Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumus Nr. 88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums".

Ministru kabineta noteikumi nr. 235

(prot. nr.41, 19.§) Rīgā 1995.gada 1.augustā

Nacionālās alkoholisma ierobežošanas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nacionālā alkoholisma ierobežošanas komisija (tālāk tekstā - "komisija") ir valdības pilnvarota institūcija, kuras darbības mērķi ir:

1.1. izstrādāt un veidot valsts politiku ar alkoholu saistītajos jautājumos (tālāk tekstā - "valsts alkohola politika");

1.2. samazināt alkohola patēriņu iedzīvotāju vidū;

1.3. iedzīvotāju veselības un valsts ekonomisko interešu aizsardzībai sekmēt valsts alkohola monopola atjaunošanu, lai kontrolētu un regulētu alkoholisko dzērienu ražošanu, importu, eksportu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību (tālāk tekstā - "alkohola aprite");

1.4. lai aizsargātu patērētāju intereses, izstrādāt priekšlikumus alkoholisko dzērienu kontrabandas un nelikumīgas izgatavošanas ierobežošanai, kā arī priekšlikumus, kas novērstu nekvalitatīvu alkoholisko dzērienu ieplūšanu valsts tirgū;

1.5. izstrādāt alkoholisma primārās, sekundārās un terciārās profilakses nodrošināšanas sistēmu un sekmēt šīs sistēmas ieviešanu Latvijas Republikā.

2. Komisiju izveido, tās sastāvu apstiprina un grozījumus komisijas sastāvā izdara Ministru kabinets.

3. Komisija savas kompetences ietvaros:

3.1. koordinē ministriju, to pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju, kā arī pašvaldību, privāto tiesību subjektu un sabiedrisko organizāciju darbību komisijas mērķu īstenošanai;

3.2. izpilda Ministru kabineta dotos uzdevumus, kā arī iesniedz priekšlikumus un veic to tiesību aktu projektu ekspertīzi, kas saistīti ar valsts alkohola politikas jautājumiem;

3.3. izskata un novērtē ministriju, pašvaldību, kā arī citu juridisko personu iesniegtos priekšlikumus valsts alkohola politikas jautājumos.

4. Komisijas pieņemtajiem lēmumiem ir rekomendējošs raksturs visām valsts pārvaldes institūcijām un uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jautājumos, kas ir komisijas kompetencē.

5. Komisija veicina pašvaldību un reģionālo alkoholisma ierobežošanas komisiju izveidi, sadarbojas ar tām un sniedz minētajām komisijām metodisko palīdzību.

6. Komisija savā darbībā pamatojas uz Satversmi, spēkā esošajiem tiesību aktiem, starptautisko tiesību normām, nolīgumiem un šo nolikumu.

Komisija ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas ieteikumus un koordinē minēto organizāciju programmu alkoholisma ierobežošanas jautājumos izpildi valstī.

Lai īstenotu savus mērķus, komisija sadarbojas ar citu valstu un starptautisko organizāciju attiecīgajām institūcijām.

7. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājam ir divi vietnieki.

8. Komisijas locekļu pienākumi tiek noteikti atbilstīgi viņu kompetencei.

II. Komisijas uzdevumi

9. Komisijas uzdevumi ir šādi:

9.1. savas kompetences ietvaros kontrolēt un analizēt valsts alkohola politikas un valsts alkohola monopola stratēģijas un taktikas īstenošanu;

9.2. saskaņot alkoholisma profilakses un ierobežošanas programmu izstrādi, apstiprināt tās un kontrolēt to izpildi;

9.3. izstrādāt priekšlikumus valsts alkohola politikas īstenošanai, kā arī tiesību aktu projektus valsts alkohola politikas jautājumos;

9.4. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par spirta un alkohola apriti, par dažādu alkoholisko dzērienu pieprasījumu un šo dzērienu kvalitāti, par alkoholisma un tā bioloģisko, medicīnisko un sociālo seku (arī likumpārkāpumu) apmēriem un radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, par attiecīgo nodokļu iekasēšanu un citiem ar alkohola apriti un alkoholismu saistītajiem jautājumiem, kā arī operatīvi iesniegt minēto informāciju Ministru kabinetam un attiecīgajām institūcijām;

9.5. organizēt kārtējā gada pārskata par alkohola aprites un alkoholisma situāciju valstī sagatavošanu un iesniegt pārskatu Saeimai un Ministru kabinetam (pēc to pieprasījuma);

9.6. informēt sabiedrību un masu informācijas līdzekļus par valsts alkohola politikas un tās programmu īstenošanas gaitu un efektivitāti, kā arī sekmēt un saskaņot pretalkohola izglītību un propagandu valstī;

9.7. rīkot seminārus, konferences un citus pasākumus par jautājumiem, kas saistīti ar valsts alkohola politikas īstenošanu;

9.8. analizēt citu valstu pozitīvo pieredzi alkoholisma ierobežošanā un izstrādāt priekšlikumus par tās piemērošanu Latvijas apstākļiem;

9.9. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veicināt pretalkohola mācību programmu izstrādāšanu un to iekļaušanu skolu mācību programmās. Īpašu uzmanību pievērst sabiedrības veselības mācības pasniedzēju kvalifikācijai;

9.10. sekmēt valsts alkohola politikas īstenošanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu izstrādāšanu;

9.11. rīkot valsts alkohola politikas īstenošanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu un projektu konkursu un sekmēt konkursā uzvarējušo programmu un projektu ieviešanu.

III. Komisijas locekļu pienākumi

10. Komisijas priekšsēdētāja pienākumi ir šādi:

10.1. kopīgi ar komisijas locekļiem sagatavot komisijas darba plānus un valsts alkohola politikas atsevišķu virzienu īstenošanas plānus un iecelt no komisijas locekļu vidus atbildīgos par attiecīgo plānu izpildi;

10.2. regulāri sasaukt komisijas sēdes;

10.3. izstrādāt komisijas sēžu darba kārtību, nodrošināt paredzēto jautājumu izskatīšanu, vadīt sēdes, parakstīt komisijas lēmumus, priekšlikumus un citus komisijas pieņemtos dokumentus;

10.4. savas kompetences ietvaros kontrolēt, lai valsts institūcijas, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumi un uzņēmējdarbības veicēji ievērotu tos komisijas lēmumus, kuri uz tiem attiecas;

10.5. savas kompetences ietvaros pieprasīt informāciju, kas vajadzīga komisijas darbam, un, ja nepieciešams, rīkot pārbaudes komisiju interesējošajos jautājumos.

11. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku pienākumi ir šādi:

11.1. veikt komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus un uzdevumus;

11.2. aizstāt komisijas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

12. Komisijas sekretāra pienākumi ir šādi:

12.1. kārtot komisijas lietvedību un sagatavot komisijas dokumentus;

12.2. saskaņot ar komisijas priekšsēdētāju vai viņa vietniekiem (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā) komisijas sēžu darba kārtību;

12.3. sagatavot komisijas sēdes un organizēt to norisi;

12.4. izsūtīt komisijas lēmumus un citus dokumentus;

12.5. kontrolēt komisijas lēmumu izpildi, pārraugot attiecīgo dokumentu un citu veidu korespondences apriti.

13. Komisijas locekļu pienākumi ir šādi:

13.1. sagatavot komisijai priekšlikumus par valsts alkohola politikas īstenošanu;

13.2. savas kompetences ietvaros konsultēt pārējos komisijas locekļus;

13.3. piedalīties komisijas sēdēs un pārbaudēs, kā arī lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

13.4. īstenojot savu pārstāvniecību citās institūcijās vai organizācijās, konsekventi aizstāvēt komisijas lēmumus un valsts alkohola politikas un valsts alkohola monopola intereses.

IV. Komisijas un tās locekļu tiesības

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no visām fiziskajām un juridiskajām personām (atbilstīgi to kompetencei) informāciju par:

14.1. alkohola apriti;

14.2. alkoholisko dzērienu kvalitātes kontroli (arī sertificēšanu);

14.3. alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības licencēšanu;

14.4. alkoholisma izplatīšanos, atklāšanu un slimnieku atveseļošanu;

14.5. alkoholisma medicīniskajām, sociālajām un ekonomiskajām sekām (arī likumpārkāpumiem);

14.6. alkoholisma profilakses pasākumiem (arī izglītošanas un audzināšanas pasākumiem);

14.7. citiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts alkohola monopolu.

15. Komisijas priekšsēdētājam un viņa vietniekiem ir tiesības:

15.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt, lai likumā noteiktajā kārtībā attiecīgā institūcija vai organizācija, kā arī jebkura juridiskā vai fiziskā persona (arī amatpersona) sniegtu nepieciešamo informāciju;

15.2. uzaicināt uz komisijas sēdi amatpersonas, kā arī valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un pieprasīt no viņiem pārskatus attiecīgajos jautājumos;

15.3. ja nepieciešams, pieaicināt komisijas darbā speciālistus un ekspertus, lai nodrošinātu kompetentu lēmumu pieņemšanu;

15.4. sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un institūcijām, pārstāvēt komisiju starptautiskos pasākumos un parakstīt komisijas pārskatus vai citu informāciju iesniegšanai starptautiskā līmenī.

V. Komisijas finanses

16. Komisijas organizatoriskā darba nodrošināšanai tiek algots sekretārs un paredzēti līdzekļi materiāltehniskajiem izdevumiem.

Komisijas sekretāra atalgojums un materiāltehniskie izdevumi tiek segti no Labklājības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents M.Gailis

Labklājības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Bērziņš

09.08.1995