Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās

1.pants. 2014.gada 14.oktobrī parakstītais Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās (turpmāk - Līgums par grozījumiem), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā par grozījumiem paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3.pants. Līgums par grozījumiem stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums par grozījumiem angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 5.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 24.novembrī

 


MODIFICATION AGREEMENT CONCERNING ELIGIBILITY OF NEW MEMBER STATES FOR SUPPLEMENTAL PAYMENTS AND RELATED MATTERS
dated as of
[], 2012
to
ANTI-CONTRABAND AND ANTI -COUNTERFEIT AGREEMENT AND GENERAL RELEASE
dated as of
July 9, 2004
among
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.,
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
PHILIP MORRIS DUTY FREE INC., and PHILIP MORRIS WORLD TRADE SARL
THE EUROPEAN COMMUNITY REPRESENTED BY THE EUROPEAN COMMISSION
AND
EACH MEMBER STATE LISTED ON THE SIGNATURE PAGES THERETO

This Modification Agreement Concerning Eligibility of New Member States for Supplemental Payments and Related Matters (the Modification Agreement ) is made between Philip Morris International Inc., PMPI LLC (as successor to Philip Morris Products Inc.), Philip Morris World Trade SARL (collectively "Philip Morris International"), Philip Morris Duty Free Inc., an affiliate of Altria Group, Inc., the European Union represented by the European Commission and each Member State of the European Union party to the Cooperation Agreement dated 9 July 2004 (the Cooperation Agreement) (together, the Parties).

The Parties hereby agree as follows:

Article 1. Amendments.

The following amendments shall be made to the Cooperation Agreement:

Article 1 Definitions

1. The definition of "Baseline Amount" is amended by

(a) replacing the phrase "90 million Cigarettes" with the phrase "450 million Philip Morris Cigarettes";

(b) striking the words "which is half of the total combined Contraband Philip Morris Cigarettes seized by the Member States who were Member States on January 1, 2004, during the calendar years ended December 31, 2001, and December 31, 2002";

(c) striking the phrase "(s) and" so that the the final sentence of the definition reads "The Baseline Amount may be amended pursuant to Section 4.01 (t) of this Agreement".

Article 4
Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Cooperation

1. Clause (ii) of Section 4.01(f) is amended to delete the phrase "that were Member States on January 1, 2004."

2. Clause (ii) of Section 4.01(g) is amended to delete the phrase "that were Member States on January 1, 2004."

3. Sections 4.01(o), (p), (q), and (s) are stricken in their entirety.

4. A new Section 4.01(tt) is added:

"If, in any calendar year, seizures in New Member States that qualify for Supplemental Payments under subsections (f) and (g) above are higher than a multiple of the annual average of all New Member State seizures of Philip Morris Cigarettes between 2008 and 2011, Philip Morris International and the EC shall meet as soon as practicable to discuss the adoption of appropriate measures to ensure the continued functioning of the Agreement, including, if necessary, the amendment or suspension of Philip Morris International's obligations under Article 4 with respect to New Member States."

Article 2. Effective date.

This Modification Agreement shall come into effect the day the signature pages of all Parties are exchanged between Philip Morris International, Philip Morris Duty Free, Inc. and the Relevant Administrations. Upon entry into effect, the Parties shall apply this Modification Agreement retroactively to 1 July 2012 for all purposes, including seizures that occur on or after 1 July 2012 and qualification under the new baseline amount, which shall de deemed modified as of 1 July 2012.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this agreement to be duly executed by their respective authorized officers as of the effective date of this Modification Agreement.

 


Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu Līgumā,
kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā
starp
Philip Morris International Inc.,
Philip Morris Products Inc.,
Philip Morris Duty Free Inc.
un
Philip Morris World Trade Sarl.,
Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija,
un
tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās.
Līgums par grozījumiem paredz jauno dalībvalstu tiesības uz papildu maksājumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem
Vienošanās datums 2014.gada 14.oktobris

Līgums par grozījumiem attiecībā uz jauno dalībvalstu tiesībām uz papildu maksājumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu Līgumā (Līgums par grozījumiem), kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc.,Altria Group Inc., filiāli, Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade SARL (ar kopīgu nosaukumu "Phillip Morris International"), Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir 2004.gada 9.jūlijā noslēgtā Sadarbības līguma (Sadarbības līgums) dalībnieces, (Puses).

Puses ir noslēgušas šādu vienošanos:

1.pants. Grozījumi.

Sadarbības līgumā tiek izdarīti šādi grozījumi:

1.PANTS
DEFINĪCIJAS

1. Definīcija "Pamata daudzums" tiek grozīta šādi:

(a) aizstāt vārdus "90 miljoni cigarešu" ar vārdiem "450 miljoni Phillip Morris cigarešu";

(b) svītrot vārdus "kas ir puse no kopējā kontrabandas Philip Morris cigarešu daudzuma, kuru konfiscējušas Dalībvalstis, kuras bija dalībvalstis uz 2004.gada 1.janvāri, kalendāro gadu laikā, kuri beigušies 2001.gada 31.decembrī un 2004.gada 31.decembrī";

(c) svītrot frāzi "(s) un", un izteikt definīcijas pēdējo teikumu šādā redakcijā "Pamata daudzumu var izmainīt saskaņā ar šī Līguma 4.01.(t) daļu."

4.PANTS
SADARBĪBA KONTRABANDAS UN VILTOŠANAS APKAROŠANĀ

1. Svītrot 4.01 daļas (f) punkta (ii) apakšpunktā tekstu "kas bija Dalībvalstis uz 2004.gada 1.janvāri".

2. Svītrot 4.01 daļas (g) punkta (ii) apakšpunktā tekstu "kas bija Dalībvalstis uz 2004.gada 1.janvāri".

3. Svītrot 4.01 daļas (o), (p), (q) un (s) punktus.

4. Papildināt 4.01 daļu ar (tt) punktu sādā redakcijā:

"Ja kāda kalendārā gada laikā jauno Dalībvalstu konfiscēto cigarešu daudzums, kas dod tiesības uz Papildu maksājumiem atbilstoši augstākminētajiem (f) un (g) punktiem, pārsniedz visu jauno Dalībvalstu konfiscēto Philip Morris cigarešu kopīgo vidējo daudzumu laika periodā no 2008.gada līdz 2011.gadam, Philip Morris International un Eiropas Komisija, cik ātri vien praktiski iespējams, sarīko tikšanos ar mērķi apspriest nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Līguma nepārtrauktu darbību, ieskaitot nepieciešamības gadījumā veicamus grozījumus 4.pantā paredzētajās Philip Morris International saistībās vai to apturēšanu attiecībā uz jaunajām Dalībvalstīm."

2.pants. Spēkā stāšanās datums.

Līgums par grozījumiem stājas spēkā no dienas, kad visas iesaistītās Puses, Philip Morris International, Philip Morris Duty Free Inc. un attiecīgo valstu administrācijas ir apmainījušās ar paraksta lapām. Pēc Līguma stāšanās spēkā Puses to piemēro ar atpakaļejošu datumu no 2012.gada 1.jūlija visos gadījumos, ieskaitot pēc 2012.gada 1.jūlija veiktās konfiskācijas, ņemot vērā jauno Pamata daudzumu, kas tiek uzskatīts par grozītu no 2012.gada1.jūlija.

Līguma puses ar šo apliecina, ka to pilnvarotās amatpersonas pienācīgi pildīs šo Līgumu, sākot no Līguma par grozījumiem spēkā stāšanās datuma.


25.11.2015