Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 31.08.1999., Latvijas Vēstnesis Nr.279/280 (1739/1740)
Precizēts 22.09.1999., Latvijas Vēstnesis Nr.310/311 (1770/1771)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8. un 13.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam ieņēmumos 1 322 445 248 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 463 414 353 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 92 888 374 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, arodizglītības, speciālo izglītības iestāžu un daļējai ārpusskolas iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 791 982 latu apmērā saskaņā ar 10., 11., 12., 13. un 14.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - izglītības pasākumiem speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;

3) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kristīgās mācības un ētikas programmai 100 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 189 705 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;

5) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 350 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 9 123 000 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 6 273 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 103 010 latu apmērā;

2) dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 170 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus 1 566 031 latu apmērā, aizņēmumus no valsts pamatbudžeta 2 500 000 latu apmērā un izdevumus 4 066 031 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 524 750 000 latu apmērā un valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 2 230 000 latu apmērā. Paredzēt 1999.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 31 478 400 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.

7.pants. Paredzēt aizdevumu no valsts pamatbudžeta 237 540 latu apmērā valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" saistību nodrošināšanai.

8.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 10 592 000 latu apmērā. Lai nodrošinātu pašvaldību saistību izpildi neparedzētu apstākļu gadījumā, saņemot finansu ministra atļauju, noteiktais aizņēmumu kopējā apjoma pieaugums var tikt palielināts līdz 1 750 000 latu. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 8 092 000 latu, tajā skaitā 350 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 2 500 000 latu apmērā.

13.pants. (1) Apstiprināt valsts speciālajā budžetā Izglītības un zinātnes ministrijai aizdevumus 3 756 000 latu apmērā un aizdevumu atmaksas 5 250 latu apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.

(2) Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai tiek izveidota speciāla budžeta programma "Studējošo un studiju kreditēšana" un paredzēt aizdevumus studiju kreditēšanai - līdz 1 000 000 latu un studējošo kreditēšanai - 2 756 000 latu apmērā."

2. Izslēgt likuma 23.pantu.

3. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 9.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 10.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 16.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 5.augustā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 18.augustā

 

Ministriju un resoru kodi

01 Valsts prezidenta Kanceleja

02 Saeima

03 Ministru kabinets

10 Aizsardzības ministrija

11 Ārlietu ministrija

12 Ekonomikas ministrija

13 Finansu ministrija

14 Iekšlietu ministrija

15 Izglītības un zinātnes ministrija

16 Zemkopības ministrija

17 Satiksmes ministrija

18 Labklājības ministrija

19 Tieslietu ministrija

21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

22 Kultūras ministrija

23 Valsts zemes dienests

24 Valsts kontrole

28 Augstākā tiesa

30 Satversmes tiesa

32 Prokuratūra

35 Centrālā vēlēšanu komisija

37 Centrālā zemes komisija

44 Satversmes aizsardzības birojs

47 Radio un televīzija

48 Valsts cilvēktiesību birojs

50 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

51 Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts

62 Mērķdotācijas pašvaldībām

64 Dotācijas pašvaldībām

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu 1999.gadam""
1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 1999.gadam

  Ls
     
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.) 1 322 445 248
  Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) 664 848 446
  Nodokļu ieņēmumi 515 297 983
  - Tiešie nodokļi 85 300 000
  Uzņēmumu ienākuma nodoklis 85 300 000
  - Netiešie nodokļi 429 997 983
  PVN 307 331 592
  Akcīzes nodoklis 107 751 391
  Muitas nodoklis 14 915 000
  Nenodokļu ieņēmumi 83 205 727
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 66 344 736
  mīnus transferts no valsts speciālā budžeta 45 817 545
B.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) 619 030 901
  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) 766 212 969
  Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 766 212 969
  Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 475 000
  Akcīzes nodoklis 54 248 609
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 125 600
  Pārējie 195 363 760
  mīnus transferts no valsts pamatbudžeta 62 798 622
C.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) 703 414 347
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 447 916 129
A.2.1. Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.) 1 337 649 555
A.2.2. Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 30 861 975
A.2.3. Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) 79 404 599
A.3. Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.) -125 470 881
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.) 15 498 224
  Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.) 1 463 414 353
A.5. Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.) -140 969 105
  Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) 697 570 053
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 62 798 622
B.2. Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) 634 771 431
  Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 635 105 734
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 60 860 622

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 574 245 112
  Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) 14 475 786
B.2.2. Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) 14 475 786
  Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) 47 988 533
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 1 938 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto) 46 050 533
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) -32 721 607
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi 11 747 474
  Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto) 89 768 122
  mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 78 020 648
  Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto) 11 747 474
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+) -122 489 729
  Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) 858 962 243
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 45 817 545
C.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) 813 144 698
  Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 809 221 988
  mīnus transferts valsts pamatbudžetam 45 817 545
C.2.1. Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 763 404 443
  Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) 16 386 189
C.2.2. Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) 16 386 189
  Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) 33 354 066
C.2.3. Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto) 33 354 066
C.3. Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) -92 749 274
C.4. Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi 3 750 750
  Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto) 3 750 750
  Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto) 3 750 750
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+) -96 500 024

 

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu 1999.gadam""
2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots Ls
   
VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 664 848 446
   
Nodokļu ieņēmumi 515 297 983
Tiešie nodokļi 85 300 000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 85 300 000
Netiešie nodokļi 429 997 983
Pievienotās vērtības nodoklis 307 331 592
Akcīzes nodoklis 107 751 391
Muitas nodoklis 14 915 000
Nenodokļu ieņēmumi 83 205 727
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 3 464 000
Procentu maksājumi par kredītiem 8 219 605
Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 10 860 000
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 450 000
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas 702 000
Sodi un sankcijas 4 250 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 496 253
tai skaitā  
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda 6 000 000
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta - sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi 302 476
Institūciju vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 792 577
Valsts privatizācijas fonda iemaksas 38 313 869
tai skaitā  
Iemaksas no Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta 38 313 869
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu 4 450 000
tai skaitā  
Ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas 50% apmērā 1 450 000
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras iemaksas no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 3 000 000
   
Pašu ieņēmumi 66 344 736
Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 66 344 736
   
   
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi * 766 212 969
   
Labklājības ministrijas speciālais budžets - sociālā apdrošināšana 453 488 313
tai skaitā  
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 475 000
Valsts pamatbudžeta dotācija 5 687 299
Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets 137 593 169
tai skaitā  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 125 600
Valsts pamatbudžeta dotācija 55 986 569
Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 10 481 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds 8 837 000
tai skaitā  
Dabas resursu nodoklis 8 245 000
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem 300 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Skrundas RLS zemes nomas maksa 1 450 000
Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds 61 798 609
tai skaitā  
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 000
Akcīzes nodoklis par naftas produktiem 53 948 609
S atiksmes ministrijas Dzelzceļa infrastruktūras fonds 21 878 279
tai skaitā  
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 278 279
Dotācija no Valsts autoceļu fonda 2 600 000
Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds 840 000
tai skaitā  
Ostas un kuģošanas nodeva 840 000
Satiksmes ministrijas lidostu nodeva 1 881 705
Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fonds 44 790 000
tai skaitā  
Iemaksas valsts pamatbudžetā 38 313 869
Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija 3 307 500
Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana 1 300 000
tai skaitā  
Vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu 500 000
Atskaitījumi no bankām 800 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma 1 999 200
tai skaitā  
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds 1 764 000
tai skaitā  
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 1 550 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds 147 000
tai skaitā  
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 147 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu

novēršanai un profilaksei

88 200
tai skaitā  
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām 88 200
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām tehniskā vienība 69 988
tai skaitā  
Ieņēmumi no finansu institūcijām sniegtajiem pakalpojumiem 69 988
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets sporta vajadzībām 2 032 476
tai skaitā  
Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 476
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets - studējošo un studiju kreditēšana 257 230
tai skaitā  
Valsts pamatbudžeta dotācija 257 230
Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds 2 400 000
tai skaitā  
Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 476
Valsts pamatbudžeta dotācija 367 524
Zemkopības ministrijas Zivju fonds 784 500
tai skaitā  
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu 380 000
Zemkopības ministrijas Mežsaimniecības attīstības fonds 24 000 000
tai skaitā  
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas 18 919 004
Radio un televīzijas padome 105 000
   
* ietver:  
- valsts pamatbudžeta dotācijas 62 798 622
- Valsts īpašuma privatizācijas fonda iemaksas valsts pamatbudžetā 38 313 869
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda 6 000 000
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta - sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi 302 476
Konsolidētā pozīcija - dotācija no Valsts autoceļu fonda Dzelzceļa infrastruktūras fondā 2 600 000

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu 1999.gadam""
3.pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

Ls
Valsts pamatbudžets
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 664 848 446
Ieņēmumi - kopā 696 204 005
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 628 767 249
Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 020
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 66 344 736
Izdevumi - kopā 697 570 053
Uzturēšanas izdevumi 635 105 734
Izdevumi kapitālieguldījumiem 62 464 319
Tīrie aizdevumi 89 768 122
Fiskālā bilance * -122 489 729
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 366 048
* Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 766 212 969
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 731 465 706
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 34 747 263
Izdevumi - kopā 858 962 243
Uzturēšanas izdevumi 809 221 988
Izdevumi kapitālieguldījumiem 49 740 255
Tīrie aizdevumi 3 750 750
Fiskālā bilance -96 500 024
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 79 270 566
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 17 229 458
01. Valsts prezidenta Kanceleja

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 904 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 904 668
Izdevumi - kopā 904 668
Uzturēšanas izdevumi 845 228
Izdevumi kapitālieguldījumiem 59 440
02. Saeima

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 6 091 301
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 751 301
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 340 000
Izdevumi - kopā 6 091 301
Uzturēšanas izdevumi 4 992 250
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 051
03. Ministru kabinets

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 3 472 724
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 463 184
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
Izdevumi - kopā 3 472 724
Uzturēšanas izdevumi 3 265 809
Izdevumi kapitālieguldījumiem 206 915
10. Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 33 198 959
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 934 835
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 264 124
Izdevumi - kopā 33 198 959
Uzturēšanas izdevumi 29 258 899
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 940 060
11. Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 10 733 663
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 457 663
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 276 000
Izdevumi - kopā 10 849 663
Uzturēšanas izdevumi 10 533 064
Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 599
Fiskālā bilance -116 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 116 000
12. Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 4 457 833
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 963 556
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 494 277
Izdevumi - kopā 4 477 300
Uzturēšanas izdevumi 4 198 960
Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 340
Fiskālā bilance -19 467
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 19 467

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā 48 097 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 48 097 500
Izdevumi - kopā 48 059 369
Uzturēšanas izdevumi 47 973 369
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
Fiskālā bilance 38 131
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -38 131
13. Finansu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 94 748 706
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 781 180
Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 995 526
Izdevumi - kopā 95 479 287
Uzturēšanas izdevumi 85 311 412
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 167 875
Tīrie aizdevumi 89 768 122
Fiskālā bilance -90 498 703
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 730 581

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā 3 299 200
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 299 200
Izdevumi - kopā 1 023 718
Uzturēšanas izdevumi 1 011 718
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
Fiskālā bilance 2 275 482
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2 275 482
14. Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 97 612 397
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 168 899
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 443 498
Izdevumi - kopā 97 612 397
Uzturēšanas izdevumi 83 788 658
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 823 739
15. Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā 61 575 955
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 830 487
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 14 745 468
Izdevumi - kopā 61 575 955
Uzturēšanas izdevumi 56 615 699
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 960 256

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā 2 289 706
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 289 706
Izdevumi - kopā 2 294 956
Uzturēšanas izdevumi 1 651 956
Izdevumi kapitālieguldījumiem 643 000
Tīrie aizdevumi 3 750 750
Fiskālā bilance -3 756 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 756 000
16. Zemkopības ministrija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 47 956 645
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 970 194
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 986 451
Izdevumi - kopā 47 956 645
Uzturēšanas izdevumi 44 546 304
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 410 341
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 24 784 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 19 953 504
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 830 996
Izdevumi - kopā 23 784 500
Uzturēšanas izdevumi 21 738 045
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 046 455
Fiskālā bilance 1 000 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 000 000
17. Satiksmes ministrija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 8 153 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 149 796
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
Izdevumi - kopā 8 153 796
Uzturēšanas izdevumi 4 897 796
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 256 000
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 83 798 593
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 64 470 314
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 328 279
Izdevumi - kopā 105 241 801
Uzturēšanas izdevumi 72 490 791
Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 751 010
Fiskālā bilance -21 443 208
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 5 693 208
18. Labklājības ministrija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 158 815 191
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 246 662
Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 448 509
Izdevumi - kopā 158 815 191
Uzturēšanas izdevumi 153 988 269
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 826 922
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 591 081 482
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 580 600 482
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 481 000
Izdevumi - kopā 666 321 561
Uzturēšanas izdevumi 655 410 261
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 911 300
Fiskālā bilance -75 240 079
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 59 711 986
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 15 528 093
19. Tieslietu ministrija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 13 429 746
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 269 686
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 160 060
Izdevumi - kopā 13 929 746
Uzturēšanas izdevumi 12 857 343
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 072 403
Fiskālā bilance -500 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 500 000
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 8 048 422
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 056 646
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 991 776
Izdevumi - kopā 8 048 422
Uzturēšanas izdevumi 6 809 854
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 238 568
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 10 287 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 10 250 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 000
Izdevumi - kopā 9 258 770
Uzturēšanas izdevumi 5 979 415
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 279 355
Fiskālā bilance 1 028 230
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 028 230
22. Kultūras ministrija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 16 545 997
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 686 460
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 859 537
Izdevumi - kopā 16 545 997
Uzturēšanas izdevumi 14 168 268
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 377 729
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 2 400 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 400 000
Izdevumi - kopā 2 750 000
Uzturēšanas izdevumi 2 750 000
Fiskālā bilance -350 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 350 000
23. Valsts zemes dienests
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 13 854 081
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 664 081
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 190 000
Izdevumi - kopā 13 854 081
Uzturēšanas izdevumi 12 220 283
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 633 798
24. Valsts kontrole
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 1 254 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 154 628
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 000
Izdevumi - kopā 1 254 628
Uzturēšanas izdevumi 1 212 470
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 158
28. Augstākā tiesa
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 741 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 741 295
Izdevumi - kopā 741 295
Uzturēšanas izdevumi 737 095
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 200
30. Satversmes tiesa
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 348 641
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 332 671
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 970
Izdevumi - kopā 348 641
Uzturēšanas izdevumi 305 141
Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 500
32. Prokuratūra
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 6 453 639
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 433 639
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000
Izdevumi - kopā 6 453 639
Uzturēšanas izdevumi 5 920 337
Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 302
35. Centrālā vēlēšanu komisija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 75 545
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 545
Izdevumi - kopā 75 545
Uzturēšanas izdevumi 73 045
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
37. Centrālā zemes komisija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 50 953
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 953
Izdevumi - kopā 50 953
Uzturēšanas izdevumi 50 953
44. Satversmes aizsardzības birojs
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 781 673
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 781 673
Izdevumi - kopā 781 673
Uzturēšanas izdevumi 781 673
47. Radio un televīzija
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 6 486 604
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 486 604
Izdevumi - kopā 6 486 604
Uzturēšanas izdevumi 6 481 104
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 500
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 105 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 105 000
Izdevumi - kopā 105 000
Uzturēšanas izdevumi 102 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
48. Valsts cilvēktiesību birojs
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 97 907
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 907
Izdevumi - kopā 97 907
Uzturēšanas izdevumi 97 907
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 616 209
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 616 209
Izdevumi - kopā 616 209
Uzturēšanas izdevumi 607 740
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 469
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 69 988
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 69 988
Izdevumi - kopā 122 568
Uzturēšanas izdevumi 114 433
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 135
Fiskālā bilance -52 580
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 52 580
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 535 443
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 535 443
Izdevumi - kopā 535 443
Uzturēšanas izdevumi 501 789
Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 654
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 92 888 374
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 888 374
Izdevumi - kopā 92 888 374
Uzturēšanas izdevumi 83 765 374
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 000
64. Dotācija pašvaldībām
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 6 273 010
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 273 010
Izdevumi - kopā 6 273 010
Uzturēšanas izdevumi 6 273 010

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu 1999.gadam""
4.pielikums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods Funkciju klasifikācijas kods Ls
       
    Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 664 848 446
    Ieņēmumi - kopā 696 204 005
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 628 767 249
    Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 020
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 66 344 736
    Izdevumi - kopā 697 570 053
    Uzturēšanas izdevumi 635 105 734
    Kārtējie izdevumi 318 414 663
    tai skaitā atalgojumi 149 413 801
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 881 721
    Subsīdijas un dotācijas 287 809 350
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 502 554
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 792 577
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 62 464 319
    kapitālie izdevumi 14 475 786
    investīcijas 47 988 533
    Tīrie aizdevumi 89 768 122
    Fiskālā bilance * -122 489 729
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 366 048
       
    * Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi  
       
    01. Valsts prezidenta Kanceleja  
    Ieņēmumi - kopā 904 668
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 904 668
    Izdevumi - kopā 904 668
    Uzturēšanas izdevumi 845 228
    Kārtējie izdevumi 845 228
    tai skaitā atalgojumi 197 530
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 59 440
    kapitālie izdevumi 59 440
01.00.00 01.110 Vispārējie valdības dienesti  
    Ieņēmumi - kopā 764 668
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 764 668
    Izdevumi - kopā 764 668
    Uzturēšanas izdevumi 705 228
    Kārtējie izdevumi 705 228
    tai skaitā atalgojumi 197 530
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 59 440
    kapitālie izdevumi 59 440
02.00.00 01.110 Rīgas pils uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 140 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 000
    Izdevumi - kopā 140 000
    Uzturēšanas izdevumi 140 000
    Kārtējie izdevumi 140 000
       
    02. Saeima  
    Ieņēmumi - kopā 6 091 301
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 751 301
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 340 000
    Izdevumi - kopā 6 091 301
    Uzturēšanas izdevumi 4 992 250
    Kārtējie izdevumi 4 969 750
    tai skaitā atalgojumi 2 740 451
    Subsīdijas un dotācijas 22 500
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 22 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 051
    kapitālie izdevumi 1 099 051
01.00.00 01.110 Saeimas darbības nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 6 068 801
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 728 801
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 340 000
    Izdevumi - kopā 6 068 801
    Uzturēšanas izdevumi 4 969 750
    Kārtējie izdevumi 4 969 750
    tai skaitā atalgojumi 2 740 451
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 051
    kapitālie izdevumi 1 099 051
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 22 500
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 500
    Izdevumi - kopā 22 500
    Uzturēšanas izdevumi 22 500
    Subsīdijas un dotācijas 22 500
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 22 500
       
    03. Ministru kabinets  
    Ieņēmumi - kopā 3 472 724
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 463 184
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
    Izdevumi - kopā 3 472 724
    Uzturēšanas izdevumi 3 265 809
    Kārtējie izdevumi 3 177 708
    tai skaitā atalgojumi 1 282 909
    Subsīdijas un dotācijas 88 101
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 206 915
    kapitālie izdevumi 206 915
01.00.00 01.110 Vispārējā vadība  
    Ieņēmumi - kopā 2 520 968
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 520 968
    Izdevumi - kopā 2 520 968
    Uzturēšanas izdevumi 2 337 968
    Kārtējie izdevumi 2 337 968
    tai skaitā atalgojumi 941 318
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 183 000
    kapitālie izdevumi 183 000
02.00.00   Valsts pārvaldes reforma  
    Ieņēmumi - kopā 230 076
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 076
    Izdevumi - kopā 230 076
    Uzturēšanas izdevumi 222 884
    Kārtējie izdevumi 222 884
    tai skaitā atalgojumi 78 605
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 192
    kapitālie izdevumi 7 192
02.01.00 01.110 Valsts pārvaldes reformas vadība  
    Ieņēmumi - kopā 40 785
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 785
    Izdevumi - kopā 40 785
    Uzturēšanas izdevumi 37 352
    Kārtējie izdevumi 37 352
    tai skaitā atalgojumi 17 891
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 433
    kapitālie izdevumi 3 433
02.02.00 01.410 Civildienests  
    Ieņēmumi - kopā 61 961
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 961
    Izdevumi - kopā 61 961
    Uzturēšanas izdevumi 61 961
    Kārtējie izdevumi 61 961
    tai skaitā atalgojumi 28 542
02.03.00 04.410 Ierēdņu apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 79 304
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 304
    Izdevumi - kopā 79 304
    Uzturēšanas izdevumi 79 304
    Kārtējie izdevumi 79 304
    tai skaitā atalgojumi 12 823
02.04.00 04.410 Valsts administrācijas skola  
    Ieņēmumi - kopā 48 026
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 026
    Izdevumi - kopā 48 026
    Uzturēšanas izdevumi 44 267
    Kārtējie izdevumi 44 267
    tai skaitā atalgojumi 19 349
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 759
    kapitālie izdevumi 3 759
03.00.00 04.632 Viedoklis  
    Ieņēmumi - kopā 57 136
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 136
    Izdevumi - kopā 57 136
    Uzturēšanas izdevumi 57 136
    Kārtējie izdevumi 57 136
       
04.00.00   Latvijas integrācija Eiropas Savienībā  
    Ieņēmumi - kopā 664 544
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 655 004
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
    Izdevumi - kopā 664 544
    Uzturēšanas izdevumi 647 821
    Kārtējie izdevumi 559 720
    tai skaitā atalgojumi 262 986
    Subsīdijas un dotācijas 88 101
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 723
    kapitālie izdevumi 16 723
04.01.00 01.410 Eiropas integrācijas birojs  
    Ieņēmumi - kopā 277 454
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 277 454
    Izdevumi - kopā 277 454
    Uzturēšanas izdevumi 272 731
    Kārtējie izdevumi 272 731
    tai skaitā atalgojumi 121 884
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 723
    kapitālie izdevumi 4 723
04.03.00 01.410 Tulkošanas un terminoloģijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 168 690
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 150
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 540
    Izdevumi - kopā 168 690
    Uzturēšanas izdevumi 163 690
    Kārtējie izdevumi 163 690
    tai skaitā atalgojumi 90 894
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
04.04.00 01.132 Specializētais atašejs Briselē  
    Ieņēmumi - kopā 38 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 000
    Izdevumi - kopā 38 000
    Uzturēšanas izdevumi 38 000
    Kārtējie izdevumi 38 000
    tai skaitā atalgojumi 18 516
04.05.00 01.110 Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā uzraudzība un koordinācija  
    Ieņēmumi - kopā 87 299
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 299
    Izdevumi - kopā 87 299
    Uzturēšanas izdevumi 82 799
    Kārtējie izdevumi 82 799
    tai skaitā atalgojumi 31 692
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 500
    kapitālie izdevumi 4 500
04.06.00 01.131 Dotācija Latvijas institūtam  
    Ieņēmumi - kopā 88 101
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88 101
    Izdevumi - kopā 88 101
    Uzturēšanas izdevumi 88 101
    Subsīdijas un dotācijas 88 101
       
04.07.00 08.312 Latvijas Televīzijas korespondentpunktam Briselē  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 500
    Kārtējie izdevumi 2 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
    kapitālie izdevumi 2 500
       
    10. Aizsardzības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 33 198 959
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 934 835
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 264 124
    Izdevumi - kopā 33 198 959
    Uzturēšanas izdevumi 29 258 899
    Kārtējie izdevumi 28 825 993
    tai skaitā atalgojumi 12 337 435
    Subsīdijas un dotācijas 432 906
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 7 237
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 940 060
    kapitālie izdevumi 1 013 257
    investīcijas 2 926 803
01.00.00 02.000 Valsts aizsardzības vadība un administrācija  
    Ieņēmumi - kopā 1 985 423
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 919 865
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 65 558
    Izdevumi - kopā 1 985 423
    Uzturēšanas izdevumi 1 748 196
    Kārtējie izdevumi 1 484 016
    tai skaitā atalgojumi 624 316
    Subsīdijas un dotācijas 264 180
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 237 227
    kapitālie izdevumi 68 227
    investīcijas 169 000
01.01.00 02.000 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 194 044
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 178 546
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 498
    Izdevumi - kopā 1 194 044
    Uzturēšanas izdevumi 988 817
    Kārtējie izdevumi 988 817
    tai skaitā atalgojumi 464 420
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 205 227
    kapitālie izdevumi 36 227
    investīcijas 169 000
01.02.00 02.000 Centralizētie pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 166 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 142 916
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 484
    Izdevumi - kopā 166 400
    Uzturēšanas izdevumi 158 400
    Kārtējie izdevumi 158 400
    tai skaitā atalgojumi 47 386
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
    kapitālie izdevumi 8 000
01.03.00 02.000 Transporta nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 360 799
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 223
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 26 576
    Izdevumi - kopā 360 799
    Uzturēšanas izdevumi 336 799
    Kārtējie izdevumi 336 799
    tai skaitā atalgojumi 112 510
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 24 000
    kapitālie izdevumi 24 000
01.04.00 06.120 Militārpersonu pensiju fonds  
    Ieņēmumi - kopā 264 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 180
    Izdevumi - kopā 264 180
    Uzturēšanas izdevumi 264 180
    Subsīdijas un dotācijas 264 180
02.00.00 02.000 Valsts militārā aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 19 616 775
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 479 435
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 137 340
    Izdevumi - kopā 19 616 775
    Uzturēšanas izdevumi 17 034 434
    Kārtējie izdevumi 17 034 434
    tai skaitā atalgojumi 8 331 994
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 582 341
    kapitālie izdevumi 583 538
    investīcijas 1 998 803
02.02.00 02.000 Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 2 682 926
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 609 410
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 73 516
    Izdevumi - kopā 2 682 926
    Uzturēšanas izdevumi 2 247 926
    Kārtējie izdevumi 2 247 926
    tai skaitā atalgojumi 987 266
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 435 000
    investīcijas 435 000
02.03.00 02.000 Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 926 972
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 926 972
    Izdevumi - kopā 926 972
    Uzturēšanas izdevumi 681 972
    Kārtējie izdevumi 681 972
    tai skaitā atalgojumi 375 005
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 245 000
    kapitālie izdevumi 60 000
    investīcijas 185 000
02.05.00 02.000 Valsts teritoriālā militārā aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 7 504 038
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 504 038
    Izdevumi - kopā 7 504 038
    Uzturēšanas izdevumi 7 055 335
    Kārtējie izdevumi 7 055 335
    tai skaitā atalgojumi 3 658 621
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 448 703
    kapitālie izdevumi 57 900
    investīcijas 390 803
02.06.00 02.000 Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 6 776 821
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 439 015
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 337 806
    Izdevumi - kopā 6 776 821
    Uzturēšanas izdevumi 5 406 921
    Kārtējie izdevumi 5 406 921
    tai skaitā atalgojumi 2 278 251
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 369 900
    kapitālie izdevumi 381 900
    investīcijas 988 000
02.07.00 02.000 Zemessardzes pašu ieņēmumi  
    Ieņēmumi - kopā 1 726 018
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 726 018
    Izdevumi - kopā 1 726 018
    Uzturēšanas izdevumi 1 642 280
    Kārtējie izdevumi 1 642 280
    tai skaitā atalgojumi 1 032 851
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 83 738
    kapitālie izdevumi 83 738
03.00.00 02.200 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās  
    Ieņēmumi - kopā 4 137 216
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 137 216
    Izdevumi - kopā 4 137 216
    Uzturēšanas izdevumi 3 318 349
    Kārtējie izdevumi 3 318 349
    tai skaitā atalgojumi 1 293 252
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 818 867
    kapitālie izdevumi 118 867
    investīcijas 700 000
04.00.00 02.130 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 810 284
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 795 284
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 000
    Izdevumi - kopā 810 284
    Uzturēšanas izdevumi 797 548
    Kārtējie izdevumi 797 548
    tai skaitā atalgojumi 462 230
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 736
    kapitālie izdevumi 12 736
05.00.00 02.400 Valsts augstāko amatpersonu un ārvalstu oficiālo delegāciju vizīšu drošība  
    Ieņēmumi - kopā 2 247 536
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 227 536
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 000
    Izdevumi - kopā 2 247 536
    Uzturēšanas izdevumi 2 068 536
    Kārtējie izdevumi 2 068 536
    tai skaitā atalgojumi 1 142 371
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 179 000
    kapitālie izdevumi 120 000
    investīcijas 59 000
06.00.00 02.000 Valsts drošības aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 421 744
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 421 744
    Izdevumi - kopā 421 744
    Uzturēšanas izdevumi 421 744
    Kārtējie izdevumi 421 744
08.00.00 02.000 Materiāltehniskā apgāde  
    Ieņēmumi - kopā 2 227 867
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 227 867
    Izdevumi - kopā 2 227 867
    Uzturēšanas izdevumi 2 148 440
    Kārtējie izdevumi 2 148 440
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 427
    kapitālie izdevumi 79 427
08.01.00 02.000 Centralizētās iegādes  
    Ieņēmumi - kopā 1 757 495
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 757 495
    Izdevumi - kopā 1 757 495
    Uzturēšanas izdevumi 1 678 068
    Kārtējie izdevumi 1 678 068
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 427
    kapitālie izdevumi 79 427
08.02.00 02.000 Ārrindas Zemessardzes apgāde  
    Ieņēmumi - kopā 470 372
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 470 372
    Izdevumi - kopā 470 372
    Uzturēšanas izdevumi 470 372
    Kārtējie izdevumi 470 372
10.00.00 02.000 Nacionālās aizsardzības akadēmija  
    Ieņēmumi - kopā 1 494 668
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 479 442
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 226
    Izdevumi - kopā 1 494 668
    Uzturēšanas izdevumi 1 469 206
    Kārtējie izdevumi 1 307 717
    tai skaitā atalgojumi 407 180
    Subsīdijas un dotācijas 161 489
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 462
    kapitālie izdevumi 25 462
11.00.00 05.000 Veselības aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 20 074
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 074
    Izdevumi - kopā 20 074
    Uzturēšanas izdevumi 20 074
    Kārtējie izdevumi 20 074
12.00.00 08.220 Kara muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 130 135
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 119 135
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 000
    Izdevumi - kopā 130 135
    Uzturēšanas izdevumi 125 135
    Kārtējie izdevumi 125 135
    tai skaitā atalgojumi 71 092
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
13.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 7 237
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 237
    Izdevumi - kopā 7 237
    Uzturēšanas izdevumi 7 237
    Subsīdijas un dotācijas 7 237
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 7 237
15.00.00 02.000 Jaunsargu apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
    Uzturēšanas izdevumi 100 000
    Kārtējie izdevumi 100 000
    tai skaitā atalgojumi 5 000
       
    11. Ārlietu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 10 733 663
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 457 663
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 276 000
    Izdevumi - kopā 10 849 663
    Uzturēšanas izdevumi 10 533 064
    Kārtējie izdevumi 8 845 740
    tai skaitā atalgojumi 3 828 279
    Subsīdijas un dotācijas 1 687 324
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 491 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 599
    kapitālie izdevumi 316 599
    Fiskālā bilance -116 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 116 000

01.00.00 01.000 Ārlietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 9 242 263
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 966 263
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 276 000
    Izdevumi - kopā 9 358 263
    Uzturēšanas izdevumi 9 041 664
    Kārtējie izdevumi 8 845 740
    tai skaitā atalgojumi 3 828 279
    Subsīdijas un dotācijas 195 924
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 599
    kapitālie izdevumi 316 599
    Fiskālā bilance -116 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 116 000

01.01.00 01.131 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 778 510
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 567 610
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 210 900
    Izdevumi - kopā 1 778 510
    Uzturēšanas izdevumi 1 679 231
    Kārtējie izdevumi 1 679 231
    tai skaitā atalgojumi 695 700
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 99 279
    kapitālie izdevumi 99 279
01.02.00 01.131 Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā  
    Ieņēmumi - kopā 195 924
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 195 924
    Izdevumi - kopā 195 924
    Uzturēšanas izdevumi 195 924
    Subsīdijas un dotācijas 195 924
01.04.00 01.132 Diplomātiskās misijas ārvalstīs  
    Ieņēmumi - kopā 7 167 854
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 102 754
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 065 100
    Izdevumi - kopā 7 283 854
    Uzturēšanas izdevumi 7 066 534
    Kārtējie izdevumi 7 066 534
    tai skaitā atalgojumi 3 127 579
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 217 320
    kapitālie izdevumi 217 320
    Fiskālā bilance -116 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 116 000

01.05.00 01.131 Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS  
    Ieņēmumi - kopā 26 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 000
    Izdevumi - kopā 26 000
    Uzturēšanas izdevumi 26 000
    Kārtējie izdevumi 26 000
    tai skaitā atalgojumi 5 000
01.06.00 01.131 Konsulārais nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 73 975
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 975
    Izdevumi - kopā 73 975
    Uzturēšanas izdevumi 73 975
    Kārtējie izdevumi 73 975
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 1 491 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 491 400
    Izdevumi - kopā 1 491 400
    Uzturēšanas izdevumi 1 491 400
    Subsīdijas un dotācijas 1 491 400
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 491 400
       
    12. Ekonomikas ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 4 457 833
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 963 556
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 494 277
    Izdevumi - kopā 4 477 300
    Uzturēšanas izdevumi 4 198 960
    Kārtējie izdevumi 4 068 360
    tai skaitā atalgojumi 2 040 850
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 35 000
    Subsīdijas un dotācijas 95 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 600
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 340
    kapitālie izdevumi 216 340
    investīcijas 62 000
    Fiskālā bilance -19 467
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 19 467
01.00.00   Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 673 048
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 403 048
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 270 000
    Izdevumi - kopā 1 673 048
    Uzturēšanas izdevumi 1 570 068
    Kārtējie izdevumi 1 476 468
    tai skaitā atalgojumi 491 870
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 35 000
    Subsīdijas un dotācijas 58 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 600
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 102 980
    kapitālie izdevumi 40 980
    investīcijas 62 000
01.01.00 13.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 187 853
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 917 853
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 270 000
    Izdevumi - kopā 1 187 853
    Uzturēšanas izdevumi 1 096 873
    Kārtējie izdevumi 1 051 873
    tai skaitā atalgojumi 460 104
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 35 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 90 980
    kapitālie izdevumi 28 980
    investīcijas 62 000
01.02.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 48 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 600
    Izdevumi - kopā 48 600
    Uzturēšanas izdevumi 48 600
    Subsīdijas un dotācijas 48 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 48 600
01.03.00 01.132 Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā  
    Ieņēmumi - kopā 102 290
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 290
    Izdevumi - kopā 102 290
    Uzturēšanas izdevumi 90 290
    Kārtējie izdevumi 90 290
    tai skaitā atalgojumi 31 766
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
01.04.00 13.600 Vispasaules izstāde EXPO  
    Ieņēmumi - kopā 334 305
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 305
    Izdevumi - kopā 334 305
    Uzturēšanas izdevumi 334 305
    Kārtējie izdevumi 334 305
03.00.00 01.421 Centrālā statistikas pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 2 064 370
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 014 370
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
    Izdevumi - kopā 2 064 370
    Uzturēšanas izdevumi 1 895 410
    Kārtējie izdevumi 1 895 410
    tai skaitā atalgojumi 1 158 395
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 168 960
    kapitālie izdevumi 168 960
04.00.00 13.400 Metroloģija  
    Ieņēmumi - kopā 191 258
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 481
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 143 777
    Izdevumi - kopā 210 725
    Uzturēšanas izdevumi 210 725
    Kārtējie izdevumi 185 725
    tai skaitā atalgojumi 94 411
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
    Fiskālā bilance -19 467
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 19 467
04.01.00 13.400 Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 25 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 000
    Izdevumi - kopā 25 000
    Uzturēšanas izdevumi 25 000
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
04.02.00 13.400 Valsts metroloģiskā uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 22 481
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 481
    Izdevumi - kopā 22 481
    Uzturēšanas izdevumi 22 481
    Kārtējie izdevumi 22 481
    tai skaitā atalgojumi 13 360
04.03.00 13.400 Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 143 777
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 143 777
    Izdevumi - kopā 163 244
    Uzturēšanas izdevumi 163 244
    Kārtējie izdevumi 163 244
    tai skaitā atalgojumi 81 051
    Fiskālā bilance -19 467
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 19 467
05.00.00 09.300 Energoapgādes regulēšana  
    Ieņēmumi - kopā 169 047
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 047
    Izdevumi - kopā 169 047
    Uzturēšanas izdevumi 168 047
    Kārtējie izdevumi 156 047
    tai skaitā atalgojumi 95 022
    Subsīdijas un dotācijas 12 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
06.00.00 13.400 Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija  
    Ieņēmumi - kopā 71 074
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 574
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 500
    Izdevumi - kopā 71 074
    Uzturēšanas izdevumi 70 074
    Kārtējie izdevumi 70 074
    tai skaitā atalgojumi 42 329
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
07.00.00 13.400 Konkurences padome  
    Ieņēmumi - kopā 151 643
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 643
    Izdevumi - kopā 151 643
    Uzturēšanas izdevumi 148 943
    Kārtējie izdevumi 148 943
    tai skaitā atalgojumi 86 833
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 700
    kapitālie izdevumi 2 700
08.00.00 13.400 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  
    Ieņēmumi - kopā 137 393
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 393
    Izdevumi - kopā 137 393
    Uzturēšanas izdevumi 135 693
    Kārtējie izdevumi 135 693
    tai skaitā atalgojumi 71 990
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 700
    kapitālie izdevumi 1 700
       
    13. Finansu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 94 748 706
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 781 180
    Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 995 526
    Izdevumi - kopā 95 479 287
    Uzturēšanas izdevumi 85 311 412
    Kārtējie izdevumi 37 008 882
    tai skaitā atalgojumi 17 144 965
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 295 593
    Subsīdijas un dotācijas 20 006 937
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 745 100
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

792 577

    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 167 875
    kapitālie izdevumi 1 829 875
    investīcijas 8 338 000
    Tīrie aizdevumi 89 768 122
    Fiskālā bilance -90 498 703
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 730 581
01.00.00   Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 3 055 437
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 795 437
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 260 000
    Izdevumi - kopā 3 055 437
    Uzturēšanas izdevumi 2 710 437
    Kārtējie izdevumi 2 710 437
    tai skaitā atalgojumi 1 396 976
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 345 000
    kapitālie izdevumi 125 000
    investīcijas 220 000
01.01.00 01.120 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 438 401
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 438 401
    Izdevumi - kopā 1 438 401
    Uzturēšanas izdevumi 1 278 401
    Kārtējie izdevumi 1 278 401
    tai skaitā atalgojumi 608 170
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 160 000
    kapitālie izdevumi 60 000
    investīcijas 100 000
01.02.00 01.120 Valsts kase  
    Ieņēmumi - kopā 1 617 036
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 357 036
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 260 000
    Izdevumi - kopā 1 617 036
    Uzturēšanas izdevumi 1 432 036
    Kārtējie izdevumi 1 432 036
    tai skaitā atalgojumi 788 806
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 185 000
    kapitālie izdevumi 65 000
    investīcijas 120 000
02.00.00   Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 48 079 643
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 077 137
    Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 030 506
    Izdevumi - kopā 48 136 764
    Uzturēšanas izdevumi 38 521 889
    Kārtējie izdevumi 27 121 889
    tai skaitā atalgojumi 14 907 028
    Subsīdijas un dotācijas 11 400 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 614 875
    kapitālie izdevumi 1 496 875
    investīcijas 8 118 000
    Fiskālā bilance -57 121
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 57 121
02.01.00 01.120 Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 23 855 643
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 350 137
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 505 506
    Izdevumi - kopā 23 868 880
    Uzturēšanas izdevumi 23 668 880
    Kārtējie izdevumi 23 668 880
    tai skaitā atalgojumi 14 364 682
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000
    kapitālie izdevumi 200 000
    Fiskālā bilance -13 237
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 13 237
02.02.00 01.099 Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 4 500 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 500 000
    Izdevumi - kopā 4 500 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 500 000
    investīcijas 4 500 000
02.05.00 01.099 Muitas kontroles punktu būvniecība  
    Ieņēmumi - kopā 3 618 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 618 000
    Izdevumi - kopā 3 618 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 618 000
    investīcijas 3 618 000
02.06.00 13.400 Preču pavadzīmes  
    Ieņēmumi - kopā 1 525 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 525 000
    Izdevumi - kopā 1 568 884
    Uzturēšanas izdevumi 1 527 941
    Kārtējie izdevumi 1 527 941
    tai skaitā atalgojumi 177 641
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 40 943
    kapitālie izdevumi 40 943
    Fiskālā bilance -43 884
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 43 884
       
02.07.00 10.400 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem  
    Ieņēmumi - kopā 11 400 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 400 000
    Izdevumi - kopā 11 400 000
    Uzturēšanas izdevumi 11 400 000
    Subsīdijas un dotācijas 11 400 000
02.08.00 01.120 VID modernizācijas projekts  
    Ieņēmumi - kopā 3 181 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 209 000
    Dotācija īpašiem mērķiem 972 000
    Izdevumi - kopā 3 181 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 925 068
    Kārtējie izdevumi 1 925 068
    tai skaitā atalgojumi 364 705
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 255 932
    kapitālie izdevumi 1 255 932
03.00.00   Uzraudzība un kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 3 752 409
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 697 509
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 054 900
    Izdevumi - kopā 4 144 725
    Uzturēšanas izdevumi 3 986 725
    Kārtējie izdevumi 3 488 740
    tai skaitā atalgojumi 666 951
    Subsīdijas un dotācijas 497 985
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 6 500
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem

491 485

    Izdevumi kapitālieguldījumiem 158 000
    kapitālie izdevumi 158 000
    Fiskālā bilance -392 316
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 392 316
03.01.00 13.400 Akcizēto preču aprites uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 436 930
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 930
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 215 000
    Izdevumi - kopā 441 761
    Uzturēšanas izdevumi 411 761
    Kārtējie izdevumi 411 761
    tai skaitā atalgojumi 232 307
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
    Fiskālā bilance -4 831
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 4 831
03.03.00 13.400 Dārgmetālu proves uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 220 500
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 220 500
    Izdevumi - kopā 291 677
    Uzturēšanas izdevumi 236 677
    Kārtējie izdevumi 165 500
    tai skaitā atalgojumi 57 830
    Subsīdijas un dotācijas 71 177
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 71 177
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 000
    kapitālie izdevumi 55 000
    Fiskālā bilance -71 177
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 71 177
03.04.00 13.400 Vērtspapīru tirgus komisija  
    Ieņēmumi - kopā 255 055
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255 055
    Izdevumi - kopā 255 055
    Uzturēšanas izdevumi 239 055
    Kārtējie izdevumi 235 055
    tai skaitā atalgojumi 135 534
    Subsīdijas un dotācijas 4 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 000
    kapitālie izdevumi 16 000
03.05.00 13.400 Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 425 500
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 425 500
    Izdevumi - kopā 707 653
    Uzturēšanas izdevumi 662 653
    Kārtējie izdevumi 274 000
    tai skaitā atalgojumi 170 000
    Subsīdijas un dotācijas 388 653
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 500
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 386 153
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 45 000
    kapitālie izdevumi 45 000
    Fiskālā bilance -282 153
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 282 153
03.06.00 13.400 Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 220 524
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 220 524
    Izdevumi - kopā 2 220 524
    Uzturēšanas izdevumi 2 220 524
    Kārtējie izdevumi 2 220 524
03.07.00 13.400 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 193 900
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 193 900
    Izdevumi - kopā 228 055
    Uzturēšanas izdevumi 216 055
    Kārtējie izdevumi 181 900
    tai skaitā atalgojumi 71 280
    Subsīdijas un dotācijas 34 155
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 34 155
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 000
    kapitālie izdevumi 12 000
    Fiskālā bilance -34 155
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 34 155
04.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 738 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 738 600
    Izdevumi - kopā 738 600
    Uzturēšanas izdevumi 738 600
    Subsīdijas un dotācijas 738 600
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 738 600
05.00.00   Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas  
    Ieņēmumi - kopā 31 978 853
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 978 853
    Izdevumi - kopā 31 978 853
    Uzturēšanas izdevumi 31 978 853
    Kārtējie izdevumi 300 000
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 289 593
    Subsīdijas un dotācijas 3 389 260
    Tīrie aizdevumi 89 768 122
    Fiskālā bilance -89 768 122
05.01.00 14.000 Valsts parāda apkalpošana  
    Ieņēmumi - kopā 28 289 593
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 289 593
    Izdevumi - kopā 28 289 593
    Uzturēšanas izdevumi 28 289 593
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 28 289 593
05.02.00 13.400 Valsts kases budžeta kontu apkalpošana  
    Ieņēmumi - kopā 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
    Izdevumi - kopā 300 000
    Uzturēšanas izdevumi 300 000
    Kārtējie izdevumi 300 000
05.03.00 06.280 Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem  
    Ieņēmumi - kopā 3 389 260
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 389 260
    Izdevumi - kopā 3 389 260
    Uzturēšanas izdevumi 3 389 260
    Subsīdijas un dotācijas 3 389 260
05.04.00 14.000 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas  
    Tīrie aizdevumi 89 768 122
    Fiskālā bilance -89 768 122
06.00.00 14.400 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  
    Ieņēmumi - kopā 2 813 644
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 813 644
    Izdevumi - kopā 2 813 644
    Uzturēšanas izdevumi 2 813 644
    Kārtējie izdevumi 2 813 644
07.00.00 13.400 Satiksmes biroja darbība  
    Ieņēmumi - kopā 650 120
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 650 120
    Izdevumi - kopā 931 264
    Uzturēšanas izdevumi 881 264
    Kārtējie izdevumi 574 172
    tai skaitā atalgojumi 174 010
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 6 000
    Subsīdijas un dotācijas 301 092
    tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem 301 092
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    kapitālie izdevumi 50 000
    Fiskālā bilance -281 144
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 281 144
08.00.00 13.400 ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana  
    Ieņēmumi - kopā 3 180 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 180 000
    Izdevumi - kopā 3 180 000
    Uzturēšanas izdevumi 3 180 000
    Subsīdijas un dotācijas 3 180 000
08.01.00 13.400 ERAB pilnvarnieku sanāksme  
    Ieņēmumi - kopā 2 850 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 850 000
    Izdevumi - kopā 2 850 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 850 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 850 000
08.02.00 13.400 Dotācija Rīgas Latviešu biedrības nama rekonstrukcijai  
    Ieņēmumi - kopā 330 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 330 000
    Izdevumi - kopā 330 000
    Uzturēšanas izdevumi 330 000
    Subsīdijas un dotācijas 330 000
10.00.00 14.500 Dotācija Noguldījumu garantijas fondam  
    Ieņēmumi - kopā 500 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 500 000
    Izdevumi - kopā 500 000
    Uzturēšanas izdevumi 500 000
    Subsīdijas un dotācijas 500 000
       
    14. Iekšlietu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 97 612 397
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 168 899
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 443 498
    Izdevumi - kopā 97 612 397
    Uzturēšanas izdevumi 83 788 658
    Kārtējie izdevumi 82 134 358
    tai skaitā atalgojumi 38 012 947
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 390 000
    Subsīdijas un dotācijas 1 264 300
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 18 922
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 823 739
    kapitālie izdevumi 2 334 009
    investīcijas 11 489 730
01.00.00 03.010 Ministrijas vadība  
    Ieņēmumi - kopā 824 004
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 824 004
    Izdevumi - kopā 824 004
    Uzturēšanas izdevumi 824 004
    Kārtējie izdevumi 824 004
    tai skaitā atalgojumi 538 435
02.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 3 050 060
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 713 049
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 337 011
    Izdevumi - kopā 3 050 060
    Uzturēšanas izdevumi 1 610 534
    Kārtējie izdevumi 1 610 534
    tai skaitā atalgojumi 359 082
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 439 526
    kapitālie izdevumi 39 526
    investīcijas 1 400 000
03.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde  
    Ieņēmumi - kopā 3 645 767
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 605 767
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 40 000
    Izdevumi - kopā 3 645 767
    Uzturēšanas izdevumi 2 397 711
    Kārtējie izdevumi 2 051 311
    tai skaitā atalgojumi 197 013
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 346 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 248 056
    kapitālie izdevumi 1 248 056
04.00.00 03.110 Ekspertīžu centrs  
    Ieņēmumi - kopā 377 306
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 306
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 25 000
    Izdevumi - kopā 377 306
    Uzturēšanas izdevumi 377 306
    Kārtējie izdevumi 333 706
    tai skaitā atalgojumi 170 398
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 43 600
05.00.00 03.110 Autotransporta uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 884 207
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 834 207
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
    Izdevumi - kopā 884 207
    Uzturēšanas izdevumi 871 207
    Kārtējie izdevumi 871 207
    tai skaitā atalgojumi 164 130
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 000
    kapitālie izdevumi 13 000
06.00.00 03.110 Valsts policija  
    Ieņēmumi - kopā 37 542 670
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 610 035
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 932 635
    Izdevumi - kopā 37 542 670
    Uzturēšanas izdevumi 36 430 790
    Kārtējie izdevumi 36 415 790
    tai skaitā atalgojumi 19 274 467
    Subsīdijas un dotācijas 15 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 111 880
    kapitālie izdevumi 576 880
    investīcijas 535 000
07.00.00   Ugunsdzēsības un glābšanas dienests  
    Ieņēmumi - kopā 8 726 145
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 556 845
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 169 300
    Izdevumi - kopā 8 726 145
    Uzturēšanas izdevumi 8 471 898
    Kārtējie izdevumi 8 471 898
    tai skaitā atalgojumi 4 448 538
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 254 247
    kapitālie izdevumi 54 247
    investīcijas 200 000
07.01.00 03.120 Ugunsdzēsība  
    Ieņēmumi - kopā 8 443 658
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 304 958
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 138 700
    Izdevumi - kopā 8 443 658
    Uzturēšanas izdevumi 8 194 658
    Kārtējie izdevumi 8 194 658
    tai skaitā atalgojumi 4 300 028
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 249 000
    kapitālie izdevumi 49 000
    investīcijas 200 000
07.02.00 03.120 Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība  
    Ieņēmumi - kopā 254 088
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 088
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 000
    Izdevumi - kopā 254 088
    Uzturēšanas izdevumi 249 088
    Kārtējie izdevumi 249 088
    tai skaitā atalgojumi 127 950
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
07.03.00 08.220 Ugunsdrošības aģitācija un propaganda  
    Ieņēmumi - kopā 28 399
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 799
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 600
    Izdevumi - kopā 28 399
    Uzturēšanas izdevumi 28 152
    Kārtējie izdevumi 28 152
    tai skaitā atalgojumi 20 560
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 247
    kapitālie izdevumi 247
08.00.00 03.310 Ieslodzījuma vietas  
    Ieņēmumi - kopā 14 665 657
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 444 765
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 220 892
    Izdevumi - kopā 14 665 657
    Uzturēšanas izdevumi 12 485 657
    Kārtējie izdevumi 12 485 657
    tai skaitā atalgojumi 4 526 506
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 180 000
    kapitālie izdevumi 290 000
    investīcijas 1 890 000
08.01.00 03.310 Ieslodzījuma vietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 13 615 657
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 444 765
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 170 892
    Izdevumi - kopā 13 615 657
    Uzturēšanas izdevumi 11 465 657
    Kārtējie izdevumi 11 465 657
    tai skaitā atalgojumi 4 143 006
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 150 000
    kapitālie izdevumi 260 000
    investīcijas 1 890 000
08.02.00 03.310 Notiesāto nodarbinātība  
    Ieņēmumi - kopā 1 050 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 050 000
    Izdevumi - kopā 1 050 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 020 000
    Kārtējie izdevumi 1 020 000
    tai skaitā atalgojumi 383 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
09.00.00 03.110 Drošības policija  
    Ieņēmumi - kopā 2 163 266
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 103 266
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 60 000
    Izdevumi - kopā 2 163 266
    Uzturēšanas izdevumi 2 163 266
    Kārtējie izdevumi 2 163 266
10.00.00 03.110 Robežsardze  
    Ieņēmumi - kopā 10 382 904
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 202 904
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 180 000
    Izdevumi - kopā 10 382 904
    Uzturēšanas izdevumi 10 332 904
    Kārtējie izdevumi 10 332 904
    tai skaitā atalgojumi 5 619 345
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    kapitālie izdevumi 50 000
11.00.00 03.110 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 2 687 006
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 487 006
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 200 000
    Izdevumi - kopā 2 687 006
    Uzturēšanas izdevumi 2 657 006
    Kārtējie izdevumi 2 632 006
    tai skaitā atalgojumi 1 334 505
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
12.00.00 03.400 Skrundas RLS apsardze  
    Ieņēmumi - kopā 170 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 000
    Izdevumi - kopā 170 000
    Uzturēšanas izdevumi 170 000
    Kārtējie izdevumi 170 000
13.00.00 05.700 Veselības aprūpe  
    Ieņēmumi - kopā 435 727
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 727
    Izdevumi - kopā 435 727
    Uzturēšanas izdevumi 435 727
    Subsīdijas un dotācijas 435 727
14.00.00 04.310 Latvijas Policijas akadēmija  
    Ieņēmumi - kopā 1 807 979
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 605 819
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 202 160
    Izdevumi - kopā 1 807 979
    Uzturēšanas izdevumi 1 759 979
    Kārtējie izdevumi 1 394 979
    tai skaitā atalgojumi 573 209
    Subsīdijas un dotācijas 365 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 000
    kapitālie izdevumi 28 000
    investīcijas 20 000
15.00.00 04.110 Pirmsskolas bērnu iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 116 506
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 506
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 000
    Izdevumi - kopā 116 506
    Uzturēšanas izdevumi 116 506
    Kārtējie izdevumi 116 506
    tai skaitā atalgojumi 54 255
16.00.00 03.010 Starptautiskā sadarbība  
    Ieņēmumi - kopā 66 157
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 157
    Izdevumi - kopā 66 157
    Uzturēšanas izdevumi 66 157
    Kārtējie izdevumi 66 157
    tai skaitā atalgojumi 17 368
17.00.00 06.130 Pensiju nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 352 651
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 651
    Izdevumi - kopā 352 651
    Uzturēšanas izdevumi 352 651
    Subsīdijas un dotācijas 352 651
19.00.00 08.010 Dotācija sportam  
    Ieņēmumi - kopā 47 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 000
    Izdevumi - kopā 47 000
    Uzturēšanas izdevumi 47 000
    Subsīdijas un dotācijas 47 000
20.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 18 922
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 922
    Izdevumi - kopā 18 922
    Uzturēšanas izdevumi 18 922
    Subsīdijas un dotācijas 18 922
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 18 922
21.00.00 03.110 Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds  
    Ieņēmumi - kopā 62 764
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 764
    Izdevumi - kopā 62 764
    Uzturēšanas izdevumi 62 764
    Kārtējie izdevumi 62 764
    tai skaitā atalgojumi 49 000
22.00.00 03.320 Sardzes pulks  
    Ieņēmumi - kopā 2 035 969
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 031 469
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 500
    Izdevumi - kopā 2 035 969
    Uzturēšanas izdevumi 2 032 969
    Kārtējie izdevumi 2 032 969
    tai skaitā atalgojumi 658 333
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
23.00.00 06.240 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
    Uzturēšanas izdevumi 98 700
    Kārtējie izdevumi 98 700
    tai skaitā atalgojumi 28 363
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 300
    kapitālie izdevumi 1 300
24.00.00 03.110 Valsts robežas izbūve  
    Ieņēmumi - kopā 7 444 730
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 444 730
    Izdevumi - kopā 7 444 730
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 444 730
    investīcijas 7 444 730
25.00.00 03.110 Pabalstu izmaksa bēgļiem  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
       
    15. Izglītības un zinātnes ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 61 575 955
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 830 487
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 14 745 468
    Izdevumi - kopā 61 575 955
    Uzturēšanas izdevumi 56 615 699
    Kārtējie izdevumi 44 251 363
    tai skaitā atalgojumi 21 318 505
    Subsīdijas un dotācijas 12 364 336
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 188 615
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 960 256
    kapitālie izdevumi 1 495 256
    investīcijas 3 465 000
01.00.00   Vispārējā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 2 325 068
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 321 668
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 400
    Izdevumi - kopā 2 325 068
    Uzturēšanas izdevumi 2 231 058
    Kārtējie izdevumi 1 999 607
    tai skaitā atalgojumi 316 243
    Subsīdijas un dotācijas 231 451
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 010
    kapitālie izdevumi 94 010
01.02.00 04.212 Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas  
    Ieņēmumi - kopā 394 546
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 394 546
    Izdevumi - kopā 394 546
    Uzturēšanas izdevumi 389 546
    Kārtējie izdevumi 389 546
    tai skaitā atalgojumi 127 317
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
01.03.00 04.214 Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas  
    Ieņēmumi - kopā 668 688
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 665 288
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 400
    Izdevumi - kopā 668 688
    Uzturēšanas izdevumi 596 594
    Kārtējie izdevumi 596 594
    tai skaitā atalgojumi 153 596
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 72 094
    kapitālie izdevumi 72 094
01.04.00 04.632 Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās  
    Ieņēmumi - kopā 43 833
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 833
    Izdevumi - kopā 43 833
    Uzturēšanas izdevumi 26 917
    Kārtējie izdevumi 26 917
    tai skaitā atalgojumi 12 680
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 916
    kapitālie izdevumi 16 916
01.05.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Ieņēmumi - kopā 54 458
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 458
    Izdevumi - kopā 54 458
    Uzturēšanas izdevumi 54 458
    Subsīdijas un dotācijas 54 458
01.09.00 04.620 Latgales programma  
    Ieņēmumi - kopā 130 086
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 086
    Izdevumi - kopā 130 086
    Uzturēšanas izdevumi 130 086
    Kārtējie izdevumi 130 086
01.10.00 04.632 Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 26 570
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 570
    Izdevumi - kopā 26 570
    Uzturēšanas izdevumi 26 570
    Kārtējie izdevumi 26 570
    tai skaitā atalgojumi 10 150
01.11.00 04.423 Interešu izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 44 194
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 194
    Izdevumi - kopā 44 194
    Uzturēšanas izdevumi 44 194
    Kārtējie izdevumi 44 194
    tai skaitā atalgojumi 12 500
01.13.00 04.211 Valsts ģimnāzijas  
    Ieņēmumi - kopā 176 993
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 176 993
    Izdevumi - kopā 176 993
    Uzturēšanas izdevumi 176 993
    Subsīdijas un dotācijas 176 993
01.14.00 04.600 Mācību literatūras iegāde  
    Ieņēmumi - kopā 785 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 785 700
    Izdevumi - kopā 785 700
    Uzturēšanas izdevumi 785 700
    Kārtējie izdevumi 785 700
02.00.00 04.000 Profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 13 732 163
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 728 270
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 003 893
    Izdevumi - kopā 13 732 163
    Uzturēšanas izdevumi 13 134 717
    Kārtējie izdevumi 10 214 014
    tai skaitā atalgojumi 5 454 656
    Subsīdijas un dotācijas 2 920 703
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 597 446
    kapitālie izdevumi 358 446
    investīcijas 239 000
02.01.00 04.632 Pārējie izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 104 375
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 375
    Izdevumi - kopā 104 375
    Uzturēšanas izdevumi 104 375
    Kārtējie izdevumi 104 375
    tai skaitā atalgojumi 23 468
02.02.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Ieņēmumi - kopā 10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000
    Izdevumi - kopā 10 000
    Uzturēšanas izdevumi 10 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
02.03.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 58 369
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 209
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 160
    Izdevumi - kopā 58 369
    Uzturēšanas izdevumi 57 369
    Kārtējie izdevumi 57 369
    tai skaitā atalgojumi 29 700
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
02.04.00 04.220 Profesionālās izglītības mācību iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 13 559 419
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 560 686
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 998 733
    Izdevumi - kopā 13 559 419
    Uzturēšanas izdevumi 12 962 973
    Kārtējie izdevumi 10 052 270
    tai skaitā atalgojumi 5 401 488
    Subsīdijas un dotācijas 2 910 703
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 596 446
    kapitālie izdevumi 357 446
    investīcijas 239 000
03.00.00 04.000 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 26 877 933
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 555 311
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 322 622
    Izdevumi - kopā 26 877 933
    Uzturēšanas izdevumi 25 258 133
    Kārtējie izdevumi 22 120 701
    tai skaitā atalgojumi 12 281 992
    Subsīdijas un dotācijas 3 137 432
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 619 800
    kapitālie izdevumi 879 800
    investīcijas 740 000
03.01.00 04.310 Augstskolas  
    Ieņēmumi - kopā 26 409 703
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 087 081
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 322 622
    Izdevumi - kopā 26 409 703
    Uzturēšanas izdevumi 24 789 903
    Kārtējie izdevumi 22 120 701
    tai skaitā atalgojumi 12 281 992
    Subsīdijas un dotācijas 2 669 202
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 619 800
    kapitālie izdevumi 879 800
    investīcijas 740 000
03.03.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Ieņēmumi - kopā 211 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 211 000
    Izdevumi - kopā 211 000
    Uzturēšanas izdevumi 211 000
    Subsīdijas un dotācijas 211 000
03.05.00 04.640 Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai  
    Ieņēmumi - kopā 12 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 700
    Izdevumi - kopā 12 700
    Uzturēšanas izdevumi 12 700
    Subsīdijas un dotācijas 12 700
03.06.00 04.650 Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai  
    Ieņēmumi - kopā 244 530
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 244 530
    Izdevumi - kopā 244 530
    Uzturēšanas izdevumi 244 530
    Subsīdijas un dotācijas 244 530
04.00.00 04.000 Pirmsskolas izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 39 808
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 808
    Izdevumi - kopā 39 808
    Uzturēšanas izdevumi 39 808
    Kārtējie izdevumi 39 808
    tai skaitā atalgojumi 13 938
04.02.00 04.632 Metodiskais darbs  
    Ieņēmumi - kopā 39 808
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 808
    Izdevumi - kopā 39 808
    Uzturēšanas izdevumi 39 808
    Kārtējie izdevumi 39 808
    tai skaitā atalgojumi 13 938
05.00.00   Zinātne  
    Ieņēmumi - kopā 9 257 303
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 070 503
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 186 800
    Izdevumi - kopā 9 257 303
    Uzturēšanas izdevumi 9 071 303
    Kārtējie izdevumi 4 618 806
    tai skaitā atalgojumi 1 335 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 452 497
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 420 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 186 000
    investīcijas 186 000
05.01.00 01.310 Zinātniskās darbības nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 7 415 859
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 239 059
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 176 800
    Izdevumi - kopā 7 415 859
    Uzturēšanas izdevumi 7 229 859
    Kārtējie izdevumi 3 197 362
    tai skaitā atalgojumi 1 335 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 032 497
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 186 000
    investīcijas 186 000
05.05.00 01.320 Tirgus pieprasītie pētījumi  
    Ieņēmumi - kopā 854 096
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 844 096
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 000
    Izdevumi - kopā 854 096
    Uzturēšanas izdevumi 854 096
    Kārtējie izdevumi 854 096
05.06.00 01.330 Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  
    Ieņēmumi - kopā 567 348
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 567 348
    Izdevumi - kopā 567 348
    Uzturēšanas izdevumi 567 348
    Kārtējie izdevumi 567 348
05.08.00 01.133 Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā  
    Ieņēmumi - kopā 420 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 000
    Izdevumi - kopā 420 000
    Uzturēšanas izdevumi 420 000
    Subsīdijas un dotācijas 420 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 420 000
06.00.00 04.000 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 571 656
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 481 156
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 90 500
    Izdevumi - kopā 1 571 656
    Uzturēšanas izdevumi 1 466 956
    Kārtējie izdevumi 1 466 956
    tai skaitā atalgojumi 755 066
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 104 700
    kapitālie izdevumi 35 700
    investīcijas 69 000
06.01.00 04.010 Pedagogu izglītības atbalsta centrs  
    Ieņēmumi - kopā 97 882
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 382
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 500
    Izdevumi - kopā 97 882
    Uzturēšanas izdevumi 97 882
    Kārtējie izdevumi 97 882
    tai skaitā atalgojumi 54 030
06.02.00 04.010 Izglītības valsts inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 146 932
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 146 932
    Izdevumi - kopā 146 932
    Uzturēšanas izdevumi 146 932
    Kārtējie izdevumi 146 932
    tai skaitā atalgojumi 83 295
06.03.00 04.010 Izglītības satura un eksaminācijas centrs  
    Ieņēmumi - kopā 125 647
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 647
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 000
    Izdevumi - kopā 125 647
    Uzturēšanas izdevumi 122 247
    Kārtējie izdevumi 122 247
    tai skaitā atalgojumi 80 085
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 400
    kapitālie izdevumi 3 400
06.04.00 04.010 Profesionālās izglītības centrs  
    Ieņēmumi - kopā 75 753
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 753
    Izdevumi - kopā 75 753
    Uzturēšanas izdevumi 75 753
    Kārtējie izdevumi 75 753
    tai skaitā atalgojumi 40 945
06.05.00 04.410 Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs  
    Ieņēmumi - kopā 130 950
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 950
    Izdevumi - kopā 130 950
    Uzturēšanas izdevumi 110 650
    Kārtējie izdevumi 110 650
    tai skaitā atalgojumi 37 957
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 300
    kapitālie izdevumi 20 300
06.06.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 43 219
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 219
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
    Izdevumi - kopā 43 219
    Uzturēšanas izdevumi 41 219
    Kārtējie izdevumi 41 219
    tai skaitā atalgojumi 19 305
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
06.07.00 04.632 Integrācija Eiropā  
    Ieņēmumi - kopā 65 337
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 337
    Izdevumi - kopā 65 337
    Uzturēšanas izdevumi 65 337
    Kārtējie izdevumi 65 337
    tai skaitā atalgojumi 9 888
06.08.00 04.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 865 236
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 786 236
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 79 000
    Izdevumi - kopā 865 236
    Uzturēšanas izdevumi 786 236
    Kārtējie izdevumi 786 236
    tai skaitā atalgojumi 410 111
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 000
    kapitālie izdevumi 10 000
    investīcijas 69 000
06.12.00 04.010 Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem  
    Ieņēmumi - kopā 5 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 700
    Izdevumi - kopā 5 700
    Uzturēšanas izdevumi 5 700
    Kārtējie izdevumi 5 700
    tai skaitā atalgojumi 4 450
06.13.00 04.010 Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs  
    Ieņēmumi - kopā 15 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 000
    Izdevumi - kopā 15 000
    Uzturēšanas izdevumi 15 000
    Kārtējie izdevumi 15 000
    tai skaitā atalgojumi 15 000
07.00.00   Papildizglītība un jaunatnes lietas  
    Ieņēmumi - kopā 739 816
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 716 216
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 600
    Izdevumi - kopā 739 816
    Uzturēšanas izdevumi 732 816
    Kārtējie izdevumi 491 506
    tai skaitā atalgojumi 186 368
    Subsīdijas un dotācijas 241 310
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000
    kapitālie izdevumi 7 000
07.01.00 04.410 Kursu pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 103 100
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 103 100
    Izdevumi - kopā 103 100
    Uzturēšanas izdevumi 103 100
    Kārtējie izdevumi 103 100
    tai skaitā atalgojumi 47 450
07.02.00 04.410 Skolotāju tālākizglītības fonds  
    Ieņēmumi - kopā 237 210
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 237 210
    Izdevumi - kopā 237 210
    Uzturēšanas izdevumi 237 210
    Kārtējie izdevumi 15 900
    Subsīdijas un dotācijas 221 310
07.03.00 04.423 Interešu izglītības iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 84 604
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 004
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 18 600
    Izdevumi - kopā 84 604
    Uzturēšanas izdevumi 80 604
    Kārtējie izdevumi 80 604
    tai skaitā atalgojumi 24 887
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
    kapitālie izdevumi 4 000
07.04.00 04.423 Interešu izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 78 491
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 491
    Izdevumi - kopā 78 491
    Uzturēšanas izdevumi 78 491
    Kārtējie izdevumi 78 491
    tai skaitā atalgojumi 18 362
07.05.00 04.631 Metodiskās iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 139 233
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 233
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
    Izdevumi - kopā 139 233
    Uzturēšanas izdevumi 136 233
    Kārtējie izdevumi 136 233
    tai skaitā atalgojumi 66 588
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
07.06.00 04.632 Pārējie izglītības pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 21 955
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 955
    Izdevumi - kopā 21 955
    Uzturēšanas izdevumi 21 955
    Kārtējie izdevumi 21 955
    tai skaitā atalgojumi 4 381
07.07.00 04.642 Dotācija laikrakstiem  
    Ieņēmumi - kopā 20 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000
    Izdevumi - kopā 20 000
    Uzturēšanas izdevumi 20 000
    Subsīdijas un dotācijas 20 000
07.08.00 04.632 Atestācijas organizācija  
    Ieņēmumi - kopā 30 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000
    Izdevumi - kopā 30 000
    Uzturēšanas izdevumi 30 000
    Kārtējie izdevumi 30 000
    tai skaitā atalgojumi 11 700
07.09.00 04.632 Jaunatnes politikas valsts programma  
    Ieņēmumi - kopā 25 223
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 223
    Izdevumi - kopā 25 223
    Uzturēšanas izdevumi 25 223
    Kārtējie izdevumi 25 223
    tai skaitā atalgojumi 13 000
09.00.00   Sports  
    Ieņēmumi - kopā 2 888 562
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 773 909
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 114 653
    Izdevumi - kopā 2 888 562
    Uzturēšanas izdevumi 2 784 762
    Kārtējie izdevumi 2 167 434
    tai skaitā atalgojumi 817 581
    Subsīdijas un dotācijas 617 328
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 103 800
    kapitālie izdevumi 103 800
09.01.00 08.010 Sporta pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 100 831
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 650
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 24 181
    Izdevumi - kopā 100 831
    Uzturēšanas izdevumi 98 831
    Kārtējie izdevumi 98 831
    tai skaitā atalgojumi 51 327
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
09.02.00 08.110 Sportistu sagatavošanas centri  
    Ieņēmumi - kopā 327 268
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 327 268
    Izdevumi - kopā 327 268
    Uzturēšanas izdevumi 325 268
    Kārtējie izdevumi 299 977
    tai skaitā atalgojumi 116 595
    Subsīdijas un dotācijas 25 291
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
    kapitālie izdevumi 2 000
09.03.00 04.422 Nacionālās sporta skolas  
    Ieņēmumi - kopā 467 228
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 408 056
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 59 172
    Izdevumi - kopā 467 228
    Uzturēšanas izdevumi 464 128
    Kārtējie izdevumi 464 128
    tai skaitā atalgojumi 250 159
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 100
    kapitālie izdevumi 3 100
09.04.00 08.130 Sporta būves  
    Ieņēmumi - kopā 357 704
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 357 704
    Izdevumi - kopā 357 704
    Uzturēšanas izdevumi 357 704
    Subsīdijas un dotācijas 357 704
09.05.00 08.120 Nacionālās sporta federācijas  
    Ieņēmumi - kopā 229 918
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 229 918
    Izdevumi - kopā 229 918
    Uzturēšanas izdevumi 229 918
    Kārtējie izdevumi 229 918
    tai skaitā atalgojumi 99 380
09.06.00 08.140 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 7 467
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 467
    Izdevumi - kopā 7 467
    Uzturēšanas izdevumi 7 467
    Kārtējie izdevumi 7 467
    tai skaitā atalgojumi 5 733
09.07.00 08.120 Sporta pasākumi  
    Ieņēmumi - kopā 376 265
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 376 265
    Izdevumi - kopā 376 265
    Uzturēšanas izdevumi 366 265
    Kārtējie izdevumi 366 265
    tai skaitā atalgojumi 33 680
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
    kapitālie izdevumi 10 000
09.08.00 08.120 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā  
    Ieņēmumi - kopā 234 333
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 234 333
    Izdevumi - kopā 234 333
    Uzturēšanas izdevumi 234 333
    Subsīdijas un dotācijas 234 333
09.09.00 08.150 Jaunatnes sporta programma  
    Ieņēmumi - kopā 58 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 200
    Izdevumi - kopā 58 200
    Uzturēšanas izdevumi 33 200
    Kārtējie izdevumi 33 200
    tai skaitā atalgojumi 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 000
    kapitālie izdevumi 25 000
09.10.00 04.212 Murjāņu sporta ģimnāzija  
    Ieņēmumi - kopā 575 059
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 059
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 17 000
    Izdevumi - kopā 575 059
    Uzturēšanas izdevumi 522 359
    Kārtējie izdevumi 522 359
    tai skaitā atalgojumi 184 636
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 52 700
    kapitālie izdevumi 52 700
09.11.00 04.423 Latvijas jaunatnes sporta centrs  
    Ieņēmumi - kopā 130 660
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 660
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 000
    Izdevumi - kopā 130 660
    Uzturēšanas izdevumi 124 660
    Kārtējie izdevumi 124 660
    tai skaitā atalgojumi 58 839
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 000
    kapitālie izdevumi 6 000
09.12.00 08.220 Latvijas sporta muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 23 629
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 329
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 300
    Izdevumi - kopā 23 629
    Uzturēšanas izdevumi 20 629
    Kārtējie izdevumi 20 629
    tai skaitā atalgojumi 12 232
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
11.00.00 04.320 Augstākās izglītības padome  
    Ieņēmumi - kopā 60 177
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 177
    Izdevumi - kopā 60 177
    Uzturēšanas izdevumi 58 977
    Kārtējie izdevumi 58 977
    tai skaitā atalgojumi 25 824
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 200
    kapitālie izdevumi 1 200
13.00.00   Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām  
    Ieņēmumi - kopā 942 507
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 942 507
    Izdevumi - kopā 942 507
    Uzturēšanas izdevumi 939 707
    Kārtējie izdevumi 176 092
    tai skaitā atalgojumi 24 382
    Subsīdijas un dotācijas 763 615
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 763 615
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 800
    kapitālie izdevumi 2 800
13.01.00 04.630 Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde  
    Ieņēmumi - kopā 57 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 800
    Izdevumi - kopā 57 800
    Uzturēšanas izdevumi 57 800
    Kārtējie izdevumi 57 800
    tai skaitā atalgojumi 5 950
13.02.00 01.132 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 44 135
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 135
    Izdevumi - kopā 44 135
    Uzturēšanas izdevumi 41 335
    Kārtējie izdevumi 41 335
    tai skaitā atalgojumi 15 342
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 800
    kapitālie izdevumi 2 800
13.03.00 04.632 Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"  
    Ieņēmumi - kopā 840 572
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 840 572
    Izdevumi - kopā 840 572
    Uzturēšanas izdevumi 840 572
    Kārtējie izdevumi 76 957
    tai skaitā atalgojumi 3 090
    Subsīdijas un dotācijas 763 615
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 763 615
14.00.00 04.632 Izglītības sistēmas informatizācija  
    Ieņēmumi - kopā 2 477 197
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 477 197
    Izdevumi - kopā 2 477 197
    Uzturēšanas izdevumi 468 197
    Kārtējie izdevumi 468 197
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 009 000
    investīcijas 2 009 000
15.00.00 04.520 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi  
    Ieņēmumi - kopā 2 544
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 544
    Izdevumi - kopā 2 544
    Uzturēšanas izdevumi 2 544
    Kārtējie izdevumi 2 544
17.00.00 04.632 Bērna tiesību aizsardzības valsts programma  
    Ieņēmumi - kopā 118 187
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 118 187
    Izdevumi - kopā 118 187
    Uzturēšanas izdevumi 115 687
    Kārtējie izdevumi 115 687
    tai skaitā atalgojumi 30 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
    kapitālie izdevumi 2 500
18.00.00   Vispārējās izglītības saturs  
    Ieņēmumi - kopā 321 034
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 321 034
    Izdevumi - kopā 321 034
    Uzturēšanas izdevumi 311 034
    Kārtējie izdevumi 311 034
    tai skaitā atalgojumi 77 455
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
    kapitālie izdevumi 10 000
18.01.00 04.632 Izglītības satura reforma  
    Ieņēmumi - kopā 54 550
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 550
    Izdevumi - kopā 54 550
    Uzturēšanas izdevumi 54 550
    Kārtējie izdevumi 54 550
    tai skaitā atalgojumi 22 955
18.02.00 04.632 Izglītības kvalitātes kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 170 496
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 496
    Izdevumi - kopā 170 496
    Uzturēšanas izdevumi 160 496
    Kārtējie izdevumi 160 496
    tai skaitā atalgojumi 54 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
    kapitālie izdevumi 10 000
18.03.00 04.632 Mācību literatūras izdošana  
    Ieņēmumi - kopā 95 988
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 988
    Izdevumi - kopā 95 988
    Uzturēšanas izdevumi 95 988
    Kārtējie izdevumi 95 988
19.00.00 04.099 Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai  
    Ieņēmumi - kopā 222 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 222 000
    Izdevumi - kopā 222 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 222 000
    investīcijas 222 000
       
    16. Zemkopības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 47 956 645
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 970 194
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 986 451
    Izdevumi - kopā 47 956 645
    Uzturēšanas izdevumi 44 546 304
    Kārtējie izdevumi 23 284 665
    tai skaitā atalgojumi 10 659 883
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 40 891
    Subsīdijas un dotācijas 21 220 748
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 197 940
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 410 341
    kapitālie izdevumi 1 307 341
    investīcijas 2 103 000
01.00.00 10.160 Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai  
    Ieņēmumi - kopā 18 772 495
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 772 495
    Izdevumi - kopā 18 772 495
    Uzturēšanas izdevumi 18 772 495
    Subsīdijas un dotācijas 18 772 495
02.00.00 10.000 Lauksaimniecība  
    Ieņēmumi - kopā 5 224 122
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 288 107
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 936 015
    Izdevumi - kopā 5 224 122
    Uzturēšanas izdevumi 4 337 623
    Kārtējie izdevumi 4 307 623
    tai skaitā atalgojumi 2 287 545
    Subsīdijas un dotācijas 30 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 886 499
    kapitālie izdevumi 316 499
    investīcijas 570 000
02.01.00 10.130 Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai  
    Ieņēmumi - kopā 1 474 562
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 471 262
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 300
    Izdevumi - kopā 1 474 562
    Uzturēšanas izdevumi 1 050 562
    Kārtējie izdevumi 1 050 562
    tai skaitā atalgojumi 550 116
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 424 000
    kapitālie izdevumi 24 000
    investīcijas 400 000
02.03.00 10.110 Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti  
    Ieņēmumi - kopā 3 495 264
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 562 549
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 932 715
    Izdevumi - kopā 3 495 264
    Uzturēšanas izdevumi 3 143 065
    Kārtējie izdevumi 3 143 065
    tai skaitā atalgojumi 1 705 433
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 199
    kapitālie izdevumi 282 199
    investīcijas 70 000
02.04.00 10.110 Valsts labības tirgus un tā kvalitātes kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 36 496
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 36 496
    Izdevumi - kopā 36 496
    Uzturēšanas izdevumi 36 496
    Kārtējie izdevumi 36 496
    tai skaitā atalgojumi 19 896
       
       
02.06.00 10.400 Pārējie lauksaimniecības pasākumi, izstādes, konkursi  
    Ieņēmumi - kopā 75 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 000
    Izdevumi - kopā 75 000
    Uzturēšanas izdevumi 75 000
    Kārtējie izdevumi 50 000
    Subsīdijas un dotācijas 25 000
02.07.00 10.400 Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā  
    Ieņēmumi - kopā 32 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 800
    Izdevumi - kopā 32 800
    Uzturēšanas izdevumi 27 500
    Kārtējie izdevumi 27 500
    tai skaitā atalgojumi 12 100
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 300
    kapitālie izdevumi 5 300
02.08.00 10.170 Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
02.09.00 10.140 Ilgtermiņa kredītu dzēšana  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
02.11.00 10.099 Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
    Izdevumi - kopā 100 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 100 000
    investīcijas 100 000
03.00.00 10.110 Sanitārā robežinspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 918 884
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 918 884
    Izdevumi - kopā 918 884
    Uzturēšanas izdevumi 861 884
    Kārtējie izdevumi 861 884
    tai skaitā atalgojumi 575 450
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 57 000
    kapitālie izdevumi 57 000
04.00.00 10.110 Veterinārmedicīna  
    Ieņēmumi - kopā 4 070 159
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 041 856
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 028 303
    Izdevumi - kopā 4 070 159
    Uzturēšanas izdevumi 3 073 489
    Kārtējie izdevumi 3 059 934
    tai skaitā atalgojumi 1 236 269
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 13 555
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 996 670
    kapitālie izdevumi 195 670
    investīcijas 801 000
04.01.00 10.110 Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 642 259
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 613 956
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 028 303
    Izdevumi - kopā 2 642 259
    Uzturēšanas izdevumi 2 337 089
    Kārtējie izdevumi 2 323 534
    tai skaitā atalgojumi 1 236 269
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 13 555
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 305 170
    kapitālie izdevumi 161 170
    investīcijas 144 000
04.02.00 10.130 Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana  
    Ieņēmumi - kopā 362 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 362 000
    Izdevumi - kopā 362 000
    Uzturēšanas izdevumi 362 000
    Kārtējie izdevumi 362 000
04.03.00 10.110 Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Uzturēšanas izdevumi 15 500
    Kārtējie izdevumi 15 500
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 500
    kapitālie izdevumi 34 500
04.04.00 10.099 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 1 015 900
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 015 900
    Izdevumi - kopā 1 015 900
    Uzturēšanas izdevumi 358 900
    Kārtējie izdevumi 358 900
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 657 000
    investīcijas 657 000
05.00.00 10.130 Zivsaimniecība un zvejniecība  
    Ieņēmumi - kopā 280 274
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 274
    Izdevumi - kopā 280 274
    Uzturēšanas izdevumi 173 274
    Kārtējie izdevumi 173 274
    tai skaitā atalgojumi 135 275
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 000
    investīcijas 107 000
05.01.00 10.130 Zivju resursu atražošana  
    Ieņēmumi - kopā 264 109
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 109
    Izdevumi - kopā 264 109
    Uzturēšanas izdevumi 157 109
    Kārtējie izdevumi 157 109
    tai skaitā atalgojumi 122 655
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 000
    investīcijas 107 000
05.02.00 10.130 Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos  
    Ieņēmumi - kopā 16 165
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 165
    Izdevumi - kopā 16 165
    Uzturēšanas izdevumi 16 165
    Kārtējie izdevumi 16 165
    tai skaitā atalgojumi 12 620
06.00.00 10.010 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 459 790
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 344 811
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 114 979
    Izdevumi - kopā 1 459 790
    Uzturēšanas izdevumi 1 372 790
    Kārtējie izdevumi 1 372 790
    tai skaitā atalgojumi 620 885
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 000
    kapitālie izdevumi 87 000
06.01.00 10.010 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 1 159 842
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 882
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 960
    Izdevumi - kopā 1 159 842
    Uzturēšanas izdevumi 1 072 842
    Kārtējie izdevumi 1 072 842
    tai skaitā atalgojumi 449 187
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 000
    kapitālie izdevumi 87 000
06.02.00 10.010 Valsts zivsaimniecības pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 182 869
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 850
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 95 019
    Izdevumi - kopā 182 869
    Uzturēšanas izdevumi 182 869
    Kārtējie izdevumi 182 869
    tai skaitā atalgojumi 80 294
06.03.00 10.010 Valsts meža dienests  
    Ieņēmumi - kopā 117 079
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 079
    Izdevumi - kopā 117 079
    Uzturēšanas izdevumi 117 079
    Kārtējie izdevumi 117 079
    tai skaitā atalgojumi 91 404
07.00.00 04.000 Izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 16 829 401
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 925 247
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 904 154
    Izdevumi - kopā 16 829 401
    Uzturēšanas izdevumi 15 605 029
    Kārtējie izdevumi 13 357 380
    tai skaitā atalgojumi 5 772 334
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 27 336
    Subsīdijas un dotācijas 2 220 313
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 224 372
    kapitālie izdevumi 649 372
    investīcijas 575 000
07.01.00 04.200 Vispārējā un profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 11 800 526
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 069 902
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 730 624
    Izdevumi - kopā 11 800 526
    Uzturēšanas izdevumi 11 191 154
    Kārtējie izdevumi 9 553 115
    tai skaitā atalgojumi 4 094 210
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 27 336
    Subsīdijas un dotācijas 1 610 703
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 609 372
    kapitālie izdevumi 324 372
    investīcijas 285 000
07.02.00 04.300 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 4 620 691
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 447 161
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 173 530
    Izdevumi - kopā 4 620 691
    Uzturēšanas izdevumi 4 005 691
    Kārtējie izdevumi 3 396 081
    tai skaitā atalgojumi 1 678 124
    Subsīdijas un dotācijas 609 610
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 615 000
    kapitālie izdevumi 325 000
    investīcijas 290 000
07.03.00 04.600 Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 408 184
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 408 184
    Izdevumi - kopā 408 184
    Uzturēšanas izdevumi 408 184
    Kārtējie izdevumi 408 184
08.00.00 08.200 Kultūra  
    Ieņēmumi - kopā 55 772
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 772
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
    Izdevumi - kopā 55 772
    Uzturēšanas izdevumi 53 972
    Kārtējie izdevumi 53 972
    tai skaitā atalgojumi 32 125
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 800
    kapitālie izdevumi 1 800
09.00.00 10.400 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 97 808
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 808
    Izdevumi - kopā 97 808
    Uzturēšanas izdevumi 97 808
    Kārtējie izdevumi 97 808
10.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 197 940
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 940
    Izdevumi - kopā 197 940
    Uzturēšanas izdevumi 197 940
    Subsīdijas un dotācijas 197 940
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 197 940
11.00.00 10.000 Mežsaimniecības attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    investīcijas 50 000
       
    17. Satiksmes ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 8 153 796
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 149 796
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 8 153 796
    Uzturēšanas izdevumi 4 897 796
    Kārtējie izdevumi 1 074 139
    tai skaitā atalgojumi 534 354
    Subsīdijas un dotācijas 3 823 657
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 75 800
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 256 000
    kapitālie izdevumi 31 000
    investīcijas 3 225 000
01.00.00 12.810 Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām  
    Ieņēmumi - kopā 3 204 923
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 204 923
    Izdevumi - kopā 3 204 923
    Uzturēšanas izdevumi 3 204 923
    Subsīdijas un dotācijas 3 204 923
01.01.00 12.810 Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām  
    Ieņēmumi - kopā 2 911 930
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 911 930
    Izdevumi - kopā 2 911 930
    Uzturēšanas izdevumi 2 911 930
    Subsīdijas un dotācijas 2 911 930
01.02.00 12.810 Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai  
    Ieņēmumi - kopā 292 993
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 292 993
    Izdevumi - kopā 292 993
    Uzturēšanas izdevumi 292 993
    Subsīdijas un dotācijas 292 993
02.00.00 12.700 Sakari  
    Ieņēmumi - kopā 815 515
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 811 515
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 815 515
    Uzturēšanas izdevumi 465 515
    Kārtējie izdevumi 222 581
    tai skaitā atalgojumi 92 834
    Subsīdijas un dotācijas 242 934
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350 000
    investīcijas 350 000
02.01.00 12.700 Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana  
    Ieņēmumi - kopā 30 514
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 514
    Izdevumi - kopā 30 514
    Uzturēšanas izdevumi 30 514
    Kārtējie izdevumi 30 514
    tai skaitā atalgojumi 12 164
02.02.00 12.700 Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās korespondences saņemšana un nogāde  
    Ieņēmumi - kopā 192 067
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 188 067
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 192 067
    Uzturēšanas izdevumi 192 067
    Kārtējie izdevumi 192 067
    tai skaitā atalgojumi 80 670
02.03.00 12.700 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana ar sakaru kanāliem  
    Ieņēmumi - kopā 242 934
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 934
    Izdevumi - kopā 242 934
    Uzturēšanas izdevumi 242 934
    Subsīdijas un dotācijas 242 934
02.04.00 12.099 Radio un televīzijas infrastruktūrai  
    Ieņēmumi - kopā 350 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 000
    Izdevumi - kopā 350 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350 000
    investīcijas 350 000
03.00.00 12.010 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 003 858
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 003 858
    Izdevumi - kopā 1 003 858
    Uzturēšanas izdevumi 847 858
    Kārtējie izdevumi 847 858
    tai skaitā atalgojumi 441 520
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 156 000
    kapitālie izdevumi 31 000
    investīcijas 125 000
04.00.00 12.300 Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem  
    Ieņēmumi - kopā 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
    Izdevumi - kopā 300 000
    Uzturēšanas izdevumi 300 000
    Subsīdijas un dotācijas 300 000
05.00.00 12.099 Mērsraga ostas infrastruktūrai  
    Ieņēmumi - kopā 750 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 750 000
    Izdevumi - kopā 750 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 000
    investīcijas 750 000
07.00.00 12.099 VAS "Latvijas dzelzceļš"  
    Ieņēmumi - kopā 2 000 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000
    Izdevumi - kopā 2 000 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000 000
    investīcijas 2 000 000
08.00.00 08.220 Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs"  
    Ieņēmumi - kopā 3 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 700
    Izdevumi - kopā 3 700
    Uzturēšanas izdevumi 3 700
    Kārtējie izdevumi 3 700
09.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 75 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 800
    Izdevumi - kopā 75 800
    Uzturēšanas izdevumi 75 800
    Subsīdijas un dotācijas 75 800
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 75 800
       
    18. Labklājības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 158 815 191
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 246 662
    Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 448 509
    Izdevumi - kopā 158 815 191
    Uzturēšanas izdevumi 153 988 269
    Kārtējie izdevumi 28 474 662
    tai skaitā atalgojumi 12 172 568
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 130
    Subsīdijas un dotācijas 125 490 477
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 455 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 826 922
    kapitālie izdevumi 1 309 922
    investīcijas 3 517 000
01.00.00 05.010 Nozares vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 377 962
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 369 767
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 195
    Izdevumi - kopā 1 377 962
    Uzturēšanas izdevumi 1 329 962
    Kārtējie izdevumi 1 306 832
    tai skaitā atalgojumi 633 150
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 130
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 000
    kapitālie izdevumi 48 000
01.01.00 05.010 Labklājības lietu pārvalde  
    Ieņēmumi - kopā 1 377 962
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 369 767
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 195
    Izdevumi - kopā 1 377 962
    Uzturēšanas izdevumi 1 329 962
    Kārtējie izdevumi 1 306 832
    tai skaitā atalgojumi 633 150
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 130
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 000
    kapitālie izdevumi 48 000
02.00.00 04.000 Izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 5 215 673
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 586 980
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 628 693
    Izdevumi - kopā 5 215 673
    Uzturēšanas izdevumi 4 955 207
    Kārtējie izdevumi 4 388 690
    tai skaitā atalgojumi 2 247 243
    Subsīdijas un dotācijas 566 517
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 260 466
    kapitālie izdevumi 260 466
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 1 703 253
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 620 810
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 82 443
    Izdevumi - kopā 1 703 253
    Uzturēšanas izdevumi 1 561 253
    Kārtējie izdevumi 1 339 364
    tai skaitā atalgojumi 628 723
    Subsīdijas un dotācijas 221 889
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 142 000
    kapitālie izdevumi 142 000
02.02.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība  
    Ieņēmumi - kopā 9 461
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 461
    Izdevumi - kopā 9 461
    Uzturēšanas izdevumi 9 461
    Kārtējie izdevumi 9 461
    tai skaitā atalgojumi 7 004
02.03.00 04.310 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 3 266 031
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 747 656
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 518 375
    Izdevumi - kopā 3 266 031
    Uzturēšanas izdevumi 3 155 228
    Kārtējie izdevumi 2 810 600
    tai skaitā atalgojumi 1 530 050
    Subsīdijas un dotācijas 344 628
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 110 803
    kapitālie izdevumi 110 803
02.04.00 04.410 Papildizglītība  
    Ieņēmumi - kopā 178 928
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 053
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 27 875
    Izdevumi - kopā 178 928
    Uzturēšanas izdevumi 171 265
    Kārtējie izdevumi 171 265
    tai skaitā atalgojumi 81 466
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 663
    kapitālie izdevumi 7 663
02.07.00 04.310 Sociālo darbinieku sagatavošana  
    Ieņēmumi - kopā 58 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 000
    Izdevumi - kopā 58 000
    Uzturēšanas izdevumi 58 000
    Kārtējie izdevumi 58 000
03.00.00 05.000 Veselības aprūpe  
    Ieņēmumi - kopā 60 586 216
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 403 547
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 182 669
    Izdevumi - kopā 60 586 216
    Uzturēšanas izdevumi 58 539 908
    Kārtējie izdevumi 3 710 528
    tai skaitā atalgojumi 800 970
    Subsīdijas un dotācijas 54 829 380
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 046 308
    kapitālie izdevumi 171 308
    investīcijas 1 875 000
03.10.00 05.810 Katastrofu medicīnas programma  
    Ieņēmumi - kopā 4 031 774
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 849 105
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 182 669
    Izdevumi - kopā 4 031 774
    Uzturēšanas izdevumi 3 723 466
    Kārtējie izdevumi 3 671 866
    tai skaitā atalgojumi 800 970
    Subsīdijas un dotācijas 51 600
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 308 308
    kapitālie izdevumi 171 308
    investīcijas 137 000
03.17.00 05.816 Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam  
    Ieņēmumi - kopā 55 986 569
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 986 569
    Izdevumi - kopā 55 986 569
    Uzturēšanas izdevumi 54 248 569
    Subsīdijas un dotācijas 54 248 569
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 738 000
    investīcijas 1 738 000
03.27.00 05.805 Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)  
    Ieņēmumi - kopā 529 211
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 529 211
    Izdevumi - kopā 529 211
    Uzturēšanas izdevumi 529 211
    Subsīdijas un dotācijas 529 211
03.31.00 05.813 Latvijas audu bankas izveide  
    Ieņēmumi - kopā 38 662
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 662
    Izdevumi - kopā 38 662
    Uzturēšanas izdevumi 38 662
    Kārtējie izdevumi 38 662
04.00.00 06.000 Sociālā apdrošināšana  
    Ieņēmumi - kopā 3 597 299
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 597 299
    Izdevumi - kopā 3 597 299
    Uzturēšanas izdevumi 3 597 299
    Subsīdijas un dotācijas 3 597 299
04.01.00 06.170 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai  
    Ieņēmumi - kopā 3 597 299
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 597 299
    Izdevumi - kopā 3 597 299
    Uzturēšanas izdevumi 3 597 299
    Subsīdijas un dotācijas 3 597 299
05.00.00 06.000 Sociālā palīdzība  
    Ieņēmumi - kopā 75 001 801
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 696 186
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 305 615
    Izdevumi - kopā 75 001 801
    Uzturēšanas izdevumi 73 452 751
    Kārtējie izdevumi 10 510 721
    tai skaitā atalgojumi 4 317 354
    Subsīdijas un dotācijas 62 942 030
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 549 050
    kapitālie izdevumi 409 050
    investīcijas 1 140 000
05.01.00 06.260 Sociālā un profesionālā rehabilitācija  
    Ieņēmumi - kopā 3 454 902
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 451 330
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 572
    Izdevumi - kopā 3 454 902
    Uzturēšanas izdevumi 3 294 672
    Kārtējie izdevumi 189 642
    tai skaitā atalgojumi 86 600
    Subsīdijas un dotācijas 3 105 030
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 160 230
    kapitālie izdevumi 14 230
    investīcijas 146 000
05.02.00 06.150 Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā  
    Ieņēmumi - kopā 57 028 880
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 028 880
    Izdevumi - kopā 57 028 880
    Uzturēšanas izdevumi 57 028 880
    Subsīdijas un dotācijas 57 028 880
05.03.00 06.200 Aprūpe iestādēs  
    Ieņēmumi - kopā 11 656 294
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 369 251
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 287 043
    Izdevumi - kopā 11 656 294
    Uzturēšanas izdevumi 10 369 324
    Kārtējie izdevumi 9 688 414
    tai skaitā atalgojumi 3 873 658
    Subsīdijas un dotācijas 680 910
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 286 970
    kapitālie izdevumi 352 970
    investīcijas 934 000
05.04.00 06.270 Sociālās palīdzības administrēšana  
    Ieņēmumi - kopā 2 624 515
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 609 515
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 15 000
    Izdevumi - kopā 2 624 515
    Uzturēšanas izdevumi 2 522 665
    Kārtējie izdevumi 632 665
    tai skaitā atalgojumi 357 096
    Subsīdijas un dotācijas 1 890 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 101 850
    kapitālie izdevumi 41 850
    investīcijas 60 000
05.06.00 06.300 Neredzīgo biedrībai tiflotehnikas līdzekļu iegādei, kā arī invalīdu uzņēmējdarbībai  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Uzturēšanas izdevumi 50 000
    Subsīdijas un dotācijas 50 000
05.11.00 06.300 Sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla attīstības veicināšanai pašvaldībās  
    Ieņēmumi - kopā 180 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 180 000
    Izdevumi - kopā 180 000
    Uzturēšanas izdevumi 180 000
    Subsīdijas un dotācijas 180 000
05.12.00 06.260 Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam "Kopsolī"  
    Ieņēmumi - kopā 7 210
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 210
    Izdevumi - kopā 7 210
    Uzturēšanas izdevumi 7 210
    Subsīdijas un dotācijas 7 210
06.00.00 08.200 Kultūra  
    Ieņēmumi - kopā 373 234
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 349 634
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 600
    Izdevumi - kopā 373 234
    Uzturēšanas izdevumi 336 434
    Kārtējie izdevumi 336 434
    tai skaitā atalgojumi 164 135
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 800
    kapitālie izdevumi 36 800
06.01.00 08.210 Bibliotēka  
    Ieņēmumi - kopā 154 161
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 561
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 600
    Izdevumi - kopā 154 161
    Uzturēšanas izdevumi 150 161
    Kārtējie izdevumi 150 161
    tai skaitā atalgojumi 67 248
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
    kapitālie izdevumi 4 000
06.02.00 08.220 Muzejs  
    Ieņēmumi - kopā 219 073
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 073
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 000
    Izdevumi - kopā 219 073
    Uzturēšanas izdevumi 186 273
    Kārtējie izdevumi 186 273
    tai skaitā atalgojumi 96 887
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 800
    kapitālie izdevumi 32 800
07.00.00 13.500 Darba tirgus administrēšana  
    Ieņēmumi - kopā 4 533 680
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 503 405
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 275
    Izdevumi - kopā 4 533 680
    Uzturēšanas izdevumi 4 388 680
    Kārtējie izdevumi 1 431 429
    tai skaitā atalgojumi 938 922
    Subsīdijas un dotācijas 2 957 251
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 145 000
    kapitālie izdevumi 45 000
    investīcijas 100 000
07.01.00 13.500 Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 1 633 021
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 608 246
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 24 775
    Izdevumi - kopā 1 633 021
    Uzturēšanas izdevumi 1 553 021
    Kārtējie izdevumi 868 958
    tai skaitā atalgojumi 575 536
    Subsīdijas un dotācijas 684 063
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 80 000
    kapitālie izdevumi 20 000
    investīcijas 60 000
07.02.00 13.500 Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 649 770
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 644 270
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 500
    Izdevumi - kopā 649 770
    Uzturēšanas izdevumi 584 770
    Kārtējie izdevumi 562 471
    tai skaitā atalgojumi 363 386
    Subsīdijas un dotācijas 22 299
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 000
    kapitālie izdevumi 25 000
    investīcijas 40 000
07.03.00 13.500 Pagaidu sabiedriskie darbi  
    Ieņēmumi - kopā 2 250 889
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 250 889
    Izdevumi - kopā 2 250 889
    Uzturēšanas izdevumi 2 250 889
    Subsīdijas un dotācijas 2 250 889
08.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 455 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 455 000
    Izdevumi - kopā 455 000
    Uzturēšanas izdevumi 455 000
    Subsīdijas un dotācijas 455 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 455 000
09.00.00 05.620 Valsts uzraudzības organizācija un kontrole  
    Ieņēmumi - kopā 680 487
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 658 825
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 21 662
    Izdevumi - kopā 680 487
    Uzturēšanas izdevumi 657 887
    Kārtējie izdevumi 586 887
    tai skaitā atalgojumi 383 936
    Subsīdijas un dotācijas 71 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 600
    kapitālie izdevumi 22 600
10.00.00 05.000 Sabiedrības veselības veicināšana  
    Ieņēmumi - kopā 6 587 839
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 340 039
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 247 800
    Izdevumi - kopā 6 587 839
    Uzturēšanas izdevumi 6 271 141
    Kārtējie izdevumi 6 203 141
    tai skaitā atalgojumi 2 686 858
    Subsīdijas un dotācijas 68 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 698
    kapitālie izdevumi 316 698
10.02.00 05.330 AIDS izplatības ierobežošana  
    Ieņēmumi - kopā 167 349
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 164 349
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
    Izdevumi - kopā 167 349
    Uzturēšanas izdevumi 164 049
    Kārtējie izdevumi 164 049
    tai skaitā atalgojumi 27 048
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 300
    kapitālie izdevumi 3 300
10.03.00 05.340 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 5 522 401
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 292 401
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 230 000
    Izdevumi - kopā 5 522 401
    Uzturēšanas izdevumi 5 252 401
    Kārtējie izdevumi 5 252 401
    tai skaitā atalgojumi 2 229 387
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 270 000
    kapitālie izdevumi 270 000
10.04.00 05.360 Valsts sanitārā uzraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 726 408
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 726 408
    Izdevumi - kopā 726 408
    Uzturēšanas izdevumi 692 010
    Kārtējie izdevumi 692 010
    tai skaitā atalgojumi 378 013
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 398
    kapitālie izdevumi 34 398
10.16.00 05.390 Veselības veicināšana  
    Ieņēmumi - kopā 68 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 000
    Izdevumi - kopā 68 000
    Uzturēšanas izdevumi 68 000
    Subsīdijas un dotācijas 68 000
10.20.00 05.350 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana  
    Ieņēmumi - kopā 103 681
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 88 881
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 14 800
    Izdevumi - kopā 103 681
    Uzturēšanas izdevumi 94 681
    Kārtējie izdevumi 94 681
    tai skaitā atalgojumi 52 410
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 000
    kapitālie izdevumi 9 000
11.00.00   Labklājības sistēmas reforma  
    Ieņēmumi - kopā 402 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 281 980
    Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
    Izdevumi - kopā 402 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 402 000
    investīcijas 402 000
11.02.00 06.099 Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai  
    Ieņēmumi - kopā 200 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000
    Izdevumi - kopā 200 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000
    investīcijas 200 000
11.03.00 05.099 Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana  
    Ieņēmumi - kopā 202 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 980
    Dotācija īpašiem mērķiem 120 020
    Izdevumi - kopā 202 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 202 000
    investīcijas 202 000
12.00.00 05.620 Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība  
    Ieņēmumi - kopā 4 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000
    Izdevumi - kopā 4 000
    Uzturēšanas izdevumi 4 000
    Subsīdijas un dotācijas 4 000
       
    19. Tieslietu ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 13 429 746
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 269 686
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 160 060
    Izdevumi - kopā 13 929 746
    Uzturēšanas izdevumi 12 857 343
    Kārtējie izdevumi 12 822 853
    tai skaitā atalgojumi 6 393 945
    Subsīdijas un dotācijas 34 490
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 072 403
    kapitālie izdevumi 511 403
    investīcijas 561 000
    Fiskālā bilance -500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

500 000

01.00.00 01.141 Centrālais aparāts  
    Ieņēmumi - kopā 839 627
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 837 683
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 944
    Izdevumi - kopā 839 627
    Uzturēšanas izdevumi 551 367
    Kārtējie izdevumi 551 367
    tai skaitā atalgojumi 283 096
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 288 260
    kapitālie izdevumi 3 260
    investīcijas 285 000
02.00.00 13.400 Uzņēmumu reģistra attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 744 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 744 000
    Izdevumi - kopā 744 000
    Uzturēšanas izdevumi 586 580
    Kārtējie izdevumi 586 580
    tai skaitā atalgojumi 288 460
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 157 420
    kapitālie izdevumi 157 420
03.00.00 01.141 Valsts dzimtsaraksti  
    Ieņēmumi - kopā 95 590
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 390
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 200
    Izdevumi - kopā 95 590
    Uzturēšanas izdevumi 94 590
    Kārtējie izdevumi 94 590
    tai skaitā atalgojumi 35 836
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
    kapitālie izdevumi 1 000
04.00.00 01.142 Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija  
    Ieņēmumi - kopā 8 472
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 472
    Izdevumi - kopā 8 472
    Uzturēšanas izdevumi 7 572
    Kārtējie izdevumi 7 572
    tai skaitā atalgojumi 4 200
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 900
    kapitālie izdevumi 900
05.00.00 01.410 Naturalizācija  
    Ieņēmumi - kopā 739 809
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 734 809
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
    Izdevumi - kopā 739 809
    Uzturēšanas izdevumi 704 809
    Kārtējie izdevumi 704 809
    tai skaitā atalgojumi 345 493
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 35 000
    investīcijas 35 000
06.00.00 01.430 Valsts arhīvu sistēma  
    Ieņēmumi - kopā 2 635 456
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 085 440
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 550 016
    Izdevumi - kopā 2 635 456
    Uzturēšanas izdevumi 2 583 283
    Kārtējie izdevumi 2 583 283
    tai skaitā atalgojumi 1 268 879
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 52 173
    kapitālie izdevumi 52 173
07.00.00 01.430 Valsts arhīvu ģenerāldirekcija - grāmatas "Okupācijas varu politika (1939.-1991.)" izdošanai  
    Ieņēmumi - kopā 13 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 000
    Izdevumi - kopā 13 000
    Uzturēšanas izdevumi 13 000
    Kārtējie izdevumi 13 000
08.00.00 01.520 Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana  
    Ieņēmumi - kopā 100 928
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 728
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 200
    Izdevumi - kopā 100 928
    Uzturēšanas izdevumi 100 578
    Kārtējie izdevumi 100 578
    tai skaitā atalgojumi 48 261
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350
    kapitālie izdevumi 350
09.00.00 03.210 Apgabaltiesas  
    Ieņēmumi - kopā 2 797 826
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 947 826
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 850 000
    Izdevumi - kopā 3 297 826
    Uzturēšanas izdevumi 3 135 826
    Kārtējie izdevumi 3 135 826
    tai skaitā atalgojumi 1 493 801
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 162 000
    kapitālie izdevumi 162 000
    Fiskālā bilance -500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 500 000

10.00.00 03.210 Rajonu (pilsētu) tiesas  
    Ieņēmumi - kopā 4 496 068
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 926 068
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 570 000
    Izdevumi - kopā 4 496 068
    Uzturēšanas izdevumi 4 165 068
    Kārtējie izdevumi 4 165 068
    tai skaitā atalgojumi 2 239 288
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 331 000
    kapitālie izdevumi 90 000
    investīcijas 241 000
11.00.00 03.210 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība  
    Ieņēmumi - kopā 145 549
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 549
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
    Izdevumi - kopā 145 549
    Uzturēšanas izdevumi 137 749
    Kārtējie izdevumi 137 749
    tai skaitā atalgojumi 85 448
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 800
    kapitālie izdevumi 7 800
12.00.00 08.210 Patentu tehniskā bibliotēka  
    Ieņēmumi - kopā 164 651
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 156 951
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 700
    Izdevumi - kopā 164 651
    Uzturēšanas izdevumi 161 151
    Kārtējie izdevumi 161 151
    tai skaitā atalgojumi 89 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 500
    kapitālie izdevumi 3 500
13.00.00 08.290 Nacionālās kultūras biedrības  
    Ieņēmumi - kopā 14 490
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 490
    Izdevumi - kopā 14 490
    Uzturēšanas izdevumi 14 490
    Subsīdijas un dotācijas 14 490
15.00.00 01.141 Bēgļu lietu apelācijas padome  
    Ieņēmumi - kopā 47 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 200
    Izdevumi - kopā 47 200
    Uzturēšanas izdevumi 44 200
    Kārtējie izdevumi 44 200
    tai skaitā atalgojumi 21 540
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
16.00.00 13.400 Patentu valde  
    Ieņēmumi - kopā 409 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 409 000
    Izdevumi - kopā 409 000
    Uzturēšanas izdevumi 379 000
    Kārtējie izdevumi 379 000
    tai skaitā atalgojumi 170 035
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
    kapitālie izdevumi 30 000
17.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 10 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 000
    Izdevumi - kopā 10 000
    Uzturēšanas izdevumi 10 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
18.00.00 14.150 Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai  
    Ieņēmumi - kopā 158 080
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 080
    Izdevumi - kopā 158 080
    Uzturēšanas izdevumi 158 080
    Kārtējie izdevumi 158 080
    tai skaitā atalgojumi 20 608
23.00.00 08.290 Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai  
    Ieņēmumi - kopā 10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000
    Izdevumi - kopā 10 000
    Uzturēšanas izdevumi 10 000
    Subsīdijas un dotācijas 10 000
       
    21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 8 048 422
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 056 646
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 991 776
    Izdevumi - kopā 8 048 422
    Uzturēšanas izdevumi 6 809 854
    Kārtējie izdevumi 6 061 145
    tai skaitā atalgojumi 2 462 273
    Subsīdijas un dotācijas 748 709
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 204 660
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 238 568
    kapitālie izdevumi 208 568
    investīcijas 1 030 000
01.00.00 07.010 Nozaru vadība  
    Ieņēmumi - kopā 1 025 476
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 021 476
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 000
    Izdevumi - kopā 1 025 476
    Uzturēšanas izdevumi 970 276
    Kārtējie izdevumi 970 276
    tai skaitā atalgojumi 374 175
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 200
    kapitālie izdevumi 55 200
02.00.00 07.000 Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana  
    Ieņēmumi - kopā 2 010 325
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 773 806
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 236 519
    Izdevumi - kopā 2 010 325
    Uzturēšanas izdevumi 1 967 283
    Kārtējie izdevumi 1 967 283
    tai skaitā atalgojumi 989 191
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 042
    kapitālie izdevumi 43 042
02.01.00 07.320 Vides politikas līdzekļu pilnveidošana  
    Ieņēmumi - kopā 129 522
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 129 522
    Izdevumi - kopā 129 522
    Uzturēšanas izdevumi 119 320
    Kārtējie izdevumi 119 320
    tai skaitā atalgojumi 25 614
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 202
    kapitālie izdevumi 10 202
02.02.00 07.010 Vides valsts inspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 231 046
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 805
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 16 241
    Izdevumi - kopā 231 046
    Uzturēšanas izdevumi 226 046
    Kārtējie izdevumi 226 046
    tai skaitā atalgojumi 124 461
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
    kapitālie izdevumi 5 000
02.03.00 07.010 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs  
    Ieņēmumi - kopā 63 418
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 236
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 182
    Izdevumi - kopā 63 418
    Uzturēšanas izdevumi 56 918
    Kārtējie izdevumi 56 918
    tai skaitā atalgojumi 28 348
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 500
    kapitālie izdevumi 6 500
02.04.00 07.320 Vides politikas realizācija reģionos  
    Ieņēmumi - kopā 1 316 688
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 131 582
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 185 106
    Izdevumi - kopā 1 316 688
    Uzturēšanas izdevumi 1 308 088
    Kārtējie izdevumi 1 308 088
    tai skaitā atalgojumi 683 901
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 600
    kapitālie izdevumi 8 600
02.05.00 07.320 Dabas aizsardzība  
    Ieņēmumi - kopā 269 651
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 240 661
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 990
    Izdevumi - kopā 269 651
    Uzturēšanas izdevumi 256 911
    Kārtējie izdevumi 256 911
    tai skaitā atalgojumi 126 867
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 740
    kapitālie izdevumi 12 740
03.00.00 07.000 Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 945 644
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 732 644
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 213 000
    Izdevumi - kopā 945 644
    Uzturēšanas izdevumi 636 434
    Kārtējie izdevumi 636 434
    tai skaitā atalgojumi 186 294
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 309 210
    kapitālie izdevumi 29 210
    investīcijas 280 000
03.01.00 07.010 Vides datu nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 774 162
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 561 162
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 213 000
    Izdevumi - kopā 774 162
    Uzturēšanas izdevumi 471 112
    Kārtējie izdevumi 471 112
    tai skaitā atalgojumi 152 309
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 303 050
    kapitālie izdevumi 23 050
    investīcijas 280 000
03.02.00 07.320 Vides monitorings un kadastri  
    Ieņēmumi - kopā 171 482
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 171 482
    Izdevumi - kopā 171 482
    Uzturēšanas izdevumi 165 322
    Kārtējie izdevumi 165 322
    tai skaitā atalgojumi 33 985
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 160
    kapitālie izdevumi 6 160
04.00.00 13.610 Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi teritoriālā reforma  
    Ieņēmumi - kopā 353 690
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 353 690
    Izdevumi - kopā 353 690
    Uzturēšanas izdevumi 337 653
    Kārtējie izdevumi 335 653
    tai skaitā atalgojumi 56 280
    Subsīdijas un dotācijas 2 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 037
    kapitālie izdevumi 16 037
04.01.00 13.610 Reģionālās attīstības plānošana  
    Ieņēmumi - kopā 284 756
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284 756
    Izdevumi - kopā 284 756
    Uzturēšanas izdevumi 277 756
    Kārtējie izdevumi 275 756
    tai skaitā atalgojumi 44 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000
    kapitālie izdevumi 7 000
04.02.00 13.610 Administratīvi teritoriālā reforma  
    Ieņēmumi - kopā 68 934
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 934
    Izdevumi - kopā 68 934
    Uzturēšanas izdevumi 59 897
    Kārtējie izdevumi 59 897
    tai skaitā atalgojumi 12 280
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 037
    kapitālie izdevumi 9 037
       
05.00.00 13.410 Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums  
    Ieņēmumi - kopā 1 663 619
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 413 619
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 250 000
    Izdevumi - kopā 1 663 619
    Uzturēšanas izdevumi 888 619
    Kārtējie izdevumi 888 619
    tai skaitā atalgojumi 462 449
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 775 000
    kapitālie izdevumi 25 000
    investīcijas 750 000
06.00.00 13.210 Tūrisma attīstība  
    Ieņēmumi - kopā 161 956
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 956
    Izdevumi - kopā 161 956
    Uzturēšanas izdevumi 158 956
    Kārtējie izdevumi 158 956
    tai skaitā atalgojumi 4 680
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
06.01.00 13.210 Tūrisma politikas izstrāde  
    Ieņēmumi - kopā 13 434
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 434
    Izdevumi - kopā 13 434
    Uzturēšanas izdevumi 13 434
    Kārtējie izdevumi 13 434
06.02.00 13.210 Tūrisma politikas īstenošana  
    Ieņēmumi - kopā 148 522
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 522
    Izdevumi - kopā 148 522
    Uzturēšanas izdevumi 145 522
    Kārtējie izdevumi 145 522
    tai skaitā atalgojumi 4 680
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
07.00.00 11.100 Zemes dzīļu racionāla izmantošana  
    Ieņēmumi - kopā 469 895
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 278 895
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 191 000
    Izdevumi - kopā 469 895
    Uzturēšanas izdevumi 463 695
    Kārtējie izdevumi 463 695
    tai skaitā atalgojumi 189 995
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 200
    kapitālie izdevumi 6 200
08.00.00 11.300 Būvniecība  
    Ieņēmumi - kopā 363 178
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 276 178
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 87 000
    Izdevumi - kopā 363 178
    Uzturēšanas izdevumi 335 178
    Kārtējie izdevumi 335 178
    tai skaitā atalgojumi 139 460
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 000
    kapitālie izdevumi 28 000
08.01.00 11.300 Būvniecības stratēģijas realizācija  
    Ieņēmumi - kopā 98 966
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 966
    Izdevumi - kopā 98 966
    Uzturēšanas izdevumi 95 966
    Kārtējie izdevumi 95 966
    tai skaitā atalgojumi 13 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
    kapitālie izdevumi 3 000
08.02.00 11.300 Valsts būvinspekcija  
    Ieņēmumi - kopā 264 212
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 177 212
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 87 000
    Izdevumi - kopā 264 212
    Uzturēšanas izdevumi 239 212
    Kārtējie izdevumi 239 212
    tai skaitā atalgojumi 126 460
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 000
    kapitālie izdevumi 25 000
09.00.00 08.200 Dotācijas  
    Ieņēmumi - kopā 463 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 463 000
    Izdevumi - kopā 463 000
    Uzturēšanas izdevumi 463 000
    Subsīdijas un dotācijas 463 000
09.01.00 08.290 Lībiešu krasts  
    Ieņēmumi - kopā 33 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 33 000
    Izdevumi - kopā 33 000
    Uzturēšanas izdevumi 33 000
    Subsīdijas un dotācijas 33 000
09.02.00 08.270 Rīgas Zooloģiskais dārzs  
    Ieņēmumi - kopā 430 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 430 000
    Izdevumi - kopā 430 000
    Uzturēšanas izdevumi 430 000
    Subsīdijas un dotācijas 430 000
10.00.00 01.150 Pašvaldību darbības pārraudzība  
    Ieņēmumi - kopā 78 209
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 209
    Izdevumi - kopā 78 209
    Uzturēšanas izdevumi 75 330
    Kārtējie izdevumi 75 330
    tai skaitā atalgojumi 22 656
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 879
    kapitālie izdevumi 2 879
11.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Ieņēmumi - kopā 204 660
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 204 660
    Izdevumi - kopā 204 660
    Uzturēšanas izdevumi 204 660
    Subsīdijas un dotācijas 204 660
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 204 660
12.00.00 07.000 Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana  
    Ieņēmumi - kopā 308 770
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 298 513
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 257
    Izdevumi - kopā 308 770
    Uzturēšanas izdevumi 308 770
    Kārtējie izdevumi 229 721
    tai skaitā atalgojumi 37 093
    Subsīdijas un dotācijas 79 049
12.01.00 07.310 Valsts uzņēmums "Radons"  
    Ieņēmumi - kopā 81 541
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 71 284
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 257
    Izdevumi - kopā 81 541
    Uzturēšanas izdevumi 81 541
    Kārtējie izdevumi 81 541
    tai skaitā atalgojumi 37 093
12.02.00 07.310 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi  
    Ieņēmumi - kopā 148 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 180
    Izdevumi - kopā 148 180
    Uzturēšanas izdevumi 148 180
    Kārtējie izdevumi 148 180
12.03.00 07.310 Salaspils kodolreaktora uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 79 049
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 049
    Izdevumi - kopā 79 049
    Uzturēšanas izdevumi 79 049
    Subsīdijas un dotācijas 79 049
       
    22. Kultūras ministrija  
    Ieņēmumi - kopā 16 545 997
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 686 460
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 859 537
    Izdevumi - kopā 16 545 997
    Uzturēšanas izdevumi 14 168 268
    Kārtējie izdevumi 10 428 909
    tai skaitā atalgojumi 4 732 421
    Subsīdijas un dotācijas 3 739 359
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 14 980
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 377 729
    kapitālie izdevumi 699 729
    investīcijas 1 678 000
01.00.00 08.200 Kultūra  
    Ieņēmumi - kopā 10 403 926
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 984 844
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 419 082
    Izdevumi - kopā 10 403 926
    Uzturēšanas izdevumi 8 721 951
    Kārtējie izdevumi 5 834 460
    tai skaitā atalgojumi 1 788 758
    Subsīdijas un dotācijas 2 887 491
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 400
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 681 975
    kapitālie izdevumi 669 975
    investīcijas 1 012 000
01.01.00 08.220 Muzeji  
    Ieņēmumi - kopā 3 079 120
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 680 809
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 398 311
    Izdevumi - kopā 3 079 120
    Uzturēšanas izdevumi 2 169 145
    Kārtējie izdevumi 2 169 045
    tai skaitā atalgojumi 1 037 840
    Subsīdijas un dotācijas 100
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 100
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 909 975
    kapitālie izdevumi 619 975
    investīcijas 290 000
01.02.00 08.210 Bibliotēkas  
    Ieņēmumi - kopā 1 489 478
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 452 063
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 415
    Izdevumi - kopā 1 489 478
    Uzturēšanas izdevumi 1 129 478
    Kārtējie izdevumi 1 129 478
    tai skaitā atalgojumi 537 584
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 360 000
    investīcijas 360 000
01.03.00 08.240 Teātri un filharmonija  
    Ieņēmumi - kopā 1 802 994
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 802 994
    Izdevumi - kopā 1 802 994
    Uzturēšanas izdevumi 1 802 994
    Subsīdijas un dotācijas 1 802 994
01.04.00 08.250 Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde  
    Ieņēmumi - kopā 544 640
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 544 640
    Izdevumi - kopā 544 640
    Uzturēšanas izdevumi 544 640
    Subsīdijas un dotācijas 544 640
01.06.00 08.270 Pārējās kultūras iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 449 432
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 376 076
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 73 356
    Izdevumi - kopā 449 432
    Uzturēšanas izdevumi 449 432
    Kārtējie izdevumi 379 321
    tai skaitā atalgojumi 213 334
    Subsīdijas un dotācijas 70 111
01.07.00 08.290 Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai  
    Ieņēmumi - kopā 82 122
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 122
    Izdevumi - kopā 82 122
    Uzturēšanas izdevumi 82 122
    Subsīdijas un dotācijas 82 122
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 300
01.10.00 08.250 Okupācijas muzeja fonds  
    Ieņēmumi - kopā 38 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 000
    Izdevumi - kopā 38 000
    Uzturēšanas izdevumi 38 000
    Kārtējie izdevumi 38 000
01.12.00 08.210 Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijs  
    Ieņēmumi - kopā 362 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 362 000
    Izdevumi - kopā 362 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 362 000
    investīcijas 362 000
01.13.00 08.250 Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana  
    Ieņēmumi - kopā 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
    Izdevumi - kopā 50 000
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
    kapitālie izdevumi 50 000
01.15.00 08.250 Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam  
    Ieņēmumi - kopā 5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
    Izdevumi - kopā 5 000
    Uzturēšanas izdevumi 5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000
01.16.00 08.000 Dotācija Kultūrkapitāla fondam  
    Ieņēmumi - kopā 367 524
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 367 524
    Izdevumi - kopā 367 524
    Uzturēšanas izdevumi 367 524
    Subsīdijas un dotācijas 367 524
01.17.00 08.240 Latvijas Nacionālā opera  
    Ieņēmumi - kopā 2 112 885
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 202 885
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 910 000
    Izdevumi - kopā 2 112 885
    Uzturēšanas izdevumi 2 112 885
    Kārtējie izdevumi 2 112 885
01.18.00 08.250 Latvijas līdzdalība Venēcijas 48. mākslas biennālē 1999.gadā  
    Ieņēmumi - kopā 5 731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 731
    Izdevumi - kopā 5 731
    Uzturēšanas izdevumi 5 731
    Kārtējie izdevumi 5 731
01.20.00 08.250 Dotācija Tautas frontes muzejam  
    Ieņēmumi - kopā 15 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 000
    Izdevumi - kopā 15 000
    Uzturēšanas izdevumi 15 000
    Subsīdijas un dotācijas 15 000
       
02.00.00 04.000 Izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 5 143 880
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 741 179
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 402 701
    Izdevumi - kopā 5 143 880
    Uzturēšanas izdevumi 4 565 576
    Kārtējie izdevumi 4 213 913
    tai skaitā atalgojumi 2 747 210
    Subsīdijas un dotācijas 351 663
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 578 304
    kapitālie izdevumi 12 304
    investīcijas 566 000
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 3 263 146
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 097 115
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 166 031
    Izdevumi - kopā 3 263 146
    Uzturēšanas izdevumi 2 691 842
    Kārtējie izdevumi 2 468 752
    tai skaitā atalgojumi 1 492 770
    Subsīdijas un dotācijas 223 090
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 571 304
    kapitālie izdevumi 5 304
    investīcijas 566 000
02.02.00 04.310 Augstākā izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 1 534 687
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 306 279
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 228 408
    Izdevumi - kopā 1 534 687
    Uzturēšanas izdevumi 1 527 687
    Kārtējie izdevumi 1 399 114
    tai skaitā atalgojumi 997 365
    Subsīdijas un dotācijas 128 573
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 000
    kapitālie izdevumi 7 000
02.03.00 04.421 Interešu izglītība  
    Ieņēmumi - kopā 303 397
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 303 397
    Izdevumi - kopā 303 397
    Uzturēšanas izdevumi 303 397
    Kārtējie izdevumi 303 397
    tai skaitā atalgojumi 236 863
02.05.00 04.631 Metodiskais darbs  
    Ieņēmumi - kopā 42 650
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 388
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 262
    Izdevumi - kopā 42 650
    Uzturēšanas izdevumi 42 650
    Kārtējie izdevumi 42 650
    tai skaitā atalgojumi 20 212
03.00.00 08.500 Kino  
    Ieņēmumi - kopā 551 305
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 513 551
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 754
    Izdevumi - kopā 551 305
    Uzturēšanas izdevumi 543 305
    Kārtējie izdevumi 57 100
    tai skaitā atalgojumi 33 804
    Subsīdijas un dotācijas 486 205
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
    kapitālie izdevumi 8 000
03.01.00 08.510 Hronikālo filmu uzņemšana  
    Ieņēmumi - kopā 66 435
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 435
    Izdevumi - kopā 66 435
    Uzturēšanas izdevumi 66 435
    Subsīdijas un dotācijas 66 435
03.02.00 08.520 Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana  
    Ieņēmumi - kopā 230 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 700
    Izdevumi - kopā 230 700
    Uzturēšanas izdevumi 230 700
    Subsīdijas un dotācijas 230 700
03.03.00 08.530 Filmu uzņemšana, kino pasākumi un iestādes  
    Ieņēmumi - kopā 254 170
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 216 416
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 37 754
    Izdevumi - kopā 254 170
    Uzturēšanas izdevumi 246 170
    Kārtējie izdevumi 57 100
    tai skaitā atalgojumi 33 804
    Subsīdijas un dotācijas 189 070
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
    kapitālie izdevumi 8 000
04.00.00 08.010 Kultūras lietu pārvalde un vadība  
    Ieņēmumi - kopā 446 886
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 446 886
    Izdevumi - kopā 446 886
    Uzturēšanas izdevumi 337 436
    Kārtējie izdevumi 323 436
    tai skaitā atalgojumi 162 649