Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8

Babītes novada Babītes pagastā 2020. gada 14. aprīlī

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu"

Apstiprināti
ar Babītes novada pašvaldības domes
2020. gada 14. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 6, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro,
ceturto un piekto daļu, 33. panta otro daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr. 550 "Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību
" 13. un 15. punktu

Izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu" (turpmāk - saistošie noteikumi):

1. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" nodaļās, vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk - dome) lemj par pabalstu piešķiršanu un to apmēru apstiprinātā budžeta ietvaros un pilnvaro pašvaldības Sociālo dienestu (turpmāk - dienests) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā lemt par IV nodaļas 10.1 punktā, VI nodaļas 13.1. punktā, V, VII, VIII, IX, XI un XII nodaļās minēto pašvaldības pabalstu piešķiršanu."

3. Papildināt saistošo noteikumus ar IV nodaļas 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Dienests šajos noteikumos noteiktajā kārtībā lemj par pabalsta piešķiršanu ģimenei (personai) krīzes situācijā EUR 80,00 apmērā mēnesī katram ģimenes loceklim, kurš atzīts par nonākušu krīzes situācijā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā (bezalgas atvaļinājums, nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, personas atrodas pašizolācijā, ģimene atrodas karantīnā u.c.). Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā un viena kalendārā mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām."

4. Papildināt saistošo noteikumus ar IV nodaļas 102. punktu šādā redakcijā:

"102. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, ģimene (persona) iesniedz Dienestā iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības institūciju rīcībā."

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Paskaidrojuma raksts
Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punktā noteikto, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punkts) un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā;

1.2. Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību pabalstu EUR 80,00 katram ģimenes loceklim izmaksā vienu reizi mēnesī.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Babītes novada iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi pašvaldības 2020. gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

15.04.2020