Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 35.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojama Nolīguma ietvaros izveidotās Apvienotās komitejas rezolūcija par grozījumiem Nolīguma A protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētā rezolūcija tiek pieņemta un apstiprināta."

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.481 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 9.martā

 

Rezolūcija Nr. 1/98 par izmaiņām 1993.gada 13.septembrī parakstītajā brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku A Protokolā

Apvienotā Komiteja,

Atsaucoties uz 1993.gada 13.septembrī parakstīto Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un Apvienotās Komitejas Rezolūcijas Nr.1/97 labojumiem A Protokola 1997.gada 6.februārī parakstītajā Brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku;

Atsaucoties uz Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku (turpmāk tekstā Nolīgums) 24.pantu;

Ievērojot to, ka termins "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Turcijas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas un Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu) izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt 4., 12. un 15.pantu formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1.pants

A Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1) 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā.";

2) 3.pants tiek svītrots;

3) 4.pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 4.pants

Izcelsmes kumulācija

1. Nekādi neietekmējot 2. panta nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par kādas no Puses izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu (*)) vai Turcijas (**) izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp šo Pusi un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta šajā Pusē nepārsniedz 7.pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par šīs Puses izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1.paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai šajā Pusē vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei šajā Pusē, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem."

4) 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 12. pants

Teritoriālais princips

1. Izņemot kā noteikts 3.paragrāfa 4.pantā, II Nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt izpildītiem kādā no Pusēm.

2. Izņemot kā dots 4.pantā, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no vienas no Pusēm uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus kādas no Pusēm veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no vienas no Pusēm un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti vienā no pusēm vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7.pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus kādas no Pusēm, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex-works cenas.

4. 3.paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus vienas no Pusēm, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4.paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

1. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai ja tiek pielietoti 6(2). pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

2. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63.grupās.

3. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

5) 15. pantā tiek pievienots sekojošs paragrāfs:

"6. Neskatoties uz 1.Paragrāfu puses var pielietot nosacījumus muitas nodokļu vai nodokļu ar ekvivalentu efektu trūkumu vai izņēmumus no tiem piemērotu materiāliem, kas tiek lietoti izcelsmes produktu lietošanā kā subjekti sekojošiem nosacījumiem:

(a) 5% muitas tarifu likme tiek saglabāta Harmonizētās Sistēmas 25-49 un 64-97 nodaļu attiecīgajām precēm vai tā zemākā likme, kas ir spēkā kādā no pusēm.

(b) 10% muitas tarifu likme var tikt saglabāta Harmonizētās Sistēmas 50-63 nodaļu attiecīgajām precēm vai tā zemākā likme, kas ir spēkā kādā no pusēm.

Šī paragrāfa noteikumi tiek piemēroti līdz 2000.gada 31.decembrim un var tikt pārskatīts pēc pušu savstarpējas vienošanās.

1) 26(1). pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

2) I Pielikuma 5.2. Piezīmē:

starp uzskaitījumu

"- mākslīgie pavedieni" un

"- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna"

tiks ievietots sekojošais:

"- strāvu vadoši pavedieni"

8) piektais piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots,

9) II Pielikums tiks mainīts sekojoši:

sekojošais tiek ielikts starp HS pozīcijām 2202 un 2208:

HS pozīcija Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde

vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1) (2) (3) vai (4)

2207 Nedenaturēts etilspirts ar Ražošana:

spirta saturu ne mazāk kā visus izmantotos materiālus

80 % no tilpuma; etilspirts klasificē pozīcijā citā, kā

un citi spirti, denaturēti, 2207 vai 2208

ar jebkuru spirta saturu

10) ieraksts 57. grupai tiks mainīts ar:

57.grupa Paklāji un citas tekstila

grīdsegas:

- No adatu cauršūtā filca Ražošana no:

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai

tekstila pulpas

Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijā klasificēto

polipropilēna pavedienu,

- 5503 vai 5506 pozīcijā

klasificētos polipropilēna pavedienus,

- 5501 pozīcijas polipropilēna

pavedienu grīstes, kuru lineārais

blīvums visos monopavediena

vai šķiedras gadījumos ir mazāks

par 9 decitekiem, nodrošinot,

ka to vērtība nepārsniedz 40%

no produkcijas ex works cenas

- džutas audumi var tikt

izmantoti oderējumam

- No pārējā filca Ražošana no:

- nekārstām vai neķemmētām

vai citādi neapstrādātām dabīgām

šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai

tekstila pulpas

- Pārējie Ražošana no:

- kokosšķiedras vai džutas dzijas,

- sintētiskās vai mākslīgās

pavedienu dzijas,

- dabīgām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām vai

citādi vērpšanai neapstrādātām

sintētiskām štāpeļšķiedrām

- džutas audumi var tikt lietoti

oderējumam"

11) HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks mainīts ar:

"7006 Preču pozīcijās 7003, 7004

vai 7005 klasificētais stikls,

izliekts, slīpēts, gravēts,

urbts, emaljēts vai citādā

veidā apstrādāts, bez rāmja,

un nav kombinēts ar citiem

materiāliem:

- stikla plāksne, kas pārklāta Ražošana no nepārklāta

ar dielektrisku pārklājumu, stikla plāksnes, kas

pusvadītāju kategorija klasificēta 7006 pozīcijā

saskaņā ar SEMII (1)

standartiem

- pārējie Ražošana no 7001 pozīcijā

klasificētajiem materiāliem";

 

12) Pielikumā 2 HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

"7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:

- visi izmantotie materiāli

tiek klasificēti citā pozīcijā

kā produkts; un

- visu izmantoto materiālu

vērtība nepārsniedz 50 %

produkta ex-works cenas

vai

Ražošana no termiski vai

elektrolītiski apstrādāta

nekausēta alumīnija vai

alumīnija atgriezumiem

un lūžņiem";

2.pants

Šī Rezolūcija ir stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad visas Puses ir paziņojušas Depozitārijam par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu, lai šis lēmums stātos spēkā.

Šī Rezolūcija no 1999.gada 1.janvāra tiek piemērota Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā uz pagaidu nosacījumiem.

Šī Rezolūcija ir jāuzglabā 1993.gada 13.septembrī parakstītā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku Depozitārijā, Igaunijas Republikai.

Apliecinot minēto, šo Rezolūciju ir parakstījuši attiecīgi pilnvaroti zemāk parakstījušies pilnvarotie.

Parakstīta Viļņā tūkstoš deviņi simti deviņdesmit astotā gada decembra 22.dienā vienā eksemplārā angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodās. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

(*) Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici un tā ir arī Eiropas Ekonomiskās Telpas Līguma Dalībvalsts

(**) Šajā pantā dotā kumulācija nav attiecināma uz Turcijas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti šī Protokola V Pielikuma sarakstā

(1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated

 

 

Resolution No 1/98 On The Changes Of Protocol A To The Free Trade Agreement Between The Republic Of Estonia, The Republic Of Latvia And The Republic Of Lithuania Signed On September 13,1993

 

THE JOINT COMMITTEE,

making reference to the Free Trade Agreement between the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania, signed on September 13, 1993 and the amendments to Protocol A of the Free Trade Agreement between the Republic of Estonia, Republic of Latvia and the Republic of Lithuania signed on February 6,1997 by the Resolution of the Joint Committee No 1/97;

making reference to Article 24 of the Free Trade Agreement between the Republic of Estonia, The Republic of Latvia and the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as Agreement);

whereas the definition of the term "originating products" needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in Estonia, Latvia, Lithuania, Slovak Republic, the European Union, Poland, Hungary, the Czech Republic, Turkey, Bulgaria, Romania, Slovenia, Iceland, Norway and Switzerland (including Liechtenstein);

whereas to facilitate trade and simplify administrative tasks it would be desirable to amend the wording of Articles 4,12 and 15;

whereas, to take account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfill to qualify for originating status,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Protocol A on the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:

l. Article 1 (i) shall be replaced by:

"(i) 'added value' shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Article 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first price verifiably paid for the products in the Party."

2. Article 3 shall be abolished.

3. Article 4 shall be replaced by:

" Article 4

Cumulation of Origin

l. Without prejudice to the provisions of Article 2 paragraph l, products shall be considered as originating in a Party if such products are obtained there, incorporating materials originating in the European Community, Bulgaria, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein)1 or Turkey, in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between this Party and each of these countries, provided that the working or processing carried out in this Party goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in the Party does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in the Party only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph l. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in this Party.

3. Products, originating in one of the countries referred to in paragraph l, which do not undergo any working or processing in the Party, retain their origin if exported into one of these countries.

4. The cumulation provided for in this Article may only be applied to materials and products which have acquired originating status by an application of rules of origin identical to those given in this Protocol.

4. Article 12 shall be replaced by the following:

" Principle of territoriality

1. Except as provided for in Article 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in the Parties.

2. Except as provided for in Article 4, where originating goods exported from one of the Parties to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those that were exported; and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Parties on materials exported from one of the Parties and subsequently reimported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in one of the Parties or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

i) the reimported goods have been obtained by working or processing,

the exported materials; and

ii) the total added value acquired outside the Parties by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed."

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Parties. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the nonoriginating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the Party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Party by applying the provisions of this Article; shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, "total added value" shall be taken to mean all costs arising outside the Parties, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfill the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Parties shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements."

5. In Article 15 following paragraph shall be added:

"6. Notwithstanding paragraph 1, Parties may apply arrangements for drawback of, or exemption from, customs duties or charges having equivalent effect, applicable to materials used in the manufacture of originating products, subject to the following provisions:

(a) a 5 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within chapters 25 to 49 and 64 to 97 of the Harmonized System, or such lower rate as in force in the Party.

(b) a 10 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within chapters 50 to 63 of the Harmonized System, or such lower rate as in force in the Party.

The provisions of this paragraph shall apply until 31 December 2000 and may be reviewed by common accord."

6. In Article 26 the reference "C2/CP3" shall be replaced by "CN22/CN23".

7. In Annex I, Note 5.2, "current conducting filaments" shall be added between

"artificial man-made filaments" and "synthetic man-made staple fibres of polypropylene".

8. In Annex I, Note 5.2 the fifth example ("A carpet with tufts. . . are met. ") shall be deleted.

9. In Annex II, between the rules for HS headings 2202 and 2208 the following rule shall be inserted:

HS heading Description of product Working or processing carried out on

No non-originating materials that

confers originating status

(1) (2) (3) or (4)

2207 Undenatured ethyl alcohol Manufacture:

of an alcoholic strength - using materials not

by volume of 80% vol. classified in headings 2207

or higher; ethyl alcohol of 2208

and other spirits, denatured,

of any strength.

10. In Annex II the text of the rule for Charter 57 shall be replaced by :

" Chapter Carpets and other textile

57 floor covering:

- Of needleloom felt Manufacture from1:

- natural fibres

or

- chemical materials or

textile pulp However:

- polypropylene filament

of heading 5402,

- polypropylene fibres of

heading 5503 or 5506,

- polypropylene filament tow

of heading 5501, of which

the denomination in all cases

of a single filament or fibre

is less than 9 decitex, may

be used provided their value

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

-jute fabric may be used

as backing

- Of other felt Manufacture from':

- natural fibres not carded

or combed

or otherwise processed for

spinning,

or

- chemical materials or

textile pulp

- Other Manufacture from':

- coir or jute yarn (*),

- synthetic or artificial

filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres not

carded or combed or otherwise

processed for spinning

But jute fabric may be used

as backing"

11. In Annex II the text of the rule for HS heading7006 shall be replaced by:

"7006 Glass of headings 7003,

7004 or 7005, bent,

edgeworked, engraved,

drilled, enamelledor

otherwise worked, but not

framed or ftted with other

materials:

- Glass plate substrate Manufacture from materials

coated with dielectric thin (substrates) of heading 7006

film, semiconductor grade,

in accordance with SEMII

standards 1

- Other Manufacture from materials

(substrates) of heading 7001"

12. In Annex II the text of the rule for HS heading 7601 shall be replaced by:

"7601 Unwrought aluminium Manufacture in which:

- all the materials used are

classified within a heading other

than that of the product; and

- the value of all the materials

used does not exceed 50%

of the ex-works price of the

product or Manufacture by

thermal or electrolytic treatment

from unalloyed aluminium

or waste and scrap of aluminium"

Article 2

This Resolution shall enter into force on this first day of the second month after all the parties have notified the Depositary of completing the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Resolution.

In respect or the Republic of Estonia and the Republic of Latvia, this Resolution shall be provisionally applied from January 1, 1999.

This Resolution shall be deposited with the Depositary of the Free Trade Agreement between the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania signed on 13 September, 1993, the Republic of Estonia.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Resolution.

DONE at Vilnius, this 22 day of December one thousand nine hundred and ninety eight in one copy in the English, Estonian, Latvian and Lithuanian languages. In case of divergence the English text shall prevail.

1 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

 

01.01.1999