Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 54

Rīgā 2020. gada 21. maijā (prot. Nr. 22, 3. p.)

Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VINDA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 5.februārī saņēma Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VINDA", vienotais reģistrācijas numurs: 49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk - SIA "VINDA"), iesniegumu (2020.gada 5.februāris Nr.1-8/23) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 24.martā un 28.aprīlī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2020.gada 24.marts Nr.1-8/45, 2020.gada 28.aprīlis Nr.1-8/53) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "VINDA" 2020.gada 5.februārī iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,15 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,85 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

3. SIA "VINDA" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2020.gada 13.februārī ("Latvijas Vēstnesis", 2020, 31.nr.) un 2020.gada 15.februārī nosūtīja Cēsu novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē.

4. Regulators 2020.gada 12.februārī nosūtīja Cēsu novada pašvaldībai vēstuli un 2020.gada 18.februārī - Priekuļu novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Cēsu pilsētas, Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciema, Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema un Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. Regulators 2020.gada 5.martā saņēma Priekuļu novada pašvaldības vēstuli un 2020.gada 2.aprīlī Cēsu novada pašvaldības vēstuli, kurās pašvaldības informē, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu Cēsu pilsētas, Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciema, Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema un Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. Regulatora 2020.gada 13.martā paredzētā uzklausīšanas sanāksme par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu tika atcelta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

7. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā 2020.gada 17.februārī Regulators saņēma pakalpojumu lietotāja elektronisko sūtījumu par Jāņmuižas ciemā veikto ūdensapgādes inženiertīklu remonta darbu efektivitāti salīdzinājumā ar ūdensapgādes inženiertīklu pārbūvi, lietotājs arī vērsa uzmanību uz personāla un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksu pamatotību tarifu projektā.

8. Regulators izvērtēja iesniegto informāciju un sniedza atbildi pakalpojumu lietotājam. Attiecībā uz ūdensapgādes inženiertīklu remontdarbu efektivitāti Regulators secina, ka ūdensapgādes inženiertīklu remonta un avāriju likvidēšanas darbi Jāņmuižas ciemā veido nelielu īpatsvaru kopējās izmaksās, tādēļ veikt esošo ūdensapgādes inženiertīklu remontu ir ekonomiski izdevīgāk nekā veikt to pārbūvi. Attiecībā uz jautājumu par personāla un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksu pamatotību Regulators secina, ka tarifu projektā iekļautās personāla un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas un iekļautas atbilstoši Metodikā noteiktajam.

9. Regulators lūdza SIA "VINDA" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "VINDA" 2020.gada 24.martā un 28.aprīlī iesniedza Regulatoram tarifu projekta veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Tarifu projekta precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifus neizmainīja.

10. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "VINDA" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

11. SIA "VINDA" pilnvarotie pārstāvji piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2020.gada 1.septembris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "VINDA" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,15 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī;

3. atcelt no 2020.gada 1.septembra Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 28.maija lēmumu (prot. Nr.4 (69) 4.punkts) "Par SIA "Vinda" iesniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu projektiem Cēsu pilsētā" (laikraksts "Druva", 2008, 49.nr.) un Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 25.augusta lēmumu (prot. Nr.7 (72) 1.punkts) "Par SIA "Vinda" iesniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu projektiem Priekuļu pagasta Jāņmuižā".

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

21.05.2020