Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1360

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma
5.panta desmitās daļas 5.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2008, 201.nr.; 2009, 200.nr.; 2011, 178.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2, 6.3 un 6.4 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja ir nepieciešami grozījumi hidroelektrostacijas ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos, lai samazinātu vai novērstu plūdu risku hidroelektrostacijai piegulošajās un hidroelektrostacijas darbības ietekmētajās teritorijās, jebkura institūcija, kas saskaņojusi ekspluatācijas noteikumus, vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvo teritoriju ietekmē hidroelektrostacijas saimnieciskā darbība, vēršas pie vietējās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā hidroelektrostacija, ar ierosinājumu izstrādāt minētos grozījumus.

6.2 Pēc šo noteikumu 6.1 punktā minēto ierosinājumu izvērtēšanas vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā hidroelektrostacija, var pieņemt lēmumu pieprasīt attiecīgu grozījumu izstrādi. Minēto lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta hidroelektrostacijas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vienlaikus par to informējot šo noteikumu 8.punktā minētās institūcijas.

6.3 Hidroelektrostacijas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no dienas, kad priekšlikums izstrādāt ekspluatācijas noteikumu grozījumus uzskatāms par paziņotu, šajos noteikumos minētajā kārtībā sagatavo attiecīgus grozījumus.

6.4 Ja hidroelektrostacijas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no dienas, kad priekšlikums izstrādāt ekspluatācijas noteikumu grozījumus uzskatāms par paziņotu, nav iesniedzis ekspluatācijas noteikumu grozījumu projektu saskaņošanai atbilstoši šo noteikumu 8.punkta minētajām prasībām, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar hidroelektrostacijas īpašnieku vai tiesisko valdītāju šo noteikumu 4.punktā minētajā kārtībā izstrādāt plūdu riska novēršanai vai samazināšanai nepieciešamos ekspluatācijas noteikumu grozījumus attiecībā uz hidroelektrostacijas ūdenskrātuves hidroloģisko režīmu, saskaņojot tos ar šo noteikumu 8.1. un 8.5.apakšpunktā minētajām institūcijām. Reģionālā vides pārvalde nodrošina hidroelektrostacijai izsniegtās ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumu atbilstību attiecīgajiem ekspluatācijas noteikumu grozījumiem."

2. Izteikt 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. ar reģionālo vides pārvaldi un gadījumā, ja ūdens objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Reģionālā vides pārvalde saskaņo ekspluatācijas noteikumus pēc visu šajā punktā minēto saskaņojumu saņemšanas."

3. Izteikt pielikuma 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. pārskata plāns (M1:1000 vai 1:2000, vai 1:10000) ar iekrāsotu ūdens objektu (normālam ūdens līmenim) un ūdensteces posmu starp pievadkanālu un atvadkanālu (ja tāds ir), ar norādītu ūdenstilpes vai ūdensteces aizsargjoslu, hidrotehnisko būvju izvietojumu un drošības aizsargjoslām ap aizsprostiem akvatorijā un krastos, ar esošo vai paredzēto peldvietu vai piestātņu izvietojumu un paredzēto peldbūvju pieļaujamām atrašanās vietām (ja tādas ir paredzētas), kā arī ar atbilstoši attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam norādītu attiecīgā ūdensobjekta vai tā posma un tā krastu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu;".

4. Aizstāt pielikuma 5.3.apakšpunktā vārdus "sertificēta mērnieka" ar vārdiem "ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas sastādīts".

5. Papildināt pielikuma sadaļu "Saskaņojums ar" ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Dabas aizsardzības pārvaldi (ja ūdens objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā)".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

29.11.2013