Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams grozījums Līguma 3.protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētais grozījums tiek pieņemts un apstiprināts."

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.483 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 9.martā

 

 

 

Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā

 

Latvijas Republika ( turpmāk tekstā Latvija) un Polijas Republika (turpmāk tekstā Polija),

Atsaucoties uz 1997.gada 28.aprīlī Varšavā parakstīto Brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Polijas Republiku, no otras puses, un tā 38. pantu;

Ievērojot to, ka 3.Protokola termins "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Eiropas Ekonomiskās Telpas (šeit un turpmāk "EET"), Islandes, Norvēģijas un Šveices izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu jārekomendē turpināt piemērot līdz 2000.gada 31.decembrim 3. Protokola 15.pantā minēto noteiktas likmes maksājumu sistēmu saistībā ar aizliegumu atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

Ievērojot to, ka būtu nepieciešams paplašināt kumulācijas sistēmu arī uz noteiktām Turcijas izcelsmes precēm,

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt 3. Protokola 3., 4. un 12.pantu formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

IR NOLĒMUŠAS SEKOJOŠO:

1. pants.

3. Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1) 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Latvijā vai Polijā.";

2) 3. un 4. panti tiek aizvietoti ar sekojošo:

"3. pants

1. Nekādi neietekmējot 2.panta 1.Paragrāfa nosacījumus par Kumulāciju Polijā, produkti tiks uzskatīti par Polijas izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu (*)) vai Turcijas (**) izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp Latviju un Poliju un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka Pusēs veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Polijā nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtais produkts tiks uzskatīts par Polijas izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai Polijā vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei Polijā, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

4.pants

Kumulācija Latvijā

1. Nekādi neietekmējot 2. panta 2. Paragrāfa nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par Latvijas izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu (*)) vai Turcijas (**) izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp Latviju un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Latvijā nepārsniedz 7.pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par Latvijas izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai Latvijā vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei Latvijā, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

3) 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

"12. pants

Teritoriālais princips

1. Izņemot kā noteikts 2(1) pantā, 3. un 4.pantos un šī panta 3.paragrāfā, II Nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt izpildītiem Latvijā un Polijā.

2. Izņemot kā dots 3. un 4.pantos, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no Latvijas vai Polijas uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus Latvijas un Polijas veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no Latvijas vai Polijas un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti Latvijā vai Polijā vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7. pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Latvijas vai Polijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex-works cenas.

4. 3. paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Latvijas vai Polijas. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus vienas no Pusēm, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4.paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Latvijas vai Polijas, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

6. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai ja tiek pielietoti 6(2). pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Latvijas vai Polijas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

4) 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. un 32. pantos vārdi "... 4. pantā ..." tiks aizvietots ar "... 3. un 4. pantos ...";

5) 15. (6) panta pēdējā paragrāfā datums "1998. gada 31. decembrim" tiks aizvietots ar "2000. gada 31. decembrim";

6) 26(1). pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

7) I Pielikuma 5.2. Piezīmē:

(a) starp uzskaitījumu

"- mākslīgie pavedieni" un

"- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna"

tiks ievietots sekojošais:

"- strāvu vadoši pavedieni"

(b) piektais piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots,

8) II Pielikums tiks mainīts sekojoši:

(a) sekojošais tiek ielikts starp HS pozīcijām 2202 un 2208:

HS Preces Ar neizcelsmes materiāliem

pozīcija apraksts veiktā apstrāde vai pārstrāde,

lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1) (2) (3) vai (4)

2207 Nedenaturēts etilspirts Ražošana:

ar spirta80% vai vairāk - visus izmantotos materiālus

no tilpuma; klasificē pozīcijā citā,

etilspirts un citi spirti, kā 2207 vai 2208

denaturēti, ar jebkuru

spirta saturu

(b) ieraksts 57. grupai tiks mainīts ar:

57. grupa Paklāji un citas Ražošana no(1):

tekstila grīdsegas: - dabīgajām šķiedrām, vai

- No adatu cauršūtā - ķīmiskiem materiāliem

filca vai tekstila pulpas

Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijā klasificēto

polipropilēna pavedienu,

- 5503 vai 5506 pozīcijā

klasificētos polipropilēna

pavedienus,

- 5501 pozīcijas polipropilēna

pavedienu grīstes, kuru lineārais

blīvums visos monopavediena

vai šķiedras gadījumos ir mazāks

par 9 decitekiem, nodrošinot,

ka to vērtība nepārsniedz 40%

no produkcijas ex works cenas

- džutas audumi var tikt izmantoti

oderējumam

- No pārējā filca Ražošana no(1):

- nekārstām vai neķemmētām vai

citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem

vai tekstila pulpas

- Pārējie Ražošana no(1):

- kokosšķiedras vai džutas dzijas(a),

- sintētiskās vai mākslīgās

pavedienu dzijas,

- dabīgām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām vai

citādi vērpšanai neapstrādātām

sintētiskām štāpeļšķiedrām

- džutas audumi var tikt lietoti

oderējumam";

(c) HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks mainīts ar:

"7006 Preču pozīcijās 7003,

7004 vai 7005 klasificētais

stikls, izliekts, slīpēts,

gravēts, urbts, emaljēts

vai citādā veidā

apstrādāts, bez rāmja, Ražošana no nepārklāta stikla

un nav kombinēts ar plāksnes, kas klasificēta

citiem materiāliem: 7006 pozīcijā

- stikla plāksne, kas

pārklāta ar dielektrisku

pārklājumu,

pusvadītāju kategorija Ražošana no 7001 pozīcijā

saskaņā ar SEMII (2) klasificētajiem materiāliem

standartiem

- pārējie ";

(d) HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

"7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:

- visi izmantotie materiāli tiek

klasificēti citā pozīcijā kā

produkts; un

- visu izmantoto materiālu

vērtība nepārsniedz 50%

produkta ex-works cenas

vai

Ražošana no termiski vai

elektrolītiski apstrādāta

nekausēta alumīnija vai

alumīnija atgriezumiem

un lūžņiem";

 

9) Tiks pievienots sekojošs Pielikums:

 

"V Pielikums

Turcijas izcelsmes produktu saraksts

uz kuriem neattiecas 3. un 4. pantu noteikumi

uzskaitījums HS grupu un pozīciju secībā

 

1. grupa

2. grupa

3. grupa

0401 līdz 0402

ex 0403 - Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie

fermentētie skābiena veidi un krējums, neatkarīgi no tā vai ir vai

nav koncentrēts vai pievienots papildus cukurs vai citas

saldinātājvielas

0404 līdz 0410

0504

0511

6. grupa

0701 līdz 0709

ex 0710 Dārzeņi, izņemot 0710 40 00 aprakstīto saldo kukurūzu

(nesagatavotu vai sagatavotu tvaicējot vai vārot), saldēti

ex 0711 Dārzeņi, izņemot 0711 90 30 aprakstīto saldo kukurūzu,

konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram ar sēra anhidrītu,

sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā

šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildus apstrādes

0712 līdz 0714

8. grupa

ex 9. grupa Kafija, tēja un garšvielas, izņemot 0903 pozīcijā aprakstīto matē

10. grupa

11. grupa

12. grupa

ex 1302 Pektīni, pektināti un pektāti

1501 līdz 1514

ex 1515 Pārējos augu taukus un eļļas (izņemot jojoba eļļas un tās frakcijas)

un to frakcijas, rafinētas vai ne, bet nemodificētas ķīmiski

ex 1516 Pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterizēti, reesterificēti vai

elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet tālākai apstrādei

nepakļauti

dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot hidrogenizētu

rīcineļļu, pazīstamu kā "opal-wax"

ex 1517 un

ex 1518 Margarīns, cūku tauki un citi pārtikai sagatavoti tauki

ex 1522 Taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi,

izņemot trānu

16. grupa

1701

ex 1702 Pārējie cukuri, tai skaitā ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un

fruktoze cietā veidā; cukura sīrups bez aromatizētājvielām vai

krāsvielām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabīgo

medu; karameles izņemot 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59,

1702 50 00 un 1702 90 10 pozīcijās aprakstītos produktus

1703

1801 un 1802

ex 1902 Makaronu izstrādājumi, ar pildījumu, sastāvā vairāk kā 20 % no

svara zivis, vēžveidīgie, moluski vai citi jūras bezmugurkaulnieki,

desas un tām līdzīgi vai jebkura veida gaļas un gaļas

subprodukti,

ieskaitot visu veidu taukus

ex 2001 Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti gurķi un pipargurķīši,

sīpoli, mango piedeva, Capsicum ģints augļi, izņemot saldo

piparu vai smaržīgo piparu, sēnes un olīvas

2002 un 2003

ex 2004 Citi dārzeņi, sagatavoti bez etiķa vai etiķskābes, saldēti, citi kā

2006 pozīcijā aprakstītie produkti, izņemot kartupeļus pulvera,

rupji sasmalcinātā vai pārslu veidā

ex 2005 Citi dārzeņi, sagatavoti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti, citi kā

2006 pozīcijā aprakstītie produkti, izņemot kartupeļus pulvera,

rupji sasmalcinātā vai pārslu veidā

2006 un 2007

ex 2008 Augļi, rieksti un citas augu ēdamās daļas, savādāk sagatavotas

vai uzglabātas, cukuru vai saldinātājvielu vai spirtu saturošas vai ne,

citur neaprakstītas un neiekļautas, izņemot zemesriekstu sviestu,

palmu kodolus, kukurūza, jamss, saldos kartupeļus un līdzīgas

uzturā lietojamas augu daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes,

vīnogulāju lapas, apiņus un citas līdzīgas uzturā lietojamas augu

daļas

2009

ex 2106 Cukurs ar aromatizētājvielām un krāsvielām, sīrupi

2204

2206

ex 2207 Nedenaturēts etilspirts, kas iegūts no šeit aprakstītajām

lauksaimniecības precēm, ar spirta saturu 80% vai vairāk

no tilpuma

ex 2208 Nedenaturēts etilspirts, kas iegūts no šeit aprakstītajām

lauksaimniecības precēm, ar spirta saturu mazāk kā 80% no

tilpuma

2209

23. grupa

2401

4501

5301 un 5302

2. pants

Līgums stāsies spēkā pēdējā paziņojuma dienā par iekšējo juridisko spēkā stāšanās prasību izpildi.

Latvijas Republika piemēros šo Līgumu uz pagaidu nosacījumiem, sākot no 1999. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad visas iekšējās juridiskās spēkā stāšanās prasības tiks izpildītas.

(*) Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici un tā ir arī Eiropas Ekonomiskās Telpas Līguma Dalībvalsts

(**) Šajā pantā dotā kumulācija nav attiecināma uz Turcijas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti šī Protokola V Pielikuma sarakstā

(1) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievadpiezīmi.

(a) Džutas dzijas pielietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija.

(2) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

 

 

Agreement Between The Republic Of Latvia And The Republic Of Poland On Amendments To The Protocol 3 On Rules Of Origin To The Free Trade Agreement Between The Republic Of Latvia And The Republic Of Poland

 

The Republic of Latvia (hereinafter called Latvia ) and Republic of Poland (hereinafter called Poland),

Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Poland , of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part (1), signed in Warsaw on 28 April 1997, and in particular Article 38 thereof,

Whereas within this Protocol 3 the definition of the term "originating products" needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in the European Community, the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria, Romania, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the Republic of Slovenia, the European Economic Area, Iceland, Norway and Switzerland;

Whereas it would seem advisable to maintain in operation by 31 December 2000 the system of flat rate charges provided for in Article 15 of this Protocol 3 in connection with the prohibition of drawback and exemption from customs duty;

Whereas it would also be appropriate to extend the cumulation system to such products originating in the Republic of Turkey;

Whereas to facilitate and simplify administrative tasks it would be desirable to amend the wording of Articles 3, 4 and 12 of Protocol 3;

Whereas taking into account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfil to qualify for originating status,

HAVE DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Protocol 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:

1. Paragraph 1(i) of Article 1 shall be replaced by :

"(i) "added value" shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Article3 and 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first price verifiably paid for the products in Latvia or Poland".

2. Articles 3 and 4 shall be replaced by the following:

" Article 3:

Cumulation in Poland:

l. Without prejudice to the provisions of Article 2 paragraph l, products shall be considered as originating in Poland if such products are obtained there, incorporating materials originating in the European Community, the Republic of Bulgaria, the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia, the Republic of Estonia, the Republic of Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein)* or the Republic Turkey ** in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between Poland and each of these countries, provided that the working or processing carried out in Poland goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in Poland does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Poland only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Poland.

3. Products, originating in one of the countries referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in Poland, retain their origin if exported into one of these countries.

4. The cumulation provided for in this Article may only be applied to materials and products which have acquired originating status by an application of rules of origin identical to those given in this Protocol.

Article 4

Cumulation in Latvia

l. Without prejudice to the provisions of Article 2 paragraph 2, products shall be considered as originating in Latvia if such products are obtained there, incorporating materials originating in the European Community, the Republic of Bulgaria, the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia, the Republic of Estonia, the Republic of Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein)* or the Republic Turkey** in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between Latvia and each of these countries, provided that the working or processing carried out in Latvia goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in Latvia does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Latvia only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Latvia.

3. Products, originating in one of the countries referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in Latvia, retain their origin if exported into one of these countries.

4. The cumulation provided for in this Article may only be applied to materials and products which have acquired originating status by an application of rules of origin identical to those given in this Protocol.

3. Article 12 shall be replaced by the following:

" Article 12

Principle of territoriality:

l. Except as provided for in Article 2(1), Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in Poland or Latvia.

2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from Poland or Latvia to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those that were exported; and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside Poland or Latvia on materials exported from Poland or Latvia and subsequently reimported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in Poland or Latvia or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and

ii) the total added value acquired outside Poland or Latvia by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside Poland or Latvia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of Poland or Latvia concerned, taken together with the total added value acquired outside Poland or Latvia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, "total added value" shall be taken to mean all costs arising outside Poland or Latvia, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside Poland or Latvia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements."

4) in Articles 13,14,15,17,21,27,30,32, the phrase " referred to in Article 4" shall be replaced by "referred to in Articles 3 and 4" ;

6) In Article 26 (1) the reference C2/CP3" shall be re laced b the new reference CN22/CN23".

7) In Annex I Note 5.2 :

(a) between the indents

-" artificial man-made filaments" and

- synthetic man-made staple fibres of polypropylene",

the following shall be inserted:

" -current conducting filaments";

(b) the fifth Example ("A carpet with tufts ...are met") shall be deleted;

8) In Annex II shall be amended as follows:

- between the rules for HS headings 2202 and 2208 the rule of the following text shall be inserted:

HS Description Working of processing of non-originating

Heading of product materials that confers originating status

No

(1) (2) (3) (4)

2207 Undenatured ethyl Manufacture:

alcohol of an alcoholic - using materials not classified

strength by volume of 80% in headings 2207 of 2208

vol or higher; ethyl alcohol

and other spirits, denatured,

of any strength.

(b) In Annex II the text of the rule for Charter 57 shall be replaced by :

" Chap- Carpets and other textile

ter 57 floor covering:

- Of needleloom felt Manufacture from1:

- natural fibres or

- chemical materials or

textile pulp However:

- polypropylene filament

of heading 5402,

- polypropylene fibres of

heading 5503 or 5506,

- polypropylene filament

tow of heading 5501,

of which the denomination

in all cases of a single

filament or fibre is less

than 9 decitex, may be

used provided their value

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

-jute fabric may be used

as backing

- Of other felt Manufacture from':

- natural fibres not carded

or combed

or otherwise processed

for spinning, or

- chemical materials or

textile pulp

- Other Manufacture from':

- coir or jute yarn (*),

- synthetic or artifcial

filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres not

carded orcombed or otherwise

processed for spinning

But jute fabric may be used

as backing"

(c)In Annex II the text of the rule for HS heading7006 shall be replaced by :

"7006 Glass of headings 7003,

7004 or 7005, bent,

edgeworked, engraved,

drilled, enamelledor

otherwise worked, but not

framed or ftted with Manufacture from materials

other materials: (substrates) of heading 7006

- Glass plate substrate

coated with dielectric

thin film, semiconductor

grade, in accordance Manufacture from materials

with SEMII standards 1 (substrates) of heading 7001

- Other ";

(d) In Annex II the text of the rule for HS heading 7601 shall be replaced by :

"7601 Unwrought aluminium Manufacture in which:

- all the materials used are classified

within a heading other than that

of the product; and

- the value of all the materials used

does not exceed 50% of the

ex-works price of the product or

Manufacture by thermal or

electrolytic treatment from

unalloyed aluminium or waste

and scrap of aluminium"

 

(g) the following Annex shall be added:

" Annex V

List of products originating in Turkey to which provisions

of Articles 3 and 4 do not apply,

listed in the order of HS Chapters and Headings

 

Chapter 1

Chapter2

Chapter 3

0401to0402

ex 0403- Buttermilk, curded milk and cream, yoghurt, kephir and other

fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated

or containing added sugar or other sweetening matter

0404to0410

0504

Chapter6 Vegetables, except sweetcorn of heading No.07104000 (uncoked or

0701to0709 cooked by steaming or boiling in water), frozen

ex 0710 Vegetables, except sweetcorn of heading No. 07119030, provisionally

preserved (for example, by sulphur oxide gas, in brine, in sulphur

ex 0711 water or in other preservative solutions), but unsituable in that state

for immediate cunsumption

0712to0714

Chapter8 Cofee, tea, spices, excluding mate of heading No.0903

ExChapter 9 Pectic substances, pectinates and pectates

 

Chapter 10

Chapter 11 Other fixed vegetable fats and oils and their fractions, party or

Chapter 12 wholly hydroheneted,

Ex1302 Inter-caterefied, re-catarified ,whether or not refined, but not further

1501to1514 prepared, excluding hydrogenated castor oil known as " opal-wax"

ex1515 Margefines, imitation lard and other prepared edible fats

Residues resulting from the treatment of farty substances or animal

or vegetable waxes, excluding degras

ex1517 and

ex1518

ex1522 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose

and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added

Chapter 16 flavouring or coloring matters; artificial honey, whether or not moxed

1701 with natural honey; caramel excluding that heading

ex1702 No.17021100,17023051, 17023059, 17025000 and 17029010

1703 Pasta, stuffed, containing more that 20% by weight of fish,

1801and crustaceans, molluscs or other squistic invertebretes, sauseges and

1802 the meat or meat offal or any kind, including fats of all kinds

ex 1902 Cucumbers and gherkins, onions, mango chutley, fruit of the genus

Capsicum other than sweet papers or pimentes, mushrooms and

olives, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

ex 2001

2002 and 2003 Other vagetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or

ex 2004 acatic acid, frozen, other than products of heading No.2006, excluding

ex2005 potatoes in form of flour, meat or flakes and sweet corn

Other vagetables prepred or preserved otherwise than by vinegard

or acetic acid, not frozen, other than products of heading No.2006,

excluding potatoes in form of flour, meat or flakes and sweet corn

2006 and Fruits, nuts and other eligible parts of plants, otherwise prepared or

2007 presereved, whether or not containing added sugar or other sweetining

ex2008 matter or spirit, not elsewhere specified or included, ecxluding peanut

butter, palm hearts, maize, yarns, sweet potatoes and similar edible

parts of plants containing 5% or more by weight of starch, vine

leaves, hop shoots and other similar edible parts of plants

2009

ex 2106

2204 Flavoured and coloured sugar, syrups

2206

ex 2207 Undenatured etyl alcohol of an alcoholic strength by volume of

80% vol or higher obtained from agricultural produce listed here

ex 2208 Undenatured etyl alcohol of an alcoholic strength by volume of

80% vol or higher obtained from agricultural produce listed here

2209

Chapter 23

2401

4501

5301 and 5302

Article 2

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification on the fulfilment of internal legal requirements for its entry into force.

The Republic of Latvia shall apply this Agreement provisionally from 1 January 1999 till all its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

* The Principality if Liechtenstein has a Customs union with Switzerland, and is a Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area.

** Cumulation as provided for this Article does not apply to materials originating in Turkey which are mentioned in the list at Annex V to this Protocol.

1 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

01.01.1999