Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Diplomātu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 14., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.panta sestajā daļā vārdus "Ārlietu ministrijai" ar vārdiem "Labklājības ministrijai".

2. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu. Ja indekss ir mazāks par skaitli "1", izdienas pensija netiek pārskatīta.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirto valsts pensiju pārskatīšanai."

3. 8.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersona izskata izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un pieņem lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt izdienas pensiju.

(3) Ārlietu ministrija pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieprasījuma sniedz informāciju par diplomātu izdienas stāžu un darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju.";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību pensijas pieprasītājs var apstrīdēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

4. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Ārlietu ministrija" ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra".

5. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu iestāšanos."

6. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikā saņemta tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma."

7. Izteikt 12.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu, lai piedzītu pārmaksātās pensijas summas, kas izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas viņa vainas dēļ. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātās summas ir dzēstas."

8. 13.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "bet citai personai - uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata";

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Apbedīšanas pabalsta saņemšanai tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona 12 mēnešu laikā no izdienas pensijas saņēmēja nāves dienas iesniedz rakstveida iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai un uzrāda personu apliecinošu dokumentu."

9. Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

"Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, piešķirto izdienas pensiju izmaksā kārtībā, kāda saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikta valsts pensiju izmaksai."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 9.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 28.septembrī

01.01.2011