Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 413

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 12. §)
Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem
Izdoti saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma
75. panta trešo daļu, 111. panta ceturto
un piekto daļu, 155. panta otro daļu,
173. panta trešo daļu, 260. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. izņemto mantu vai dokumentus nodod glabāšanā, kā arī iestādes, kurām tos nodod glabāšanā;

1.2. amatpersona pieņem lēmumu nodot realizācijai vai iznīcināšanai mantu, kura ātri bojājas vai kuras ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, un kārtību, kādā veicama šīs mantas realizācija vai iznīcināšana;

1.3. realizētās vai iznīcinātās mantas īpašniekam samaksā vērtību, kāda realizētajai vai iznīcinātajai mantai būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī, vai aizvieto to ar tādu pašu un tādas pašas kvalitātes mantu, ja izņemtā manta nav bijusi konfiscējama;

1.4. atmaksā samaksāto naudas summu un atdod izņemto mantu un dokumentus, ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā tiek atcelts un administratīvā pārkāpuma process tiek izbeigts;

1.5. aprēķina izdevumus, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu un realizāciju;

1.6. iestādi, kuras amatpersona pieņēmusi nolēmumu par sodu, informē par izdevumiem, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu un realizāciju;

1.7. no mantas realizācijā iegūtajiem līdzekļiem atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai un to izdevumu segšanai, kuri ir saistīti ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju.

2. Šajos noteikumos minētās ziņas par mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, realizāciju un iznīcināšanu iekļauj Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma). Informācijas sistēmas pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs šajos noteikumos minētajām iestādēm piešķir piekļuvi informācijas sistēmai, lai nodrošinātu ziņu apmaiņu un iekļaušanu informācijas sistēmā.

3. Ja tehnisku iemeslu dēļ šajos noteikumos minētā ziņu apmaiņa nav iespējama ar informācijas sistēmas starpniecību, tās nosūta papīra dokumenta formā vai elektroniski uz iestādes oficiālo elektronisko adresi (parakstītas ar drošu elektronisko parakstu).

II. Izņemtās mantas un dokumentu nodošana glabāšanā un glabāšana

4. Administratīvā pārkāpuma lietā izņemto naudu, vērtspapīrus, bankas izdotus akreditīvus, vekseļus, akcijas vai citus naudas dokumentus, juvelierizstrādājumus, dārgakmeņus vai dārgmetālus (iesaiņotus un apzīmogotus) glabā tās iestādes seifā, kuras amatpersona veic administratīvā pārkāpuma procesu (turpmāk – atbildīgā iestāde).

5. Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtos ieročus un to sastāvdaļas, munīciju, sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, pirotehniskos izstrādājumus un speciālos līdzekļus nodod glabāšanā Valsts policijai.

6. Ja izņemtās mantas pārvietošana nav iespējama vai ar tās pārvietošanu saistītie izdevumi ir nesamērīgi, mantu glabā tās atrašanās vietā vai nodod glabāšanā personai, kuras valdījumā tā atrodas, vai citai fiziskai vai juridiskai personai.

7. Izņemto mantu vai dokumentus, kas nav minēti šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā, ja tos nevar glabāt atbildīgajā iestādē kopā ar administratīvā pārkāpuma lietu vai speciāli šim nolūkam ierīkotā glabāšanas vietā, atbildīgā iestāde nodod glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai (turpmāk – aģentūra).

8. Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtos dzīvniekus atbildīgā iestāde nodod glabāšanā īpaši šim nolūkam ierīkotā novietnē, telpā vai nožogotā teritorijā, ko izveidojusi fiziska vai juridiska persona atbilstoši dzīvnieku aizsardzību, audzēšanu un ciltsdarbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildīgā iestāde vai aģentūra slēdz līgumu ar šajā punktā minēto fizisko vai juridisko personu par dzīvnieku glabāšanu. Aģentūra informē atbildīgo iestādi par dzīvnieku glabāšanas vietu.

9. Izņemto mantu, izņemot dzīvniekus, glabāšanas laikā aizliegts nodot lietošanā fiziskai vai juridiskai personai, valsts vai pašvaldības iestādei vai tās amatpersonai.

10. Lai nodrošinātu izņemtās mantas glabāšanas atbilstību Administratīvās atbildības likumā ietvertajiem mērķiem, kā arī novērstu nepamatotu mantas īpašnieka vai likumīgā valdītāja tiesību ierobežošanu un nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, atbildīgās iestādes amatpersona, kura veic administratīvā pārkāpuma procesu (turpmāk – amatpersona), lemjot par nepieciešamību nodot glabāšanā, realizēt vai iznīcināt administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu un dokumentus, izvērtē mantas nozīmīgumu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī mantas izņemšanas un glabāšanas lietderību, nepieciešamību un samērību. Izvērtējot iegūto informāciju, ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

10.1. pamatojums izņemtās mantas atzīšanai par lietisko pierādījumu un iespējas attiecīgos faktus pierādīt, izmantojot citus pierādīšanas līdzekļus;

10.2. izņemtās mantas glabāšanas, pārvietošanas, realizācijas vai iznīcināšanas iespējas un lietderība;

10.3. izņemtās mantas glabāšanas ietekme uz izņemtās mantas kvalitāti;

10.4. paredzamie izņemtās mantas pārvietošanas, uzglabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas izdevumi, kā arī iespējas segt šos izdevumus no mantas realizācijas ieņēmumiem, ja manta tiktu konfiscēta.

11. Amatpersona uzskaita izņemto mantu un dokumentus un nodrošina to saglabāšanu līdz izņemtās mantas vai dokumentu nodošanai glabāšanā aģentūrai, citai personai vai iestādei vai līdz brīdim, kad izņemtā manta tiek realizēta, iznīcināta vai atdota īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Aģentūra, cita persona vai iestāde, kas ir pieņēmusi izņemto mantu vai dokumentus glabāšanā, nodrošina izņemtās mantas vai dokumentu saglabāšanu no pieņemšanas brīža līdz nodošanas brīdim citai personai vai iestādei vai līdz brīdim, kad izņemtā manta tiek realizēta, iznīcināta vai atdota īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.

12. Ja amatpersonas lēmums paredz izņemtās mantas vai dokumentu nodošanu glabāšanā aģentūrai vai Valsts policijai, atbildīgā iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nosūta aģentūrai un Valsts policijai pieņemto lēmumu vai tā izrakstu un mantas vai dokumentu pārņemšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, mantas un dokumentu atrašanās vieta, amatpersona, kura nodos mantu, kontaktinformācija).

13. Ja šo noteikumu 12. punktā minēto lēmumu nav iespējams izpildīt vai tā izpilde rada zaudējumus valstij, aģentūra vai Valsts policija nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas informē amatpersonu par lēmuma izpildes neiespējamību, norādot pamatojumu lēmuma izpildes neiespējamībai un sniedzot informāciju par paredzamajiem mantas pārvietošanas, glabāšanas, realizācijas vai iznīcināšanas izdevumiem.

14. Aģentūra vai Valsts policija pēc šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma saņemšanas:

14.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nodrošina izņemtās mantas vai dokumentu pieņemšanu glabāšanā un uzskaiti;

14.2. organizē izņemtās mantas vai dokumentu glabāšanu.

15. Ja izņemtā manta ir transportlīdzeklis, kas izņemts lietā par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē, aģentūra nodrošina tā pieņemšanu glabāšanā četru stundu laikā pēc attiecīgas informācijas saņemšanas un vienas darbdienas laikā pēc transportlīdzekļa pieņemšanas glabāšanā izdara atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot transportlīdzekļa atrašanās vietu.

16. Izņemto mantu vai dokumentus pieņem glabāšanā, informācijas sistēmā norādot atbilstošas ziņas. Ja tehnisku iemeslu dēļ tas nav iespējams, sastāda izņemtās mantas vai dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktu (1. pielikums) vai izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu (2. pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā administratīvā pārkāpuma lietā, otru – aģentūrā vai pie personas, kurai manta nodota glabāšanā.

17. Pēc lēmuma pieņemšanas par rīcību ar izņemto mantu amatpersona nekavējoties par to informē institūciju, kurai glabāšanā manta ir nodota.

18. Ja amatpersona veic procesuālās darbības ar izņemto mantu un to rezultātā mainās izņemtās mantas sastāvs vai vienību uzskaite, amatpersona un institūcija, kurai glabāšanā manta ir nodota, veic atbilstošas izmaiņas informācijas sistēmā vai šo noteikumu 16. punktā noteiktajā kārtībā sastāda izņemtās mantas vai dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktu.

19. Ja dzīvnieka glabāšanas laikā tas ir miris vai radījis pēcnācējus, aģentūra informē par to amatpersonu, kā arī veic atbilstošas izmaiņas izņemtās mantas uzskaitē.

III. Izņemtās mantas un dokumentu atdošana

20. Ja amatpersonas lēmums paredz izņemtās mantas vai dokumentu atdošanu mantas vai dokumentu īpašniekam vai likumīgajam valdītājam (turpmāk – lēmums par atdošanu), amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas (sagatavošanas) informē aģentūru par pieņemto lēmumu.

21. Izņemto mantu vai dokumentus mantas vai dokumentu īpašnieks vai likumīgais valdītājs (turpmāk šajā nodaļā – persona) pārņem to glabāšanas vietā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atdošanu. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ personai ir nepieciešams ilgāks laiks mantas pārņemšanai, persona informē aģentūru par nepieciešamo mantas pārņemšanas termiņu un iesniedz pamatojumu mantas pārņemšanas termiņa pagarinājumam.

22. Amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts prokurora protests par lēmumu par rīcību ar izņemto mantu vai dokumentiem, rakstiski informē aģentūru par minētā lēmuma izpildes apturēšanu.

23. Aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija, ka pieņemts lēmums par atdošanu, ja izņemtā manta vai dokumenti joprojām atrodas aģentūras glabāšanā, sagatavo paziņojumu, ar kuru:

23.1. informē personu par izņemtās mantas vai dokumentu atrašanās vietu un dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt, lai persona varētu saņemt izņemto mantu vai dokumentus;

23.2. brīdina personu par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu, ja persona šajos noteikumos noteiktajā termiņā nepārņems izņemto mantu.

24. Ja zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā atrodas izpildu lieta, kurā ir jāvērš piedziņa uz parādnieka īpašumā esošo kustamo mantu, kas izņemta administratīvā pārkāpuma lietā, amatpersona, lemjot par rīcību ar izņemto mantu, izvērtē zvērināta tiesu izpildītāja sniegto informāciju par piedziņas veikšanu un prasījumiem, kuru apmierināšanai piedziņa tiek veikta.

25. Ja persona izņemto mantu nepārņem šo noteikumu 21. punktā minētajā termiņā, to realizē vai iznīcina.

26. Ja ir saņemts personas iesniegums vai Valsts policijas starptautiskajā sadarbībā iegūts apliecinājums, ka persona atsakās saņemt izņemto mantu, izņemto mantu realizē vai iznīcina, neievērojot šo noteikumu 21. punktā minēto termiņu.

27. Ja līdz izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas dienai ir saņemts personas pieprasījums par izņemtās mantas atdošanu, bet saskaņā ar šo noteikumu 25. vai 26. punktu ir uzsākts izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas process, realizācijas vai iznīcināšanas procesu aptur un veic šo noteikumu šajā nodaļā minētās darbības.

28. Ja izņemtā manta ir realizēta saskaņā ar šo noteikumu 25. vai 26. punktu, mantas īpašniekam atmaksā mantas realizācijā iegūtos līdzekļus.

29. Ja amatpersonas lēmums paredz tādas izņemtās mantas vai dokumentu atdošanu, kas glabājas atbildīgajā iestādē, šo noteikumu 5. punktā minētajā iestādē vai pie šo noteikumu 6. punktā minētās personas, izņemtās mantas vai dokumentu atdošanu organizē atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28. punktā noteikto kārtību un termiņus.

30. Ja amatpersonas lēmums paredz konfiscēt izņemto mantu vai dokumentus, kas glabājas aģentūrā, atbildīgā iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē aģentūru par pieņemto lēmumu.

IV. Izņemtās mantas iznīcināšana un realizācija

31. Lēmuma pieņemšanai par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu var pieaicināt speciālistu vai ekspertu.

32. Lēmumā par izņemtās mantas realizāciju amatpersona var ietvert norādi, ka manta ir nododama iznīcināšanai, ja mantas realizācija nav sekmīga un iestāde, kura veic mantas realizāciju, atzīst, ka mantas realizācija vai izņemtās mantas glabāšana nav saimnieciski izdevīga.

33. Ja amatpersonas lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu un izņemtā manta nodota glabāšanā aģentūrai, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē aģentūru:

33.1. par pieņemto lēmumu;

33.2. par lēmuma spēkā stāšanos;

33.3. par nepieciešamību izņemtās mantas novērtēšanā, realizācijā vai iznīcināšanā pieaicināt atbildīgās iestādes pārstāvi.

34. Ja amatpersonas lēmums paredz tādas izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu, kas nav nodota glabāšanā aģentūrai, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informē aģentūru, izņemot šo noteikumu 35. punktā minēto gadījumu.

35. Atbildīgā iestāde realizē vai iznīcina tās glabāšanā esošo izņemto mantu vai dokumentus, ja attiecīgo darbību veikšanai nav nepieciešama speciāla atļauja vai speciāla iekārta un iestāde attiecīgās darbības var veikt efektīvāk vai tikpat efektīvi kā aģentūra.

36. Aģentūra vai atbildīgā iestāde izņemto mantu iznīcina pati vai nodod iznīcināšanai komersantam.

37. Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un to piederumus, naftas produktus un to iepakojumu iznīcina šādi:

37.1. alkoholiskos dzērienus:

37.1.1. izlej kanalizācijā, ja alkoholiskā dzēriena apjoms ir mazāks par 500 litriem. Alkoholisko dzērienu, kas satur vairāk nekā 40 procentus spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

37.1.2. izlej vietā, kas saskaņota ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, ja alkoholiskā dzēriena apjoms ir lielāks par 500 litriem. Alkoholisko dzērienu, kas satur vairāk nekā 40 procentus spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

37.1.3. sasmalcina kopā ar iepakojumu īpaši aprīkotās iekārtās vai izmantojot citus iznīcināšanas veidus, ja saņemta atkritumu apsaimniekošanas atļauja vai iznīcināšanas vieta un nosacījumi ir saskaņoti ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

37.2. tabakas izstrādājumus sadedzina sadedzināšanas iekārtās, kuras saņēmušas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai un kuras aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām, vai iznīcina, mehāniski sasmalcinot un nododot komersantam, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu un kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

37.3. naftas produktus sadedzina sadedzināšanas iekārtās, kuras saņēmušas piesārņojošas darbības atļauju naftas produktu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai.

38. Izņemto transportlīdzekli iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un apstrādi, nododot to apstrādei šādos gadījumos:

38.1. transportlīdzekļa, tajā skaitā piekabes (puspiekabes), vai izņemtā transportlīdzekļa numurētā agregāta noteiktais vērtējums ir 500 euro vai mazāks;

38.2. no transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma pagājuši vairāk nekā 15 gadi vai pēc pēdējās valsts tehniskās apskates pagājuši vairāk nekā trīs gadi, izņemot gadījumu, kad transportlīdzeklim ir vēsturiska vērtība;

38.3. traktortehnikas, velosipēda, tricikla, kvadricikla, motocikla vai mopēda noteiktais vērtējums ir 20 euro vai mazāks;

38.4. izņemtā transportlīdzekļa izgatavotāja piešķirtais transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir iznīcināts vai bojāts;

38.5. transportlīdzeklis saskaņā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datiem ir norakstīts;

38.6. transportlīdzeklis nav bijis reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

39. Izņemto mantu pirms tās realizācijas vai iznīcināšanas novērtē:

39.1. izņemtās mantas novērtēšanas komisija ne mazāk kā triju komisijas locekļu sastāvā, ņemot vērā Latvijā pastāvošās vidējās tirgus cenas izņemtās mantas novērtēšanas brīdī. Aģentūras izveidotajā komisijā ietver atbildīgās iestādes pārstāvi, ja atbildīgā iestāde ir informējusi aģentūru par nepieciešamību izņemtās mantas novērtēšanā pieaicināt atbildīgās iestādes pārstāvi;

39.2. sertificēts vērtētājs, ar kuru ir noslēgts līgums par izņemtās mantas novērtēšanu (turpmāk – vērtētājs), ja:

39.2.1. izņemtās mantas novērtēšanai ir nepieciešama tās sastāva bioloģiskā, ķīmiskā vai tehniskā izpēte;

39.2.2. izņemtā manta ir transportlīdzeklis vai numurēts agregāts;

39.2.3. izņemtās mantas vērtību nav iespējams noteikt bez specifiskām zināšanām.

40. Izņemtās mantas novērtējumā norāda izņemtās mantas veidu, detalizētu aprakstu, noteikto tirgus vērtību un novērtēšanas metodi.

41. Novērtējot preces, kuras nav ieguvušas Eiropas Savienības preču statusu, izņemtās mantas novērtēšanā ņem vērā muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību.

42. Izņemtās mantas novērtēšanu neveic, ja:

42.1. izņemtā manta ātri bojājas;

42.2. izņemtā manta jau iepriekš ir novērtēta administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros;

42.3. izņemtā manta ir iznīcināma sakarā ar to, ka:

42.3.1. tā nav lietošanai derīga vai tās izplatīšana ir aizliegta saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

42.3.2. tā rada fitosanitāro risku vai var radīt kaitējumu videi, cilvēku vai dzīvnieku veselībai;

42.3.3. tās iznīcināšana ir paredzēta atbilstošo jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

42.4. no administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma pagājuši vairāk nekā 15 gadi vai kopš pēdējās administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi, izņemot gadījumu, kad transportlīdzeklim ir vēsturiska vērtība;

42.5. izņemtā manta ir nauda.

43. Aģentūra vismaz trīs darbdienas pirms paredzētās izņemtās mantas iznīcināšanas dienas elektroniski paziņo atbildīgajai iestādei (amatpersonai) par izņemtās mantas iznīcināšanas laiku un vietu, izņemot gadījumu:

43.1. ja manta vai dokuments tiek iznīcināts saskaņā ar šo noteikumu 25. un 26. punktu;

43.2. ja iznīcina mantu, kas ātri bojājas;

43.3. ja tiek iznīcināta neliela apjoma izņemtā manta, kuras kopējā vērtība nepārsniedz 30 euro;

43.4. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu apstrādei tiek nodots transportlīdzeklis.

44. Pirms izņemtās mantas realizācijas izveido izņemtās mantas realizācijas komisiju ne mazāk kā triju komisijas locekļu sastāvā. Aģentūras izveidotā komisijā ietver atbildīgās iestādes pārstāvi, ja atbildīgā iestāde ir informējusi aģentūru par nepieciešamību izņemtās mantas realizācijā pieaicināt atbildīgās iestādes pārstāvi.

45. Izņemto mantu realizē šādi:

45.1. realizē, nerīkojot izsoli, bet vismaz trīs darbdienas pirms paredzētās izņemtās mantas realizācijas publicē aģentūras vai atbildīgās iestādes tīmekļvietnē paziņojumu par izņemtās mantas realizāciju;

45.2. realizē izsolē. Izsoli obligāti rīko, ja realizējamās izņemtās mantas kopējā vērtība pārsniedz 10 000 euro. Šis nosacījums neattiecas uz izņemto mantu, kas ātri bojājas;

45.3. izņemto mantu, kura ātri bojājas, kā arī izņemto mantu, kuru nevar realizēt vai kuras paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, realizē, nododot pārstrādei vai nododot bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm, sabiedriskā labuma organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem izlietošanai atbilstoši to uzdevumam.

46. Izņemtās mantas izsoli rīko elektronisko izsoļu vietnē.

47. Sludinājumā par izņemtās mantas izsoli norāda:

47.1. pārdodamo mantu un tās novērtējumu;

47.2. izsoles sākumcenu un izsoles soli;

47.3. izsoles sākuma un noslēguma datumu un laiku;

47.4. nodrošinājuma summu (kas nav lielāka par 10 procentiem no pārdodamās mantas sākumcenas) un tās iemaksas un atmaksas kārtību;

47.5. datumu, līdz kuram persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var lūgt autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu;

47.6. mantas apskates vietu un laiku;

47.7. norādi uz tīmekļvietni, kurā pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā;

47.8. citu informāciju, ja nepieciešams.

48. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, samaksā noteikto maksu par dalību izsolē un izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta aģentūrai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī izsoles sludinājumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieskaita aģentūras depozīta kontā izsoles nodrošinājuma summu.

49. Aģentūra autorizē personu dalībai izsolē triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona izteikusi attiecīgu lūgumu un samaksājusi izsoles nodrošinājuma summu un maksu par dalību izsolē. Izsolē var piedalīties tikai autorizēti dalībnieki.

50. Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem vai vienāds ar tiem. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.

51. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēguma tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00.

52. Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma samaksā pilnu nosolīto summu. Ja persona, kura nosolījusi augstāko cenu, noteiktajā termiņā nosolīto summu nesamaksā, mantu piedāvā iegādāties personai, kura nosolījusi otru augstāko cenu. Ja persona atsakās no mantas iegādes vai divu darbdienu laikā nesamaksā nosolīto summu, tā zaudē tiesības uz mantu un tās iemaksāto nodrošinājuma summu.

53. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājuma summu atmaksā divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma.

54. Izsoli atzīst par nenotikušu, ja:

54.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

54.2. neviens no dalībniekiem, kuri autorizēti dalībai izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

54.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā nosolīto summu;

54.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, vai par sistēmas drošības pārkāpumu;

54.5. tiek konstatēti apstākļi, kas liedz mantu realizēt.

55. Ja izsole atzīta par nenotikušu, aģentūra organizē atkārtotu izsoli, ievērojot šo noteikumu 57. punktu. Rīkojot atkārtotu izsoli, mantas cenu var samazināt ne vairāk kā par 20 procentiem.

56. Samaksu par izsoles rīkošanu veic atbilstoši Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādim.

57. Ja izņemtās mantas realizācija nav sekmīga un amatpersona, kura veic administratīvā pārkāpuma procesu, atzīst turpmāku mantas realizāciju vai glabāšanu par saimnieciski neizdevīgu, mantu var iznīcināt.

58. Ja šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētajā gadījumā uz izņemto mantu piesakās vairākas valsts vai pašvaldību iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālie uzņēmumi, to nodod tai organizācijai, kura pieteikusies pirmā.

59. Izņemto mantu realizē šādi:

59.1. realizē par izņemtās mantas novērtējumā norādīto izņemtās mantas tirgus vērtību (turpmāk – realizācijas cena);

59.2. realizē par samazinātu izņemtās mantas realizācijas cenu un nodod to atkārtotai realizācijai, ja uz izņemto mantu par sākotnēji noteikto izņemtās mantas realizācijas cenu nav pieteicies neviens pretendents. Izņemtās mantas realizācijas cenu vienā realizācijas reizē samazina ne vairāk kā par 20 procentiem no sākotnēji noteiktās realizācijas cenas;

59.3. slēdz līgumu ar realizācijas procedūras uzvarētāju.

60. Dzīvnieku, kurš izņemts administratīvā pārkāpuma lietā, par realizācijas cenu piedāvā iegādāties fiziskai vai juridiskai personai, kura nodrošina tā glabāšanu. Ja persona atsakās iegādāties attiecīgo dzīvnieku par realizācijas cenu, dzīvnieku realizē šo noteikumu 45. punktā minētajā kārtībā.

61. Aģentūra uz izņemtās mantas iznīcināšanu uzaicina atbildīgās iestādes pārstāvi, ja atbildīgā iestāde ir informējusi aģentūru par nepieciešamību izņemtās mantas iznīcināšanā vai realizācijā pieaicināt atbildīgās iestādes pārstāvi.

62. Ja iznīcināšanu veic aģentūras vai atbildīgās iestādes pieaicināta persona, izņemtās mantas iznīcināšanā piedalās attiecīgi aģentūras vai atbildīgās iestādes pārstāvis, izņemot transportlīdzekļu nodošanu apstrādei.

63. Pirms izņemtās mantas iznīcināšanas aģentūra vai atbildīgā iestāde pārbauda tās atbilstību izņemtās mantas vai dokumentu uzskaites informācijai un, ja nepieciešams, izņemtās mantas novērtējumā vai izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā norādītajām ziņām. Ja tiek konstatēta neatbilstība, izņemtās mantas iznīcināšanu aptur un paziņo par to Valsts policijai izmeklēšanas veikšanai, kā arī par neatbilstību informē atbildīgo iestādi, kas pieņēma lēmumu par rīcību ar izņemto mantu.

64. Vismaz trīs darbdienas pirms paredzētās izņemtās mantas iznīcināšanas aģentūras vai atbildīgās iestādes tīmekļvietnē publicē paziņojumu par izņemtās mantas iznīcināšanu.

65. Par izņemtās mantas iznīcināšanu un realizāciju izdara atzīmi informācijas sistēmā. Ja izņemtā manta ir transportlīdzeklis, par izņemtās mantas atdošanu vai realizāciju izdara atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

66. Par izņemtās mantas, izņemot transportlīdzekli, iznīcināšanu sastāda izņemtās mantas iznīcināšanas aktu (3. pielikums). Aktu paraksta iestādes vai tā komersanta pārstāvis, kurš veica iznīcināšanu, un izņemtās mantas iznīcināšanā klātesošās personas.

67. Ieņēmumus, kas gūti, realizējot izņemto mantu, ieskaita deponēto līdzekļu kontā.

V. Izņemtās mantas atlīdzināšana vai aizvietošana ar tādu pašu un tādas pašas kvalitātes mantu un izņemtās mantas vērtības atlīdzināšana

68. Ja izņemtā manta nav konfiscējama, bet tā ir realizēta vai iznīcināta, kā arī ja administratīvā pārkāpuma procesu izbeidz, bet izņemto mantu atdot nav iespējams, amatpersona, kura izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu un pieņēma lēmumu par rīcību ar izņemto mantu, pieņem lēmumu par atlīdzinājumu mantas īpašniekam, norādot izņemtās mantas atlīdzināšanas veidu atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 155. panta otrajā daļā un 173. panta trešajā daļā noteiktajam. Šā lēmuma oriģinālu vai dokumenta atvasinājumu un informāciju par lēmuma spēkā stāšanās datumu amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nodod aģentūrai.

69. Aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par mantas vērtības atlīdzināšanu vai aizvietošanu ar tādu pašu un tādas pašas kvalitātes mantu, nosūta paziņojumu izņemtās mantas īpašniekam par atlīdzinājuma saņemšanas kārtību.

70. Izņemtās mantas īpašnieks norāda maksājumu kontu, uz kuru ir pārskaitāms atlīdzinājums.

71. Atlīdzināmās izņemtās mantas vērtību nosaka tādā apmērā, kāda tā būtu bijusi dienā, kad spēkā stājies šo noteikumu 68. punktā minētais lēmums par atlīdzinājumu mantas īpašniekam. Mantas novērtēšanu veic šo noteikumu 39. punktā minētajā kārtībā.

72. Ja amatpersona ir pieņēmusi lēmumu izņemto mantu aizvietot ar tādu pašu un tādas pašas kvalitātes mantu, aģentūra un izņemtās mantas īpašnieks vienojas par aizvietojamās mantas specifikāciju un daudzumu, kā arī mantas saņemšanas kārtību. Aģentūra atbilstoši iepirkumu jomu regulējošiem tiesību aktiem iegādājas attiecīgā daudzuma un kvalitātes mantu un nodod to personas īpašumā.

73. Ja tiek atcelts lēmums administratīvā pārkāpuma lietā un administratīvā pārkāpuma process izbeigts, summu, ko persona bija samaksājusi saskaņā ar administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu, atmaksā iestāde, kuras kontā attiecīgā summa ir ieskaitīta, pārskaitot to uz personas norādīto maksājumu kontu.

74. Izņemtās mantas vērtības atlīdzināšanai, izņemtās mantas aizvietošanai vai saskaņā ar atcelto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā samaksāto summu atmaksāšanai izmanto mantas realizācijā gūtos ieņēmumus. Ja mantas realizācijā gūtie ieņēmumi nav pietiekami, izņemtās mantas vērtību tās īpašniekam atlīdzina un mantas iegādei un samaksāto summu atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus sedz no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

VI. Izdevumu noteikšanas kārtība

75. Aprēķinot izdevumu apmēru par izņemtās mantas vai dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju, tajā ietver izmaksas, kuras attiecas uz konkrēto izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju.

76. Aprēķinot izdevumu apmēru, ņem vērā šādas izmaksas:

76.1. izņemto mantu nodošana glabāšanā – izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu izņemto mantu nogādāšanu uz to glabāšanas vietu un sagatavošanu glabāšanai;

76.2. izņemto mantu glabāšana – izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu izņemto mantu glabāšanu noliktavā, apsargājamā teritorijā, novietnē vai citā mantas raksturam atbilstošā vietā;

76.3. izņemto mantu iznīcināšana – izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu izņemto mantu sagatavošanu iznīcināšanai, nogādāšanu iznīcināšanai un iznīcināšanu vai utilizāciju;

76.4. izņemto mantu realizācija – izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu izņemto mantu sagatavošanu realizācijai un realizāciju.

77. Izdevumu aprēķinu par izņemtās mantas vai dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

78. Izdevumu apmēru par izņemtās mantas vai dokumentu glabāšanu aprēķina no mantas vai dokumentu izņemšanas dienas līdz dienai:

78.1. kad persona saņēma izņemto mantu vai dokumentus;

78.2. kad izņemtās mantas vai dokumentu īpašnieks atteicies no izņemtās mantas vai dokumentiem (noteiktajā termiņā nav pārņēmis mantu) un izņemtā manta ir iznīcināta vai realizēta;

78.3. kad pieņemts lēmums par izņemtās mantas iznīcināšanu vai realizāciju un izņemtā manta ir iznīcināta vai realizēta;

78.4. kad lēmums par izņemtās mantas vai dokumentu konfiskāciju ir stājies spēkā.

VII. Atbildīgās iestādes informēšana par izdevumiem un mantas realizācijā gūtajiem ieņēmumiem

79. Aģentūra 10 darbdienu laikā informē amatpersonu, ka lēmums par izņemtās mantas vai dokumentu atdošanu, iznīcināšanu vai realizāciju ir izpildīts, kā arī iesniedz aprēķinu par izdevumiem, kas saistīti ar izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju.

80. Ja aģentūra saņēmusi amatpersonas pieprasījumu sniegt informāciju par izdevumiem, kas saistīti ar izņemtās mantas nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju, lai minētos izdevumus iekļautu procesuālajos izdevumos, aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas sagatavo attiecīgo informāciju un nosūta to amatpersonai.

81. Pēc tam kad stājies spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot administratīvā pārkāpuma procesā sodītajai personai piederošo izņemto mantu, atskaita summu, kas nepieciešama ar izņemtās mantas nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju saistīto izdevumu segšanai un noteiktā naudas soda samaksai.

82. Summu, kas nepieciešama, lai segtu izdevumus par izņemtās mantas vai dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju, ieskaita iestādei, kurai radušies izdevumi, atvērtajā valsts pamatbudžeta kontā kā citus pašu ieņēmumus. Naudas soda samaksai nepieciešamo summu ieskaita naudas soda iemaksāšanai atvērtajā valsts pamatbudžeta kontā.

VIII. Noslēguma jautājumi

83. Ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā ir pieņemts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, izdevumu apmēru, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu, nosaka un piedziņu veic saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem" līdz 2021. gada 31. decembrim.

84. Šajos noteikumos minētās prasības par ziņu iekļaušanu informācijas sistēmā tiek nodrošinātas līdz 2021. gada 1. jūlijam.

85. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 413
Izņemtās mantas vai dokumenta pieņemšanas un nodošanas akts

Nr.____________

1. 20__.gada____.______________plkst._____  
  (atrašanās vieta pieņemšanas brīdī)
       
Nr. p. k. Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas vai izņemtā dokumenta nosaukums un apraksts Mērvienība Daudzums
1 2 3 4
       
       
       
       
       

2. Administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ______________ izņemto mantu vai izņemto dokumentu (nevajadzīgo svītrot) saskaņā ar 20__. gada ____. ____________________ lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā

Nr.    nodeva  
      (atbildīgā iestāde)
       
(amatpersonas amats, vārds, uzvārds)
izņemto mantu vai izņemto dokumentu (nevajadzīgo svītrot) pieņēma
 
(iestādes nosaukums, juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods)
pārstāvis  
  (amats, vārds, uzvārds)
   
(atrašanās vieta pieņemšanas brīdī)

attālums līdz glabāšanas vietai _____________ km.

3. Piezīmes

 
 
 

4. Šis akts sastādīts uz ___ lapām divos eksemplāros.

Nodeva     Pieņēma  
  (paraksts)     (paraksts)
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 413
Izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas un nodošanas akts

Nr.____________

20__. gada____.______________ plkst. _____  
  (atrašanās vieta pieņemšanas brīdī)

TRANSPORTLĪDZEKLIS

marka   modelis  
valsts reģistrācijas Nr.   šasijas Nr.  

TRANSPORTLĪDZEKĻA DOKUMENTI

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība   citi  

TRANSPORTLĪDZEKĻA ATSLĒGAS UN TO PIEDERUMI

atslēgas   gab.,  
(atzīmes par transportlīdzekļa apskatē konstatēto skatīt akta pielikumā)
Administratīvā pārkāpuma lietā Nr.   , datums   ,
izņemto transportlīdzekli, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
         

NODEVA

 
(iestādes vai komersanta nosaukums)
 
(amats, vārds, uzvārds)

PĀRVIETOŠANAI PIEŅĒMA

 
(iestādes vai komersanta nosaukums)
pārstāvis  
  (amats, vārds, uzvārds)
pārvietošanas veids  

attālums līdz glabāšanas vietai __________ km

PIEŅĒMA

 
(iestāde vai privātpersona)
pārstāvis  
  (amats, vārds, uzvārds)
20__.gada____.______________plkst._____  
  (glabāšanas vietas adrese)
Piezīmes  
   
   
   
   
   
   
Nodeva     Pieņēma    
  (paraksts)     (paraksts)  

Pielikums
20__. gada____.__________ izņemtā transportlīdzekļa pieņemšanas
un nodošanas aktam Nr._________________________

Transportlīdzekļa marka un modelis   , valsts reģistrācijas Nr.  
Transportlīdzekļa krāsa    
     
Bojājuma kods Salauzts Plīsums Iespiedums Skrāpējums Caurums Trūkst Sūce Mīksts ritenis Rūsa Labots
SA P IE SK C T S M R L
 

Izmantojiet kodus, lai norādītu bojājumu vietas

Domkrats ir Riteņu atslēga ir Rezerves ritenis ir Spoguļi ir Radio ir Atslēgu skaits  
  nav   nav   nav   nav   nav    
(nevajadzīgo svītrot)
 

Riepas

Kreisā puse Labā puse
1 3 1 3
2 4 2 4
Piezīmes  
   
   
   
   
   
   
   
   
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 413
Izņemtās mantas iznīcināšanas akts

Nr._________

20___. gada_____._________________

Ar Nodrošinājuma valsts aģentūras 20__. gada ___.__________ rīkojumu Nr. _______ izņemtās mantas iznīcināšanai norīkotā Nodrošinājuma valsts aģentūras atbildīgā amatpersona:

 1)    ,
  (amats, vārds, uzvārds)  
 2)    ,
  (amats, vārds, uzvārds)  
 3)    ,
  (amats, vārds, uzvārds)  
klātesot:
    ,
  (iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)  
    ,
  (iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)  
ievērojot vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, iznīcināja izņemto mantu, kas uzskaitīta
 ar      
  (akta nosaukums)   (akta numurs, datums)
         
Nr. p. k. Iznīcināmās izņemtās mantas nosaukums Mērvienība Daudzums Iznīcināšanas veids un vieta
1 2 3 4 5
              
              
              
         
         
              
 Kopā       
Piezīmes   
  
  
 
 
 
 
 Iznīcināšana sākta    un pabeigta   
   (datums, laiks)    (datums, laiks)

Akts sastādīts uz ___ lapām ____ eksemplāros.

Nodrošinājuma valsts aģentūras atbildīgās amatpersonas un iestāžu pārstāvji:

     
   (paraksts, vārds, uzvārds)
    
   (paraksts, vārds, uzvārds)
    
   (paraksts, vārds, uzvārds)
   
  (paraksts, vārds, uzvārds)
   
  (paraksts, vārds, uzvārds)
Tā komersanta pārstāvis, kuram izņemtā manta nodota iznīcināšanai
     
   (komersanta nosaukums, amats, paraksts, vārds, uzvārds)
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 413
Pozīcijas, kas ietveramas izdevumu aprēķinā par izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu vai realizāciju

I. Izdevumu aprēķina sastādīšanas datums _____________________________.

II. Izdevumu aprēķins

Nr. p. k. Izdevumu pozīcija Vienības Vienības izmaksas (euro) Izdevumu summa (euro)
1. Izņemto mantu nodošana glabāšanā
1.1. Izņemto mantu iekraušana stunda, kg, m3    
1.2. Iepakošana vai apstrāde gab., kg, m3    
1.3. Izņemto mantu transports km    
1.4. Izņemto mantu izkraušana stunda, kg, m3    
1.5. Transportlīdzekļu pārvietošana ar evakuatoru km    
1.6. Transportlīdzekļu pārvietošana, izmantojot autovadītāja pakalpojumus stunda    
1.7.        
2. Izņemto mantu glabāšana
2.1. Izņemto mantu glabāšana apkurināmā noliktavā m2/diena    
2.2. Izņemto mantu glabāšana neapkurināmā noliktavā m2/diena    
2.3. Izņemto mantu glabāšana apsargājamā teritorijā m2/diena    
2.4. Transportlīdzekļa glabāšana apsargājamā teritorijā diena    
2.5. Dzīvnieku glabāšana novietnē, telpā vai nožogotā teritorijā diena    
2.6. Izņemto mantu sagatavošana glabāšanai vai pārvietošanai gab., kg, m3    
2.7.        
3. Izņemto mantu iznīcināšana
3.1. Novērtēšana gab.    
3.2. Publikācija par mantas iznīcināšanu gab.    
3.3. Izņemto mantu iekraušana stunda, kg, m3    
3.4. Izņemto mantu transports km    
3.5. Izņemto mantu izkraušana stunda, kg, m3    
3.6. Izņemto mantu iznīcināšana vai utilizācija gab., kg, m3    
3.7.        
4. Izņemto mantu realizācija
4.1. Novērtēšana gab.    
4.2. Sagatavošana realizācijai gab. kg, m3    
4.3. Publikācija par mantas realizāciju gab.    
4.4. Realizācija elektronisko izsoļu vietnē gab.    
4.5. Realizācijas dokumentu sagatavošana gab.    
4.6.        
5. Izdevumu kopējā summa (euro)  
III. Ieņēmumi, kas gūti no administratīvā pārkāpuma procesā sodītajai personai piederošās izņemtās
mantas realizācijas (euro)  
IV. Maksājumu konts, kurā ir ieskaitāma summa izdevumu segšanai
 
V. Iestāde un amatpersona, kura veica izdevumu aprēķinu
 
 
 
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
01.07.2020