Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Gulbenē 2020. gada 19. marta (prot. Nr. 6, 9. §)
Par sociālajiem pabalstiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus ir ģimenei (personai), kura faktiski dzīvo un kurai dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, lai apmierinātu tās pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).

3. Pašvaldības sniegto sociālās palīdzības pabalstu veidi:

3.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

3.2. dzīvokļa pabalsts;

3.3. pabalsts krīzes situācijā;

3.4. pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanas periodā;

3.5. pabalsts bērna sagatavošanai skolai.

4. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

5. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajam dienestam iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā pabalsta veidu, kā arī normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu paredzētos papildus dokumentus. Nepieciešamības gadījumā lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt papildus citus dokumentus.

6. Sociālais dienests mēneša laikā pēc saistošo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas, bet šo saistošo noteikumu 17. punktā minētajā gadījumā – 5 darbdienu laikā un 22. punktā minētajā gadījumā – 10 darbdienu laikā, pieņem lēmumu par pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu.

7. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu Sociālais dienests nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs:

7.1. atsakās no normatīvajos aktos paredzētās līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījies pasākumos savu sociālo problēmu risināšanā;

7.2. atsakās sniegt vai ir sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli, kā arī citiem apstākļiem, kas raksturo pabalsta pieprasītāja spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savu sociālo problēmu risināšanā;

7.3. atrodas prombūtnē ilgāk par vienu mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros ir nodrošinātas personas pamatvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujams ģimenes sastāvā;

7.4. neierodas Sociālajā dienestā personiski, ja tas nepieciešams, lai vienotos par pasākumiem lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības pabalsta sniegšanu;

7.5. neļauj apsekot vai nav apsekojama tā deklarētā dzīvesvieta, ja apsekošana nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

8. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts) atbilstoši normatīvo aktu prasībām piešķir pabalsta pieprasītājam, kuram ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuram ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kurš ir gatavs līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

9. GMI pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā tekošajā mēnesī, ja pabalsta pieprasītājs ir izteicis gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, parakstījis vienošanos par līdzdarbības pienākumiem un veicis līdzdarbības pienākumus.

10. Rakstiski vienojoties, GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), sedzot izdevumus par bērna ēdināšanu izglītības iestādē, pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus.

III. Dzīvokļa pabalsts

11. Dzīvokļa pabalstu piešķir pabalsta pieprasītājam, kuram ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam to komunālo pakalpojumu un maksājumu (īre, apsaimniekošana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, gāze, ūdens, kanalizācija, dūmvadu tīrīšana u.c.) apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai. Pēc pabalsta pieprasītāja lūguma dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt attiecīgā komunālā pakalpojuma sniedzējam kā samaksu par tā sniegto pakalpojumu.

12. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi viena kalendārā gada laikā:

12.1. 40 % apmērā no attiecīgā gada 1. janvārī noteiktās minimālās darba algas valstī trūcīgām ģimenēm (personām);

12.2. 20 % apmērā no attiecīgā gada 1. janvārī noteiktās minimālās darba algas valstī maznodrošinātām ģimenēm (personām).

13. Pēc pabalsta pieprasītāja lūguma piešķirto dzīvokļa pabalstu var izmaksāt vairākos maksājumos, nepārsniedzot piešķirtā dzīvokļa pabalsta apmēru.

14. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā ilgstoši nedzīvo, ir nodevis dzīvojamo telpu apakšīrē vai citas personas lietošanā.

IV. Pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā

15. Pabalstu ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā (turpmāk – pabalsts tuberkulozes ārstēšanai) piešķir pabalsta pieprasītājam, kurš ir tuberkulozes un plaušu slimību kabineta uzskaitē un ārsta uzraudzībā iziet ārstniecības kursu.

16. Pabalsts tuberkulozes ārstēšanai ir 3 EUR apmērā par katru ārstēšanās dienu, kad pabalsta pieprasītājs apmeklē tuberkulozes un plaušu slimību kabinetu.

17. Lai saņemtu pabalstu tuberkulozes ārstēšanai, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz ārstējošā ārsta izziņu, kurā norādīts tuberkulozes un plaušu slimību kabineta apmeklējamo dienu skaits.

V. Pabalsts bērna sagatavošanai skolai

18. Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir pabalsta pieprasītāja, kuram ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, katram pamatskolas vecuma bērnam, kurš mācās kādā no Gulbenes novada izglītības iestādēm.

19. Pabalsta bērna sagatavošanai skolai apmērs ir 30 EUR par katru pamatskolas vecuma bērnu. Pabalstu piešķir dāvanu kartes veidā mācību piederumu iegādei kancelejas preču veikalā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles no tekošā gada 1. jūlija līdz 31. augustam.

20. Pabalstu bērna sagatavošanai skolai nepiešķir par tiem pamatskolas vecuma bērniem, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.

VI. Pabalsts krīzes situācijā

21. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot ienākumus, ja pabalsta pieprasītājs ir nonācis krīzes situācijā:

21.1. katastrofas (ugunsgrēks, dabas stihijas u.c.) gadījumā un tam nepienākas cits valstī noteiktais pabalsts vai apdrošināšana, bet ir nepieciešams atbalsts pamatvajadzību nodrošināšanai – apmērā, kas nav lielāks par vienas attiecīgā gada 1. janvārī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

21.2. no tā gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pats saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tam ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība – apmērā, kas kalendārā gada laikā nepārsniedz 40 % no attiecīgā gada 1. janvārī noteiktās minimālās darba algas apmēra.

22. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz krīzes situāciju pamatojošos dokumentus (piemēram, izziņu, aktu, protokolu utt.) mēneša laikā no brīža, kad iestājusies krīzes situācija. Ja pabalsta pieprasītājs objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav varējis vērsties pēc palīdzības, viņš iesniedz dokumentu, kas apliecina šo faktu.

VII. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2016. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 7 "Par sociālajiem pabalstiem"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību" nosaka pabalstus, kas tiek piešķirti trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm.

Atbilstoši Labklājības ministrijas 2019. gada 5. aprīļa vēstulē Nr. 33-1-05/6886 (reģistrēta 05.04.2019. ar Nr. GND/4.7/19/897-L) norādītajam pašvaldību rīcība, iekļaujot bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem paredzēto atbalstu saistošajos noteikumos, kuros noteikta palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām personām vai sociālās palīdzības pabalsti, nav atbalstāma, jo neatbilst augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem. Turklāt tas rada arī minētajām iedzīvotāju grupām sajūtu, ka viņi tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem, lai gan savās ģimenēs sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, tostarp bērniem. Papildus tam, pieļaujot šāda veida praksi pašvaldībās arī turpmāk, bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas "automātiski" un "stereotipiski" tiks pielīdzināts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam, kas nerada labvēlīgu jaunieša integrāciju sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma izbeigšanās. Minēto viedokli ir paudis arī tiesībsargs.

Ņemot vērā minēto, Gulbenes novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu "Par sociālajiem pabalstiem", kuros nav paredzēts regulējums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm. Attiecībā uz minētajām personām ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts "Par sociālajiem pabalstiem" nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektā "Par sociālajiem pabalstiem" paredzētie pabalsti tiks izmaksāti atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts "Par sociālajiem pabalstiem" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
21.05.2020