Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.04.2020. - ... / Spēkā esošā
Bauskas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Bauskā 2020. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 9, 1. p.)
Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta otro
un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī ir deklarējušas Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsts krīzes situācijā

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

3.2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

3.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

4. Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 80 EUR apmērā mēnesī trīs mēnešu periodā.

5. Pabalstu krīzes situācijā administrē Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", izskatot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem

6. Pabalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. likumiskais pārstāvis) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā, saņem šādi:

6.1. par katru pirmsskolas izglītojamo ģimenei (personai) ārkārtējās situācijas laikā tiek piešķirta pašvaldības izsniegta pārtikas karte 20 EUR apmērā par 2020. gada aprīli un 20 EUR apmērā par maiju pārtikas preču iegādei;

6.2. kurai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.–12. klases izglītojamais (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās), tiek piešķirta pašvaldības izsniegta pārtikas karte 20 EUR apmērā par 2020. gada aprīli un 20 EUR par maiju pārtikas preču iegādei.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

7. Atbalstu bērnu ēdināšanai, kuri nāk no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes, uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. likumiskais pārstāvis) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā, saņem par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.–9. klases izglītojamais (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās), tiek piešķirts atbalsts pārtikas pakas veidā 28 EUR apmērā par 2020. gada aprīli un 28 EUR par maiju.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

8. Pašvaldības pārtikas karšu un pārtikas paku izsniegšanu nodrošina Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" sadarbībā ar Bauskas novada pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm un Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu.

8.1 Atbalstu bērnu ēdināšanai par katru izglītības iestādes "Pamūšas speciālā pamatskola" izglītojamo no izglītības iestādei piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas speciālās izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumiem ārkārtas situācijas laikā par 2020. gada aprīli un 2020. gada maiju piešķir šādā kārtībā:

8.1 1. personai (likumiskajam pārstāvim), kuras aprūpē ir bērns, kurš deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā, pārtikas pakas veidā 2 reizes mēnesī, katras pakas vērtība 30 EUR apmērā;

8.1 2. personai (likumiskajam pārstāvim), kuras aprūpē ir bērns, kurš deklarēts citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, iestādes direktors vienojas ar pašvaldību, kurā izglītojamais ir deklarēts, par ēdināšanas atbalsta sniegšanu pārtikas paku veidā vai gatavā ēdienā 60 EUR mēnesī un savstarpējo norēķinu kārtību.

8.1 3. noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minētās pārtikas pakas saturu un kvalitāti uzrauga iestādes ārsta palīgs. Iestāde ar savu transportu nodrošina pārtikas paku nogādāšanu ģimenēm, kurām deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

(Bauskas novada domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

9. Atbalsts izglītojamam ir pieļaujams tikai vienā atbalsta kategorijā. Bērniem, kuri ārkārtējās situācijas laikā apmeklē Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupu, pašvaldības atbalsts pārtikas kartes vai pārtikas pakas veidā nepienākas, izņemot gadījumus, ja likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu, ka par 2020. gada aprīli un 2020. gada maiju sedz izglītojamā ēdināšanu pilnā apmērā pirmsskolu izglītības iestāžu dežūrgrupā atbilstoši apmeklēto dienu skaitam.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

IV. Pārejas noteikumi

10. Iesniegumus (pielikums) pašvaldības pārtikas kartes vai pārtikas pakas saņemšanai bērniem vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē "Bauskas novada Sociālais dienests" no 2020. gada 15. aprīļa līdz 2020. gada 10. maijam.

11. Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" izvērtē iesniegumu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
Pielikums
Bauskas novada domes 11.04.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr. 7
BAUSKAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
Iesniedzējs (Vārds, Uzvārds):  
Personas kods:  
E-pasts  
Deklarētās dzīvesvietas adrese:  
Iesniedzēja tālrunis:  
Bērna faktiskā dzīvesvietas adrese
(var neaizpildīt, ja sakrīt ar deklarēto dzīvesvietas adresi)

IESNIEGUMS

Pabalstam vai atbalstam ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā

Informācija par bērnu/-iem

Vārds, Uzvārds Izglītības iestāde Klase/grupa Personas kods
       
       
       
       
       
       

Pārtikas pakas saņemšana (skolniekiem (1.–9. klase), kuru ģimenēm ir noteikts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss).

Pašvaldības pārtikas kartes saņemšana

 
(lūgums norādīt vēlamo saņemšanas vietu – konkrēta novada skola, konkrēta pagasta pārvalde vai Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests")

Datu aizsardzības atruna

*Bauskas novada pašvaldības Sociālais dienestsar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi, un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Datums:   Iesniedzēja paraksts*:  
Norāde par izpildi:
(izpildes datums, pamatojums, atbildīgās personas vārds, uzvārds)

PĀRTIKAS KARTES /PAKAS SAŅĒMA

20___.gada ______    
  Paraksts Vārds un uzvārds

 

27.04.2020