Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

Rīgā 2016. gada 13. septembrī (prot. Nr. 45 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
66. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 72., 206. nr.; 2007, 158. nr.; 2008, 201. nr.; 2009, 206. nr.; 2010, 33. nr.; 2011, 29. nr.; 2013, 98., 189. nr.; 2015, 167. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Kadastrālo vērtību atbilstību nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim novērtē, analizējot kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma darījuma cenas vidējo statistisko attiecību.";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Lai nodrošinātu kadastrālo vērtību vidējo atbilstību 85 % līmenī no nekustamā īpašuma tirgus cenām uz kadastrālo vērtību bāzes izstrādei noteikto atskaites punktu laikā, kadastrālās vērtības aprēķinā visiem objektiem piemēro koeficientu 0,85.";

1.3. 9. punkta ievaddaļā:

1.3.1. aizstāt vārdu "četros" ar vārdu "divos";

1.3.2. svītrot vārdus "šādā secībā";

1.4. svītrot 15.1. apakšpunktā vārdus "katru gadu";

1.5. svītrot 15.2, 15.3 un 15.4 punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 15.5 punktu šādā redakcijā:

"15.5 Kadastrālo vērtību bāzes izstrādei izmanto nekustamā īpašuma tirgus informāciju, kas atbilst vai ir koriģēta uz kadastrālo vērtību bāzes izstrādei noteikto atskaites punktu laikā (1. jūlijs pusotru gadu pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam).";

1.7. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi, tai skaitā vērtību zonējumus, Valsts zemes dienests sadarbojas ar pašvaldību norīkotiem atbildīgajiem pārstāvjiem (konsultantiem), lai iegūtu nepieciešamo papildu informāciju vērtību zonējuma izstrādei (vērtību zonu robežu izplatība) un bāzes vērtību apmēra (vērtību līmenis) noteikšanai.";

1.8. papildināt noteikumus ar 16.1, 16.2, 16.3 un 16.4 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Gadā, kad tiek apstiprināta kadastrālo vērtību bāze, Valsts zemes dienests līdz 1. februārim Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā (www.kadastrs.lv) (turpmāk - datu publicēšanas portāls) publicē:

16.1 1. izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi, tai skaitā vērtību zonējumus un bāzes rādītājus, vērtību zonu robežu izplatības un vērtību līmeņa pamatojumu pa ēku tipiem un lietošanas mērķiem;

16.1 2. pārskatu par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi;

16.1 3. projektētās kadastrālās vērtības visiem kadastra objektiem pēc stāvokļa kadastra informācijas sistēmā uz attiecīgā gada 1. janvāri.

16.2 Privātpersonas un pašvaldības, izvērtējot datu publicēšanas portālā publicēto informāciju, ar minētā portāla starpniecību (autentificējoties) līdz attiecīgā gada 1. martam var nosūtīt Valsts zemes dienestam pamatotu priekšlikumu par nepieciešamajām izmaiņām vērtību zonu robežu izplatībā vai vērtību zonas bāzes vērtībās. Vietējā pašvaldība ikvienam interesentam nodrošina piekļuvi datu publicēšanas portālam.

16.3 Valsts zemes dienests kopīgi ar vietējo pašvaldību konsultantiem līdz attiecīgā gada 1. aprīlim izvērtē saņemtos priekšlikumus.

16.4 Valsts zemes dienests precizē pārskatu par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi, iekļaujot tajā priekšlikumu izvērtēšanas rezultātus (atbildes uz saņemtajiem priekšlikumiem individuāli negatavo), kā arī papildina pamatojumu, ja mainīta vērtību zonu izplatība vai vērtību līmenis.";

1.9. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Valsts zemes dienests:

17.1. datu publicēšanas portālā nodrošina pieejamību šādai informācijai:

17.1.1. vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projekta par izstrādātās kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanu izsludināšanu Valsts sekretāru sanāksmē - aktuālajai informācijai par izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi, tai skaitā izmaiņām, kas veiktas priekšlikumu izvērtēšanas gaitā;

17.1.2. pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas Ministru kabinetā - nākamajiem diviem gadiem apstiprinātajai kadastrālo vērtību bāzei;

17.1.3. spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei;

17.2. tīmekļvietnē nodrošina kadastrālo vērtību bāzes un šo noteikumu 16.4 punktā minētā pārskata pieejamību vismaz piecus gadus pēc kadastrālo vērtību bāzes publicēšanas.";

1.10. papildināt noteikumus ar 46.5 punktu šādā redakcijā:

"46.5 Bāzes vērtības telpu grupām nosaka dalījumā pa divām vecuma grupām - ēkas, kas pirmreizēji pieņemtas ekspluatācijā pēc 2000. gada 1. janvāra un par kurām nav ziņu par ekspluatāciju pirms šā gada, un pārējās ēkas.";

1.11. izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Apbūves zemes kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kv = (∑ (Bv × PLM × Ksamaz)) × Kapgr × Kp × 0,85, kur

Kv - kadastrālā vērtība euro;

Bv - apbūves zemes bāzes vērtība euro par kvadrātmetru;

PLM - lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība kvadrātmetros;

Ksamaz - platības korekcijas koeficients;

Kapgr - apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kp - piesārņojuma korekcijas koeficients;

0,85 - vērtību attiecības koeficients.";

1.12. izteikt 95. punktu šādā redakcijā:

"95. Lauku zemes kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kv = (PLIZ × BvLIZ + PM × BvM + PP_Z × 0,8 × BvLIZ_I + PP_D × BvLIZ_IV + Cmaja) × Kapgr × Kp × 0,85, kur

Kv - kadastrālā vērtība euro;

PLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros;

BvLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonas bāzes vērtība euro par hektāru;

PM - meža zemes platība hektāros;

BvM - meža zemes zonas bāzes vērtība euro par hektāru;

PP_Z - pārējo zemju platība hektāros;

BvLIZ_I - lauksaimniecībā izmantojamās zemes I kvalitātes grupas bāzes vērtība euro par hektāru;

PP_D - zemes zem zivju dīķiem un pagalmiem platība hektāros;

BvLIZ_IV - lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupas bāzes vērtība euro par hektāru;

Cmaja - dzīvojamās mājas ietekmes konstante;

Kapgr - apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kp - piesārņojuma korekcijas koeficients;

0,85 - vērtību attiecības koeficients.";

1.13. papildināt 119. punktu aiz vārda "statusam" ar vārdiem un skaitli "un kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %";

1.14. izteikt 119.1 punktu šādā redakcijā:

"119.1 Savrupmājas kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ĒKV = ĒBv × A × Klab × KS × Kli × Kkor × 0,85, kur

ĒKV - vērtējamās savrupmājas kadastrālā vērtība euro;

ĒBv - vērtējamai savrupmājai atbilstošā ēkas tipa bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju;

A - vērtējamās savrupmājas apjoma rādītāja lielums kvadrātmetros;

Klab - labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficients;

KS - būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli - būves apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kkor - apjoma ietekmes korekcijas koeficients;

0,85 - vērtību attiecības koeficients.";

1.15. izteikt 122.3 punktu šādā redakcijā:

"122.3 Telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TGKV = TGBv × A × Kp × Klab × Kst × KS × Kli × Kām × 0,85, kur

TGKV - vērtējamās telpu grupas kadastrālā vērtība euro;

TGBv - vērtējamai telpu grupai atbilstošā telpu grupas lietošanas veida bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju attiecīgajā ēkas vecuma grupā;

A - vērtējamās telpu grupas kopējā platība;

Kp - palīgtelpu ietekmes korekcijas koeficients;

Klab - labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficients;

Kst - stāva ietekmes korekcijas koeficients;

KS - būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli - apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kām - ārsienu materiāla ietekmes korekcijas koeficients;

0,85 - vērtību attiecības koeficients.";

1.16. aizstāt 122.9 1. un 122.9 2. apakšpunktā vārdu "zemākais" ar vārdu "augstākais";

1.17. izteikt 122.13 punktu šādā redakcijā:

"122.13 Citai nedzīvojamai ēkai kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ĒKV = ĒBv × A × Kkor × KS × Kli × 0,85, kur

ĒKV - vērtējamās ēkas kadastrālā vērtība euro;

ĒBv - vērtējamai ēkai atbilstošā ēkas tipa bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju;

A - vērtējamās ēkas apjoma rādītāja lielums kvadrātmetros vai kubikmetros;

Kkor - apjoma ietekmes korekcijas koeficients;

KS - būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli - būves apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

0,85 - vērtību attiecības koeficients.";

1.18. izteikt 129. punktu šādā redakcijā:

"129. Inženierbūves kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

IBKV = (∑ (BV × A × KS )) × Kli × 0,85, kur

IBKV - inženierbūves kadastrālā vērtība euro;

BV - tipa bāzes vērtība;

A - tipa apjoma rādītāja lielums;

KS - būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli - apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

0,85 - vērtību attiecības koeficients.";

1.19. papildināt 131.1 punktu aiz vārda "statusam" ar vārdiem un skaitli "un kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %";

1.20. papildināt noteikumus ar 163., 164., 165., 166., 167. un 168. punktu šādā redakcijā:

"163. Valsts zemes dienests līdz 2016. gada 31. decembrim:

163.1. kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām daudzfunkcionālajām ēkām reģistrē no pašvaldībām saņemto informāciju par attiecīgo ēku ekspluatācijā pieņemšanas gadiem;

163.2. ēkai, kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam, ir tiesīgs aktualizēt ēkas nolietojumu, ja ir konstatēts, ka ēkai ir veikta atjaunošana, bet kadastra informācijas sistēmā reģistrētais ēkas nolietojums ir lielāks par 30 %.

164. Šo noteikumu 163.2. apakšpunktā minētajā gadījumā kadastra subjektu par ēkas apsekošanu informē ar vēstuli, nosūtot to pa pastu. Adresātiem Latvijas teritorijā vēstuli nodod pastā vismaz 14 kalendāra dienas, bet ārpus Latvijas teritorijas - vismaz 21 kalendāra dienu pirms ēkas apsekošanas. Kadastra subjektam ir pienākums vēstulē minētajā datumā nodrošināt Valsts zemes dienesta nodarbinātā iekļūšanu ēkā. Ja kadastra subjekts nenodrošina iekļūšanu ēkā, Valsts zemes dienests:

164.1. ēkas konstruktīvo elementu konstrukciju veidus un to materiālus nosaka un reģistrē atbilstoši tā rīcībā esošajiem dokumentiem, trūkstošos dokumentus pieprasot no pašvaldības;

164.2. katra ēkas konstruktīvā elementa nolietojuma pazīmes nosaka un reģistrē intervālā līdz 30 %.

165. Līdz datu plūsmas nodrošināšanai, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, pašvaldības ne retāk kā reizi ceturksnī sarakstu veidā sniedz Valsts zemes dienestam reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā informāciju par pirmreizēji ekspluatācijā nodoto ēku ekspluatācijā pieņemšanas gadiem.

166. Grozījumi šo noteikumu 119. un 131.1 punktā, kas paredz apgrūtinājumu korekcijas koeficienta (Kli) piemērošanu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %, kā arī grozījumi šo noteikumu 122.9 punktā, kas paredz, ka kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto augstāko, nevis zemāko telpu grupas piesaistes stāvu, un grozījumi šo noteikumu 4. pielikumā, kas paredz svītrot 14. sadaļu, stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

167. Šo noteikumu 4.1 un 46.5 punkts un grozījumi šo noteikumu 75., 95., 119.1, 122.3, 122.13 un 129. punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā visiem objektiem piemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

168. Šo noteikumu 16.1, 16.2, 16.3 un 16.4 punkts un grozījumi šo noteikumu 17. punktā, kas paredz, ka Valsts zemes dienests datu publicēšanas portālā nodrošina aktuālu informāciju par projektēto kadastrālo vērtību bāzi, spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes pieejamību un kārtību priekšlikumu izskatīšanai, stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.";

1.21. svītrot 4. pielikuma 14. sadaļu.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumus Nr. 456 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 167. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

18.10.2016