Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 86

Rīgā 2020. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 26, 7. p.)

Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 26.maijā saņēma akciju sabiedrības "Latvenergo", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk - AS "Latvenergo"), 2020.gada 26.maija iesniegumu Nr.01VD00-19/1086 ar lūgumu noteikt AS "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību un 2020.gada 9.jūnijā iesniegtās informācijas precizējumu pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 6,88 EUR/MWh līdz 14,98 EUR/MWh (2020.gada 9.jūnijs Nr.01VD00-19/1186).

Regulators konstatē

1. AS "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifi noteikti ar Regulatora 2011.gada 27.septembra lēmumu Nr.307 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 154.nr.) un AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifi noteikti ar Regulatora 2011.gada 27.septembra lēmumu Nr.308 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 154.nr.) (kopā turpmāk - Lēmumi).

2. AS "Latvenergo" norēķiniem par saražoto siltumenerģiju piemēro ar Regulatora 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 178.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.100) noteikto tarifu piemērošanas kārtību un ar Lēmumiem noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas noteikti pie dažādām dabasgāzes cenām ar sistēmas pakalpojumiem robežās no 15,65 EUR/MWh līdz 41,31 EUR/MWh.

3. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

4. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

5. AS "Latvenergo" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tā rīcībā esošo informāciju par dabasgāzes cenas izmaiņām tirgū un secina, ka AS "Latvenergo" nevarēs piemērot Lēmumos noteiktos saražotās siltumenerģijas tarifus atbilstoši faktiskajai dabasgāzes cenai, jo Lēmumā Nr.100 noteiktā tarifu tabula neietver saražotās siltumenerģijas tarifus pie zemākām dabasgāzes cenām.

2. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai AS "Latvenergo" varētu piemērot saražotās siltumenerģijas tarifus situācijā, kad dabasgāzes cena ir zemāka par Lēmumā Nr.100 iekļauto dabasgāzes cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām - sasniegšanai.

3. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā AS "Latvenergo" saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar dabasgāzes cenas samazināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas AS "Latvenergo" un lietotāju intereses.

4. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka papildus ar Lēmumu Nr.100 noteiktajai tarifu piemērošanas kārtībai AS "Latvenergo" saražotās siltumenerģijas tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī aktuālajai dabasgāzes cenai.

5. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

apstiprināt AS "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību atbilstoši dabasgāzes cenai (tarifi noteikti ar Regulatora 2011.gada 27.septembra lēmumu Nr.307 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 154.nr.), 2011.gada 27.septembra lēmumu Nr.308 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 154.nr.)) un atbilstoši Lēmumā Nr.100 noteiktajai piemērošanas kārtībai līdz jaunu AS "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu spēkā stāšanās brīdim:

Dabasgāzes cena (EUR/MWh) AS "Latvenergo" ražotne TEC-1 AS "Latvenergo" ražotne TEC-2
Siltumenerģijas divdaļīgais tarifs Siltumenerģijas divdaļīgais tarifs
enerģijas komponente (EUR/MWh) jaudas komponente (tūkst.EUR/MW gadā) enerģijas komponente (EUR/MWh) jaudas komponente (tūkst.EUR/MW gadā)
6,88 10,77 5,96 11,40 2,92
7,55 11,61 5,96 12,24 2,92
8,23 12,45 5,96 13,08 2,92
8,90 13,29 5,96 13,92 2,92
9,58 14,11 5,96 14,77 2,92
10,25 14,95 5,96 15,61 2,92
10,93 15,79 5,96 16,45 2,92
11,60 16,63 5,96 17,30 2,92
12,28 17,47 5,96 18,14 2,92
12,95 18,31 5,96 18,98 2,92
13,63 19,15 5,96 19,82 2,92
14,30 19,98 5,96 20,67 2,92
14,98 20,82 5,96 21,51 2,92

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

18.06.2020