Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 14. decembra noteikumus Nr. 408 "Noteikumi par valsts statistisko informāciju 2000.gadā".

Ministru kabineta noteikumi nr.98

Rīgā 1999.gada 9.martā (prot. Nr. 16, 18.§)

Noteikumi par valsts statistisko informāciju 1999.gadā

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4. un 5.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Centrālā statistikas pārvalde iegūst, apkopo un publicē statistisko informāciju par valsts sociālo un ekonomisko stāvokli 1999.gadā.

2. Centrālā statistikas pārvalde statistisko informāciju iegūst, apkopo un publicē saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes statistiskās informācijas valsts programmā 1999.gadam (pielikums) norādīto apjomu un metodēm.

3. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un iestādes statistisko informāciju par savu darbību šo noteikumu pielikumā norādītajā apjomā un periodiskumā iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē vai citā valsts institūcijā, kas savas kompetences ietvaros apkopo statistisko informāciju.

4. Ministrijas un citas valsts institūcijas, kā arī valsts nozīmes reģistri statistisko informāciju saskaņā ar šo noteikumu pielikumu iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē un nodrošina tai iespēju brīvi un bez maksas izmantot attiecīgos datus nepieciešamo pētījumu veikšanai.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 10.februāra noteikumus Nr.48 "Noteikumi par valsts statistisko informāciju 1998.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 42./43.nr.).

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Ekonomikas ministra vietā - Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 

Pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 9.marta noteikumiem Nr. 98

Centrālās statistikas pārvaldes statistiskās informācijas valsts programma 1999.gadam

Nr.
p.k.
Informācijas saturs Informācijas saturu un metodoloģiju koordinējošā starptautiskā organizācija Informācijas iegūšanas avots
Periodiskums Informācijas iegūšanas metode Izstrādes kopums
1 2 3 4 5 6 7
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc Eurostat modulis Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu gads aprēķini kopā Latvijā
Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmas 401, Eiropas brīvās aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases,
  Eiropas Kopienā (ESA-95) un ANO pārveidotās metodoloģijas tirdzniecības asociācija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, ANO Eiropas ekonomiskā komisija, Starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati
1.2. Preču un pakalpojumu izlaide faktiskajās cenās un 1995.gada salīdzināmajās cenās pa nozarēm Eurostat moduļi

401; 402; 405; 406

Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1.3. Starppatēriņš faktiskajās cenās un 1995.gada Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
salīdzināmajās cenās pa nozarēm 401; 402; 405; 406
1.4. Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās un Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm,
1995.gada salīdzināmajās cenās 401; 431; 432 gads pa izlietojuma veidiem,
pa ieņēmumu veidiem
1.5. Ēnu ekonomikas apjomi statistikas veidlapas, gads apsekojumi; kopā Latvijā
Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini aprēķini
1.6. Simetriskās izmaksu-izlaides tabulas Eurostat moduļi statistikas veidlapas, Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, Labklājības ministrijas gads apsekojumi; kopā Latvijā, pa nozarēm
401; 405 aprēķini
un Latvijas Bankas dati
1.7. Iekšzemes kopprodukta eksperimentālais Eurostat moduļi statistikas veidlapas, Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati gads aprēķini kopā Latvijā un pa
aprēķins pa reģioniem faktiskajās cenās 401; 721 5 reģioniem (Rīga,
Vidzeme, Kurzeme,
Zemgale, Latgale)
2. Maksājumu bilance
2.1. Maksājumu bilance Starptautiskais statistikas veidlapas, ceturksnis aprēķini; kopā Latvijā
valūtas fonds, Valsts kases, Latvijas Bankas, kredītiestāžu gads pilns apsekojums
Eurostat moduļi un Ārlietu ministrijas dati
541; 542; 543; 544
2.2. Pakalpojumu eksports un imports (pēc Starptautiskais statistikas veidlapas, ceturksnis aprēķini; kopā Latvijā
maksājumu bilances klasifikācijas) valūtas fonds, Latvijas Bankas, kredītiestāžu, Valsts kases, gads pilns apsekojums
Eurostat modulis Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas
544 un Ārlietu ministrijas dati
2.3. Ārvalstu investīcijas Starptautiskais statistikas veidlapas, ceturksnis pilns apsekojums; kopā Latvijā, pa ekono-
valūtas fonds kredītiestāžu dati aprēķini miskās darbības veidiem,
pa valstīm, pa republikas
pilsētām un rajoniem
2.4. Starptautiskā investīciju bilance Starptautiskais statistikas veidlapas, gads pilns apsekojums; kopā Latvijā
valūtas fonds Latvijas Bankas, kredītiestāžu un Valsts kases dati ceturksnis aprēķini
3. Ārējā tirdzniecība
3.1. Preču eksports un imports:
- kopā (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) ANO, Eurostat muitas kravas deklarācijas, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
moduļi 116; 531; statistikas pārskati ceturksnis
532; 535; 536 gads
- pa valstīm (latos, ASV dolāros, naturālā ANO, Eurostat muitas kravas deklarācijas, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
izteiksmē) moduļi 116; 531; statistikas pārskati ceturksnis
532; 535; 536 gads
- pēc Harmonizētās preču aprakstīšanas un ANO, Eurostat muitas kravas deklarācijas, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
kodēšanas sistēmas un Eiropas Savienības moduļi 116; 531; statistikas pārskati ceturksnis
kombinētās nomenklatūras (latos, ASV dolāros, 532; 535; 536 gads
naturālā izteiksmē)
- pēc NACE nozarēm (latos, ASV dolāros, muitas kravas deklarācijas, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
naturālā izteiksmē) statistikas pārskati gads
- pēc Plašo ekonomisko kategoriju klasifikā- muitas kravas deklarācijas, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
cijas - kapitāla, starppatēriņa, patēriņa preces statistikas pārskati gads
(latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē)
- pa norēķinu valūtu veidiem (latos) muitas kravas deklarācijas, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
statistikas pārskati gads
4. Valsts finanses, bankas un naudas apgrozība
4.1. Valsts kopbudžeta izpilde Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds, ceturksnis
Eurostat modulis 524
4.2. Valsts pamatbudžeta izpilde pa ieņēmumu Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
un izdevumu veidiem valūtas fonds, ceturksnis
Eurostat modulis 524 gads
4.3. Valsts speciālo budžetu izpilde Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds, ceturksnis
Eurostat modulis 524 gads
4.4. Pašvaldību pamatbudžeta izpilde pa Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
ieņēmumu un izdevumu veidiem valūtas fonds, ceturksnis rajoniem un pagastiem
Eurostat modulis 524 gads
4.5. Pašvaldību speciālā budžeta izpilde Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
valūtas fonds, ceturksnis rajoniem un pagastiem
Eurostat modulis 524 gads
4.6. Samaksātie nodokļi pa to veidiem un tautsaim- Valsts ieņēmumu dienesta dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
niecības nozarēm pēc pamatdarbības veida; gads
nodokļu parādi pa to veidiem perioda sākumā
un perioda beigās
4.7. Valsts parāds Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds, ceturksnis
Eurostat modulis 524 gads
4.8. Latvijas Bankas bilance Starptautiskais Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds ceturksnis
gads
4.9. Latvijas Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais Latvijas Bankas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds
4.10. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
ceturksnis
gads
4.11. Reālais nacionālās valūtas maiņas kurss Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
4.12. Skaidrā nauda apgrozībā (perioda beigās) Eurostat moduļi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
522; 523
4.13. Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance Starptautiskais Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds ceturksnis
gads
4.14. Kredītiestāžu peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais Latvijas Bankas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds gads
4.15. Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi, izņemot zeltu Starptautiskais Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
(perioda beigās) valūtas fonds
4.16. Kredītiestāžu kredītu vidējās gada likmes Eurostat moduļi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
522; 523 ceturksnis
gads
4.17. Depozītnoguldījumu vidējās gada likmes Eurostat moduļi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
kredītiestādēs 522; 523 ceturksnis
gads
4.18. Apdrošināšanas sabiedrību bilanču Eurostat modulis Valsts apdrošināšanas uzraudzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā
kopsavilkums 514 inspekcijas dati
4.19. Apdrošināšanas sabiedrību parakstītās Eurostat modulis Valsts apdrošināšanas uzraudzības ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
apdrošināšanas prēmijas dzīvības 514 inspekcijas dati gads
apdrošināšanā un riska veidos
4.20. Apdrošināšanas sabiedrību izmaksātā Eurostat modulis Valsts apdrošināšanas uzraudzības ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
apdrošināšanas atlīdzība dzīvības 514 inspekcijas dati gads
apdrošināšanā un riska veidos Eurostat mo- Valsts apdrošināšanas uzraudzības ceturksnis gads pilns apsekojums
dulis 514 inspekcijas dati
4.21. Rīgas Fondu biržas pamatrādītāji: Rīgas Fondu biržas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- kopējā tirgus kapitalizācija gads
- sesiju skaits
- biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits
- kopējais apgrozījums
- Dow Jones Rīgas Fondu biržas indekss (perioda beigās)
- Rīgas Fondu biržas indekss RICI (perioda beigās)
5. Uzņēmumu finansu statistika
5.1. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību bilances aktīvs:
to skaitā: statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
- nemateriālie ieguldījumi uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
- pamatlīdzekļi veida apsekojums pa nozarēm un
- ilgtermiņa finansu ieguldījumi īpašuma formām
- krājumi
- debitori
- īstermiņa vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
- naudas līdzekļi
5.2. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
bilances pasīvs: uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
- pašu kapitāls veida apsekojums pa nozarēm un - uzkrājumi īpašuma formām
- kreditori
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un īpašuma
formām, pa republikas
pilsētām un rajoniem
5.3. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
peļņas un zaudējumu aprēķins uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un
īpašuma formām
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un īpašuma
formām, pa republikas
pilsētām un rajoniem
5.4. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātspēja statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
gads uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un īpašuma formām
5.5. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību likviditāte statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
gads uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un īpašuma formām
5.6. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību aktivitāte statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
gads uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un īpašuma formām
5.7. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību rentabilitāte: statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm
- tīro ieņēmumu attiecība pret neto apgrozījumu uzņēmumu izlases un īpašuma formām
- tīro ieņēmumu attiecība pret bilances aktīva veida apsekojums
vidējo vērtību
- tīro ieņēmumu attiecība pret pašu kapitāla
vidējo vērtību
- peļņas vai zaudējumu pirms nodokļiem
attiecība pret neto apgrozījumu
- peļņas vai zaudējumu pirms nodokļiem
attiecība pret bilances aktīva vidējo vērtību
- peļņas vai zaudējumu pirms nodokļiem
attiecība pret pašu kapitāla vidējo vērtību
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
veida apsekojums pa nozarēm un īpašuma formām
5.8. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību rentabilitāte: statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm
- bruto peļņas vai zaudējumu attiecība pret uzņēmumu izlases un īpašuma formām
pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām veida apsekojums - bruto peļņas vai zaudējumu attiecība pret
pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu,
pārdošanas izmaksu un administrācijas
izmaksu kopsummu
6. Cenu statistika
6.1. Patēriņa cenu indeksa aprēķins Starptautiskais cenu reģistrācija mēnesis izlases kopā Latvijā, pa
valūtas fonds apsekojums galvenajiem preču un
15 rajonu centros pakalpojumu veidiem
6.2. Harmonizētais patēriņa cenu indekss Eurostat modulis cenu reģistrācija mēnesis izlases kopā Latvijā, pa
551 apsekojums galvenajiem preču un
15 rajonu centros pakalpojumu veidiem
6.3. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu Starptautiskais statistikas veidlapas mēnesis izlases kopā Latvijā, pa
indeksu aprēķins valūtas fonds apsekojums rūpniecības
(cenas tiek nozarēm
reģistrētas
aptuveni
300 uzņēmumos)
6.4. Eksporta cenu indeksu aprēķins Starptautiskais muitas kravas deklarācijas, ceturksnis izlases kopā Latvijā, pa
valūtas fonds, pa atsevišķām preču grupām - apsekojums svarīgākajām preču
Eurostat ražotāju cenu indeksi (aptuveni 400 grupām
modulis 442 Latvijas preču
kombinētās
nomenklatūras
9-zīmju pozīciju)
6.5. Importa cenu indeksu aprēķins Starptautiskais muitas kravas deklarācijas, ceturksnis izlases kopā Latvijā, pa
valūtas fonds statistikas veidlapas apsekojums svarīgākajām preču grupām
6.6. Būvniecības cenu indeksu aprēķins Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis izlases kopā Latvijā, pa unifi-
modulis 442 apsekojums cētiem būvniecības
(informāciju modeļiem, pa resursu
sniedz aptuveni veidiem
180 uzņēmumu)
6.7. Lauksaimniecības produktu vidējās Eirostat statistikas veidlapas
iepirkuma cenas un to indeksi: modulis 633
- lopi, putni mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- piens mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- graudi mēnesis ` pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(augusts-
decembris)
- cukurbietes mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(oktobris-
decembris)
- lini gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
6.8. Cenu apsekojums pirktspējas paritāšu Eurostat speciāls cenu apsekojums gads izlases patēriņa preču,
aprēķiniem modulis 552 apsekojums investīciju preču un
būvprojektu cenas
7. Demogrāfiskā statistika
7.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits:
- 1999.gada sākumā (vidēji 1998.gadā) Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā,
modulis 311 pa pilsētām, rajoniem
un pagastiem
- katra ceturkšņa sākumā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa repub-
likas pilsētām un rajoniem
- katra mēneša sākumā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins mēnesis aprēķins kopā Latvijā, Rīgā
7.2. Iedzīvotāju dabiskās kustības (dzimušo un Eurostat
mirušo skaits) rādītāji: modulis 311
- dzimušo un mirušo cilvēku skaits civilstāvokļa aktu reģistri, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
apliecības par nāves gadījumiem
civilstāvokļa aktu reģistri, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
apliecības par nāves gadījumiem likas pilsētām un rajoniem
- dabiskās kustības rādītāji grupējumos civilstāvokļa aktu reģistri, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
pēc dažādām sociālekonomiskajām un apliecības par nāves gadījumiem pilsētām, rajoniem un
demogrāfiskajām pazīmēm pagastiem
7.3. Noslēgto un šķirto laulību skaits pēc Eurostat civilstāvokļa aktu reģistri, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
dažādām sociālekonomiskajām un modulis 311 statistikas veidlapas pilsētām, rajoniem un
demogrāfiskajām pazīmēm pagastiem
7.4. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji: Eurostat
modulis 313
- pierakstīto un izrakstīto personu skaits migrācijas statistiskās uzskaites taloni mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
migrācijas statistiskās uzskaites taloni ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
likas pilsētām un rajoniem
- migrācijas rādītāji pēc dažādām migrācijas statistiskās uzskaites taloni, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati pilsētām un rajoniem
pazīmēm
7.5. Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā, pa repub-
struktūras (ar viena gada intervālu) aprēķini modulis 311 likas pilsētām un
pēc stāvokļa uz 1999.gada sākumu rajoniem
7.6. Iedzīvotāju nacionālā sastāva aprēķins pēc Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā, pa repub-
stāvokļa uz 1999.gada sākumu likas pilsētām un rajoniem
7.7. Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā,
modulis 311 pilsētu un lauku
iedzīvotājiem
7.8. Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības Eurostat Iedzīvotāju reģistra dati gads aprēķins kopā Latvijā
(darbs tiek veikts kopīgi ar Pilsonības un modulis 313
migrācijas lietu pārvaldi)
7.9. Iedzīvotāju mirstības cēloņi (darbs tiek veikts Pasaules veselības miršanas reģistri, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
kopīgi ar Veselības statistikas, informācijas aizsardzības apliecības par nāves gadījumiem republikas pilsētām un
un medicīnas tehnoloģiju centra Medicīnas organizācija, rajoniem
statistikas biroju) Eurostat moduļi
311; 351
7.10. Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā, pa repub-
bezdarba līmeņa aprēķiniem modulis 311 likas pilsētām un rajoniem
7.11. Valstī notiekošo administratīvi teritoriālo Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins rajoni, pilsētas, pagasti
izmaiņu uzskaite un ar tām saistītie iedzīvotāju
skaita izmaiņu aprēķini pa atsevišķām
administratīvajām teritorijām
7.12. Informācija pašvaldību finansu statistikas veidlapas gads pilns apsekojums rajoni, pilsētas, pagasti
izlīdzināšanas sistēmas aprēķiniem
7.13. Starptautisko organizāciju nodrošināšana ar Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins atbilstoši Eurostat, ANO,
statistisko informāciju, to skaitā datu moduļi Eiropas Padomes
sagatavošana Eurostat demogrāfiskās un 311; 313 programmai
migrācijas statistikas datu bāzei
7.14. 2000.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas Eurostat visu gadu
darbi (skaitīšanas programmas precizēšana, modulis 312 saskaņā ar
metodoloģiskie un organizācijas dokumenti, speciālu
programmapgāda izstrāde u.c.) plānu
8. Izglītības un zinātnes statistika
8.1. Vispārizglītojošo dienas skolu darbības Apvienoto Nāciju Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
rādītāji (dati apkopoti kopīgi ar Izglītības Izglītības, pilsētām, rajoniem,
un zinātnes ministriju): zinātnes un pagastiem un Rīgas
- skolēnu skaits kultūras rajoniem, pa īpašuma
- skolēnu sadalījums pa vecuma un klašu organizācija, formām
grupām, pēc apmācību valodas Eurostat
- pedagoģiskais personāls modulis 331
- otrgadnieku skaits
- skolu absolventi
- svešvalodas apmācība
8.2. Vakarskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- skolēnu skaits Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- skolēnu uzņemšana zinātnes un pagastiem un Rīgas
- izlaidums kultūras rajoniem
- pedagoģiskie darbinieki u.c. organizācija,
Eurostat
modulis 331
8.3. Pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darba rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu skaits Izglītības, zinātnes pilsētām, rajoniem,
- bērnu skaits, vecums, tautība un kultūras pagastiem un Rīgas
- apmācību valoda organizācija, rajoniem, pa īpašuma
- vietu un grupu skaits Eurostat formām
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu modulis 331
darbinieki
8.4. Augstskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- studentu skaits pa studiju programmām Izglītības, zinātnes republikas pilsētām,
- studentu skaits pa kursiem un kultūras rajoniem un Rīgas
- uzņemšanas rezultāti, to skaitā organizācija, rajoniem, pa īpašuma
maģistrantūrā un doktorantūrā Eurostat formām
- izlaidums modulis 331
- mācību personāls
- studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm
- maģistrantūru darbība
8.5. Vidējo speciālo mācību iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- audzēkņu skaits pa specialitātēm Izglītības, zinātnes pilsētām, rajoniem un
- audzēkņu skaits pa kursiem un kultūras Rīgas rajoniem, pa
- audzēkņu skaits pēc vecuma organizācija, īpašuma formām
- izlaidums Eurostat
- uzņemšanas rezultāti moduļi 331; 332
- darbinieki u.c.
8.6. Arodskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- audzēkņu skaits pa specialitātēm Izglītības, zinātnes pilsētām, rajoniem un
- audzēkņu skaits pa kursiem un kultūras Rīgas rajoniem, pa
- audzēkņu skaits pēc vecuma organizācija, īpašuma formām
- izlaidums Eurostat
- uzņemšanas rezultāti moduļi 331; 332
- darbinieki u.c.
8.7. Ārpusskolas iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- pulciņu skaits un bērnu skaits tajos republikas pilsētām,
- pedagoģiskie darbinieki rajoniem un Rīgas
rajoniem, pa īpašuma
formām
8.8. Bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu Kultūras ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
darbības rādītāji: likas pilsētām, rajoniem,
- audzēkņu skaits pagastiem un Rīgas
- pedagoģisko darbinieku skaits u.c. rajoniem, pa īpašuma
formām
8.9. Pieaugušo apmācības iestāžu darbības rādītāji Eurostat statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
modulis 331 republikas pilsētām,
rajoniem un pagastiem
8.10. Zinātnisko iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- zinātnisko iestāžu skaits Attīstības republikas pilsētām, pa
- zinātnisko darbinieku, tehniķu un programma, īpašuma formām
laborantu skaits Eurostat
- zinātniski tehniskās produkcijas apjoms moduļi 731;
- zinātniski tehniskās produkcijas ievedums 731A; 731B
un izvedums
8.11. Inovācijas procesu raksturojums Apvienoto Nāciju apsekojuma veidlapas gads izlases veida kopā konkrētā nozarē
atsevišķās rūpniecības nozarēs Attīstības pilotapsekojums
programma,
Eurostat
modulis 732
8.12. Doktorantūru darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- doktorantu skaits Attīstības
- doktorantūras beigšanas rezultāti u.c. programma,
Eurostat
moduļi 731; 331
8.13. Fizkultūras kolektīvi, sporta objekti un Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
sporta skolu darbība: republikas pilsētām un
- sporta organizāciju skaits rajoniem
- sporta bāzu skaits
- sporta kolektīvos, klubos, sporta skolās,
sekcijās u.c. nodarbināto skaits
9. Kultūras statistika
9.1. Bibliotēku darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Latvijas Nacionālās bibliotēkas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- lasītāju skaits Izglītības, zinātnes republikas pilsētām,
- fondu kustība un kultūras rajoniem un pagastiem,
- bibliotēku darbinieki organizācija pa īpašuma formām
- finansiālā darbība u.c.
9.2. Cirku darbības rādītāji: statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- vietu skaits
- izrāžu skaits Latvijā
- apmeklētāju skaits u.c.
9.3. Zooloģisko dārzu darbības rādītāji: statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- apmeklētāju skaits
- finansiālā darbība u.c.
9.4. Muzeju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- apmeklētāju skaits Izglītības, zinātnes republikas pilsētām,
- fondu kustība un kultūras rajoniem un pagastiem,
- izstāžu organizēšana organizācija pa īpašuma formām
- finansiālā darbība u.c.
9.5. Teātru darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- vietu skaits Izglītības, zinātnes republikas pilsētām un
- apmeklētāju skaits un kultūras rajoniem, pa īpašuma
- izrāžu skaits organizācija formām
- pirmizrāžu skaits
- finansiālā darbība u.c.
9.6. Kinofilmu iznomāšana: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- iznomāto filmu skaits Izglītības, zinātnes republikas pilsētām un
- skatītāju skaits un kultūras rajoniem, pa īpašuma
- finansiālā darbība u.c. organizācija, formām
Eurostat
modulis 493
9.7. Kinoiestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- vietu skaits Izglītības, zinātnes republikas pilsētām,
- seansu skaits un kultūras rajoniem un pagastiem,
- apmeklētāju skaits organizācija, pa īpašuma formām
- kases ieņēmumi u.c. Eurostat
modulis 493
9.8. Kultūras namu un tautas namu darbības Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
rādītāji (dati apkopoti kopīgi ar Kultūras Izglītības, republikas pilsētām,
ministriju): zinātnes un rajoniem un pagastiem,
- pašdarbības kolektīvu skaits kultūras pa īpašuma formām
- dalībnieku skaits organizācija
- darbinieki
- finansiālie rādītāji u.c.
9.9. Ar tautas namiem nesaistīto māksliniecisko Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji: Izglītības, zinātnes republikas pilsētām un
- māksliniecisko kolektīvu skaits un kultūras rajoniem
- dalībnieku skaits u.c. organizācija
9.10. Filmu studiju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- uzņemto filmu skaits Izglītības, zinātnes republikas pilsētām un
- uzņemto filmu sadalījums pa veidiem un kultūras rajoniem, pa īpašuma
- filmu uzņemšanas izmaksas u.c. organizācija, formām
Eurostat
modulis 493
9.11. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko Apvienoto Latvijas Nacionālās bibliotēkas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
izdevumu izdošana: Nāciju Bibliogrāfijas institūta dati republikas pilsētām un
- izdoto žurnālu, avīžu u.c. periodisko Izglītības, rajoniem, pa īpašuma
izdevumu skaits zinātnes un formām
- periodisko izdevumu sadalījums pēc kultūras
iespiešanas valodas un iznākšanas vietas organizācija
- metiens
- iespiedlokšņu novilkumu skaits
- grāmatu un brošūru izdevēji
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas
- daiļliteratūra pa žanriem u.c.
9.12. Televīzijas un radio studiju darbība: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- darbinieku skaits Nāciju republikas pilsētām un
- raidījumu veidi Izglītības, rajoniem, pa īpašuma
- raidījumu ilgums zinātnes un formām
- raidījumu valoda kultūras
- demonstrēto mākslas, televīzijas un organizācija,
videofilmu skaits Eurostat
- finansu rādītāji u.c. modulis 493
9.13. Videofilmu importēšana: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- importēto filmu un programmu skaits Izglītības, zinātnes
- Latvijā izplatīto videokasešu skaits un kultūras
- valstis, no kurām importētas videofilmas organizācija,
- finansu rādītāji u.c. Eurostat
modulis 493
9.14. Kabeļtelevīzijas tīklu darbība Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
Izglītības, zinātnes
un kultūras
organizācija,
Eurostat
modulis 493
10. Tūrisma statistika
10.1. Tūrisma firmu darbība: Pasaules statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
- tūristu skaits, kuri ierodas Latvijā ar tūrisma
tūrisma firmu palīdzību organizācija,
- tūristu skaits, kuri dodas ceļojumā uz Eurostat
ārvalstīm ar tūrisma firmu palīdzību modulis 502
- tūristu iedalījums pa valstīm
- tūrisma firmu finansu rādītāji u.c.
10.2. Viesnīcu darbība: Pasaules statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- viesnīcu un atpūtas iestāžu skaits (pa veidiem) tūrisma pilsētām, rajoniem un
- gultasvietu skaits organizācija, pagastiem
- gultasvietu noslogojums Eurostat
- numuru skaits moduļi 501; 502
- numuru noslogojums
- apkalpoto cilvēku skaits (pa valstīm) u.c.
10.3. Ceļotāju apsekojums: Pasaules apsekojuma anketa 3 reizes izlases aptaujāto respondentu
- ceļojuma mērķis tūrisma gadā apsekojums kopums, to skaitā no
- ceļojumā pavadīto dienu skaits organizācija, Latvijas izbraucošie
- ceļojuma laikā iztērētie naudas līdzekļi Eurostat ārvalstu tūristi un valstī
- iztērēto naudas līdzekļu sadalījums pa modulis 501 iebraucošie tūristi
pakalpojumu veidiem u.c. (Latvijas iedzīvotāji)
10.4. Robežu šķērsojošo personu skaits: Pasaules Valsts robežsardzes dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- iebraukušo personu skaits, to skaitā tūrisma
Latvijas iedzīvotāji, ārvalstnieki organizācija,
- izbraukušo personu skaits, to skaitā Eurostat
Latvijas iedzīvotāji, ārvalstnieki modulis 501
10.5. Iekšzemes (vietējo) ceļotāju apsekojums: Pasaules apsekojuma anketa ceturksnis izlases kopā Latvijā
- atpūtas un darījuma braucienu skaits tūrisma apsekojums
- ceļotāju skaits organizācija,
- ceļojuma mērķis Eurostat
- ceļojumā pavadīto dienu skaits modulis 501
- ceļojuma laikā iztērētie naudas līdzekļi
11. Veselības aizsardzības statistika
11.1. Veselības aizsardzības iestāžu tīkls, to Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
darbība, medicīnas darbinieki veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām,
aizsardzības rajoniem, pagastiem un
organizācija, Rīgas rajoniem
Eurostat
modulis 351
11.2. Saslimstība ar infekcijas slimībām un Pasaules Veselības statistikas, informācijas un mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
parazītiskajām slimībām veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām un
aizsardzības rajoniem
organizācija
11.3. Saslimstība ar: Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- ļaundabīgajiem audzējiem veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām un
- tuberkulozi aizsardzības rajoniem
- seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu organizācija
slimībām
- alkoholismu un narkomāniju
- AIDS
- psihiskajām slimībām u.c.
11.4. Slimnīcu darbība: Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- slimnieku sastāvs slimnīcās veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām un
- ārstēšanās ilgums un rezultāti aizsardzības rajoniem
organizācija
11.5. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe: Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- grūtnieču skaits veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām un
- grūtniecības atrisinājuma veids aizsardzības rajoniem
- grūtniecības sarežģījumu veidi organizācija
- dzemdētāju sadalījums pēc vecuma
- dati par jaundzimušajiem u.c.
11.6. Bērnu un pusaudžu veselības aprūpe: Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- veselības aizsardzības iestāžu uzskaitē veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām un
esošo bērnu un pusaudžu skaits aizsardzības rajoniem
- bērnu profilaktisko apskašu rezultāti organizācija
- bērnu saslimstība pirmajā dzīves gadā u.c.
11.7. Potēšana pret infekcijas slimībām: Pasaules Nacionālā vides veselības centra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- potēto skaits veselības republikas pilsētām un
- potēto vecums u.c. aizsardzības rajoniem
organizācija
11.8. Ātrās medicīniskās palīdzības darbs: Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- ārstu, feldšeru un specializēto ātrās veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati republikas pilsētām un
medicīniskās palīdzības brigāžu darba aizsardzības rajoniem
rezultāti organizācija
11.9. Pārejošā darba nespēja un cietušo skaits Pasaules statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā,
nelaimes gadījumos ekonomiskās darbības veselības aktīvo pa nozarēm
jomā: aizsardzības uzņēmumu
- nelaimes gadījumu skaits darbā organizācija, izlases veida
- kavēto darbdienu skaits Starptautiskā apsekojums
- cietušo skaits, to skaitā miruši darba organizācija,
- materiālie zaudējumi u.c. Eurostat modulis 352
11.10. Aborti un kontracepcija Pasaules Veselības statistikas, informācijas un gads pilns apsekojums kopā Latvijā
veselības medicīnas tehnoloģiju centra dati
aizsardzības
organizācija
11.11. Slimokases darbība Valsts slimokases dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
11.12. Iedzīvotāju veselības stāvokļa apsekojums1 Pasaules apsekojuma veidlapas gads izlases veida kopā Latvijā,
veselības apsekojums pa reģioniem
aizsardzības
organizācija,
Eurostat
modulis 351
12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību statistika
12.1. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
un to atklāšana gads likas pilsētām un rajoniem
12.2. Pie kriminālatbildības saukto personu skaits Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
gads likas pilsētām un rajoniem
12.3. Tiesās izskatītās krimināllietas, to skaitā Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
tiesās ienākušās krimināllietas:
- pirmās instances tiesas
- apelācijas instances tiesas
12.4. Notiesāto personu skaits un tām noteikto Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
sodu veidi un apmēri
12.5. Informācija par pirmstiesas izmeklēšanas Prokuratūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
iestāžu darbu un prokuratūras darbu, kas
nav saistīts ar pirmstiesas izmeklēšanu
12.6. Brīvības atņemšanas iestāžu darba Iekšlietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
pamatrādītāji (vietu skaits soda izpildes
iestādēs, notiesāto un ieslodzīto kontingents)
12.7. Dati par ugunsgrēkiem un to nodarītajiem Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, gada
materiālajiem zaudējumiem gads informācija - pa repub-
likas pilsētām un rajoniem
12.8. Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
aizsardzības jomā un to nodarīto materiālo
zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
12.9. Ceļu satiksmes negadījumu statistika: Eiropas Ceļu satiksmes drošības direkcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- negadījumu skaits Transporta ministru ceturksnis pilsētām un rajoniem
- bojā gājušo cilvēku skaits konference, ANO
- ievainoto cilvēku skaits Eiropas ekono-
miskā komisija,
Eurostat modulis 488
Ceļu satiksmes drošības direkcija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
13. Vides aizsardzības statistika
13.1. Gaisa aizsardzība (dati tiek apkopoti ANO Eiropas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
kopīgi ar Vides aizsardzības un ekonomiskā republikas pilsētām un
reģionālās attīstības ministriju) komisija, rajoniem, pa nozarēm
Eurostat moduļi
715; 718; 719
13.2. Ūdens lietošanas rādītāji (dati tiek apkopoti ANO Eiropas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās ekonomiskā republikas pilsētām un
attīstības ministriju): komisija, rajoniem, pa upju
- ūdens saņemšana un izmantošana Eurostat moduļi baseiniem, pa nozarēm
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana 714; 718; 719
- notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums
13.3. Izdevumi vides aizsardzībai ANO statistikas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
nodaļa, Eurostat pilsētām un rajoniem,
moduļi 717; 718; 719 pa nozarēm
13.4. Kapitālieguldījumi vides aizsardzībai ANO statistikas statistikas veidlapas pusgads izlases kopā Latvijā, pa
nodaļa, Eurostat apsekojums pilsētām un rajoniem,
moduļi 717; 718; 719 pa nozarēm
13.5. Dabas rezervātu platība, augu, dzīvnieku ANO Eiropas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
un putnu sugas ekonomiskā rezervātiem un
komisija, Pasaules nacionālajiem parkiem
dabas fonds,
Eurostat moduļi
611; 718; 719
13.6. Apkārtējās vides piesārņojuma novērojumu Vispasaules Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes dati pusgads novērojumu
rezultāti meteoroloģiskā gads tīkls pa novērojumu stacijām
organizācija,
Eurostat moduļi
716; 715; 718; 719
13.7. Laika apstākļi Latvijā Vispasaules Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes dati mēnesis novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
meteoroloģiskā gads
organizācija,
Eurostat moduļi
718; 719
13.8. Bīstamie atkritumi: ANO Eiropas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- atkritumu daudzums ekonomiskā ministrijas dati republikas pilsētām
- atkritumu izcelsme komisija, Eurostat un rajoniem
moduļi 712; 718; 719
13.9. Ietekmes uz vidi novērtējums Vides valsts ekspertīze gads ekspertīžu ekspertīžu un saska-
kopums ņojumu skaits, augsnes
piesārņojuma rādītāji
Latvijā
13.10. Vides veselības novērojumu rādītāji Pasaules veselības Nacionālā vides veselības centra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
aizsardzības pilsētām un rajoniem
organizācija
14. Darba statistika
14.1. Darbaspēka resursu bilance Starptautiskā Centrālās statistikas pārvaldes dati gads aprēķins kopā Latvijā, pa nozarēm
darba organizācija un īpašuma formām
14.2. Ekonomiski aktīvo, nodarbināto un Starptautiskā Centrālās statistikas pārvaldes dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa
nestrādājošo iedzīvotāju skaits darba organizācija, republikas pilsētām un
Eurostat modulis 321 rajoniem
14.3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits Starptautiskā Centrālās statistikas pārvaldes dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, sabied-
darba organizācija riskajā un privātajā sektorā
14.4. Strādājošo skaits un darba samaksa, mēneša Starptautiskā statistikas veidlapas mēnesis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
vidējā bruto un neto darba samaksa darba ceturksnis uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
organizācija veida apseko- pa republikas pilsētām
jums, iestādes un rajoniem, pa nozarēm
statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabied-
uzņēmumu riskajā un privātajā
izlases veida sektorā, pa republikas
apsekojums, pilsētām un rajoniem,
pa nozarēm, pa dzimumiem
14.5. Neizmaksātā darba samaksa Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
darba uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
organizācija veida apseko- pa republikas pilsētām
jums, iestādes un rajoniem, pa nozarēm
14.6. Faktiski nostrādātais laiks un darba laika Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
zudumi darba uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
organizācija veida apseko- pa republikas pilsētām
jums, iestādes un rajoniem, pa nozarēm
14.7. Informācija par darba devēja apmaksāto Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
darbnespējas periodu: darba uzņēmumu izlases kajā un privātajā sektorā,
- gadījumu skaits organizācija veida apseko- pa republikas pilsētām
- izmaksātās summas jums, iestādes un rajoniem, pa nozarēm
- dienu skaits
14.8. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) grupējums Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, sabiedris-
pēc strādājošo vidējā skaita darba gads uzņēmumu kajā un privātajā sektorā,
organizācija izlases veida pa republikas pilsētām
apsekojums un rajoniem, pa nozarēm
14.9. Ierēdņu amatu skaits, faktiskais ierēdņu Valsts civildienesta pārvaldes dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
skaits, faktiskais ierēdņu kandidātu skaits ministrijām u.c.
civildienesta iestādēm
14.10. Bezdarbnieku skaits, sastāvs un reģistrēto Starptautiskā Nodarbinātības valsts dienesta dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
brīvo darba vietu skaits darba ceturksnis republikas pilsētām un
organizācija rajoniem
14.11. Bezdarbnieku skaits un sastāvs pēc dzimuma Starptautiskā Nodarbinātības valsts dienesta dati reizi pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
darba organi- ceturksnī likas pilsētām un rajoniem,
zācija, Eurostat pilsētām un pagastiem
modulis 321
14.12. Bezdarbnieka pabalstu izmaksa - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
pabalstu saņēmēju skaits un pabalstu summa likas pilsētām un rajoniem
14.13. Darbinieku skaita sadalījums pēc darba Starptautiskā statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
samaksas apmēra darba uzņēmumu izlases republikas pilsētām un
organizācija veida apseko- rajoniem, pa nozarēm
jums, iestādes
14.14. Darbinieku skaits un to darba samaksa Starptautiskā statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
pa profesijām darba uzņēmumu izlases republikas pilsētām un
organizācija veida apseko- rajoniem, pa nozarēm
jums, iestādes
14.15. Darbaspēka izmaksu apsekojums Starptautiskā apsekojuma anketa reizi gadā izlases kopā izvēlētajās nozarēs,
darba organi- apsekojums uz vienu strādājošo
nizācija, Eurostat
modulis 322
14.16. Darbaspēka izlases apsekojums: Starptautiskā apsekojuma anketa 2 reizes izlases kopā Latvijā, pilsētās
- darbaspēka sadalījums pēc vecuma, darba gadā apsekojums (t.sk. Rīgā) un laukos
dzimuma, izglītības un pa nozarēm un organizācija,
profesiju grupām Eurostat
- nostrādātais darba laiks modulis 321
- darba raksturs (pastāvīgs, pagaidu,
vienreizējs, sezonas)
- darba meklētāju skaits
- darba meklēšanas veids u.c.
14.17. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: ekonomiskajām zonām
- strādājošo skaits
- darba samaksa, mēneša vidējā bruto un
neto darba samaksa
- nerezidentu skaits un darba samaksa
15. Sociālās aizsardzības statistika
15.1. Valsts pensijas: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- pensionāru skaits ceturksnis un republikas pilsētām,
- pensionāru sadalījums pēc saņemtās pa rajonu pilsētām un
pensijas veida pagastiem
- piešķirtās pensijas vidējais apmērs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- izmaksātās pensijas vidējais apmērs ceturksnis rajoniem un republikas
- pensionāru sadalījums pa vecuma grupām pilsētām
- kopējie izdevumi pensijām
15.2. Valsts sociālie pabalsti: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- sociālo pabalstu saņēmēju skaits pa ceturksnis rajoniem un republikas
pabalstu veidiem pilsētām
- sociālo pabalstu vidējie apmēri pa
pabalstu veidiem
15.3. Pašvaldību sociālie pabalsti: Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- saņēmēju skaits attiecīgajā mērķa grupā departamenta un Sociālās palīdzības fonda dati rajoniem un republikas
- izlietotā summa (kopā visās mērķa grupās) pilsētām
15.4. Bērnu bāreņu aprūpes centri un pašvaldību statistikas veidlapas, Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
bērnu nami-patversmes: Sociālās palīdzības departamenta un rajoniem un republikas
- namu (centru) skaits Sociālās palīdzības fonda dati pilsētām,
- plānoto vietu skaits pa rajonu pilsētām un
- bērnu skaits pagastiem
15.5. Veco ļaužu un invalīdu un personu ar garīga Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
rakstura traucējumiem pansionāti (centri): departamenta un Sociālās palīdzības rajoniem un republikas
- pansionātu (centru) skaits fonda dati pilsētām,
- vietu skaits pa rajonu pilsētām un
- iemītnieku skaits u.c. pagastiem
15.6. Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri: Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- centru skaits departamenta un Sociālās palīdzības un republikas pilsētām,
- vietu skaits fonda dati pa rajonu pilsētām un
- bērnu skaits pagastiem
15.7. Profesionālās rehabilitācijas centri: Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- vietu skaits departamenta un Sociālās palīdzības rajoniem un republikas
- dalībnieku skaits u.c. fonda dati pilsētām
15.8. Invaliditātes piešķiršana: Labklājības ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- to invalīdu skaits, kuriem invaliditāte rajoniem un republikas pilsētām
piešķirta pirmo reizi
- invaliditātes cēloņi
- pirmreizēji par invalīdiem atzīto
sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma
un invaliditātes grupām u.c.
15.9. Apmeklētāju skaits sociālās palīdzības Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
dienestos: departamenta un Sociālās palīdzības rajoniem un republikas
- ģimeņu skaits pēc piederības pie fonda dati pilsētām
attiecīgās mazaizsargāto kategorijas
- personu skaits šajās kategoriju grupās
15.10. Mājas aprūpe: Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- aprūpējamo personu skaits departamenta un Sociālās palīdzības rajoniem un republikas
- aprūpētāju skaits fonda dati pilsētām
- personu skaits, kurām aprūpe mājās
nepieciešama, bet nav nodrošināta
- aprūpei mājās izlietotā summa
15.11. Adopcija: Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- no bāreņu un bez vecāku gādības rajoniem un republikas
palikušo bērnu aprūpes iestādēm gada pilsētām
laikā adoptēto bērnu skaits
15.12. Aizbildnība: Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- aizbildnībā esošo bērnu skaits un republikas pilsētām
16. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
16.1. Mājsaimniecību budžeta pētījums: Eurostat apsekojuma anketas gads izlases kopā Latvijā, pilsētu un
- mājsaimniecību sastāvs modulis 361 apsekojums lauku iedzīvotājiem,
- mājsaimniecību dzīves apstākļu raksturojums kopā pa republikas
- mājsaimniecību iespējas izmantot zemi pilsētām un Rīgu
un šīs zemes raksturojums
- mājsaimniecību ienākumi
- mājsaimniecību patēriņa un citi izdevumi
- pārtikas produktu patēriņš mājsaimniecībās
- mājsaimniecību nodrošinātība ar
ilglietošanas priekšmetiem
- mājsaimniecības materiālās labklājības
pašnovērtējums
- mājsaimniecības locekļu nodarbinātība
16.2. Iztikas minimuma preču un pakalpojumu cenu reģistrācija mēnesis aprēķini kopā Latvijā
groza aprēķins
16.3. Dzīves apstākļu pētījums apsekojuma anketas vienreizējs izlases kopā Latvijā, pilsētu un
apsekojums lauku iedzīvotājiem,
kopā pa republikas
pilsētām un Rīgu
17. Nekustamā īpašuma statistika
17.1. Nekustamā īpašuma uzskaite: Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- zemju, ēku un būvju, dzīvokļu īpašumi, un pagastiem, pa
to skaits, platības, īpašnieks vai valdītājs, īpašuma formām
lietošanas mērķis, kadastrālā vērtība
17.2. Dzīvojamā fonda uzskaite: Eurostat statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma
- dzīvojamo māju skaits, kopējā platība, modulis 381 formām, pa pilsētām
dzīvokļu skaits, dzīvokļu labiekārtojums, un rajoniem, pašvaldību
dzīvojamo māju nolietojums dzīvojamais fonds -
pa pagastiem
17.3. Pašvaldību palīdzība dzīvokļu jautājuma statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
risināšanā pilsētām un pagastiem
17.4. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas Eurostat Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
veidiem un īpašniekiem (lietotājiem) moduļi 611; 621 rajoniem un pagastiem
17.5. Pilsētu zemju platības statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
17.6. Nekustamā īpašuma aģentūru darbība statistikas veidlapas reizi gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
18. Tirdzniecības statistika
18.1. Pārdoto preču struktūra mazumtirdzniecības Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis izlases kopā Latvijā, pa
uzņēmumos vērtības izteiksmē, preču modulis 471 apsekojums galvenajām preču
krājumi, nodarbināto skaits grupām
18.2. Tirdzniecības apgrozījums: Eurostat statistikas veidlapas mēnesis izlases kopā Latvijā, pēc
- mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā modulis 471 apsekojums uzņēmuma
ēdināšanā pamatdarbības (pēc
NACE grupām),
pa īpašuma formām
- pilsētu tirgos apsekojuma anketa ceturksnis izlases apsekojums kopā Latvijā
18.3. Tirdzniecības tīkla rādītāji (veikalu un Eurostat statistikas veidlapas gads izlases kopā Latvijā, pa
tirgu skaits, tirdzniecības platība, bāru un modulis 471 apsekojums īpašuma formām, pēc
restorānu skaits, vietu skaits tajos u.c.), uzņēmuma pamatdarbības,
tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā pēc uzņēmuma tirdznie-
nodarbināto skaits ciskās darbības
18.4. Svarīgāko preču vairumtirdzniecības Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, pa
apjomi, iepirkto preču sadalījums pēc modulis 471 aktīvo galvenajām preču
iepirkuma vietas, vairumtirdzniecības uzņēmumu grupām,
apgrozījuma sadalījums pa klientu izlases veida pa īpašuma formām
grupām, preču krājumi apsekojums
18.5. Licencēto alkoholisko dzērienu izplatītāju Akcizēto preču pārvaldes dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
darbības rādītāji gads
18.6. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: speciālajām
- mazumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos, ekonomiskajām zonām
kuru gada mazumtirdzniecības apgrozījums
ir lielāks par 200 tūkst. latu
- vairumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos,
kuros strādājošo skaits ir 20 un vairāk vai
gada apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
19. Maksas pakalpojumu statistika
19.1. Maksas pakalpojumu realizācijas apjomi pa Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
tekstā minētajiem pakalpojumu veidiem moduļi 511; 512; uzņēmumu izlases atsevišķiem pakalpojumu
513; 515; 516 veida apsekojums veidiem, pa īpašuma
formām, pēc uzņē-
muma pamatdarbības
19.2. Kanalizācijas saimniecība statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
rajoniem un pagastiem
19.3. Dienesta viesnīcu darbība statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
rajoniem un pagastiem
pa īpašuma formām
19.4. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: speciālajām
- maksas pakalpojumu realizācijas apjomi ekonomiskajām zonām
pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
uzņēmumos, kuros strādājošo skaits ir 20
un vairāk vai gada apgrozījums ir lielāks
par 200 tūkst. latu
20. Rūpniecības statistika
20.1. Rūpniecības produkcijas apjoms vērtības Eurostat, ANO statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa
izteiksmē statistikas pēc cenza rūpniecības nozarēm
nodaļa un īpašuma formām,
pa republikas pilsētām
un rajoniem
20.2. Jauno pasūtījumu apjoms vērtības izteiksmē statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa
pēc cenza rūpniecības nozarēm
20.3. Rūpniecības produkcijas apjoms vērtības statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā, pa
izteiksmē pa sastāvdaļām: aktīvo rūpniecības nozarēm
- nosūtīto pašražoto preču vērtība uzņēmumu un īpašuma formām,
- ieņēmumi no izpildītajiem rūpnieciska izlases veida pa republikas pilsētām
rakstura darbiem apsekojums un rajoniem
- gatavās produkcijas krājumu izmaiņas
- nepabeigto ražojumu izmaiņas
- pašu vajadzībām ar uzņēmuma
darbaspēku radīto pamatlīdzekļu vērtība
20.4. Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksi Eurostat statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa
modulis 442 pēc cenza rūpniecības nozarēm
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
uzņēmumu izlases rūpniecības nozarēm
veida apsekojums
20.5. Pievienotā vērtība un produkcijas statistikas veidlapas ceturksnis apsekojums kopā Latvijā, pa
materiālās izmaksas pēc cenza republikas pilsētām un
rajoniem, pa rūpnie-
cības nozarēm
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
uzņēmumu izlases republikas pilsētām un
veida apsekojums rajoniem, pa rūpnie-
cības nozarēm
20.6. Pamatlīdzekļu (to skaitā mašīnu un iekārtu) Eurostat, ANO statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
veidošana statistikas uzņēmumu izlases republikas pilsētām un
nodaļa veida apsekojums rajoniem, pa rūpnie-
cības nozarēm
20.7. Galveno rūpniecības produkcijas veidu Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis apsekojums kopā Latvijā, pa repub-
ražošana modulis 445 pēc cenza likas pilsētām un rajoniem
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
uzņēmumu izlases republikas pilsētām
veida apsekojums un rajoniem
20.8. Vidējais strādājošo skaits rūpniecībā statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa
pēc cenza republikas pilsētām un
rajoniem, pa rūpniecības
nozarēm un īpašuma
formām
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa
uzņēmumu izlases republikas pilsētām un
veida apsekojums rajoniem, pa rūpniecības
nozarēm un īpašuma
formām
20.9. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale statistikas veidlapas gads uzņēmumi un kopā Latvijā
uzņēmējsabiedrības,
kas nodarbojas
ar ūdens piegādi
20.10. Lopu un putnu pārstrāde un gaļas statistikas veidlapas gads uzņēmumi un kopā Latvijā
izlietojums produkcijas ražošanā uzņēmējsabiedrības,
kas nodarbojas
ar gaļas pārstrādi
20.11. Piena pārstrāde, pilnpiena produkcijas statistikas veidlapas gads uzņēmumi un kopā Latvijā
ražošanai izlietotais piena un vājpiena uzņēmējsabiedrības,
daudzums kas nodarbojas
ar piena pārstrādi
20.12. Melnās metalurģijas produkcijas ražošana, Eurostat statistikas veidlapas gads uzņēmumi, kas kopā Latvijā
izejvielu un enerģijas patēriņš modulis 446 nodarbojas ar
metalurģiju
20.13. Izejvielu patēriņš cukura ražošanā statistikas veidlapas gads uzņēmumi, kas kopā Latvijā
nodarbojas ar
cukura ražošanu
20.14. Rūpnieciskās ražošanas jaudu izmantošana statistikas veidlapas vienreizējs ekonomiski aktīvo kopā Latvijā,
uzņēmumu izlases pa nozarēm
veida apsekojums
20.15. Rūpnieciskā ražošana zemnieku saimniecībās apsekojuma anketa vienreizējs izlases apsekojums kopā Latvijā,
zemnieku pa nozarēm
saimniecībās
20.16. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: speciālajām
- galveno rūpniecības produkcijas veidu ekonomiskajām zonām
ražošana speciālajās ekonomiskajās zonās
21. Zvejniecības statistika
21.1. Zivju nozveja pa sugām Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā
moduļi 691; 692 aktīvo uzņēmumu
izlases veida
apsekojums
21.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu Eurostat moduļi statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā
ieguve pa okeānu zvejas rajoniem un zonām, 691; 692 aktīvo uzņēmumu
iekšējos ūdeņos, zvejniecības produkcijas izlases veida
apjoms faktiskajās cenās, zvejas flotes lielums apsekojums
22. Materiālo resursu un enerģētikas statistika
22.1. Elektroenerģijas ražošana, sadale, Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā, pa
kurināmā patēriņš tās ražošanai, 456; 453; 451 apsekojums elektrostaciju tipiem
elektrostaciju jauda
22.2. Siltumenerģijas ražošana un sadale, Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads uzņēmumi, kopā Latvijā, pa
kurināmā patēriņš tās ražošanai 451; 456 uzņēmējsa- republikas pilsētām
biedrības, un rajoniem,
iestādes, kuras pa pašvaldībām
ražo siltumener-
ģiju un piegādā
to patērētājiem,
kā arī izlieto savām
vajadzībām
22.3. Siltumenerģijas piegāde un kurināmā Eurostat modulis statistikas veidlapas katrs uzņēmumi, uz- kopā Latvijā, pa
patēriņš apkures sezonā 456 apkures ņēmējsabiedrības, republikas pilsētām
sezonas iestādes, kuras un rajoniem,
mēnesis ražo siltumener- pa pašvaldībām
ģiju un piegādā
to patērētājiem
22.4. Gāzes piegāde patērētājiem statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
22.5. Atsevišķi kurināmā un degvielas veidi Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, pa
(atlikumi, piegādes un patēriņš) dulis 452 aktīvo uzņēmumu republikas pilsētām
izlases veida un rajoniem,
apsekojums, pa nozarēm
iestādes
22.6. Kopējā enerģētiskā bilance Eurostat mo- aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā
dulis 451
22.7. Svarīgāko izejvielu un materiālu patēriņš, statistikas veidlapas
iekļaujot derīgo izrakteņu izmantošanu gads ekonomiski ak- kopā Latvijā, pa
tīvo uzņēmumu nozarēm
izlases veida
apsekojums
23. Lauksaimniecības statistika
23.1. Lauksaimniecības produkcija Eurostat mo- statistikas veidlapas gads ekonomiski ak- kopā Latvijā
salīdzināmajās un faktiskajās cenās dulis 631 tīvo uzņēmumu
izlases veida
apsekojums
23.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, Eurostat mo- statistikas veidlapas, 2 reizes visas valsts un kopā Latvijā, pa
kopraža un ražība duļi 611; 612; apsekojuma anketa gadā statūtsabied- rajoniem
641 rības; izlases
veidā - iedzīvo-
tāju saimniecības
23.3. Lopbarības krājumi, izlietošana un bilance statistikas veidlapas, apsekojuma anketa gads visas valsts un statūtsabiedrības; izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības
kopā Latvijā, pa rajoniem
23.4. Lopu, putnu un kažokzvēru skaits Eurostat mo- statistikas veidlapas, 2 reizes visas valsts un kopā Latvijā, pa
duļi 651; 652 apsekojuma anketa gadā statūtsabied- rajoniem
rības; izlases
veidā - iedzīvo-
tāju saimniecības
23.5. Lopu un putnu produktivitāte statistikas veidlapas, 2 reizes visas valsts un kopā Latvijā,
apsekojuma anketa gadā statūtsabiedrī- pa rajoniem
bas; izlases (par valsts saimniecībām
veidā - iedzīvotāju un statūtsabiedrībām)
saimniecības
23.6. Lopkopības produkcijas pārdošana Eurostat mo- statistikas veidlapas mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem: duļi 633; 652 apsekojums rajoniem
- piena, lopu un putnu iepirkšana
- iepirktā piena kvalitāte
23.7. Augkopības produkcijas pārdošana Eurostat mo- statistikas veidlapas
pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem: dulis 633
- graudu iepirkšana mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
(augusts- apsekojums rajoniem
decembris)
- cukurbiešu iepirkšana mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
(oktobris- apsekojums rajoniem
janvāris)
- linu iepirkšana gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums rajoniem
23.8. Puķkopība (realizācija) statistikas veidlapas gads visas valsts kopā Latvijā
un statūtsa-
biedrības
23.9. Lauksaimniecības produkcijas realizācija Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis visas valsts un kopā Latvijā, pa
naturālā un vērtības izteiksmē dulis 633 statūtsabiedrības rajoniem
23.10. Lauksaimniecības tehnikas daudzums Eurostat mo- statistikas veidlapas, 1.jūnijā visas valsts un kopā Latvijā, pa
dulis 621 apsekojuma anketa statūtsabied- rajoniem
rības; izlases
veidā - iedzīvo-
tāju saimniecības
23.11. Minerālmēslu, organiskā mēslojuma statistikas veidlapas, gads visas valsts un kopā Latvijā, pa
iestrādāšana un augu aizsardzības apsekojuma anketa statūtsabied- rajoniem
līdzekļu lietošana rības; izlases
veidā - iedzīvotāju
saimniecības
23.12. Lauksaimniecības produktu naturālās Eurostat mo- Zemkopības ministrijas dati gads aprēķini kopā Latvijā
bilances duļi 642; 653
23.13. Ieņēmumi un izdevumi (naudā) Eurostat mo- apsekojuma anketa 2 reizes izlases veidā kopā Latvijā
iedzīvotāju saimniecībās dulis 632 gadā - iedzīvotāju
saimniecības
23.14. Iedzīvotāju saimniecībās strādājošo Eurostat mo- apsekojuma anketa gads izlases veidā kopā Latvijā
nosacīto darba vienību skaits dulis 634 - iedzīvotāju
saimniecības
23.15. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes Valsts zemes dienesta dati gads izlases veida apsekotās saimniecības
pārraudzība apsekojums
23.16. Saimniecību ekonomiskais lielums un Eurostat mo- apsekojuma anketa, gads aprēķini kopā Latvijā
specializācija dulis 621 Zemkopības ministrijas dati
23.17. 2000.gada lauksaimniecības skaitīšanas visu gadu
sagatavošanas darbi saskaņā ar
speciālu
plānu
24. Mežsaimniecības statistika
24.1. Meža zeme, tās apsaimniekošana un Valsts meža dienesta dati gads aktualizēta kopā Latvijā, pa
izmantošana: datu bāzes rajoniem, pa īpašuma
- pēc mežu aizsardzības kategorijām informācija formām
- pēc koku vecuma struktūras
24.2. Koku izciršana: Eurostat mo- Valsts meža dienesta dati par saim- pilns kopā Latvijā, pa
- meža galvenajā cirtē dulis 681 niecisko apsekojums īpašuma formām
- starpcirtē (sastāva kopšanas, krājas gadu
kopšanas, rekonstruktīvajā)
- sanitārajās cirtēs
- citās cirtēs
24.3. Meža izmantošana galvenajā cirtē, Valsts meža dienesta dati par saim- pilns kopā Latvijā, pa
starpcirtē, sanitārajās cirtēs un citās cirtēs niecisko apsekojums rajoniem
(tāme, izsniegšana un izciršana): gadu
- aizsargājamos mežos
- saudzējamos mežos
- saimnieciskajos mežos
24.4. Meža ugunsgrēki: Valsts meža dienesta dati gads pilns kopā Latvijā, pa
- izdegusī platība apsekojums valsts virsmežniecībām
- ugunsgrēku cēloņi
- ugunsgrēku nodarītie zaudējumi
- atbildība par mežu ugunsdrošības
noteikumu pārkāpumiem
24.5. Meža atjaunošana: Valsts meža dienesta dati par saim- pilns kopā Latvijā, pa
- valsts mežos niecisko apsekojums rajoniem
- citos mežos gadu
24.6. Meža aizsardzība: Valsts meža dienesta dati gads pilns kopā Latvijā, pa
- meža aizsardzības pasākumi apsekojums valsts virsmežniecībām
- bojā gājušās audzes
- slimības un kaitēkļi
24.7. No izsniegtajiem mežmateriāliem Valsts meža dienesta dati par saim- pilns kopā Latvijā
sagatavotā produkcija niecisko apsekojums
gadu
24.8. Lietkoksnes iegūšana lauku saimniecībās statistikas veidlapas gads izlases veidā - kopā Latvijā, pa
iedzīvotāju rajoniem
saimniecības
24.9. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, Valsts meža dienesta dati gads pilns kopā Latvijā
nomedīto dzīvnieku skaits (medību apsekojums
sezona)
25. Investīciju un būvniecības statistika
25.1. Investīcijas un kapitāla veidošana Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, pa
dulis 441 aktīvo uz- republikas pilsētām un
ņēmumu rajoniem, pa nozarēm
izlases veida un īpašuma formām
apsekojums
25.2. Objektu un pamatlīdzekļu nodošana Eurostat mo- statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā, pa
ekspluatācijā, nefinansu investīcijas un dulis 441 aktīvo uz- republikas pilsētām
kapitālieguldījumu izmantošana 1998.gadā: ņēmumu un rajoniem, pa
- pamatlīdzekļu nodošana ekspluatācijā izlases veida finansēšanas avotiem,
un kapitālieguldījumu struktūra apsekojums pa nozarēm un
- dzīvojamo ēku un citu civilās nozīmes īpašuma formām
objektu nodošana ekspluatācijā
25.3. Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums republikas pilsētām,
rajoniem un pagastiem
25.4. Būvmontāžas līgumdarbus izpildošo Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, pa
organizāciju un uzņēmējsabiedrību duļi 441; 442 aktīvo uzņē- republikas pilsētām un
darbības rādītāji mumu izlases rajoniem, pa īpašuma
veida apsekojums formām
statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā, pa
aktīvo uz- republikas pilsētām un
ņēmumu iz- rajoniem, pa ēku un
lases veida būvju veidiem
apsekojums
25.5. Kopējais pasūtītājorganizāciju - visu statistikas veidlapas gads pilns pa republikas pilsētām,
līmeņu pašvaldību - pārtrauktās būvniecības apsekojums rajoniem un pagastiem
objektu skaits un vērtība
25.6. Izdoto būvatļauju skaits un ekspluatācijā
pieņemto būvobjektu skaits statistikas veidlapas ceturksnis pilns pa republikas pilsētām,
apsekojums rajoniem un pagastiem
25.7. Valsts autoceļu uzturēšana un remonts Latvijas Autoceļu direkcijas dati ceturksnis pilns kopā Latvijā
apsekojums
25.8. Projektēšanas organizāciju darbības rādītāji statistikas veidlapas gada pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums republikas pilsētām
un rajoniem
25.9. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: apsekojums ekonomiskajām zonām
- nefinansu investīcijas nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa
atsevišķiem izmaksu veidiem
- kopējais veikto būvmontāžas darbu apjoms
- galveno objektu būvniecība
26. Transporta un sakaru statistika
26.1. Transportlīdzekļu skaits: Eurostat mo- Latvijas kuģu reģistra dati gads pilns kopā Latvijā
- kuģi (grupējums pa kuģu tipiem, pēc lieluma) dulis 481 apsekojums
- automobiļi (kravas, vieglie, autobusi), Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati gads pilns kopā Latvijā, pa
motocikli (grupējums pēc degvielas veida, apsekojums pilsētām un rajoniem
vecuma, pa markām), to skaitā privātpersonu
transportlīdzekļi
Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
apsekojums
- trolejbusi, tramvaji statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums pilsētām
- dzelzceļa transportlīdzekļi (lokomotīves, statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā
preču un pasažieru vagoni) apsekojums
- gaisa kuģi Latvijas gaisa kuģu reģistra dati gads pilns kopā Latvijā
apsekojums
26.2. Satiksmes ceļu un cauruļvadu garums: Eurostat mo-
dulis 481
- dzelzceļa līnijas statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā
apsekojums
- valsts autoceļi Latvijas Autoceļu direkcijas dati gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums rajoniem
- pagastu ceļi Latvijas Autoceļu direkcijas dati gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums rajoniem un pagastiem
- tramvaju un trolejbusu līnijas statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums pilsētām
- maģistrālie naftas un naftas produktu vadi statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā
apsekojums
- maģistrālie gāzes vadi statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā
apsekojums
26.3. Sakaru līdzekļu skaits: Eurostat mo-
dulis 492
- publiskā telekomunikāciju tīkla pamata statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā, pa
telefona aparātu skaits apsekojums republikas pilsētām un
rajoniem, sadalījumā
pa pilsētām un laukiem
- mobilā telefona abonentu skaits statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā
apsekojums
- mobilā telefona tīkla bāzes staciju skaits statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums rajoniem
- televīzijas staciju un raidītāju skaits Valsts elektrosakaru inspekcijas dati gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums rajoniem
26.4. Dzelzceļa transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā
- kravu un pasažieru pārvadājumi (iekšzemē, dulis 484 mēnesis apsekojums
eksports, imports, tranzīts)
- kravu un pasažieru apgrozība
- eksporta un importa kravas sadalījumā pa valstīm
- iekšzemes kravu pārvadājumi pēc pārvadājumu attāluma
- ritošā sastāva izmantošanas rādītāji
- finansu rādītāji
- nodarbinātība
- pasažieru staciju un pieturas punktu skaits pa republikas pilsētām
un rajoniem
26.5. Regulārās autobusu satiksmes uzņēmumu statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā, pa
darbības rādītāji: apsekojums satiksmes veidiem
- pasažieru pārvadājumi
- pasažieru apgrozība
26.6. Kravas autotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- apsekojuma anketa ceturksnis izlases kopā Latvijā
kravu pārvadājumi: dulis 483 gads apsekojums
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
kravu apgrozība:
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
26.7. Pilsētu elektrotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā, pa
- pasažieru pārvadājumi dulis 481 gads apsekojums pilsētām
- vagonu nobraukums
26.8. Ostu darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
- nosūtītās un saņemtās kravas, pa kravu dulis 485B apsekojums ostām
veidiem, kravas konteineros
- ar pasažieru kuģiem un prāmjiem
iebraukušie un izbraukušie pasažieri
26.9. Lidostu darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
- izbraukušie un iebraukušie pasažieri, dulis 486 apsekojums lidostām
tiešais tranzīts
- gada laikā iebraukušie un izbraukušie
pasažieri sadalījumā pa valstīm
- nosūtītās un saņemtās kravas, pasts
26.10. Jūras transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas mēnesis pilns kopā Latvijā
- kravu pārvadājumi (imports, eksports, dulis 485B apsekojums
starp ārvalstu ostām)
- kravu apgrozība
26.11. Cauruļvadu transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas mēnesis pilns kopā Latvijā
- transportētā nafta un naftas produkti dulis 481 gads apsekojums
- naftas un naftas produktu apgrozība
- maģistrālo naftas un naftas produktu vadu
caurlaides spēja
- finansiālie rādītāji
26.12. Aviācijas transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā
- pasažieru pārvadājumi, pārvadātās kravas dulis 486 apsekojums
un pasts, pasažieru apgrozība un kravu
apgrozība
26.13. Kravu eksports un imports (ieskaitot arī Eurostat mo- muitas kravas deklarācijas mēnesis pilns kopā Latvijā
uz laiku ievestās un izvestās kravas) dulis 532 apsekojums
(tonnās) pa transporta veidiem
26.14. Kravu tranzīts (tonnās):
- iebraucot Latvijā, pa transporta veidiem Valsts ieņēmumu dienesta ceturksnis pilns kopā Latvijā
- izbraucot no Latvijas, pa transporta veidiem Muitas pārvaldes dati apsekojums
26.15. Valsts akciju sabiedrības ''Latvijas pasts'' Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā
darbības pamatrādītāji: dulis 492 apsekojums
- pasta sūtījumi (vēstules, pastkartes, bandroles,
pakas, naudas pārvedumi) iekšzemē,
uz ārvalstīm, no ārvalstīm
- piegādāto laikrakstu un žurnālu skaits
- pasta iestāžu un pastnieku skaits statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums rajoniem
26.16. Izejošo tālsarunu skaits publiskajā Eurostat mo- statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā
telekomunikāciju tīklā: dulis 492 gads apsekojums
- iekšzemē, starptautiskās
-telefona centrāles publiskajā telekomunikāciju
tīklā (montētais tilpums, izmantotais tilpums)
26.17. Glabāšanas un noliktavu saimniecības un Eurostat mo- statistikas veidlapas vienreizējs pilns kopā Latvijā
pārējo transporta palīgdarbības uzņēmumu dulis 516 apsekojums
darbība
26.18. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: apsekojums speciālajām
- ar kuģiem nosūtītās un saņemtās kravas ekonomiskajām
- izlidojušo lidmašīnu skaits zonām
- ielidojušo lidmašīnu skaits no Eiropas
Savienības valstīm
- pasažieru skaits
- kravas, tonnas
27. Privatizācijas un denacionalizācijas procesu statistika
27.1. Namīpašumu denacionalizācijas gaita statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā, pa
apsekojums pilsētām un laukiem
27.2. Dzīvojamā fonda privatizācija: Centrālās dzīvojamo māju pilns kopā Latvijā, pa
- privatizēto dzīvokļu kopējā privatizācijas komisijas dati ceturksnis apsekojums republikas pilsētām
un dzīvojamā platība un rajoniem, pilsētām
- privatizēto dzīvokļu vērtība un pagastiem
Fizisko un juridisko personu dzīvokļu īpašumi:
- iegūti saskaņā ar likumu
"Par dzīvojamo māju privatizāciju"
- iegūti saskaņā ar likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju"
Dzīvojamās ēkas un būves:
- iegūtas saskaņā ar likumu "Par
dzīvojamo māju privatizāciju"
- iegūtas saskaņā ar likumu
"Par lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju"
27.3. Valsts īpašuma saimniecisko objektu Privatizācijas aģentūras dati ceturksnis pilns kopā Latvijā
privatizācija un privatizācijas metodes apsekojums
27.4. Pašvaldībām piederošo tirdzniecības,
sabiedriskās ēdināšanas un pakalpo- statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā, pa
jumu objektu privatizācija apsekojums republikas pilsētām un
rajoniem
27.5. Nekustamo īpašumu privatizācijas Valsts zemes dienesta dati mēnesis pilns kopā Latvijā
gaita Latvijā apsekojums
27.6. Privatizācijas sertifikātu konti un Ekonomikas ministrijas dati mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
operācijas ar sertifikātiem apsekojums republikas pilsētām un
rajoniem
27.7. Nacionalizēto un citādi nelikumīgi statistikas veidlapas ceturksnis pašvaldību, kopā Latvijā,
atņemto uzņēmumu un citu īpašuma līdz ministriju u.c. katrā pašvaldībā,
objektu bijušo īpašnieku vai viņu denacio- institūciju katrā ministrijā
mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas nalizā- regulār-
gaita (Ministru kabineta 1993.gada cijas ais apse-
26.oktobra rīkojums Nr.68 "Par statistisko procesa kojums
informāciju nacionalizēto un citādi nobei-
nelikumīgi atņemto uzņēmumu un citu gumam
īpašuma objektu īpašnieku īpašuma
tiesību atjaunošanas jautājumos")
28. Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
28.1. Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases kopā Latvijā
sadarbības un apseko-
attīstības jums (260
organizācija, rūpnie-
Eiropas cības uz-
Komisija ņēmumi)
28.2. Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības orga- (160 būvnie-
nizācija, Eiro- cības uzņē-
pas Komisija mumi)
28.3. Konjunktūras rādītāji tirdzniecībā Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības orga- (250 tirdzniecī-
nizācija, Eiro- bas uzņēmumi)
pas Komisija
28.4. Konjunktūras rādītāji lauksaimniecībā apsekojuma anketa 2 reizes pilns kopā Latvijā
gadā apsekojums
(500 statūt-
sabiedrības
un valsts
saimniecī-
bas) un iz-
lases apse-
kojums (1700
iedzīvotāju
saimniecības)
28.5. Patērētāju apsekojums Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības orga- (1300
nizācija, personas)
Eiropas Komisija
29. Centrālās statistikas pārvaldes uzņēmumu reģistrs
29.1. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa: Uzņēmumu reģistra dati mēnesis pilns kopā Latvijā, pa
- uzņēmējdarbības veidiem apsekojums pilsētām, rajoniem un
- teritorijām (pēc uzņēmumu juridiskās adreses) pagastiem
29.2. Reģistra apsekojums:
- rekvizīti
- pamatkapitāls sadalījumā pa īpašuma formām reģistra aptauja periodiski regulārajos kopā Latvijā
- ārvalstu kapitāla līdzdalība statūtu apsekojumos
kapitālā pa valstīm neiekļautu
- neto apgrozījums un nodarbināto skaits uzņēmumu
- vai uzņēmums apsekojuma brīdī aptauja
ir ekonomiski aktīvs (jā, nē)
29.3. Uzņēmumu sadalījums pēc strādājošo skaita: reģistra dati reizi pilns kopā Latvijā, pa
- pēc Eiropas Savienības un ANO normatīviem gadā apsekojums uzņēmējdarbības
- pēc Latvijas normatīvajiem aktiem veidiem,
- pēc mazo un vidējo uzņēmumu nacionālās pa pilsētām,
programmas projekta rajoniem un pagastiem

1 Pasākums tiek realizēts tikai tad, ja tiek saņemts finansējums no Labklājības ministrijas

Ekonomikas ministra vietā - Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs

13.03.1999