Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 6, 10. §)
Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma

35. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.

3. Pabalstu piešķir Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalstu piešķir personai bez ienākumiem, kurai ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Gulbenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – pabalsts pieprasītājs), vienu reizi piecos gados.

5. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem desmit darbdienu laikā no saistošo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas brīža.

7. Piešķirto pabalstu Sociālais dienests pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 8 "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību" nosaka pabalstus, kas tiek piešķirti trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, kā arī vienreizēju pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai.

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 8. jūlija atzinumā Nr. 1-18/6552 norādītajam par sociālās palīdzības pabalstiem ir uzskatāmi pabalsti, kas ir noteikti ārējos normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos, cita starpā ievērojot, ka pabalsta mērķis ir viena no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minētajām pamatvajadzībām. Saskaņā ar minētā likuma 1. panta 11. punktu pamatvajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība. Pārējie pašvaldības noteiktie pabalsti ir uzskatāmi par pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu. Tas nozīmē, ka pabalsts personas apliecinošu dokumentu saņemšanai nav uzskatāms par sociālās palīdzības pabalstu.

Ņemot vērā minēto, Gulbenes novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai" nosaka Gulbenes novada pašvaldības pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektā "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai" paredzētie pabalsti tiks izmaksāti atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts "Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
21.05.2020