Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.69

Rīga 1998. gada 30. martā

Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas

(licences) cukura importam

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" ("Latvijas Vēstnesis", 1997., 260./261./262. nr.; 334./335.nr.; 1998., 58./59.nr.):

1. Apstiprināt "Kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) cukura importam" (pielikums nr.1).

2. Apstiprināt pieteikuma veidlapu speciālas atļaujas (licences) saņemšanai (pielikums nr. 2 ).

3. Apstiprināt speciālas atļaujas (licences) cukura importam veidlapu (pielikums nr. 3).

4. Apstiprināt cukura importa licencēšanas procedūras izpildes darba grupas sastāvu ( pielikums nr. 4).

5. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministrs A.Rāviņš

Tirgus politikas departamenta direktore A.Smiltāne

1.pielikums

Kārtība, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences)

cukura importam

1. Cukura importa licencēšana ir administratīva procedūra, ko piemēro, pieprasot pieteikumu un šajā kārtībā paredzētos dokumentus un izsniedzot speciālu atļauju (licenci).

2. Ar cukura importu Latvijas Republikā ir atļauts nodarboties uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši speciālās atļaujas (licences) cukura importam (tālāk tekstā - "cukura importa licences") saskaņā ar Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumiem nr. 348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi".

3. Zemkopības ministrija ir tiesīga pieņemt lēmumu:

3.1. par cukura importa licences izsniegšanu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

3.2. par atteikumu izsniegt cukura importa licenci;

3.3. par izsniegtās cukura importa licences darbības termiņa pagarināšanu un izmaiņām tajā (pārreģistrāciju);

3.4. par cukura importa licences anulēšanu.

4. Cukura importa licences tiek izsniegtas tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem tirdzniecība ar pārtikas produktiem ir viens no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmējdarbības veidiem, kā arī tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru ražošana ir atkarīga no cukura piegādēm.

5. Lai saņemtu cukura importa licenci, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) aizpilda pieteikuma veidlapu un kopā ar iesniedzamajiem dokumentiem iesniedz Zemkopības ministrijā. Iesniedzamo dokumentu saraksts ir norādīts pieteikuma veidlapā.

6. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus reģistrē reģistrācijas žurnālā. Zemkopības ministrija garantē pieprasītās un saņemtās informācijas konfidencialitāti.

7. Zemkopības ministrija pieteikumus izskata un lēmumu par cukura importa licences izsniegšanu pieņem vai motivētu atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

8. Cukura importa licence tiek izsniegta uz vienu gadu.

9. Cukura importa licence viena darījuma veikšanai tiek izsniegta uz laiku līdz vienam gadam.

10. Atsevišķos gadījumos (darījuma pabeigšanai) Zemkopības ministrija var pagarināt cukura importa licences darbības termiņu uz laiku, ne ilgāku par 30 kalendārām dienām, pamatojoties uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieteikumu, kas Zemkopības ministrijā jāiesniedz 15 dienas pirms importa licences darbības termiņa beigšanās.

Lai varētu pieņemt lēmumu par izsniegtās importa licences darbības termiņa pagarināšanu vai izmaiņām tajā, Zemkopības ministrija ir tiesīga pieprasīt no jauna atsevišķus 5.punktā minētos dokumentus.

11. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš saņēmis cukura importa licenci, maina savus juridiskos rekvizītus, tad 10 darbadienu laikā tie jāpaziņo Zemkopības ministrijai, kura atbilstoši 7. punktā noteiktajai kārtībai izsniedz jaunu licenci un pārreģistrē to.

12. Cukura importa licenci Zemkopības ministrija izsniedz vai pārreģistrē pēc tam, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir samaksājis noteikto valsts nodevu saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumiem nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem":

12.1. par jaunu licenci - Ls 150,

12.2. par licences pārreģistrāciju - Ls 15 ( 10 % no likmes),

12.3. par licences dublikāta izsniegšanu - Ls 3.

Licences sagatavošanas tehnisko izdevumu apmēri tiek noteikti saskaņā ar apstiprinātu tāmi.

13. Izsniegtās cukura importa licences reģistrē caurauklotā, numurētā un apzīmogotā reģistrācijas žurnālā.

14. Zemkopības ministrija ir tiesīga anulēt cukura importa licenci:

14.1. ja tiek konstatēts, ka uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai;

14.2. ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav iesniedzis grozījumus iesniegtajos dokumentos;

14.3. pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta iesniegto informāciju par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) cukura importa vai kompensācijas produktu eksporta operāciju pārkāpumiem;

14.4. par Ministru kabineta 1997.gada 7. oktobra noteikumu nr. 348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" 35.1. apakšpunktā minēto ziņu nesniegšanu;

14.5. gadījumos, kas paredzēti likumā "Par uzņēmumu, organizāciju un iestāžu darbības apturēšanu".

15. Pirms licences anulēšanas Zemkopības ministrija rakstiski brīdina uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) par tā pārkāpumiem un par iespējamo licences anulēšanu. Izsakot brīdinājumu, Zemkopības ministrijai ir tiesības noteikt termiņu pārkāpumu novēršanai, nosakot ierobežojumus licencētai uzņēmējdarbībai ar cukuru.

Pēc šī termiņa izbeigšanās uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir iesniegt ziņojumu par veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem.

16. Ja tiek pieņemts lēmums par izsniegtās cukura importa licences anulēšanu vai atteikšanos pagarināt tās darbības termiņu, attiecīgajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) tiek izsniegts argumentēts paziņojums.

Lēmumu par cukura importa licences anulēšanu, atteikumu izsniegt licenci un licences darbības termiņa nepagarināšanu var pārsūdzēt tiesā.

17. Ja licence ir anulēta, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) licenci 10 darbadienu laikā iesniedz Zemkopības ministrijā.

18. Zemkopības ministrs apstiprina Cukura importa licencēšanas procedūras izpildes darba grupu, kas izstrādā priekšlikumus svarīgāko lēmumu pieņemšanai licencēšanas procesā, strīdus jautājumu izskatīšanai un iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar normatīviem aktiem.

Valsts sekretāra vietniece I. Pilvere

2.pielikums

Pieteikums

speciālās atļaujas (licences) cukura importa saņemšanai

 

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums

Juridiskā adrese tālrunis

 

Lūdzam (vajadzīgais tiek iezīmēts):

Izsniegt cukura importa licenci cukura ievešanai pārstrādei Latvijas teritorijā, izvedot pārstrādes produktus ekvivalentā daudzumā.

Izsniegt cukura importa licenci jēlcukura ievešanai pārstrādei un realizācijai Latvijas tirgū.

Izsniegt cukura importa licenci cukura ievešanai pārdošanai .

Pagarināt cukura importa licences darbības termiņu (pārreģistrēt).

Pārreģistrēt cukura importa licenci sakarā ar juridisko rekvizītu izmaiņām:

Izsniegt cukura importa licenci viena darījuma veikšanai :

 

Importējamā cukura veids un prognozējamais daudzums:

baltais cukurs pārstrādei t jēlcukurs t

baltais cukurs pārdošanai t

Vēlamais licences darbības termiņš: no līdz

Preces izcelsmes valsts preces kods

Latvijas Republikas muitas robežas caurlaides punkts

Muitas punkts, kurā preci atmuitos

Pieteikumam pievienojam:

□ Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības norakstu (tās oriģinālu uzrāda, pieteikumu iesniedzot).

□ Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu inspekcijas izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu.

□ Cukura piegādes nodomu protokola kopija (to oriģinālu uzrāda, pieteikumu iesniedzot).

□ Iepriekšējo licenci (kopiju, bet pārreģistrācijas gadījumā - oriģinālu).

Pieteikuma iesniedzējs

(amatpersona ,vārds, uzvārds)

Datums Paraksts

Z.v.

Reģistrācijas Nr. Datums

 

Valsts sekretāra vietniece I. Pilvere

3.pielikums

Latvijas Republikas valsts ģerboņa vieta

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE)

CUKURA IMPORTAM Nr.

(bez tiesībām nodot citai fiziskajai vai juridiskajai personai)

 

1. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs

Juridiskā adrese

Tālruņa nr.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības nr.

un izsniegšanas datums

2. Speciālā atļauja (licence) nr. izsniegta

3. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš

4. Latvijas Republikas muitas robežas caurlaides punkts

5. Preces izcelsmes valsts

6. Ievedamās preces apraksts:

Preces nosaukums Kods Mērvienība Daudzums Ievešanas mērķis

 

 

7. Speciālās atļaujas (licences) izsniedzējs

(ministrija un amatpersona, kura paraksta licenci)

Datums Paraksts

Z.v.

Valsts nodeva samaksāta Ls

199 .gada, maks. uzd. nr.,

Paraksts

 

8. Muitas darbinieka atzīmes

Muitas kravas Datums Preces Muitas darbinieka Paraksts,
deklarācijas nr. daudzums uzvārds zīmoga vieta

 

 

Valsts sekretāra vietniece I. Pilvere

4.pielikums

Cukura importa licencēšanas procedūras

izpildes darba grupas sastāvs

Vadītāja Irina Pilvere- ZM Valsts sekretāra vietniece

Vadītājas vietniece Aiga Smiltāne- ZM Tirgus politikas departamenta direktore

Locekļi: Sintija Grigaļūna- ZM Juridiskā departamenta direktore

Zane Šmite- ZM Kvalitātes sistēmas koordinācijas nodaļas vadītāja

Valdis Siksna- ZM Lauksaimniecības stratēģijas un kooperācijas

departamenta vecākais referents

Roberts Mākleris- ZM Tirgus politikas departamenta vecākais referents

Darba grupas vadītājai ir tiesības pieaicināt uz darba grupas sēdēm attiecīgo Zemkopības ministrijas nozaru speciālistus, Cukurbiešu audzētāju un pārstrādātāju asociācijas pārstāvjus un citus speciālistus, priekšlikumu izstrādei, kas saistīti ar cukura importa licencēšanas procedūras izpildi, strīdus jautājumu izskatīšanu un cukura iekšējā tirgus aizsardzību.

Tirgus politikas departamenta direktore A. Smiltāne

04.04.1998