Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.02.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi nr.336

1997.gada 23.septembrī Rīgā (prot. nr.53 15.§)
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk — Pārvalde) ir atvasināta publiska persona, kas atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumam, likumam "Par ostām", Liepājas ostas noteikumiem, šī nolikuma un citu normatīvo aktu normām veic pārvaldes funkcijas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113)

2. Pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Pārvaldei ir speciāls budžets, sava nošķirta manta, zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Pārvaldes nosaukumu latviešu un angļu valodā, kā arī norēķinu konti bankās un simbolika.

(MK 27.02.2007. noteikumu Nr.144 redakcijā)

3. Pārvaldes nosaukums ir:

3.1. "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" latviešu valodā;

3.2. "Liepāja Special Economic Zone Authority" angļu valodā.

4. Pārvaldes juridiskā adrese ir Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvijas Republika.

5. Pārvalde ir Liepājas ostas pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja. Pārvalde ir Liepājas pilsētas pašvaldības noslēgtajos līgumos par piestātņu un zemes nomu Liepājas ostas teritorijā paredzēto iznomātāja tiesību un saistību pārmantotāja, kā arī bijušā pašvaldības uzņēmuma "Liepājas osta" tiesību un saistību pārmantotāja.

6. Pārvaldes valdījumā atrodas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodotā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā valstij un pašvaldībai piederošā zeme un nekustamais īpašums, ostas akvatorija, kuģu ceļi, peldošās navigācijas iekārtas, kā arī citi objekti atbilstoši likuma "Par ostām" 4.panta noteikumiem.

7. Pārvaldes īpašumā atrodas par Pārvaldes līdzekļiem vai citā likumīgā ceļā iegūtas, arī jaunradītas, ķermeniskas un bezķermeniskas lietas.

8. Pārvaldes funkcijas veic Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde (turpmāk — Valde) un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts (turpmāk — Izpildaparāts), kuru vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

II. Pārvalde un Pārvaldes finanšu līdzekļi

(Nodaļas nosaukums MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

9. Pārvaldes speciālo budžetu veido:

9.1. līdzekļi, kas iegūti saskaņā ar likuma "Par ostām" 12.panta pirmo daļu;

9.2. līdzekļi, kas iegūti saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 13.panta pirmo daļu;

9.3. citi līdzekļi, kas iegūti likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Pārvaldes speciālo budžetu izlieto:

10.1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem;

10.2. likuma "Par ostām" 7.panta otrajā un trešajā daļā noteikto funkciju izpildei;

10.3. citu šajā nolikumā minēto darbību un pasākumu finansēšanai.

11. Pārvaldei var būt Valdes noteikti fondi.

12. Pārvalde kārto saimnieciskās darbības un finanšu operāciju uzskaiti saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un iesniedz pārskatus atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam.

(Grozīts ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 700; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113)

12.1 Pārvalde publicē tīmekļvietnē:

12.1 1. gada pārskatu – ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tā apstiprināšanas;

12.1 2. starpperiodu pārskatu par galvenajiem finanšu rādītājiem – četras reizes gadā. Starpperiodu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, starpperiodu naudas plūsmas pārskata un pielikuma un ietver informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata atlikumu salīdzināmību ar atlikumiem iepriekšējā pārskata gada beigās (bilancei) vai iepriekšējā pārskata gada attiecīgajā laikposmā (peļņas vai zaudējumu aprēķinam, naudas plūsmas pārskatam), kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un Pārvaldes attīstības tendenci;

12.1 3. Pārvaldes ziņojumu, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz starpperiodu finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda iespējamos neskaidros apstākļus, ar kuriem nākamajos finanšu gada mēnešos Pārvalde varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus, – četras reizes gadā;

12.1 4. pārskatu par nefinanšu mērķu sasniegšanu – četras reizes gadā;

12.1 5. informāciju par mārketinga stratēģiju un tās īstenošanu, reklāmas un sadarbības līgumiem, to īstenošanu, principiem un kritērijiem – reizi gadā;

12.1 6. informāciju par iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, tai skaitā darbības principiem attiecībā uz interešu konflikta, korupcijas un negodprātīgas rīcības risku identificēšanu un novēršanu, un ikgadējo pārskatu;

12.1 7. lēmumus un informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. februāra Regulas (ES) 2017/352, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību, īstenošanu praksē;

12.1 8. principus, pēc kādiem nosaka zemes nomas un nekustamā īpašuma nomas maksu, maksu par apbūves tiesībām, kā arī nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību;

12.1 9. Pārvaldes atalgojuma politiku;

12.1 10. šo noteikumu 12.1 1., 12.1 2., 12.1 3. un 12.1 4. apakšpunktā minēto informāciju par kapitālsabiedrībām, kurās Pārvaldei pieder kapitāla daļas;

12.1 11. informāciju par Valdes locekļu profesionālo darba pieredzi, izglītību, pilnvaru termiņiem, kā arī amatiem citās institūcijās un kapitālsabiedrībās;

12.1 12. informāciju par Pārvaldes veiktajiem iepirkumiem, iepirkumu uzvarētājiem un līguma summām.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

12.2 Šo noteikumu 12.1 1., 12.1 5., 12.1 6., 12.1 8., 12.1 9. un 12.1 12. apakšpunktā minētā informācija tiek sniegta par pēdējo piecu gadu periodu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

12.3 Valsts apdraudējuma gadījumā Pārvaldei sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju ir tiesības lemt par prioritāras apkalpošanas noteikšanu tām kravām, kas caur ostu tiek transportētas valsts aizsardzības vajadzībām.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

III. Valde

13. Valde ir augstākā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas lēmējinstitūcija, kura veic šajā nolikumā un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā paredzētās pārvaldes un uzraudzības funkcijas.

14. Valdes locekļus saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9.pantu ieceļ amatā Ministru kabinets vai Liepājas pilsētas dome.

(Grozīts ar MK 16.11.2016. noteikumiem Nr. 727)

15. Valdes locekļu pienākumus, kā arī komercdarbības un ienākumu gūšanas ierobežojumus un citus ar minētajām darbībām saistītus ierobežojumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

15.1 Valdes locekļiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam apdrošina profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku (civiltiesiskā apdrošināšana) to pilnvaru laikā.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

16. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāju, kurš vada Valdes darbu, kā arī Valdes priekšsēdētāja vietnieku.

17. Valdes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi, un ir pieļaujama Valdes locekļu atkārtota iecelšana.

18. Valdes loceklis ir tiesīgs atteikties no darba Valdē. Valdes loceklis, kurš iesniedzis šādu paziņojumu, pilda Valdes locekļa pienākumus pilnā apjomā līdz laikam, kamēr Ministru kabinets vai Liepājas pilsētas dome nav iecēlusi citu Valdes locekli.

(Grozīts ar MK 16.11.2016. noteikumiem Nr. 727)

19. Valde tās locekļiem var noteikt darba samaksu par darbu Valdē no Pārvaldes līdzekļiem.

20. Valde veic šādas funkcijas:

20.1. izlemj Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmajā daļā minētos jautājumus;

20.2. likuma "Par ostām" 7.panta otrās daļas 1. un 4.apakšpunktā noteiktās funkcijas;

20.3. pieņem un izskata pieteikumus no personām, kuras vēlas veikt komercdarbību Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā;

20.4. pieņem lēmumus par šādu līgumu slēgšanu:

20.4.1. koncesiju līgumi;

20.4.2. aizņēmuma līgumi;

20.4.3. saimnieciskie līgumi, ja līguma summa pārsniedz 75 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) vai līguma darbības laiks pārsniedz piecus gadus;

20.4.4. ilgtermiņa nekustamā īpašuma nomas līgumi uz pieciem vai vairāk gadiem;

20.5. kontrolē Izpildaparāta darbību;

20.6. izskata un akceptē Liepājas ostas noteikumu projektu;

20.7. izskata un akceptē Liepājas ostas robežu projektu;

20.8. nosaka darba samaksu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam;

20.9. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113);

20.10. lai veicinātu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību attīstību, pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, ja nepieciešams, piesaista attiecīgas komercsabiedrības;

20.11. nodrošina muitas dienestu, tiesībaizsardzības un citu valsts institūciju netraucētu darbību Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā;

20.12. sadarbojas ar organizācijām un institūcijām, kuru darbība ir nozīmīga Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai;

20.13. iznomā vai izīrē Pārvaldes labā nodibinātos servitūtus uz citām juridiskajām un fiziskajām personām piederošo Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo nekustamo īpašumu;

20.13.1 apstiprina zemes nomas un nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanu principus, maksas apmēru, kā arī nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību;

20.14. nodibina servitūtus un savu pilnvaru ietvaros izlieto servitūtus uz citām juridiskajām un fiziskajām personām piederošo Liepājas ostas zemi saskaņā ar likuma "Par ostām" 4.pantu;

20.15. pieņem lēmumus par komunikāciju un citu objektu izbūvi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā;

20.16. apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka sagatavotos gada pārskatus par Pārvaldes darbu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem iesniedzami valsts un attiecīgās pašvaldības institūcijās;

20.17. nodrošina Pārvaldes gada pārskata revīziju saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu ;

20.18. apstiprina Pārvaldes gada pārskatu;

20.18.1 apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas nefinanšu mērķus un finanšu rādītājus atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam un kontrolē to izpildi;

20.19. apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas simboliku, emblēmu, kā arī citu atribūtiku;

20.20. apstiprina vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu;

20.21. apstiprina korupcijas novēršanas politiku, trauksmes celšanas kārtību, risku vadības sistēmu un uzrauga to īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr. 144; MK 10.09.2013. noteikumiem Nr. 798; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 700; MK 16.11.2016. noteikumiem Nr. 727; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113)

21. Valdei ir tiesības pārņemt savā kompetencē jebkuru Izpildaparāta kompetencē nodoto jautājumu un atcelt jebkuru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vai citas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas amatpersonas rīkojumu vai lēmumu.

22. Valdei ir tiesības izlemt jebkuru ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbību saistītu jautājumu, ja tas nav pretrunā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

22.1 Valde izskata visas sūdzības par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. februāra Regulas (ES) 2017/352, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finansēšanas pārredzamību, pārkāpumiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

22.2 Valde izskata komersantu iesniegumus par to darbību Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā. Komersantu iesniegumus izskata tuvākajā Valdes sēdē vai saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka priekšlikumu kādā no nākamajām sēdēm.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

23. Valde ne retāk kā reizi ceturksnī izvērtē un pieņem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka pārskatu:

23.1. par Pārvaldei pienākošo maksājumu iekasēšanas gaitu;

23.2. par komercsabiedrībām, kas reģistrētas un darbojas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

IV. Valdes reglaments

24. Valdes sēdes ir slēgtas, un tajās piedalās Valdes locekļi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks. Valde ir tiesīga uzaicināt piedalīties sēdē citas personas.

24.1 Valde ar atsevišķu lēmumu var pilnvarot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku lemt par šo noteikumu 20.4.1., 20.4.2., 20.4.3. un 20.4.4. apakšpunktā minēto Valdes kompetencē esošo līgumu slēgšanu, nosakot pilnvarojuma apjomu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

25. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

26. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā seši Valdes locekļi.

27. Valdes sēdē jāpiedalās Valdes priekšsēdētājam vai viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietniekam.

28. Valdes lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

29. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts amatā, ja par viņu nobalso ne mazāk kā seši Valdes locekļi.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

30. Valdes locekļiem Valdes sēdē jāpiedalās personīgi. Nav pieļaujama savu pilnvaru nodošana trešajām personām vai citiem Valdes locekļiem.

31. Valdes sēdes ir kārtējās vai ārkārtas. Valdes ārkārtas sēdes var tikt sasauktas, ja to pieprasa Valdes priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks), Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks vai vismaz divi Valdes locekļi, kuri pārstāv valsts institūcijas. Personām, kuras pieprasa sasaukt Valdes ārkārtas sēdi, jāpaziņo par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un jāsagatavo attiecīgie lēmumu projekti.

32. Valdes ārkārtas sēde jāsasauc ne vēlāk kā piecas dienas, bet ne agrāk kā diennakti no brīža, kad saņemts pieprasījums par Valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu. Sasaukt Valdes ārkārtas sēdi var agrāk, ja tam piekrīt visi Valdes locekļi.

32.1 Paziņojumu par Valdes kārtējās sēdes sasaukšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks nosūta visiem Valdes locekļiem papīra formā vai uz oficiālo elektronisko adresi ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Paziņojumā norāda Valdes sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

33. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs.

34. Sasaucot Valdes ārkārtas sēdi, Valdes priekšsēdētājam jānorāda attiecīgās sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi, Valdes ārkārtas sēdes iniciatori, kā arī jāpievieno iesniegtie lēmumu projekti.

34.1 Valdes ārkārtas sēdē lēmumus var pieņemt arī:

34.1 1. izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (videokonferenci, telefonkonferenci, oficiālo elektronisko adresi), tādējādi nodrošinot iespēju Valdes locekļiem attālināti piedalīties apspriešanā un lēmuma pieņemšanā;

34.1 2. nosūtot lēmumu projektus un ar tiem saistīto informāciju Valdes locekļiem un norādot termiņu, kurā Valdes loceklim jāpaziņo savs lēmums.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

35. Kārtējo Valdes sēdi sasauc Valdes priekšsēdētājs, bet tās sasaukšanas vietu un laiku nosaka Valde iepriekšējā kārtējā Valdes sēdē.

36. Valdes sēdes protokolē. Valdes sēdes protokolu un tās lēmumus paraksta attiecīgās sēdes vadītājs. Atšķirīgos viedokļus Valdes locekļi var pievienot sēdes protokolam rakstiskā formā. Atšķirīgais viedoklis iesniedzams līdz protokola apstiprināšanai.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

37. Valdes sēdes sākumā tiek apstiprināts iepriekšējās Valdes sēdes protokols.

38. Valdes sēdē var tikt izskatīti arī citi jautājumi, kas nav iekļauti apstiprinātajā darba kārtībā, ja tam piekrīt visi klātesošie Valdes locekļi un ir sagatavots attiecīgs Valdes lēmuma projekts.

38.1 Valdes loceklis uzskatāms par klātesošu Valdes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties Valdes sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē un balsot ar videokonferences palīdzību.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

39. Valdes lēmumu projektus atbilstoši Valdes noteiktajai kārtībai sagatavo Izpildaparāts.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

40. Valdes kārtējās sēdes lēmumu projektus, ziņojumus, citus pievienotos dokumentus un darba kārtību izsniedz vai elektroniski nosūta katram Valdes loceklim ne vēlāk kā trīs dienas pirms Valdes sēdes.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

41. Valdes lēmumu noraksti trīs dienu laikā pēc Valdes kārtējās sēdes tiek izsniegti visiem Valdes locekļiem, kā arī personām, uz kurām attiecas konkrētais lēmums.

42. Valdes sēžu protokoli un lēmumu oriģināli tiek glabāti Pārvaldē. Jebkura ieinteresētā persona ir tiesīga iepazīties ar Valdes lēmumiem un Izpildaparāta noteiktajā kārtībā saņemt to norakstus.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113)

V. Izpildaparāts

43. Izpildaparāts ir Pārvaldes izpildes un pārstāvības institūcija.

44. Izpildaparātu ieceļ un vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks, kuru ieceļ amatā Valde. Darba līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku Valdes uzdevumā slēdz Valdes priekšsēdētājs.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

45. Izpildaparāts veic šādas funkcijas:

45.1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 11.pantā noteiktās funkcijas;

45.2. likuma "Par ostām" 7.panta otrās daļas 3., 5., 6., 7. un 8.punktā un trešās daļas 1., 2., 3. un 6.punktā noteiktās funkcijas;

45.3. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Valdē finanšu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem gadiem, kurā iekļauj šādas sadaļas: reklāma un ieguldījumu piesaiste, projektēšanas un izpētes darbi, pamatlīdzekļu iegāde, celtniecības un rekonstrukcijas darbi un kārtējie izdevumi;

45.4. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Valdē precizējumus finanšu līdzekļu izlietojuma budžetā;

45.5. izstrādā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu un nodrošina tā realizāciju;

45.6. organizē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas apsardzi;

45.7. veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ražošanas infrastruktūru, būvē ēkas un būves Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbības nodrošināšanai;

45.8. veic pasākumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas reklāmas un tirgus pētījumu jomā, kā arī citās jomās, kuru mērķis ir investoru piesaiste;

45.9. nodrošina iespēju izmantot esošo infrastruktūru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām, izņemot gadījumus, kas ir pretrunā ar attiecīgo komercsabiedrību noslēgtā līguma noteikumiem vai normatīvajiem aktiem;

45.10. lai nodrošinātu kuģošanu ostā un tās drošību, apsaimnieko valdījumā nodoto īpašumu—hidrotehniskās būves, kuģu ceļus, peldošās navigācijas iekārtas un ierīces un akvatoriju;

45.11. ja nepieciešams, rada Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem labvēlīgus apstākļus ostas aizsardzības pasākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr. 144; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113)

46. Izpildaparātam ir šādas tiesības:

46.1. sniegt palīdzību mācību iestādēm, kas gatavo jūrniecības, ostu saimniecības un speciālo ekonomisko zonu speciālistus;

46.2. sniegt palīdzību pašvaldībai Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai nozīmīgu pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšanā un attīstībā;

46.3. realizēt likumā par Liepājas speciālo ekonomisko zonu paredzētās pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, ja tas atbilst attiecīgās zonas attīstības interesēm.

47. Izpildaparāta darbinieku dienesta pienākumi, viņu tiesības un atbildība tiek noteikta darba līgumā un attiecīgajā amata aprakstā.

48. Izpildaparātu atbilstoši Valdes apstiprinātajam budžetam un struktūrai veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

49. Izpildaparāta darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības atrasties ar ostas un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbību saistītajos objektos.

49.1 Lai nodrošinātu Pārvaldes darbības tiesiskumu, izpildaparāta darbiniekiem ir pienākums ziņot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam vai Valdei par prettiesisku darbību vai bezdarbību.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

50. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks nodrošina Pārvaldes funkciju izpildi.

51. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam ir paraksta tiesības Pārvaldes vārdā.

51.1 Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā (atvaļinājums, komandējums, slimība) viņa amata pienākumus pilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

52. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka pienākumi ir:

52.1. nodrošināt Valdes pieņemto lēmumu izpildi;

52.2. nodrošināt ostu nodevu un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

52.3. organizēt Pārvaldes valdījumā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši kuģošanas drošības prasībām, ostas attīstības plānam un vides aizsardzības prasībām;

52.4. organizēt Valdes sēžu materiālu sagatavošanu un izsniegšanu;

52.5. piedalīties Valdes sēdēs;

52.6. nodrošināt apstiprinātās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi;

52.7. nodrošināt Pārvaldes īpašuma, kā arī tās rīcībā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu;

52.8. kontrolēt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā reģistrēto un esošo komercsabiedrību darbību atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

52.9. atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumam un Valdes lēmumiem veidot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā komercdarbībai labvēlīgu vidi;

52.10. savas kompetences ietvaros nodrošināt kuģošanu ostā un tās drošību, kā arī organizēt navigāciju ostā;

52.11. nodrošināt to Pārvaldes saistību izpildi, kuras noteiktas normatīvajos aktos un līgumos ar trešajām personām;

52.12. organizēt Pārvaldes grāmatvedību atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam;

52.13. sniegt priekšlikumus Valdei par nepieciešamajām izmaiņām Valdes lēmumos, līgumprojektos, valsts un pašvaldību normatīvajos aktos.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 700)

53. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka tiesības ir:

53.1. pieprasīt Valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu;

53.2. pieprasīt un saņemt no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošajām komercsabiedrībām Valdes noteikto informāciju un ziņas;

53.3. saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu bez maksas iepazīties ar Liepājas ostas teritorijā esošo komercsabiedrību pārskatiem un ziņojumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā;

53.4. pieprasīt un saņemt no Liepājas ostas teritorijā esošajām komercsabiedrībām ostas valdes noteiktajā apjomā un termiņos informāciju, kas saistīta ar attiecīgās ostas nodevām, pakalpojumiem un kravu apjomiem un nomenklatūru;

53.5. savas kompetences ietvaros slēgt saimnieciskos līgumus un izsniegt pilnvaras;

53.6. saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu noteikt apsardzes un caurlaižu režīmu, ņemot vērā valsts ekonomiskās un politiskās suverenitātes intereses;

53.7. pieņemt darbā un atlaist no darba Pārvaldes darbiniekus, ievērojot likumu, citu normatīvo aktu un šī nolikuma normas, kā arī noteikt darbinieku tiesības un pienākumus un darba samaksu Valdes noteiktā personāla skaita un budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros;

53.8. bez īpaša pilnvarojuma savas kompetences ietvaros pārstāvēt Izpildaparātu valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās iestādēs;

53.9. atvērt un slēgt kontus kredītiestādēs;

53.10. noteikto pilnvaru ietvaros rīkoties ar Izpildaparāta finanšu līdzekļiem un īpašumā esošo mantu;

53.11. rīkoties ar pamatlīdzekļiem, apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem finanšu līdzekļiem Valdes apstiprinātā finanšu līdzekļu izlietojuma ietvaros;

53.12. saimnieciskā gada laikā lemt par nekustamās mantas iegādi Pārvaldes īpašumā un pārdošanu, ja tās vērtība nepārsniedz 75 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), un kustamās mantas iegādi un pārdošanu, ja tās vērtība nepārsniedz 30 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

53.13. savas kompetences ietvaros veikt citas funkcijas un Valdes noteiktos uzdevumus;

53.14. noteikt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas iekšējo kārtību.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144; MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.798; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 700; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 113)

VI. Līguma par komercdarbību Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā noslēgšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

54. Lai noslēgtu līgumu par komercdarbību Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā (turpmāk — līgums), attiecīgajai komercsabiedrībai Valdē jāiesniedz šādi dokumenti:

54.1. rakstisks iesniegums;

54.2. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības un statūtu notariāli apliecināts noraksts un auditoru (revidentu) apstiprināts gada pārskata noraksts, ja dibinātājs ir juridiskā persona;

54.3. biznesa plāns un deklarācija par kapitāla legālu izcelsmi saskaņā ar Valdes noteiktajām prasībām;

54.4. cita informācija pēc Valdes pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

55. Valde, izskatot iesniegtos materiālus, izvērtē:

55.1. attiecīgo komercdarbības veidu atbilstību Latvijas tautsaimniecības un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāniem;

55.2. komercsabiedrību, kas darbojas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kā arī Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā izveidojamo komercsabiedrību dibinātāja (dibinātāju) un dalībnieka (dalībnieku) finansiālo stabilitāti un pieredzi attiecīgajā komercdarbības jomā;

55.3. iespējas ierādīt komercdarbībai nepieciešamās telpas vai teritoriju;

55.4. citus kritērijus saskaņā ar Valdes lēmumiem.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

56. Pēc iesniegto materiālu izskatīšanas Valde pieņem attiecīgu lēmumu par:

56.1. līguma slēgšanu ar komercsabiedrību;

56.2. iesnieguma noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

57. Iesniegums var tikt noraidīts vienīgi ar rakstisku pamatojumu.

58. Līgums var tikt noslēgts uz termiņu, kas sakrīt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbības laiku, vai uz īsāku termiņu pēc komercsabiedrības ieskata.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

59. Līguma tipveida paraugu un grozījumus tajā apstiprina ekonomikas ministrs.

60. Līgumā obligāti jānorāda:

60.1. komercsabiedrībai atļautie komercdarbības veidi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā;

60.2. komercsabiedrības investīciju termiņi un apjomi;

60.3. komercsabiedrībai iznomājamais īpašums.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.144)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

61. Šo noteikumu 12.2 punktā minētā informācija par attiecīgo periodu tiek apkopota un publicēta, sākot ar 2020. gadu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

62. Valde līdz 2020. gada 1. aprīlim izveido iekšējā audita struktūrvienību, kura darbojas Valdes funkcionālā pakļautībā.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs J.Kaksītis

Ekonomikas ministra vietā — zemkopības ministrs A.Rāviņš
28.02.2020