Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 56

Rīgā 2020. gada 21. maijā (prot. Nr. 22, 5. p.)

Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 30.aprīlī saņēma akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 50003182001, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk - AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"), 2020.gada 29.aprīļa iesniegumu Nr.1-3/337 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus, kā arī 2020.gada 11.maijā - 2020.gada 7.maija iesniegumu Nr.1-3/357 ar tam pievienotu precizēto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.33 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 72.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.33).

3. Ar Lēmumu Nr.33 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Ar Lēmumu Nr.33 AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" tika piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" 2020.gada 30.aprīlī (2020.gada 29.aprīlis Nr.1-3/337) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu un 2020.gada 11.maijā (2020.gada 7.maijs Nr.1-3/357) - precizētu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:

4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 31,58 EUR/MWh;

4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,90 EUR/MWh;

4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,24 EUR/MWh;

4.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh) 43,39 EUR/MWh.

5. Paziņojums par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2020.gada 30.aprīļa oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 84.nr. Precizēts paziņojums par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2020.gada 7.maija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 87.nr. Paziņojumā AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums norādīts 2020.gada 1.jūnijs.

6. Regulators, izvērtējot AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2020.gada 1.jūnijā.

7. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.33 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.jūnija AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" nepiemēro ar Lēmumu Nr.33 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

8. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2020, 87.nr.):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 31,58 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,90 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,24 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh) 43,39 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2020.gada 1.jūnija AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.33 "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 72.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

21.05.2020