Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Stopiņu novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Stopiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/20

Ulbrokā, Stopiņu novadā 2020. gada 22. aprīlī

Grozījumi Stopiņu novada domes 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 "Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā"

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 22.04.2020.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 77, p. 6.1.)

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni
" 3. punktu

Izdarīt Stopiņu novada domes 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 "Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. pabalsts krīzes situācijā;".

2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pabalsts krīzes situācijā:

11.1. ugunsgrēka, plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500 EUR apmērā vienai mājsaimniecībai viena gada laikā;

11.2. gadījumā, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (iepriekš neparedzami apstākļi, nelaimes vai ārkārtas situācijas gadījumā) ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības līdz 143 EUR mēnesī vienai mājsaimniecībā dzīvojošai personai, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā vienai mājsaimniecībai;

11.3. ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības 80 EUR mēnesī katrai mājsaimniecībā dzīvojošai darbspējīgai personai un 80 EUR katrai uz pabalsta izmaksāšanas brīdi tās apgādībā esošai personai par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, kā arī 50 EUR par katru personas aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, par kuru netiek piemērots iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojums, bet trīs mēnešu periodā no lēmuma pieņemšanas brīža vienai mājsaimniecībai nepārsniedzot 1 000 EUR, ja izpildās vismaz kāds no šādiem nosacījumiem:

11.3.1. ja darbspējīgai personai nav ienākumu. Par ienākumiem tiek uzskatīti jebkādi fiziskas personas gūtie ienākumi, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālie pabalsti, bezdarbnieka pabalsts, invaliditātes pabalsts vai pensija, pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dīkstāves pabalsts un piešķirtā piemaksa par apgādībā esošu bērnu, kā arī citi finanšu atbalsti, kuru mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu;

11.3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm;

11.3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu;

11.4. pabalsta saņemšanai ģimenei (personai) ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanos;

11.5. lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

11.6. šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētā krīzes pabalsta gadījumā pabalsts tiek piešķirts ne ātrāk kā no dienas, kad stājas spēkā grozījumi šajos noteikumos par attiecīgā pabalsta ieviešanu. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas (vienas dienas izmaksas tiek noteiktas kopējo mēneša pabalsta summu dalot ar tekošā mēneša dienu skaitu). Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi, bet ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 15. datumam. Pirms pabalsta izmaksas, Sociālais dienests pārliecinās vai persona, kura saņem pabalstu, izmaksājamā pabalsta periodā atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Ja persona neatbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, Sociālais dienests pieņem lēmumu par krīzes situācijas pabalsta izmaksas pārtraukšanu, no brīža, kad persona vairs neatbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem;

11.7. lai saņemtu šo noteikumu 11.3. punktā minēto krīzes pabalstu, personai jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām un satur šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, apgādībā esošās personas par kurām tiek piemērots iedzīvotāju nodokļa atvieglojums un aprūpē esoši bērni līdz 18 gadu vecumam (vārds, uzvārds, personas kods), apliecinājumu, ka persona ir darbspējīga un atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, īsu sociālās (krīzes) situācijas aprakstu un tās saistību ar vīrusa Covid-19 izplatību, pievienojot dokumentus, kas to apliecina."

Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Paskaidrojuma raksts
Stopiņu novada domes 2020. gada 22. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/20 "Grozījumi Stopiņu novada domes 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 "Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 "Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā" (turpmāk - Noteikumi) grozījumi nepieciešami, lai laikā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtas situācija (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103), tiktu sniegts atbalsts ģimenēm (personai), kurām valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām nav ienākumu vai tie nav pietiekami, lai spētu nodrošināt savas pamatvajadzības.

Vienlaikus ar grozījumiem nepieciešams precizēt Noteikumos iekļauto krīzes pabalsta redakciju, nodrošinot tā salāgošanu ar ārējo normatīvo regulējumu un nodrošinot pašvaldībai plašākas iespējas sniegt iedzīvotājiem finansiālu atbalstu krīzes situācijās.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz Noteikumu 8.3. apakšpunktu un 11. punktu izteikt jaunā redakcijā, izdalot krīzes situāciju veidus un saņemamos pabalsta apmērus.

Noteikumi paredz izdalīt trīs krīzes situācijas, kurās izmaksājami pabalsti:

1) ugunsgrēka, plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā;

2) gadījumā, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (iepriekš neparedzami apstākļi, nelaimes un ārkārtas situācijas gadījumā) ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības;

3) ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pabalsts krīzes situācijā tiks finansēts no Stopiņu novada pašvaldības sociālā budžeta esošā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav plānotas izmaiņas ietekmei uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Plānots, ka pabalstu krīzes situācijā piešķirs un izmaksās Stopiņu novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saeima 2020. gada 3. aprīlī pieņēma un 2020. gada 5. aprīlī stājās spēkā likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību", kur cita starpā 36. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Republikas pilsētas domes un novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā.

Tādējādi saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un mājaslapā internetā www.stopini.lv.

Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

25.04.2020