Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Gulbenē 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 6, 8. §)
Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sniegtos pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību (turpmāk – Bārenis), kā arī audžuģimenei un specializētai audžuģimenei.

2. Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt Bārenim, par kuru lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Gulbenes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), audžuģimenei vai specializētai audžuģimenei, kurā ar bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras viens no laulātajiem (persona), kas ieguvis audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusu, ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību. Saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktā noteikto materiālās palīdzības pabalstu ir tiesības saņemt krīzes audžuģimenei, kurai ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts krīzes audžuģimenes statuss.

II. Pabalstu veidi un apmērs, to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Bārenim, audžuģimenei un specializētai audžuģimenei pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) desmit darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

4. Lai saņemtu saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām pievienoti attiecīgie dokumenti, ja tādi nepieciešami.

5. Pašvaldības sniegto pabalstu veidi un apmērs Bārenim:

5.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – vienreizējs pabalsts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;

5.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – vienreizējs pabalsts, kas nav mazāks par Ministru kabineta noteikumos par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam noteikto apmēru;

5.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā;

5.4. dzīvokļa pabalsts – apmērā līdz 35 EUR mēnesī, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) līdz 60 EUR mēnesī.

6. Pašvaldības sniegto pabalstu veidi un apmērs audžuģimenei un specializētai audžuģimenei:

6.1. pabalsts audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē ievietotā bērna uzturam – 65% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

6.2. pabalsts audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – vienreizējs pabalsts apmērā līdz 284,57 EUR. Pabalsta vietā atbilstoši bērna vajadzībām un interesēm Sociālais dienests var izsniegt apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamās lietas;

6.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu – apmērā, kas ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteicis Ministru kabinets, ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi.

6.4. materiālās palīdzības pabalsts krīzes audžuģimenei – 250 EUR mēnesī.

III. Dzīvokļa pabalsts Bārenim

7. Dzīvokļa pabalstu Bārenim piešķir no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

8. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai papildus saistošo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam Bārenis iesniedz dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma kopiju; līguma kopiju par komunālo pakalpojumu saņemšanu; kā arī katru mēnesi dokumentus, kas apliecina komunālo maksājumu veikšanas faktu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

9. Dzīvokļa pabalstu aprēķina, ņemot vērā:

9.1. dzīvojamās telpas īres maksu;

9.2. pamatpakalpojumu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana) maksu;

9.3. papildpakalpojumu (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.) maksu.

10. Dzīvokļa pabalstu Bārenim izmaksā reizi mēnesī līdz 20. datumam, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto Bāreņa bankas kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.

11. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt dzīvokļa pabalsta, ja Bārenis:

11.1. neiesniedz saistošo noteikumu 8. punktā paredzētos dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai;

11.2. ir sniedzis nepatiesu informāciju;

11.3. vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu;

11.4. vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par saņemtajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem.

12. Bārenis, iesniedzot Sociālajā dienestā attiecīgu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka saistošo noteikumu 11.3. un 11.4. apakšpunktā minētās saistības ir izpildītas (nav parāda), var lūgt Sociālo dienestu pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta izmaksāšanu, tajā skaitā par mēnešiem, kad pabalsts netika izmaksāts.

IV. Noslēguma jautājums

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 6 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību" nosaka pabalstus, kas tiek piešķirti trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm.

Atbilstoši Labklājības ministrijas 2019. gada 5. aprīļa vēstulē Nr. 33-1-05/6886 (reģistrēta 05.04.2019. ar Nr. GND/4.7/19/897-L) norādītajam pašvaldību rīcība, iekļaujot bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem paredzēto atbalstu saistošajos noteikumos, kuros noteikta palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām personām vai sociālās palīdzības pabalsti, nav atbalstāma, jo neatbilst augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem. Turklāt tas rada arī minētajām iedzīvotāju grupām sajūtu, ka viņi tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem, lai gan savās ģimenēs sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, tostarp bērniem. Papildus tam, pieļaujot šāda veida praksi pašvaldībās arī turpmāk, bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas "automātiski" un "stereotipiski" tiks pielīdzināts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam, kas nerada labvēlīgu jaunieša integrāciju sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma izbeigšanās. Minēto viedokli ir paudis arī tiesībsargs.

Ņemot vērā minēto, Gulbenes novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm", kuros paredzēts regulējums tikai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm. Attiecībā uz pārējām personām ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Par sociālajiem pabalstiem".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" nosaka Gulbenes novada pašvaldības sniegtos pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību, un audžuģimenei.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektā "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" paredzētie pabalsti tiks izmaksāti atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
21.05.2020