolmateriālu apraksts:

a) visi vienību veidi

b) nozīmīgākie sakausējumi un to ķīmiskais sastāv s

c) forma un izmēri

d) bagātinājums

e) kodolmateriālu nominālais svars ar konstrukcijas pielaidēm

f) degvielas elementu un degvielas kasešu apšuvuma materiāls

g) metode, pēc kuras identificē vienības

4.2.2. Kodolmateriālu atrašanās vietas un darba zonas

9. Vispārīgā izkārtojuma apraksts vai rasējumi, norādot:

a) kodolmateriālu glabāšanas vietas (inventarizācijas vietas)

b) kodolmateriālu daudzuma aprēķināto diapazonu glabāšanas vietās

c) kodolmateriālu uzglabāšanas un nosūtīšanas konteinerus

d) kodolmateriālu pārvietošanas ceļus un attiecīgo aprīkojuma nodrošinājumu

4.3. Kodolmateriālu uzskaite un kontrole

4.3.1. Uzskaites sistēma

10. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēma (norādīt vienību vai masas uzskaites sistēmu, ieskaitot galvenās analīžu un mērīšanas metodes ar precizitātes diapazonu, un pievienot visu to veidlapu paraugus, kuras tiek izmantotas uzskaites un kontroles procedūrās, norādot šādu ierakstu saglabāšanas ilgumu)

4.3.2. Faktiskais kodolmateriālu daudzums

11. Faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūras, paredzētais biežums un metodes (norādīt vienību vai masas daudzumu, aprēķināto precizitātes diapazonu, piekļūstamību kodolmateriāliem, kā arī paredzēto ekspozīcijas dozas jaudu)

4.4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

12. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles organizācija

13. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem, kuri jāievēro arī inspektoriem laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā

 

Kodoliekārtas operators  
 

(amats, vārds un uzvārds)

 

5. Citas iekārtas (iekārtas, kurās izmanto mazāk nekā vienu efektīvo kilogramu kodolmateriālu)

Datums ...............................

5.1. Iekārtas un kodolmateriālu identifikācija

1. Nosaukums

2. Atrašanās vieta, precīza adrese, tālruņa un faksa numurs

3. Īpašnieks vai juridiski atbildīgā persona

4. Kodoliekārtas operators

5. Visu kodoliekārtā esošo kodolmateriālu apraksts:

a) visi vienību veidi

b) nozīmīgākie sakausējumi un to ķīmiskais sastāvs

c) forma un izmēri

d) bagātinājums

6. Kodolmateriālu uzglabāšanas un pārvietošanas konteineru apraksts

7. Kodolmateriālu izmantošanas apraksts

5.2. Kodolmateriālu uzskaite un kontrole

8. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles esošo un paredzēto procedūru (to skaitā faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūru) vispārīgs apraksts

9. Kodolmateriālu uzskaites un kontroles organizācija

Kodoliekārtas operators  
 

(amats, vārds un uzvārds)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

2.JPG (75089 BYTES)

3.JPG (63743 BYTES)

4.JPG (85881 BYTES)

5.JPG (74433 BYTES)

18.04.1998