Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.03.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 71.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 16.04.2013. noteikumu Nr.209 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" (turpmāk – apakšaktivitāte) projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu;

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji);

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.655; MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

2. Apakšaktivitātes mērķis ir, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Apakšaktivitāte vērsta uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras, tai skaitā informācijas sistēmu un pakalpojumu, attīstību vairākās nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras nozarē, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Apakšaktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas paredzētas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

3. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

3.1 Apakšaktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 37 089 992,57 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.268; MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.44)

4. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 66.punktu)

4.1 Apakšaktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 077 779,74 euro. Pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz apakšaktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ir 3 305 272,88 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.268)

4.2 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 66.punktu)

4.3 Apakšaktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz apakšaktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ir 2 533 067,54 euro.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.209 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4.4 Apakšaktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14 846 207,35 euro. Pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz apakšaktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ir 1 370 298,25 euro.

(MK 26.05.2014. noteikumu Nr.268 redakcijā)

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte ir līdz 100 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6. Apakšaktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51)

7. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

8. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir ikviena pārvaldes iestāde, pilnvarotā persona valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un citi informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji.

9. Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina ar apakšaktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus apakšaktivitātes līmenī atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.2. nodrošina apakšaktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, aktivitātes īstenošanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, analizē problēmas aktivitātes īstenošanā un sniedz vadošajai iestādei un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

9.3. nodrošina, lai netiktu pārsniegts apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

9.4. izstrādā vērtēšanas komisijas nolikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta iesnieguma aizpildīšanas metodiku;

9.5. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

9.6. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

9.7. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;

9.8. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī uzrauga nosacījumu izpildi;

9.9. saskaņo sadarbības iestādes izstrādāto standarta vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās);

9.10. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā uzkrāj datus par iesniegtajiem projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu;

9.11. izvērtē sadarbības iestādes sagatavoto informāciju par projekta grozījumiem un sniedz atzinumu par projekta grozījumu saskaņošanu;

9.12. pirms noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 10 darbdienu laikā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, novērtējot projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25)

10. Sadarbības iestāde:

10.1. nodrošina ar projektu ieviešanu saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.2. izstrādā vienošanās projektu, saskaņo to ar atbildīgo iestādi un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

10.3. izvērtē vienošanās grozījumus, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar projekta mērķi, šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā principa izpildi, projekta darbībām, projekta izmaksām, projekta rezultātiem un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, un pieņem lēmumu par vienošanās grozījumiem;

10.4. izskata finansējuma saņēmēju sagatavoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

10.5. pārbauda finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo un apstiprina maksājuma rīkojumus;

10.6. izskata un apstiprina iesniegtos projekta progresa pārskatus;

10.7. projektu uzraudzībai lieto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāj tajā datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu;

10.8. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 3.1 punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

10.9. nodrošina projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā;

10.10. pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā finansējuma saņēmēja sagatavoto iepirkuma plānu;

10.11. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

10.12. sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi 10.8.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodiku un publicē to ministrijas tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51)

12. Projekta iesniedzējs plāno un sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātam informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstam par projekta tēmu, kas minēta šo noteikumu 1.2, 1.3 vai 1.4 pielikumā.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

13. Projekta iesniedzējs publicē šo noteikumu 12.punktā minēto Ministru kabinetā apstiprināto informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē.

II. Projekta darbības un izmaksas

14. Apakšaktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības ir:

14.1. informācijas sistēmu izveide, integrācija un attīstība;

14.2. elektronisko pakalpojumu izveide un attīstība;

14.2.1 komunikācijas sistēmu izveide un attīstība (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

14.3. informācijas resursu digitalizācija;

14.4. Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un komunikācijas pasākumi.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

15. Projekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas nav minētas šo noteikumu 14.punktā, nesekmē šo noteikumu 2.punktā minētā apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu un neatbilst Ministru kabinetā apstiprinātajam informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstam.

16. Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir:

16.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas:

16.1.1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas:

16.1.1.1. informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta sagatavošanas izmaksas;

16.1.1.2. projekta finanšu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes izstrādes izmaksas;

16.1.2. informācijas sistēmas iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;

16.1.3. informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas;

16.1.4. tehniskās infrastruktūras un standarta programmatūras iegādes vai nomas iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;

16.1.5. komunikācijas sistēmas un gala lietotāju radiosakaru iekārtu iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.2. ar projektu saistītās sistēmas programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroles veikšanas izmaksas;

16.3. informācijas sistēmu vai komunikācijas sistēmu izstrādes izmaksas:

16.3.1. informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas saskarnes izveidi ar ārējām sistēmām, ietverot informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas izmaksas;

16.3.2. programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas;

16.3.3. programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas;

16.3.4. tāda portāla un tīmekļa vietnes izstrādes un attīstības izmaksas, kurā tiek nodrošināta e-pakalpojumu darbība;

16.3.5. lietotāju autentifikācijas, maksājumu apstrādes, elektroniskā pakalpojuma procesa vadības programmatūras izstrādes izmaksas, ja projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) e-pakalpojuma saskarnes formas izvietošana nav paredzēta vienotajā publisko pakalpojumu portālā (www.latvija.lv);

16.3.5.1 komunikācijas sistēmas lietotāju autentifikācijas izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.3.6. izstrādātās informācijas sistēmas testēšanas izmaksas:

16.3.6.1. informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas;

16.3.6.2. informācijas sistēmas testēšanas izmaksas, lai nodrošinātu programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroli;

16.3.6.3. izveidotās informācijas sistēmas drošības audita veikšanas izmaksas;

16.3.7. izstrādātās vai uzlabotās komunikācijas sistēmas testēšanas izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.4. informācijas sistēmas un komunikācijas sistēmas ieviešanas izmaksas, līdz tā uzsāk produktīvu darbību:

16.4.1. datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas;

16.4.2. informācijas resursu digitalizācijas izmaksas;

16.4.3. tulkošanas pakalpojumu izmaksas portāla izstrādes un attīstības ietvaros;

16.4.4. administratoru apmācības izmaksas;

16.4.5. informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas;

16.4.6. tehniskās infrastruktūras nomas izmaksas no informācijas sistēmas izstrādes dienas atbilstoši projekta darbībām;

16.4.7. tehniskās infrastruktūras nomas izmaksas no komunikācijas sistēmas izstrādes dienas atbilstoši projekta darbībām (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.4.8. komunikācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.5. tehniskās infrastruktūras un standarta programmatūras iegādes izmaksas:

16.5.1. serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas;

16.5.2. datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas;

16.5.3. standartprogrammatūras iegādes izmaksas;

16.5.4. karšu personalizācijas iekārtu izmaksas;

16.5.5. tehniskās infrastruktūras un standartprogrammatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas;

16.5.6. komunikācijas iekārtu un to uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.5.1 gala lietotāju radiosakaru iekārtu iegādes izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta);

16.5.2 iegādes izmaksas ar šifrēšanas funkciju aprīkotiem sertificētiem portatīvajiem datoriem, kuri paredzēti Eiropas Savienības informācijas apstrādei, kas klasificēta kā Restricted (projektu iesniegumu atlases otrā kārta);

16.5.3 iegādes izmaksas gala lietotāju iekārtām, kuras paredzētas piekļuves nodrošināšanai valsts informācijas sistēmai darbam ar dokumentiem līdz drošības līmenim "dienesta vajadzībām" (projektu iesniegumu atlases otrā kārta);

16.6. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209; MK 08.08.2013. noteikumiem Nr.532)

17. Šo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

18. Šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

18.1 (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25)

18.2 Iepirkumu tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā)

18.3 Piemērojot šo noteikumu 20.10.apakšpunktā minēto cilvēkstundas likmi, samaksa par informācijas sistēmas programmatūras izmaiņām nevar pārsniegt 15 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet samaksa par pārējiem pakalpojumiem – piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.25 redakcijā; sk. 65.punktu)

18.4 Prasība par samaksas ierobežojumu pakalpojumiem, kuriem ir piemērojama cilvēkstundu likme, nav attiecināma uz darbībām, kas saistītas ar informācijas sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā)

19. Projekta attiecināmās netiešās izmaksas ir:

19.1. ar projekta darbībām tieši saistītās obligātās publicitātes pasākumu izmaksas, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, ja finansējuma saņēmējs to nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

19.2. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Līdzekļus neparedzētiem izdevumiem finansējuma saņēmējs var izmantot šo noteikumu 16.punktā minēto izmaksu segšanai, ja attiecīgos neparedzētos izdevumus iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi saskaņā ar vienošanos.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51)

20. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

20.1. veiktas, ievērojot normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktās prasības un šo noteikumu 20.7.apakšpunktā minēto nosacījumu;

20.2. ir veiktas, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma vai uzņēmuma līgumu;

20.3. ir faktiski veiktas, norādītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti (oriģināli vai attiecīgo dokumentu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas);

20.4. nepieciešamas šo noteikumu 14.punktā minēto darbību īstenošanai un šo noteikumu 2.punktā minētā mērķa sasniegšanai un ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā;

20.5. atbilst drošas finanšu vadības principam, ko veido:

20.5.1. saimnieciskuma princips, lai resursi, ko finansējuma saņēmējs lieto savas darbības nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par zemāko cenu;

20.5.2. lietderības princips, lai sasniegtu labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

20.5.3. efektivitātes princips, lai sasniegtu konkrētus izvirzītos mērķus un paredzētos rezultātus;

20.6. ir veiktas pēc 2008.gada 14.augusta;

20.7. (svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25);

20.8. (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25);

20.9. radušās, izpildot iepirkuma līgumu, kas noslēgts sarunu procedūras rezultātā, un pirms sarunu procedūras uzsākšanas ir saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums sarunu procedūras piemērošanai;

20.10. publiskajā iepirkumā nepārsniedz 85,37 euro par cilvēkstundu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), ja samaksa par pakalpojumu veikta, pamatojoties uz nostrādāto stundu skaitu. Izņēmuma gadījumos, finansējuma saņēmējam iesniedzot pamatojumu atbildīgajā iestādē, cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 85,37 euro, ja saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi 20.10.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā metodiku sarunu procedūras izvērtēšanai un metodiku izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 85,37 euro, un publicē tās ministrijas tīmekļa vietnē.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.25 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Ja pakalpojuma līgums par šo noteikumu 16.punktā minētajām izmaksām ir noslēgts vairāk nekā gadu pirms vienošanās noslēgšanas, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē apliecinājumu par attiecīgajā pakalpojuma līgumā iekļauto izmaksu atbilstību esošajai tirgus situācijai un izmaksu efektivitātes principiem.

22. Projektā neiekļauj izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 16. un 19.punktā un kas ir veiktas, pamatojoties uz noslēgtu darba līgumu.

III. Prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam

23. Projekta iesniedzējs ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, to pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas, tiesu varas institūcijas un plānošanas reģioni.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

24. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt projekta iesniegumu sadarbībā ar citām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, to padotībā esošajām institūcijām, tiesu varas institūcijām, kā arī ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām (turpmāk – sadarbības partneris), noslēdzot vienošanos par sadarbību.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

25. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu, ja:

25.1. atbildīgā iestāde to ir uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu;

25.2. projekta iesniegumā iekļautā projekta tēma atbilst plānoto projektu sarakstam (1.1, 1.2, 1.3 vai 1.4 pielikums) un nepārsniedz šo noteikumu 1.1, 1.2, 1.3 vai 1.4 pielikumā minētās projekta tēmai paredzētās maksimālās projekta kopējās attiecināmās izmaksas;

25.3. projekta dzīves ciklā netiek paredzēti neto ieņēmumi.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.655; MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi 25.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Veicot izmaksu efektivitātes analīzi, projekta iesniedzējs izvēlas izmaksu efektivitātes ziņā labāko risinājumu, nodrošinot, ka projekta kopējie ieguvumi un ietaupījumi ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām visā projekta dzīves ciklā. Veicot finanšu analīzi, projekta iesniedzējs nosaka projekta finansējuma deficīta likmi atbilstoši atbildīgās iestādes metodiskajiem norādījumiem.

27. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu sagatavo un noformē atbilstoši šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumam (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta).

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

28. Projekta iesnieguma veidlapai pievieno:

28.1. izmaksu efektivitātes analīzi vai, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām, – finanšu analīzi, kas sagatavota atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem;

28.2. Ministru kabinetā apstiprinātu informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu;

28.3. sadarbības partnera apliecinājumu (3.pielikums).

29. Minimālais projekta attiecināmo izmaksu apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 150 000 euro.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

30. Maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

31. Projektam, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām un kurā noteikta finansējuma deficīta likme, var pieprasīt valsts budžeta līdzekļus no valsts budžeta programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" neattiecināmo izdevumu finansēšanai, kas veidojas, ja investīciju izmaksu pašreizējā vērtība ir mazāka nekā neto ieņēmumu pašreizējā vērtība. Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets.

III.1 Nosacījumi projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektiem

(Nodaļa MK 25.09.2012. noteikumu Nr.655 redakcijā)

31.1 Uz šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajām projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu tēmām neattiecas šo noteikumu 12., 15., 32., 59.punktā un 28.2.apakšpunktā minētās prasības. Par projektu tēmu īstenošanu atbildīgās ministrijas līdz 2012.gada 5.oktobrim nodrošina informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā ietverot šādu informāciju:

31.1 1. kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām;

31.1 2. projekta nepieciešamības pamatojums;

31.1 3. projektā plānotās darbības;

31.1 4. sasniedzamie rezultāti darbību ietvaros;

31.1 5. izvēlētās projekta problēmas risinājuma apraksts, izklāstot problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešu sasaisti;

31.1 6. projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns.

31.2 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta saskaņošanas 10 darbdienu laikā organizē projektu iesniegumu atlasi, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo noteikumu 23.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajām projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu tēmām. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir ne ilgāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

31.3 Projekta iesniedzējs publicē šo noteikumu 31.1 punktā minēto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņoto informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē.

31.4 Uz šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajām projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu tēmām neattiecas šo noteikumu 20.7.apakšpunktā minētā prasība.

31.5 Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas nav minētas šo noteikumu 14.punktā, nesekmē šo noteikumu 2.punktā minētā apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu un neatbilst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņotajam informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstam.

31.6 Ja projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projekta īstenošanas laikā ir nepieciešams precizēt šo noteikumu 31.1 punktā minēto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņoto informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, pēc precizētā informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta apstiprināšanas finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē grozījumus vienošanās nosacījumos.

IV. Projektu iesniegumu atlase

32. 10 darbdienu laikā pēc tam, kad Ministru kabinetā apstiprināts informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts, organizē projektu iesniegumu atlasi, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo noteikumu 23.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 1.2, 1.3 vai 1.4 pielikumā minētajiem nosacījumiem. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par 40 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

33. Projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz projekta iesniegumu un šo noteikumu 28.punktā minētos dokumentus divos eksemplāros (oriģināls un viena kopija) ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija":

33.1. papīra formā – personīgi vai nosūtot pa pastu, papildus iesniedzot šo noteikumu 28.punktā minētos dokumentus elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā. Dokumentus noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē). Ja projekta iesniegums ir nosūtīts pa pastu, projekta iesniegšanas brīdis ir diena, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Strīda gadījumā projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā. Ja projekta iesniegums ir iesniegts personīgi, projekta iesniegšanas laiks ir brīdis, kad atbildīgās iestādes pārstāvis ir izdarījis atzīmi uz projekta iesnieguma par projekta saņemšanu;

33.2. elektroniska dokumenta formā – atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti. Projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

34. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj trīs balsstiesīgus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51)

35. Atbildīgā iestāde uzaicina piedalīties vērtēšanas komisijas darbā vienu vadošās iestādes pārstāvi un vienu sadarbības iestādes pārstāvi novērotāja statusā bez balsstiesībām.

36. (Svītrots ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51)

37. Uzsākot vērtēšanas komisijas darbu, komisijas locekļi un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

38. Vērtēšanas komisija saņemtos projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

39. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Daļēji atbilst" (atbilst ar nosacījumu) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

40. Ja projekta iesniegums, ievērojot šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minēto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju secību, neatbilst kādam no neprecizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem vai nesaņem minimālo punktu skaitu atbilstoši kādam no kvalitātes kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

41. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

41.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

41.2. projekta iesniegums ir ieguvis vismaz 25 punktus, vērtējot atbilstoši šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem kvalitātes kritērijiem.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

42. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem un ieguvis vismaz 25 punktus atbilstoši šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem kvalitātes kritērijiem, bet projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem precizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

43. Šo noteikumu 42.punktā minētais nosacījums var ietvert prasību sniegt papildu skaidrojumu par projekta iesniegumu vai prasību precizēt projekta iesniegumu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem precizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

44. Ja šo noteikumu 42. un 43.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētā kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar attiecīgiem norādījumiem. Šo noteikumu 42. un 43.punktā minēto nosacījumu izpilde nevar ietekmēt projekta iesnieguma vērtējumu pēc šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

45. Ja pieņemts šo noteikumu 42.punktā minētais lēmums, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina, iesniedzot informāciju atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 30 darbdienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

46. Atbildīgā iestāde pārbauda šo noteikumu 42.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un 15 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes dokumentācijas saņemšanas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par nosacījumu izpildi.

47. Ja šo noteikumu 42.punktā minētajā lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav ievērots šo noteikumu 45.punktā minētais termiņš, projekta iesniegumu noraida.

48. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja:

48.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

48.2. projekta iesniegums kopvērtējumā nav ieguvis vismaz 25 punktus atbilstoši šo noteikumu 4. vai 4.1 pielikumā (projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta) minētajiem kvalitātes kritērijiem.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.209)

49. Atbildīgā iestāde nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiktu publicēta institūcijas tīmekļa vietnē.

50. Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu šo noteikumu 31.2 vai 32.punktā minētajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts atbilstoši šo noteikumu 47. vai 48.punktam, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti uzaicināt projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.90)

V. Projekta īstenošana un uzraudzība

51. Sadarbības iestāde vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

52. Projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā lēmuma saņemšanas vai šo noteikumu 46.punktā minētā atzinuma saņemšanas iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

53. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas vai pirms projekta darbību īstenošanas uzsākšanas, ja projektu sāk īstenot pirms vienošanās noslēgšanas, iesniedz izskatīšanai sadarbības iestādē iepirkuma plānu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

54. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkumu konkursa izsludināšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas, ja projektu uzsāk īstenot pēc vienošanās noslēgšanas. Ja minētajā termiņā pirmais iepirkumu konkurss nav izsludināts, sadarbības iestāde lemj, vai nepieciešams lauzt vienošanos.

55. Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas un projekta pārskatu vienošanās noteiktajos termiņos un kārtībā.

56. Sadarbības iestādei, izvērtējot finansējuma saņēmēja dokumentāciju, ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai pārbaudītu veikto izmaksu atbilstību šo noteikumu prasībām un pamatotību.

56.1 Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā)

57. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie aktīvi, pasīvi un naudas plūsma grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

57.1 Nodošanas un pieņemšanas aktā par pakalpojuma izpildi norāda šādu informāciju:

57.1 1. izpildītā darba saturs;

57.1 2. nostrādāto stundu skaits un stundas likme, ja sniegti pakalpojumi, par kuriem darba samaksa veikta, pamatojoties uz nostrādāto stundu skaitu.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā)

57.2 Samaksu par nostrādātajām cilvēkstundām veic, pamatojoties uz nodošanas un pieņemšanas aktu, un tikai par pakalpojumiem, kurus nav iespējams pasūtīt kā gabaldarbus. Gabaldarbs ir pakalpojums, kuram ir iespējams noteikt veicamā darba apjomu un ir iespējams skaidri definēt pakalpojuma rezultātu.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā)

57.3 (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25)

57.4 Preču un pakalpojumu sniegšanas garantiju iekļauj līguma priekšmeta cenā un atsevišķi neizdala kā izmaksu pozīciju. Minēto garantiju paredz, lai novērstu līguma priekšmeta neatbilstības, kas radušās ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, un tās sniegšanas termiņš nepārsniedz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā)

57.5 Ja apakšaktivitātes ietvaros īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts papildu darbību finansēšanai esoša projekta ietvaros vai jauna projekta īstenošanai.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.655 redakcijā)

57.6 Finansējuma saņēmējs samaksā informācijas sistēmas izstrādātājam noslēguma maksājumu, kas nevar būt mazāks par 30 procentiem no informācijas sistēmas izstrādes līgumcenas, tikai pēc tam, kad ir parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par informācijas sistēmas izstrādi.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.25 redakcijā; sk. 65.punktu)

58. Ja projekta īstenošana notiek sadarbībā ar šo noteikumu 24.punktā minētajām iestādēm, projekta iesniedzējs noslēdz sadarbības līgumus ar tām ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas. Ja sadarbības līgumu nenoslēdz minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par vienošanās laušanu.

59. Ja projekta īstenošanas laikā ir nepieciešams precizēt šo noteikumu 12.punktā minēto Ministru kabinetā apstiprināto informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, pēc precizētā informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta apstiprināšanas finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedz vienošanās grozījumus.

60. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka jebkura projekta ietvaros izstrādātā programmatūra būs pieejama visām valsts pārvaldes iestādēm ar tiesībām to brīvi kopēt, izmantot, mainīt un uzlabot valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.

61. (Svītrots ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.25)

61.1 Izstrādātājs nodod finansējuma saņēmējam projekta ietvaros izstrādātās vai pielāgotās programmatūras dokumentētu pirmkodu un autora mantiskās tiesības vai licencē šo programmatūru finansējuma saņēmējam, izmantojot kādu no atvērtā pirmkoda licencēm.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.25 redakcijā; sk. 65.punktu)

62. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus un dokumentu oriģinālu atvasinājumus, kuri izgatavoti, ievērojot normatīvos aktus par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un kuru pareizība apliecināta, līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 10.01.2012. noteikumu Nr.51 redakcijā)

63. Šo noteikumu 18.1, 18.2 un 57.2 punkts un 20.7. un 20.8.apakšpunkts neattiecas uz finansējuma saņēmēju, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu līdz 2012.gada 7.februārim, izņemot, ja šādu līgumu var izbeigt bez papildu izmaksām finansējuma saņēmējam.

64. Šo noteikumu 57.3 punkts neattiecas uz finansējuma saņēmēju, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu līdz 2012.gada 7.februārim.

65. Šo noteikumu 18.3 punktā, 20.9. un 20.10.apakšpunktā, 57.6 un 61.1 punktā minētās prasības piemēro finansējuma saņēmējam, kurš iepirkuma līgumu ir noslēdzis pēc 2013.gada 15.janvāra.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.25 redakcijā)

66. Šo noteikumu 4. un 4.2 punkts un 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā)

67. Šo noteikumu 9.12. apakšpunktā minētā prasība nav attiecināma uz šo noteikumu 1.4 pielikuma 8. punktā minēto projektu, kuram sadarbības iestāde noslēguma maksājuma pieprasījumu apstiprina, pirms ir veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, lai novērtētu projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

68. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 1.4 pielikuma 8. punktā minētajam projektam ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. decembrim nodrošina funkcionalitātes sasniegšanu un uzaicina atbildīgo iestādi veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai novērtētu projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam. Atbildīgā iestāde pārbaudi projekta īstenošanas vietā veic ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. decembrim.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766
Finansējuma sadalījums pa projektiem pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 66.punktu)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766
Finansējuma sadalījums pa projektiem pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu trešās atlases kārtas ietvaros

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.268)

Nr.
p.k.

Projekta tēma

Ministrija

Par projekta īstenošanu atbildīgā institūcija

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

1.

Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Finanšu ministrija Valsts ieņēmumu dienests

2 238 461,93

2.

Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Finanšu ministrija Valsts kase

476 355,44

3.

Labklājības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Labklājības ministrija Labklājības ministrija

727 329,39

4.

Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija

379 906,77

5.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

223 283,76

6.

Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Iekšlietu ministrija Iekšlietu ministrija

180 548,61

7.

Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija

157 166,72

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766
Finansējuma sadalījums 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ceturtās atlases kārtas ietvaros

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.

p.k.

Projekta tēma

Ministrija

Par projekta īstenošanu atbildīgā institūcija

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

1.

Radiosakaru sistēmas attīstības nodrošināšana Iekšlietu ministrija Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

16 216 505,60

1.3 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766
Finansējuma sadalījums 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" piektās atlases kārtas ietvaros

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.

p.k.

Projekta tēma

Tiesu varas institūcija

Par projekta īstenošanu atbildīgā institūcija

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

1.

Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai Latvijas Republikas Prokuratūra Latvijas Republikas Prokuratūra

2 533 067,54

1.4 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766
Finansējuma sadalījums pa projektiem pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1130 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.268; MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.44)

Nr.
p.k.

Projekta tēma

Ministrija

Par projekta īstenošanu atbildīgā institūcija

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

1.

Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana Finanšu ministrija Valsts ieņēmumu dienests

4 373 010,11

2.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide

Tieslietu ministrija Uzņēmumu reģistrs

3 892 977,27

3.

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

3 521 607,73

4.

(Svītrots ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.268)

5.

Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Kultūras ministrija Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"

1 254 972,94

6.

Pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai Iekšlietu ministrija Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

3 598 098,55

7.

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izveide Satiksmes ministrija Satiksmes ministrija

2 652 731,06

8.

E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība Veselības ministrija Nacionālais veselības dienests

4 720 980,53

9.

Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstība – 3. kārta Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija

1 271 249,56

10.

Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība Labklājības ministrija Labklājības ministrija

3 522 187,73

11.

Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana Finanšu ministrija Valsts kase

653 506,18

12.

Valsts informācijas sistēmas izveidošana darbam ar ES dokumentiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts aģentūra "Valsts reģionālās attīstības aģentūra"

6 285 322,79

13.

Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē Kultūras ministrija Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"

1 343 348,12

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766

(Pielikums grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.655; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi pielikuma 3.tabulā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766

(Pielikums MK 16.04.2013. noteikumu Nr.209 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi pielikuma 3.tabulā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:


Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes numurs un nosaukums:

3.2.Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana

Pasākuma numurs un nosaukums:

3.2.2.IKT infrastruktūra un pakalpojumi

Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.2.1.1.Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība

Projekta iesniedzējs:

Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.:

_ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __

Projekta iesniegšanas datums:


Projektu atlases veids:

ierobežota

X

atklāta


1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:
1.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss


1.1.5. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:*
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):1

Kods

Nosaukums

I-10

Valsts aģentūra

I-15

Valsts pārvaldes iestāde

I-27

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

I-29

Plānošanas reģioni

I-37

Tiesu varas institūcijas

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

kods

nosaukums

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri)

1.2.1. Projekta partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo, kā arī, ja projektā iesaistīti viena veida sadarbības partneri, norādīt to skaitu pretī attiecīgajam nosaukumam, kodam):2

Kods

Nosaukums

I-10

Valsts aģentūra

I-11

Pašvaldības aģentūra

I-15

Valsts pārvaldes iestāde

I-16

Pašvaldību iestāde

I-27

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

I-28

Pašvaldība

I-29

Plānošanas reģioni

I-37

Tiesu varas institūcijas


1.2.2. Nosaukums:
1.2.3. Reģistrācijas numurs:
1.2.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.2.5. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss


1.2.6. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats


2. sadaļa - Projekta apraksts


2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (1000 – 1500 rakstu zīmes):

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
Pašvaldība:
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzemes
Latgales
Zemgales
Vidzemes
Rīgas
Visa Latvija

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

kods

nosaukums

2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām (atzīmēt ar "x" atbilstošo):

Nepietiekama informācijas sistēmu vai komunikācijas tehnoloģiju attīstība, sadarbspēja un integrācija
Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi
Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas vai komunikācijas tehnoloģiju tehniskā bāze
Pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (1000 – 2000 rakstu zīmes):

2.6. Norādīt projekta mērķi (līdz 500 rakstu zīmēm):

2.7. Norādīt projekta mērķa grupas un aprakstīt to vajadzību pamatojums (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

2.8. Projektā plānotās darbības:

Darbības Nr.*

Darbības nosaukums

Norādīt attiecīgo projekta budžeta pozīcijas Nr. (3.tabula)

1.

2.

...

*Darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.tabula) norādītajām.

2.9. Sasniedzamie rezultāti darbību ietvaros:

Darbības Nr.*

Projekta darbības nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

2.

...

*Darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.tabula) norādītajām. Vienai darbībai var būt vairāki rezultāti.

2.10. Sniegt izvēlētās projekta problēmas risinājuma aprakstu, izklāstot problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešu sasaisti (1000 – 2000 rakstu zīmes):

2.11. Projekta darbības nodrošina (atzīmēt ar "x" atbilstošo un aprakstīt, kā attiecīgās darbības tiks nodrošinātas, t.sk. norādīt vai projektā plānota informācijas sistēmas savietotāja, valsts informācijas sistēmas, citas informācijas sistēmas vai komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras izveidošana vai uzlabošana) (līdz 500 rakstu zīmēm):

Projekta ietekme

Atzīmēt atbilstošo

Paskaidrojums

Plānotās projekta darbības veicina e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras vai komunikāciju tehnoloģijas koplietošanas infrastruktūras attīstību
Plānoto projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākas institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru vai komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju
Plānotās projekta darbības paredz publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem
Plānoto projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru vai komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju
Plānotās projekta darbības saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un starptautiskajās vienošanās uzņemtajām saistībām

2.12. Aprakstīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu* (ja attiecināms):

Nr.

Elektroniskā pakalpojuma nosaukums

Institūcijas, kas iesaistītas elektroniskā pakalpojuma sniegšanā

Elektroniskā pakalpojuma mērķis

Institūcijas loma elektroniskā pakalpojuma sniegšanā

Elektroniskā pakalpojuma mērķa grupa (atzīmēt ar "x" atbilstošo)

Elektroniskā pakalpojuma līmenis (Norādīt no 0-5)

Iedzīvotāji Saimnieciskās darbības veicēji Valsts pārvaldes institūcijas

Projekta sākumā

Projekta beigās

1.
2.

*Aprakstīt katru projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu

2.13. Norādīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu* klātienē un elektroniski (pēc projekta īstenošanas) veikto pieprasījumu skaitu, aprakstīt kā tas tiks nodrošināts (ja attiecināms) (līdz 1000 rakstu zīmēm):

Nr.

Elektroniskā pakalpojuma nosaukums

Pašreizējais pakalpojuma pieprasījumu skaits klātienē attiecīgajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

Elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaits gadus pēc projekta īstenošanas

Pasākumi, lai nodrošinātu, ka divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas vismaz 15 procentu pakalpojumu pieprasījumu tiktu veikti elektroniski

Divus gadus pēc projekta īstenošanas

Trīs gadus pēc projekta īstenošanas

Četrus gadus pēc projekta īstenošanas

1.
2.

*Aprakstīt katru projekta ietvaros izveidoto/uzlaboto e-pakalpojumu

2.14. Aprakstīt visus elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmas lietotājus katram izveidotajam vai uzlabotajam e-pakalpojumam/informācijas sistēmai atsevišķi (ja attiecināms):

2.14.1. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums iedzīvotājiem (ja attiecināms) (līdz 500 rakstu zīmēm):

2.14.2. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums saimnieciskās darbības veicējiem (ja attiecināms) (līdz 500 rakstu zīmēm):

2.14.3. Radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums vai informācijas sistēma publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām (ja attiecināms) (līdz 500 rakstu zīmēm):

2.15. Norādīt un aprakstīt projekta ietvaros izveidotā vai uzlabotā e-pakalpojuma vai izveidotās vai uzlabotās komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras kopējo gala lietotāju skaitu divus gadus pēc projekta īstenošanas (līdz 500 rakstu zīmēm):

2.16. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar "x" atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts (ja attiecināms) (līdz 500 rakstu zīmēm):

Elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošanas vieta

Atzīmēt atbilstošo

Paskaidrojums

vienotajā publisko pakalpojumu katalogā (www.latvija.lv)
Iestādes mājas lapā internetā
Citos elektroniskās saziņas līdzekļos

2.17. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar "x" atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts (ja attiecināms) (līdz 500 rakstu zīmēm):

Informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošanas vieta

Atzīmēt atbilstošo

Paskaidrojums

Integrētajā valsts informācijas sistēmu savietotājā
Citā valsts informācijas sistēmu savietotājā
Iestādes mājas lapā internetā

2.18.Projekta ietvaros izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma nodrošināšanai vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai datu apmaiņa notiks (atzīmēt ar "x" atbilstošo) (ja attiecināms):

Datu apmaiņas veids

Atzīmēt atbilstošo

Paskaidrojums

Izmantojot esošu valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS)
Divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS
Divpusēji
Vienas sistēmas ietvaros

2.19. Ja projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu vai paplašināt esoša valsts informācijas sistēmu savietotāja (vai tam pielīdzināmas sistēmas) funkcionalitāti, norādīt tā izveides vai darbības tiesisko pamatu (ja attiecināms) (līdz 500 rakstu zīmēm):

2.20.Aprakstīt, kā projekta ietvaros tiks nodrošināta projektā rezultātā izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas un elektroniskā pakalpojuma atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām (līdz 2000 rakstu zīmēm):

2.21. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma) rādītāji :

Rādītāja nosaukums:

Skaits

Mērvienība

Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) Elektroniskais pakalpojums
Uzlabotie elektroniskie pakalpojumi Elektroniskais pakalpojums
Izveidota informācijas sistēma Informācijas sistēma
Uzlabota informācijas sistēma Informācijas sistēma
Izveidota komunikācijas sistēma Komunikācijas sistēma
Uzlabota komunikācijas sistēma Komunikācijas sistēma


3. sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (1500 – 2500 rakstu zīmes):


3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

(pilnos mēnešos)

3.3. Aprakstīt, kā tiks izmantoti projekta sasniegtie rezultāti un nodrošināta to uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām (līdz 500 rakstu zīmēm):


4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Projekta ietvaros plānotie informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):


5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Raksturot projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas":

Projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai
Projektā paredzētas no vienas līdz divām specifiskām aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai
Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

5.2. Aprakstīt, kādas specifiskas aktivitātes projektā ir paredzētas vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):


6. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1. Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.tabulu).

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (skat. 3.tabulu).

6.3. Indikatīvais iepirkumu plāns:

Nr.

Līguma priekšmets3

Paredzamā līgumcena4

Iepirkuma procedūra5

Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

1.

2.

...

6.4. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi vai finanšu analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms). (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

6.5. Pamatot, ka projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts optimālākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums: projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta rezultātu un mērķu sasniegšanai (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):


7. sadaļa – Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),

projekta iesniedzēja

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, ,

vārds, uzvārds

,

amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, :

dd/mm/gggg

7.1. projekta iesniedzējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

7.2. projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

7.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

7.4. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.5. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

7.6. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

7.7. projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

7.8. projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts6:
Datums:

dd/mm/gggg

Zīmoga vieta

Tabula Nr.1

Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta
darbības Nr.7

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
...

Tabula Nr.2

Finansēšanas plāns

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums*

%

%

%

%

%

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

7=6/3

8

9=8/3

10

11=10/3

12

13=12/3

14

15=14/3

20__

20__

20__

20__

Kopā

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums


Tabula Nr.3

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, euro:

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Rezultāts**

Kopējā summa

Izmaksas

euro

%

attiecināmās

neattiecināmās

1. Attiecināmās tiešās izmaksas
1.1. Projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas
1.1.1. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas
1.1.1.1. informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta sagatavošanas izmaksas
1.1.1.2. projekta finanšu analīzes izstrādes izmaksas
1.1.2. informācijas sistēmas iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas
1.1.3. informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas
1.1.4. tehniskās infrastruktūras un standarta programmatūras iegādes vai nomas iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;
1.1.5. komunikāciju sistēmas un gala lietotāju radiosakaru iekārtu iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
1.2. Ar projektu saistītās sistēmas programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroles veikšanas izmaksas
1.3. Informācijas sistēmu vai komunikāciju sistēmu izstrādes izmaksas
1.3.1. informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas, izmaksas
1.3.2. programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas
1.3.3. programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas
1.3.4. portālu un tīmekļa vietnes, kurās tiek nodrošināta e-pakalpojumu darbība, izstrādes un attīstības izmaksas;
1.3.5. lietotāju autentifikācijas programmatūras izstrādes izmaksas
1.3.6. komunikācijas sistēmas lietotāju autentifikācijas izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
1.3.7. Izstrādātās informācijas sistēmas testēšanas izmaksas
1.3.7.1. informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas
1.3.7.2. informācijas sistēmas testēšanas izmaksas, lai nodrošinātu programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroli
1.3.7.3. izveidotās informācijas sistēmas drošības audita veikšanas izmaksas
1.3.8. Izstrādātās vai uzlabotās komunikācijas sistēmas testēšanas izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
1.4. informācijas sistēmas un komunikācijas sistēmas ieviešanas izmaksas, līdz tā uzsāk produktīvu darbību
1.4.1. datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas
1.4.2. informācijas resursu digitalizācijas izmaksas
1.4.3. tulkošanas pakalpojumu portāla izstrādes/attīstības ietvaros izmaksas
1.4.4. administratoru apmācības izmaksas
1.4.5. informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas
1.4.6. tehniskās infrastruktūras nomas izmaksas no informācijas sistēmas izstrādes brīža projekta darbību apjomā;
1.4.7. tehniskās infrastruktūras nomas izmaksas no komunikācijas sistēmas izstrādes dienas atbilstoši projekta darbībām (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
1.4.8. komunikācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
1.5. Tehniskās infrastruktūras un standarta programmatūras iegādes izmaksas
1.5.1. komunikācijas iekārtu, serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas
1.5.2. datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas
1.5.3. standartprogrammatūras iegādes izmaksas
1.5.4. karšu personalizācijas iekārtu izmaksas
1.5.5. tehniskās infrastruktūras un standartprogrammatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas
1.5.6. komunikācijas iekārtu un to uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
1.7. gala lietotāju radiosakaru iekārtu iegādes izmaksas (projektu iesniegumu atlases ceturtā kārta)
2. Attiecināmās netiešās izmaksas
2.1. Publicitātes izmaksas
2.2. Neparedzētie izdevumi

KOPĀ

100%

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksām

** Saskaņā ar projekta veidlapas 2.9.punktā norādīto. Vairākām izmaksām var būt viens rezultāts.1 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu

2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu

3 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu

4 Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku

5 Plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam

6 Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7 Jāsakrīt ar 2.9.punktā norādītās projekta darbības numuru

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10. augusta noteikumiem Nr.766
Sadarbības partnera apliecinājums
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar  
 

(iestādes nosaukums)

Atbildīgā amatpersona  
 

(vārds, uzvārds)

   
 

(amats)

 

Ar parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā  
 

(dd/mm/gggg)

 

1.  

apņēmusies piedalīties

 

(iestādes nosaukums)

 

projekta "_____________" ieviešanā, nodrošinot šādu projekta darbību ieviešanu:

  1. __________________________________________________________
  2. __________________________________________________________
  3. __________________________________________________________

2. Sadarbības partnerim ir atbilstošs juridiskais statuss.

3. Nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos.

4. Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

5. Apzinos, ka, ja apliecinājumā sniegta nepatiesa informācija, administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret šajā apliecinājumā minēto juridisko personu – sadarbības partneri.

Paraksts*:
Datums*:  

dd/mm/gggg

Zīmoga vieta*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10. augusta noteikumiem Nr.766
PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

(Pielikums grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.51; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.655; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi pielikuma 7.punktā un 41.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Darbības programmas numurs un nosaukums: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
Projektu iesniegumu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase (2. un 3.kārta)
Atbildīgā iestāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaI. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms (N)1 vai precizējams (P)2
1. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

2. Projekta iesniegums iesniegts uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

3. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

4. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

5. Projekta iesniegumu ir parakstījusi iestādes paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona

P

6. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

P

7. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro

P

8. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

P

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms (N)1 vai precizējams (P)2

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
9. Projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija vai plānošanas reģions

N

10. Projekta iesniegumā norādītie projekta iesniedzēja partneri ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, plānošanas reģions vai pašvaldība (ja piemērojams)

N

Projekta atbilstības kritēriji
11. Projekta iesniegumā iekļautās darbības atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās vai trešās kārtas īstenošanu noteiktajai projekta tēmai, un projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās vai trešās kārtas īstenošanu noteiktajai atbildīgajai institūcijai par projekta tēmas īstenošanu

P

12. Projekta saturs atbilst informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstam, kas iepriekš ir saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

P

13. Projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno piesaistīt nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai

P

14. Projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno nodrošināt projekta īstenošanas vadību

P

15. Projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra gadus no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, un projekta ietvaros plānotās darbības tiks pabeigtas līdz 2015.gada 30.jūnijam

P

16. Projekta iesniegumā pamatotas mērķa grupas vajadzības

P

17. Projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā tiks risināta vismaz viena no šādām problēmām

P

17.1. nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija

17.2. nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi

17.3. nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze

17.4. pārāk augsts administratīvais slogs iedzīvotājiem un komersantiem

18. Projekta iesniegumā ir ietverts detalizēts darbību skaidrojums

P

19. Projekta iesniegumā norādītās projekta darbības projekta īstenošanas laikā ir plānotas secīgi, efektīvi izmantojot projekta īstenošanai paredzēto laiku

P

20. Projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti

P

21. Projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tieša sasaiste un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

P

22. Projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

P

23. Projekta iesniegumā kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz projekta tēmai Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās vai trešās kārtas īstenošanu noteikto apjomu

P

24. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās vai trešās kārtas īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un atbilst noteikumos noteiktajām prasībām

P

25. Projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām darbībām

P

26. Plānotās izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem

P

27. Projekta attiecināmo izmaksu apjoms uz iegūtā labuma mērvienību nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās vai trešās kārtas īstenošanu 26.punktā minēto izmaksu līmeni

P

28. Projekta iesniedzējs ir norādījis, ka plāno izmantot projekta rezultātus un nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām

P

29. Projekta ietvaros izveidojamā/pilnveidojamā elektroniskā pakalpojuma pašreizējais pakalpojuma pieprasījuma skaits klātienē gadā ir vismaz 10 000 reizes, un projektā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināts, lai divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas tiktu nodrošināts, ka vismaz 15 % no pakalpojuma pieprasījumiem tiktu veikti elektroniski (ja attiecināms)

P

30. Ja projektā tiek veidots informācijas sistēmu savietotājs vai tiek paplašinātas esoša informācijas sistēmu savietotāja vai tam pielīdzināmas sistēmas funkcijas, tiesību akts par tā izveides nepieciešamību apstiprināts Ministru kabinetā (ja attiecināms)

P

31. Projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā
e-pakalpojuma apraksts ir pilnīgs, aprakstot tā mērķi, elektronizācijas līmeni un iesaistīto institūciju lomu (ja attiecināms)

P

32. Projekta rezultātā izveidotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām

P

33. Projektam ir veikta finanšu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām

P

III. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Iespējamais punktu skaits – 59.

Ja saņemts mazāk par 25 punktiem, projekta iesniegumu noraida

34. Projekta darbību būtiskums
34.1. plānotās projekta darbības veicina e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras attīstību

8

34.2. plānoto projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākas institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju

6

34.3. plānotās projekta darbības paredz publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem

4

34.4. plānoto projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju

2

plānotās projekta darbības saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un starptautiskajās vienošanās uzņemtajām saistībām

1

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katram apakšpunktam, atsevišķi tos summējot
35. Projektā izveidojamā (uzlabojamā) e-pakalpojuma vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai datu apmaiņa notiek
35.1. izmantojot esošu VISS (valsts informācijas sistēmu savietotājs)

6

35.2. divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS

4

35.3. divpusēji

2

35.4. vienas sistēmas ietvaros

1

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katrai datu apmaiņas saitei atsevišķi. Kopējo summu dala ar datu apmaiņas saišu skaitu
36. Projektā plānota (ja attiecināms)
36.1. informācijas sistēmas savietotāja izveidošana vai uzlabošana

8

36.2. valsts informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana

6

36.3. citas informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana

4

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katrai projekta ietvaros izveidotajai/uzlabotajai informācijas sistēmai/informācijas sistēmu savietotājam atsevišķi. Kopējo summu dala ar informācijas sistēmu/informācijas sistēmu savietotāju skaitu
37. Projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) uz iedzīvotājiem vai saimnieciskās darbības veicējiem vērstā elektroniskā pakalpojuma elektronizācijas pakāpe (ja attiecināms)

Maksimāli – 10 punktu

37.1. 5.pakāpe – proaktīvā mijiedarbība
37.2. 4.pakāpe – darījumu apstrāde – pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma pieņemšanu, informēšanu, maksājuma kārtošanu
37.3. 3.pakāpe – divvirzienu mijiedarbība – klientu identifikācija, veidlapu un informācijas elektroniska iesniegšana papīra dokumentu vietā
37.4. 2.pakāpe – mijiedarbība – veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielāde
37.5. 1.pakāpe – informēšana – informācija par pakalpojumiem ir pieejama internetā
Kritēriju vērtē katram projekta ietvaros izveidojamam e-pakalpojumam atsevišķi, izmantojot formulu P = (PEP/MaxEP) x 10, kur

P – punkti;
PEP – piedāvātā elektronizācijas pakāpe (ja projektā paredzēts izveidot 1.pakāpes elektronisko pakalpojumu, tā vērtību pielīdzina nullei (0);
MaxEP – maksimāli iespējamā elektronizācijas pakāpe piedāvātajam e-pakalpojumam;
10 – maksimāli iegūstamais punktu skaits.

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katram izveidojamam/uzlabojamam e-pakalpojumam atsevišķi. Kopējo summu dala ar pakalpojumu skaitu

38. Projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana paredzēta (ja attiecināms)
38.1. vienotajā publisko pakalpojumu katalogā (www.latvija.lv)

3

38.2. iestādes mājaslapā internetā

2

38.3. citos elektroniskās saziņas līdzekļos

1

Tā kā iespējamas dažādas e-pakalpojuma izvietošanas kombinācijas, kritēriju vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums
39. Projekta ietvaros izveidojamās (uzlabojamās) informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana paredzēta (ja attiecināms)
39.1. integrētajā valsts informācijas sistēmas savietotājā

6

39.2. citā informācijas sistēmas savietotājā

4

39.3. iestādes mājaslapā internetā

2

Tā kā iespējamas dažādas saskarnes formu izmitināšanas kombinācijas, kritēriju vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums
40. Projekta rezultātā

40.1. radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas attiecībā pret pašreizējo pakalpojumu lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidoti pakalpojumi iedzīvotājiem

40.1.1. vairāk par 50,00 %

5

40.1.2. no 40,01 % – 50,00 %

4

40.1.3. no 30,01 % – 40,00 %

3

40.1.4. no 20,00 % – 30,00 %

2

40.1.5. mazāk par 20,00 %

1

40.2. radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas attiecībā pret pašreizējo pakalpojumu lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidoti pakalpojumi saimnieciskās darbības veicējiem

40.2.1. vairāk par 50,00 %

5

40.2.2. no 40,01 % – 50,00 %

4

40.2.3. no 30,01 % – 40,00 %

3

40.2.4. no 20,00 % – 30,00 %

2

40.2.5. mazāk par 20,00 %

1

40.3. radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas attiecībā pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidoti pakalpojumi vai informācijas sistēmas publiskās pārvaldes iestādēm

40.3.1. vairāk par 50,00 %

5

40.3.2. no 40,01 % – 50,00 %

4

40.3.3. no 30,01 % – 40,00 %

3

40.3.4. no 20,00 % – 30,00%

2

40.3.5. mazāk par 20,00 %

1

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katra projekta ietvaros izveidojamā/uzlabojamā e-pakalpojuma mērķa grupai atsevišķi. Kopējo summu izdala ar e-pakalpojumu skaitu. Ja tiek veidots/uzlabots pakalpojums vairākām mērķa grupām, pakalpojumu vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums
41. Projekta riska novērtējums

41.1. projekta īstenošanas ilgums

41.1.1. ...< 1,5 gadi

3

41.1.2. 1,5 ≤ ...< 2,5 gadi

2

41.1.3. 2,5 ≤ ... ≤ 3 gadi

1

41.2. projekta ietvaros paredzamo iepirkumu procedūru skaits, kuru līguma cena pārsniedz 28 457,44 euro (bez PVN)

41.2.1. ........≤ 3

3

41.2.2. 4 ≤ ...< 7

2

41.2.3. ....... ≥ 7

1

Punktu skaitu abiem rādītājiem summē. Maksimālais punktu skaits kritērijā ir 6
42. Projektā paredzētas specifiskas darbības vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem
42.1. projektā paredzētas trīs un vairāk specifisku darbību vienādu iespēju nodrošināšanai

2

42.2. projektā paredzētas 1–2 specifiskas darbības vienādu iespēju nodrošināšanai

1

42.3. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienādu iespēju nodrošināšanai

0

Piezīmes.

1 Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2 Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
4.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 16.04.2013. noteikumu Nr.209 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1130; grozījumi pielikuma 7.punktā un 40.2.apakšpuktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Darbības programmas numurs un nosaukums: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
Projektu iesniegumu atlases veids   Ierobežota projektu iesniegumu atlase (4. un 5.kārta)
Atbildīgā iestāde   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

I. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms (N)1 vai precizējams (P)2

1. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

2. Projekta iesniegums iesniegts uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

3. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

4. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

5. Projekta iesniegumu ir parakstījusi iestādes paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona

P

6. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

P

7. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro

P

8. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi izstrādāts

P

 

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms (N)1 vai precizējams (P)2

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji  
9. Projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, tiesu varas institūcija vai plānošanas reģions

N

10. Projekta iesniegumā norādītie projekta iesniedzēja partneri ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, tiesu varas institūcija, plānošanas reģions vai pašvaldība (ja piemērojams)

N

Projekta atbilstības kritēriji  
11. Projekta iesniegumā iekļautās darbības atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās vai piektās kārtas īstenošanu noteiktajai projekta tēmai, un projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās vai piektās kārtas īstenošanu noteiktajai atbildīgajai institūcijai par projekta tēmas īstenošanu

P

12. Projekta saturs atbilst informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstam, kas iepriekš ir saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

P

13. Projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno nodrošināt projekta īstenošanas vadību

P

14. Projekta ietvaros plānotās darbības tiks pabeigtas līdz 2015.gada 30.jūnijam

P

15. Projekta iesniegumā pamatotas mērķa grupas vajadzības

P

16. Projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā tiks risināta vismaz viena no šādām problēmām:

P

16.1. nepietiekama informācijas sistēmu vai komunikācijas tehnoloģiju attīstība, sadarbspēja un integrācija

16.2. nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi

16.3. nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas vai komunikācijas tehnoloģiju tehniskā bāze

16.4. pārāk augsts administratīvais slogs iedzīvotājiem un komersantiem

17. Projekta iesniegumā ir ietverts detalizēts darbību skaidrojums

P

18. Projekta iesniegumā norādītās projekta darbības projekta īstenošanas laikā ir plānotas secīgi, efektīvi izmantojot projekta īstenošanai paredzēto laiku

P

19. Projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti

P

20. Projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tieša sasaiste un problēmas novēršanai izvēlēts optimālāks un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

P

21. Projekta iesniedzējs plāno īstenot obligātos informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem

P

22. Projekta iesniegumā kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz projekta tēmai Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās vai piektās kārtas īstenošanu noteikto apjomu

P

23. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās vai piektās kārtas īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un atbilst noteikumos noteiktajām prasībām

P

24. Projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām darbībām

P

25. Plānotās izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem

P

26. Projekta attiecināmo izmaksu apjoms uz iegūtā labuma mērvienību nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās vai piektās kārtas īstenošanu 26.punktā minēto izmaksu līmeni

P

27. Projekta iesniedzējs ir norādījis, ka plāno izmantot projekta rezultātus un nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām

P

28. Projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā elektroniskā pakalpojuma pašreizējais pakalpojuma pieprasījuma skaits klātienē gadā ir vismaz 10 000 reizes, un projektā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināts, lai divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas tiktu nodrošināts, ka vismaz 15 % no pakalpojuma pieprasījumiem tiktu veikti elektroniski (ja attiecināms)

P

29. Ja projektā tiek veidots informācijas sistēmu savietotājs vai tiek paplašinātas esoša informācijas sistēmu savietotāja vai tam pielīdzināmas sistēmas funkcijas, tiesību akts par tā izveides nepieciešamību apstiprināts Ministru kabinetā (ja attiecināms)

P

30. Projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā e-pakalpojuma apraksts ir pilnīgs, norādot tā mērķi, elektronizācijas līmeni un iesaistīto institūciju lomu (ja attiecināms)

P

31. Projekta rezultātā izveidotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām

P

32. Projektam ir veikta finanšu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām

P

 

III. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Iespējamais punktu skaits – 69.
Ja saņemts mazāk par 25 punktiem, projekta iesniegumu noraida

33. Projekta darbību būtiskums:  
33.1. plānotās projekta darbības veicina e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras vai komunikāciju tehnoloģijas koplietošanas infrastruktūras attīstību

8

33.2. plānoto projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākas institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru vai komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju

6

33.3. plānotās projekta darbības paredz publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem

4

33.4. plānoto projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru vai komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju

2

33.5. plānotās projekta darbības saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un saistībām, ko paredz starptautiskās vienošanās

1

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katram apakšpunktam, atsevišķi tos summējot
34. Projektā izveidojamā (uzlabojamā) e-pakalpojuma vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai datu apmaiņa notiek:  
34.1. izmantojot esošu VISS (valsts informācijas sistēmu savietotājs)

6

34.2. divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS

4

34.3. divpusēji

2

34.4. vienas sistēmas ietvaros

1

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katrai datu apmaiņas saitei atsevišķi. Kopējo summu dala ar datu apmaiņas saišu skaitu
35. Projektā plānota (ja attiecināms):  
35.1. informācijas sistēmas savietotāja izveidošana vai uzlabošana

8

35.2. valsts informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana

6

35.3. citas informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana

4

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katrai projekta ietvaros izveidotajai/uzlabotajai informācijas sistēmai/informācijas sistēmu savietotājam atsevišķi. Kopējo summu dala ar informācijas sistēmu/informācijas sistēmu savietotāju skaitu
36. Projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) uz iedzīvotā­jiem vai saimnieciskās darbības veicējiem vērstā elektro­niskā pakalpojuma elektronizācijas pakāpe (ja attiecināms):

Maksimāli –
10 punktu

36.1. 5.pakāpe – proaktīvā mijiedarbība  
36.2. 4.pakāpe – darījumu apstrāde – pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma pieņemšanu, informēšanu, maksājuma kārtošanu  
36.3. 3.pakāpe – divvirzienu mijiedarbība – klientu identifikācija, veidlapu un informācijas elektroniska iesniegšana papīra dokumentu vietā  
36.4. 2.pakāpe – mijiedarbība – veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielāde  
36.5. 1.pakāpe – informēšana – informācija par pakalpojumiem ir pieejama internetā  
Kritēriju vērtē katram projekta ietvaros izveidojamam e-pakalpojumam atsevišķi, izmantojot formulu P = (PEP/MaxEP) x 10, kur

P – punkti;

PEP – piedāvātā elektronizācijas pakāpe (ja projektā paredzēts izveidot 1.pakāpes elektronisko pakalpojumu, tā vērtību pielīdzina nullei (0));

MaxEP – maksimāli iespējamā elektronizācijas pakāpe piedāvātajam e-pakalpojumam;

10 – maksimāli iegūstamais punktu skaits.

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katram izveidojamam/uzlabojamam e-pakalpojumam atsevišķi. Kopējo summu dala ar pakalpojumu skaitu

37. Projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana paredzēta (ja attiecināms):  
37.1. vienotajā publisko pakalpojumu katalogā (www.latvija.lv)

3

37.2. iestādes mājaslapā internetā

2

37.3. citos elektroniskās saziņas līdzekļos

1

Tā kā iespējamas dažādas e-pakalpojuma izvietošanas kombinācijas, kritēriju vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums
38. Projekta ietvaros izveidojamās (uzlabojamās) informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana paredzēta (ja attiecināms):  
38.1. integrētajā valsts informācijas sistēmas savietotājā

6

38.2. citā informācijas sistēmas savietotājā

4

38.3. iestādes mājaslapā internetā

2

Tā kā iespējamas dažādas saskarnes formu izmitināšanas kombinācijas, kritēriju vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums
39. Projekta rezultātā (ja attiecināms):  
39.1. radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas attiecībā pret pašreizējo pakalpojumu lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidoti pakalpojumi iedzīvotājiem (ja attiecināms):  
39.1.1. ≥ 50,00 %

5

39.1.2. 40,01 % ≤…< 50,00 %

4

39.1.3. 30,01 % ≤…< 40,00 %

3

39.1.4. 20,01 % ≤…< 30,00 %

2

39.1.5. ≤ 20,00 %

1

39.2. radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas attiecībā pret pašreizējo pakalpojumu lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidoti pakalpojumi saimnieciskās darbības veicējiem (ja attiecināms):  
39.2.1. ≥ 50,00 %

5

39.2.2. 40,01 % ≤…< 50,00 %

4

39.2.3. 30,01 % ≤…< 40,00 %

3

39.2.4. 20,01 % ≤…< 30,00 %

2

39.2.5. ≤ 20,00 %

1

39.3. radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas attiecībā pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidoti pakalpojumi vai informācijas sistēmas publiskās pārvaldes iestādēm (ja attiecināms):  
39.3.1. ≥ 50,00 %

5

39.3.2. 40,01 % ≤…< 50,00 %

4

39.3.3. 30,01 % ≤…< 40,00 %

3

39.3.4. 20,01 % ≤…< 30,00%

2

39.3.5. ≤ 20,00 %

1

Kritēriju vērtē, nosakot punktu skaitu katra projekta ietvaros izveidojamā/uzlabojamā e-pakalpojuma mērķa grupai atsevišķi. Kopējo summu izdala ar e-pakalpojumu skaitu. Ja tiek veidots/uzlabots pakalpojums vairākām mērķa grupām, pakalpojumu vērtē pēc tā rādītāja, kurā saņemts augstākais novērtējums
40. Projekta riska novērtējums:  
40.1. projekta īstenošanas ilgums:  
40.1.1. < 1,5 gadi

3

40.1.2. 1,5 ≤…< 2 gadi

2

40.1.3. 2 ≤…< 2,5 gadi

1

40.2. projekta ietvaros paredzamo iepirkumu procedūru skaits, kuru līguma cena pārsniedz 28 457,44 euro (bez PVN):  
40.2.1. ≤ 3

3

40.2.2. 4 ≤…< 7

2

40.2.3. ≥ 7

1

Punktu skaitu abiem rādītājiem summē. Maksimālais punktu skaits kritērijā ir 6
41. Projektā paredzētas specifiskas darbības vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem:  
41.1. projektā paredzētas trīs un vairāk specifisku darbību vienādu iespēju nodrošināšanai

2

41.2. projektā paredzētas 1–2 specifiskas darbības vienādu iespēju nodrošināšanai

1

41.3. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienādu iespēju nodrošināšanai

0

42. Gala lietotāju skaits divus gadus pēc projekta īstenošanas, kas izmantos projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto infrastruktūru vai elektronisko pakalpojumu:  
42.1. komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru:  
42.1.1. ≥ 50 000 lietotāju

5

42.1.2. 10 001 ≤…< 50 000 lietotāju

4

42.1.3. 2 001 ≤…< 10 000 lietotāju

3

42.1.4. 501 ≤…< 2 000 lietotāju

2

42.1.5. 101 ≤…< 500 lietotāju

1

42.1.6. ≤ 100 lietotāju

0

42.2. elektronisko pakalpojumu:  
42.2.1. ≥ 200 000 lietotāju

5

42.2.2. 150 001 ≤…< 200 000 lietotāju

4

42.2.3. 100 001 ≤…< 150 000 lietotāju

3

42.2.4. 50 001 ≤…< 100 000 lietotāju

2

42.2.5. 10 001 ≤…< 50 000 lietotāju

1

42.2.6. ≤ 10 000 lietotāju

0

Kritēriju vērtē, saskaitot gala lietotājus projekta ietvaros izveidotajai/uzlabotajai komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūrai.

Kritēriju vērtē, saskaitot elektronisko pakalpojumu lietotāju skaitu visiem projekta ietvaros izveidotajiem un uzlabotajiem elektroniskajiem pakalpojumiem kopā

Piezīmes.

1 Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2 Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

25.03.2016