Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.09.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.662

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 47.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana" (turpmāk – aktivitāte), kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, lai nodrošinātu vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

3. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus finansē no Kohēzijas fonda līdzekļiem un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 8 114 435 euro, finansējuma saņēmēja finansējums ir vismaz 1 431 959 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.346 redakcijā)

4. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Atbildīgā iestāde veic visas starpniekinstitūcijas funkcijas (tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums) un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.553)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 8 114 435 euro. Otro projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina, ja pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā izveidojies Kohēzijas fonda finansējuma atlikums. Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu veido pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā neizmantotais finansējums.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

6. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta daļēja sanācijas darbu veikšana ostas akvatorijā, kur piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem pārsniedz vides kvalitātes normatīvu robežlielumus, lai likvidētu vēsturisko piesārņojumu. Šo noteikumu izpratnē daļēji sanācijas darbi ir priekšmetu savākšana un izcelšana un atbilstoša apsaimniekošana un daļēja piesārņoto nogulumu izcelšana un atbilstoša apsaimniekošana.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

7. Attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) ietvaros veiktajām darbībām. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, kā arī Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

7.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, bet ne vairāk kā divi procenti no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

7.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā četri procenti no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja tiek slēgti apvienotie projektēšanas un būvdarbu līgumi, noteiktie izmaksu apjomu ierobežojumi attiecas uz projekta iesniegumā plānotajām izmaksām;

7.3. autoruzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 procenti no to būvdarbu attiecināmajām izmaksām, uz kuriem attiecas autoruzraudzība. Ja tiek slēgti apvienotie projektēšanas un būvdarbu līgumi, noteiktie autoruzraudzības izmaksu apjomu ierobežojumi attiecas uz projekta iesniegumā plānotajām izmaksām;

7.4. būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procenti no to būvdarbu attiecināmajām izmaksām, uz kuriem attiecas būvuzraudzība;

7.5. būvdarbu izmaksas;

7.6. monitoringa tīkla ierīkošanas izmaksas;

7.7. (svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492);

7.8. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

7.9. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.102; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

8. Šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.8.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (ja noslēgts apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums), izņemot izmaksas, kas radušās uz darba līgumu pamata.

9. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

9.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

9.2. šo noteikumu 7.punktā noteiktās izmaksas, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti;

9.3. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi pārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.4. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās ir atgūstamas no valsts budžeta;

9.5. izmaksas, kas saistītas ar tāda piesārņojuma novēršanu, kuram ir iespējams noteikt tā radītāju.

(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.102)

10. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 7. un 9.punktā minētās izmaksas.

11. Projekta attiecināmo izmaksu aprēķinā iekļauj arī finanšu rezervi neparedzētiem izdevumiem, kas var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 7.5. un 7.6. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 7.5. un 7.6. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas grozot vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās).

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

III. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs ir speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

13. Uz Kohēzijas fonda finansējumu nevar pretendēt:

13.1. ja zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas šo noteikumu 2.punktā minētā vēsturiski piesārņotā vieta, nav projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā;

13.2. ja projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt valsts vai Eiropas Savienības finansējumu tādām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros.

14. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

15. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

IV. Projektu iesniegumu atlase un iesniegšanas nosacījumi

16. Atbildīgā iestāde:

16.1. uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šo noteikumu 12. punktā minētajam projekta iesniedzējam:

16.1.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

16.1.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – vienu reizi līdz 2014. gada 1. oktobrim;

16.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

16.3. mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus (iepirkumu vadlīnijas un iepirkuma procedūru dokumentu paraugus);

16.4. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu izsniedz uzreiz, norādot reģistrācijas numuru.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.553; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

17. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas projekta iesniedzējiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālo projekta iesniedzēju par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu:

17.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

17.2. ja pēc uzaicinājuma izsūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

18. Ja pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā uzaicinātais potenciālais projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu atkārtoti nosūta gada laikā, bet ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām vai pēc lēmuma par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

19. Maksimālā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no attiecināmajām izmaksām.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu (2.pielikums) sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

21. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji, kā arī viens pārstāvis no biedrības vai nodibinājuma, kura darbības mērķis saistīts ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā vides piesārņojuma jomā. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvis piedalās novērotāja statusā bez balsstiesībām. Ja biedrība vai nodibinājums 15 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma ievietošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē neizvirza pārstāvi vērtēšanas komisijā, atbildīgās iestādes vadītājs izveido vērtēšanas komisiju bez šā pārstāvja. Ja pārstāvjus dalībai vērtēšanas komisijā pilnvaro vairākas biedrības vai nodibinājumi, atbildīgā iestāde iekļauj vērtēšanas komisijā tās biedrības vai nodibinājuma pārstāvi, kurš novērtēts visaugstāk atbilstoši šādiem kritērijiem:

21.1. augstākā izglītība jomā, kas saistīta ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā vides piesārņojuma jomā;

21.2. pieredze projektu iesniegumu vērtēšanā.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.553)

21.1 Kohēzijas fonda iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (3. pielikums), ievērojot šādus nosacījumus:

21.1 1. atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Ja Kohēzijas fonda projekta iesnieguma administratīvais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju, Kohēzijas fonda projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē;

21.1 2. atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

21.1 2.1. Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 1., 4., 5. un 6. punktā minētajiem kritērijiem katrā kritērijā jāsaņem vismaz viens punkts;

21.1 2.2. Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem katrā kritērijā jāsaņem vismaz divi punkti.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

22. Vērtēšanas komisija vērtē Kohēzijas fonda projektu iesniegumus šādā secībā:

22.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 30., 31., 32., 33., 34. un 35. punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

22.2. ja projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 38., 39., 40. un 41. punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

22.3. ja projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 14., 15., 17., 22., 23., 24., 36., 37. un 42. punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktu. Ja projekta iesniegums neatbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 21.1 2.1. un 21.1 2.2. apakšpunktu, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

22.4. ja projekta iesniegums atbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 21.1 2.1. un 21.1 2.2. apakšpunktu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 43. punktā minētajam kritērijam.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

23. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

23.1. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

23.2. ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

24. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam ir jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos:

24.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2. pielikums);

24.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 42. punktā norādītajam kritērijam;

24.3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 36. un 37. punktā norādītajam kritērijam;

24.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmajās izmaksās atbilstoši šo noteikumu 7. un 11. punktam;

24.5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmajās izmaksās atbilstoši šo noteikumu 9. punktam;

24.6. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3. pielikuma 17. punktā norādītais kritērijs);

24.7. precizēt naudas plūsmas prognozi (3. pielikuma 22. punktā norādītais kritērijs);

24.8. precizēt plānoto projekta ieviešanu un plānotos cilvēkresursus finansējuma saņēmēja funkciju nodrošināšanai (3. pielikuma 23. punktā norādītais kritērijs);

24.9. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus (3. pielikuma 24. punktā norādītais kritērijs).

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

25. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no lēmuma saņemšanas dienas. Minētajā lēmumā noteikto termiņu nedrīkst pagarināt.

26. 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija vērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo un paraksta atzinumu. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

27. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

28. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) projekta iesniedzējam.

VI. Iepirkuma procedūra un projekta īstenošanas nosacījumi

29. Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.495 redakcijā)

30. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.

31. Finansējuma saņēmējs:

31.1. visas projekta aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 31. decembrim;

31.2. ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanas procesu;

31.3. nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar vienošanos.

(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.102; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

32. Ja noslēgta vienošanās, bet projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē priekšlikumu par grozījumiem vienošanās nosacījumos pirms priekšlikumos atrunāto darbību veikšanas.

33. Vienošanās nosacījumos grozījumus neizdara:

33.1. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām izmaksām projekta īstenošanas laikā;

33.2. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

34. Ja atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu resursi, tā vienošanās nosacījumos noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visiem Kohēzijas fonda projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē, no kura veic visus maksājumus, īstenojot Kohēzijas fonda projektu.

VII. Aktivitātes uzraudzība pēc projekta īstenošanas

35. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas par projektu.

36. Finansējuma saņēmējs gadu pēc pēdējā maksājuma veikšanas turpmākos piecus gadus katru gadu, ja vien vienošanās nenosaka ilgāku laikposmu, sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

36.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību projekta iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

36.2. projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma rādītājiem;

36.3. no tehnogēnā piesārņojuma attīrītās teritorijas piederību;

36.4. sabiedrības informēšanas pasākumiem par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai;

36.5. vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sanācijas darbu īstenošanas progresu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

37. Atbildīgā iestāde vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas projekta ietvaros (ja vienošanās nenosaka ilgāku laikposmu) nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.662
Kohēzijas fonda projekta izmaksu un ieguvumu analīze

(Pielikums grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.553; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.102)

1. Kohēzijas fonda projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes daļas:

1.1. finanšu analīze;

1.2. ekonomiskā analīze;

1.3. alternatīvu analīze;

1.4. risku analīze;

1.5. jutīguma analīze.

2. Finanšu analīzi izstrādā, ievērojot tiesību aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos makroekonomiskos rādītājus, kurus atbildīgā iestāde publicē savā tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

3. Finanšu analīze ietver šādas daļas:

3.1. novērtējuma periods;

3.2. diskonta likme;

3.3. kopējā investīciju un nacionālā kapitāla efektivitāte;

3.4. jutīguma analīze.

4. Finanšu analīzi veic, pamatojoties uz diskontētajām naudas plūsmām 30 gadu ilgam laikposmam, ieskaitot investīciju apguves termiņus.

5. Finanšu novērtējumam izmantojami šādi rādītāji:

5.1. investīciju finanšu ienesīguma norma (FRR/C) un finanšu tīrā pašreizējā vērtība (FNPV/C);

5.2. kapitāla finanšu ienesīguma norma (FRR/K) un finanšu tīrā pašreizējā vērtība (FNPV/K), aprēķinot un pamatojot finansējuma avotus (Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums);

5.3. ieguvumu un izmaksu rādītājs (B/C);

5.4. parādu samaksas koeficients (DSCR).

6. Finanšu novērtējumu veic, ja, īstenojot projektu, tiek gūti ieņēmumi. Šādā gadījumā nosaka Eiropas Savienības fonda atbalsta likmi atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantam.

7. Ekonomiskā analīze ietver šādas daļas:

7.1. kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes;

7.2. vides kvalitātes kritēriji;

7.3. ieguvumi naudas izteiksmē;

7.4. efektivitātes rādītāju aprēķins.

8. Projekta ekonomiskās analīzes ietvaros novērtē izmaksas un ieguvumus sabiedrībai kopumā, kas rodas, īstenojot sanācijas projektus.

9. Izstrādā projekta īstenošanā radīto ienākumu, ietaupījumu, zaudējumu un izmaksu diskontēto naudas plūsmu. Ieguvumus vai izmaksas attiecina uz visu Latvijas sabiedrību. Pamatojoties uz šo naudas plūsmu, aprēķina ekonomisko iekšējā ienesīguma normu (EIRR), ekonomisko tīro pašreizējo vērtību (ENPV) un ieguvumu un izmaksu attiecību (B/C ratio).

10. Alternatīvu analīze ietver šādas daļas:

10.1. inerces scenārijs (investīcijas neiegulda);

10.2. investīciju scenārijs.

11. Inerces scenārijā modelē naudas plūsmas (piemēram, ņemot vērā piesārņotās teritorijas monitoringa izmaksas, teritorijas apsardzi, iespējamo avārijas situāciju novēršanu, dabas resursu nodokļus un soda sankcijas).

12. Investīciju scenārijā ņem vērā objekta sanācijas kapitālās izmaksas, tā uzturēšanas kārtējās izmaksas, lai pēc projekta īstenošanas nodrošinātu pieņemamu vides risku līmeni, iespējamos ienākumus no turpmākas piegulošo teritoriju izmantošanas. Investīciju scenārija ietvaros izskata sanācijas veikšanas alternatīvos variantus (piemēram, attīrīšanas pakāpe, metodes, tehnoloģijas, izmaksas), kā arī analizē dažādas teritorijas izmantošanas iespējas perspektīvā, ņemot vērā potenciālos ieņēmumus.

13. Risku analīzē ietver šādus riska faktorus:

13.1. ārkārtas situāciju novēršana (piemēram, bīstamo vielu noplūde, faunas pārstāvju masveida bojāeja, epidēmiju izcelšanās);

13.2. vides piesārņojuma pakāpeniskas izplatīšanās sekas (piemēram, virszemes, pazemes, augsnes, ūdens objektu, gaisa piesārņojums, kā arī zaudējumi, kas saistīti ar piesārņojuma radītajiem iedzīvotāju veselības traucējumiem).

14. Iespējamos riskus nosaka, klasificē un izvērtē, ja netiek veikta piesārņotās teritorijas sanācija, kā arī ja projektu īsteno.

15. Projekta jutīgumu analizē, ievērojot galvenos faktorus, kas ietekmē projekta īstenošanu (piemēram, investīciju ieguldījumu apmērs, kārtējās izmaksas, finansējuma apmērs no dažādiem avotiem, ja tāds ir paredzēts, diskonta likme).

16. Izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus apraksta Kohēzijas fonda projekta iesnieguma 7.daļā.

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.662
Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.102; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1274; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.662
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 19.08.2014. noteikumu Nr.492 redakcijā)

Nr.
p. k.

Kritērijs

Vērtējums

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1. Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:   Jāiegūst vismaz 1 punkts
1.1. projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2. projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota)

1

1.3. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei)

2

1.4. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavotas tehniskās specifikācijas iepirkumam)

3

2. Risku izvērtējums, tai skaitā iespējamais izmaksu pieaugums projekta īstenošanas laikā:   Jāiegūst vismaz 2 punkti
2.1. riski nav izvērtēti

0

2.2. iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi – pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts

1

2.3. pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4. iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi – izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3. Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās projekta īstenošanas alternatīvas un veikta projekta ekonomiskā analīze:   Jāiegūst vismaz 2 punkti
3.1. nav izanalizētas iespējamās alternatīvas un nav veikta projekta ekonomiskā analīze

0

3.2. analizēts tikai viens no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze)

1

3.3. ir izanalizētas iespējamās alternatīvas un veikta projekta ekonomiskā analīze, kas balstās uz skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

3.4. ir izanalizētas iespējamās alternatīvas un veikta projekta ekonomiskā analīze, kas balstās uz skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, kā arī izvēlētajai alternatīvai ir viszemākās izmaksas

3

4. Ieguldījumu ilgtspējas novērtējums – turpmākās investīcijas (atskaitot uzturēšanas izdevumus), kas nepieciešamas, lai objektā nepasliktinātu vides stāvokli pēc projekta īstenošanas:   Jāiegūst vismaz 1 punkts
4.1. turpmākās izmaksas nav novērtētas

0

4.2. turpmākās investīcijas veidos 15 procentus vai vairāk no projekta attiecināmo izdevumu summas

1

4.3. turpmākās investīcijas veidos mazāk nekā 15 procentus no projekta attiecināmo izdevumu summas

3

4.4. turpmākas investīcijas nebūs nepieciešamas

5

5. Seku analīze, ja projekts netiktu ieviests:   Jāiegūst vismaz 1 punkts
5.1. sekas nav analizētas

0

5.2. sekas izvērtētas nepilnīgi

1

5.3. sekas izvērtētas tikai kvalitatīvi – nav sniegta informācija par seku finansiālo novērtējumu

2

5.4. iespējamās sekas izvērtētas ilgtermiņā – izvērtējums pamatots ar kompetento iestāžu vai organizāciju atzinumiem un pētījumiem, ir sniegta informācija par seku finansiālo novērtējumu

3

kritērijs par horizontālo prioritāti

Vērtējums punktos

6. Piesārņotās vietas attīrīšana no tehnogēnā piesārņojuma ir nozīmīga reģiona turpmākajai attīstībai (teritorijas līdzsvarota attīstība):   Jāiegūst vismaz 1 punkts
6.1. projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā reģiona attīstību ietekmē sagatavošanās sanācijas darbu veikšanai

0

6.2. minimizēts tehnogēnais piesārņojums un draudi iedzīvotāju veselībai – teritoriju nav paredzēts iekļaut saimnieciskajā apritē

1

6.3. teritorijas attīrīšana no tehnogēnā piesārņojuma nodrošina tās tālāku izmantošanu ekonomiskajām aktivitātēm

2

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē

 
7. Piesārņojošo vielu koncentrācija vēsturiski piesārņotajā vietā pārsniedz vides kvalitātes normatīvu robežlielumus  

N

8. Projektā paredzēto darbību īstenošana samazinās piesārņojuma izplatību un tā ietekmi uz Baltijas jūras ūdens kvalitāti  

N

9. Projektā paredzētās darbības rada priekšnoteikumus sanācijas procesa īstenošanai.

Piezīme. Kritērijs par horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"

N

10. Projektu paredzēts īstenot vēsturiski piesārņotā vietā, kas reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā un kas saskaņā ar reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu

N

11. Projektu paredzēts īstenot vēsturiski piesārņotā vietā, kur nevar piemērot principu "piesārņotājs maksā", jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv, kā arī nav tieša tās saistību un pienākumu pārņēmēja

N

12. Projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

13. Projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

14. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes attiecināmajām izmaksām

P

15. Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes neattiecināmajām izmaksām

P

16. Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

16.1. sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
16.2. norādīti iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim
16.3. norādīts veicamo darbību izvietojums projekta teritorijā
16.4. norādīti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi
16.5. norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi
16.6. norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasību ieviešanā piesārņojuma novēršanas jomā
16.7. aprakstīts principa "piesārņotājs maksā" neievērošanas pamatojums
17. Projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm

P

18. Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu

N

19. Projekta finanšu analīze veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktivitātes īstenošanu

N

20. Pieprasītā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām

N

21. Projekta budžetā iekļautās izmaksas:

N

21.1. ir samērīgas un pamatotas, skaidri norādīti pieņēmumi izmaksu aprēķiniem
21.2. ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai
22. Projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota:

P

22.1. parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi  
22.2. atbilst plānotajam laika grafikam  
22.3. atbilst projekta finanšu plānam  
23. Projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda finansēto projektu vadību noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

23.1. projekta administratīvo vadību (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība)
23.2. projekta finanšu vadību (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana)
23.3. projekta tehnisko vadību (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu gaitas pārskatu sagatavošana)
24. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst 2006. gada 8. decembra Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.  1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 8. pantam

P

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

25. Projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā ir zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā vieta

N

26. Projekta iesniedzējs nodrošina vismaz 15 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai, ja tādas ir paredzētas projektā (iesniegts projekta iesniedzēja apliecinājums)

N

27. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu

N

28. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspējība un vides stāvoklis netiks pasliktināts

N

29. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka sanācijas darbi no tehnogēnā piesārņojuma attīrītajā ostas akvatorijā tiks veikti līdz 2028. gadam

N

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

30. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes uzaicinājumā norādītajā termiņā

N

31. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

32. Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai

N

33. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

34. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

35. Projekta iesniegumu parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas pilnvarota persona

N

36. Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un viena kopija, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P (NA)

37. Projekta iesnieguma oriģināls un kopija iesniegta caurauklota, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P (NA)

38. Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N (NA)

39. Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N (NA)

40. Projekta iesniegums un pielikumi izstrādāti DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)  

N (NA)

41. Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas  

N

42. Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:  

P

42.1. piesārņotās teritorijas izmantošanas iespēju plāna kopsavilkums  
42.2. projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā  
42.3. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu  
42.4. pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam  
42.5. būvdarbu tāme  
42.6. projekta naudas plūsmas prognoze  
FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Jā/Nē

 
43. Projekta iesniegumā plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums nepārsniedz normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu projektam noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu  

N

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.662
Uzraudzība pēc projekta īstenošanas

(Pielikums svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.492)

05.09.2014