Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 191. nr.; 2019, 166. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 476 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 3 804 921 euro un nacionālais finansējums 671 457 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums - 402 873 euro un minimālais privātais finansējums - 268 584 euro)."

2. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai."

3. Izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmēju un kas projekta ietvaros plāno attīstīt šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minētos primārās aprūpes centrus, var būt:

11.1. pašvaldība, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai;

11.2. ārstniecības iestāde, kas ir pašvaldības iestāde un kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai;

11.3. ārstniecības iestāde, kas ir kapitālsabiedrība, kurā pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, un kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.

12. Projekta iesniedzējs sadarbības partnera statusā var piesaistīt citu ārstniecības iestādi, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, kā arī pašvaldību (izņēmums - pašvaldība kā projekta iesniedzējs nevar piesaistīt kā sadarbības partneri citu pašvaldību)."

4. Izteikt 17.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. šo noteikumu 10.1., 10.2. un 11.3. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja tiek piesaistīti sadarbības partneri, de minimis atbalstu uzskaita tam finansējuma saņēmējam vai sadarbības partnerim, kura īpašumā būs iegādājamās medicīniskās iekārtas vai kura īpašumā ir attīstāmās telpas;".

5. Papildināt noteikumus ar 17.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.8. finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

6. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ja finansējumu šo noteikumu 36. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām nevar piešķirt kā šo noteikumu 16. punktā minēto de minimis atbalstu, finansējumu piešķir kā atbalstu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem."

7. Aizstāt 19. punkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "Šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji un šo noteikumu 12. punktā minētie sadarbības partneri (izņemot pašvaldības)" ar vārdiem "Finansējuma saņēmēji un sadarbības partneri (izņemot pašvaldības)".

8. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt sadarbības iestādei vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka tas kontrolēs un pārskatīs šo noteikumu 19.6. apakšpunktā minētos deleģēšanas līgumā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī novērsīs un atgūs deleģēšanas līgumā paredzēto atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksu."

9. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Pilnvarojuma uzlicējam un atbalsta saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām, savukārt atbalsta sniedzējam, kas nav pilnvarojuma uzlicējs, bet piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar šīs nodaļas prasībām, ir pienākums dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

10. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi pašvaldībām un pašvaldību iestādēm".

11. Izteikt 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja finansējuma saņēmējs, kas ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, iznomā sev piederošās telpas vai telpas un aprīkojumu ģimenes ārsta praksēm publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai atbilstoši normatīvajam regulējumam par attiecīgās mantas iznomāšanu, tad finansējums šo noteikumu 36. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām minētajam finansējuma saņēmējam nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

35. Ja finansējuma saņēmējs, kas ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, iznomā sev piederošās telpas vai telpas un aprīkojumu ģimenes ārsta praksēm par tirgus cenu, tad finansējumu pašvaldībai vai pašvaldības iestādei šo noteikumu 36. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām piešķir kā atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013."

12. Papildināt 35.1 punktu aiz vārda "pašvaldība" ar vārdiem "vai pašvaldības iestāde".

13. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 36. punktā minētās atbalstāmās darbības ir atbalstāmas infrastruktūrā, kas ir tieši saistīta ar ģimenes ārsta un šo noteikumu 2. un 3. pielikumā minēto ģimenes ārstu sadarbības praksē vai primārajā aprūpes centrā iesaistāmo speciālistu - pediatra, fizioterapeita, vecmātes, ginekologa vai cita speciālista - pakalpojumu sniegšanu vai nodrošina pieejamību ģimenes ārsta praksei."

14. Papildināt noteikumus ar 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"73. Ja valsts atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam prasības, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

74. Ja valsts atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasības, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

21.05.2020